आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १० (१)
06-27-2021, 07:40 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १० (१)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

मी तिच्याकडे लक्ष्य न देता तसाच तिचा दंड हाताने चोळू लागलो व हळूहळू माझा हात पुढे पुढे सरकवत तिच्या बगलेकडे नेवू लागलो. माझा हात पुढे पुढे सरकत चालला आहे असे जाणवताच आईने माझ्याकडे नजर फिरवली व माझ्या डोक्याखाली अडकलेला तिचा हात काढून घ्यायला लागली. परंतु मी पण आता दोन्ही हातांनी तिचा हात धरून ठेवला. मी तिचा हात सोडत नाही असे कळल्यानंतर मग आईने आपले शरीर हलवले व ती पण माझ्यासारखी एका कुशीवर झाली व दोन्ही पाय गुढग्यांमध्ये वाकवून वरती घेतले व आपला दूसरा हात वरच्या मांडीवर ठेवला.

आईने आपल्या शरीराची हालचाल केली व माझ्याप्रमाणेच कुशीवर होऊन माझ्याकडे तोंड करून झोपल्यामुळे मी जरा आनंदीत झालो होतो. आता मी तिचे दोन्ही भरगच्च स्तन एकावर एक पडून खाली लोंबत होते व कशाचा तरी आधार शोधत होते. खरं तर मी त्यांना आधार द्यायला उतावीळ झालो होतो पण जोपर्यंत आईकडून काही प्रतिसाद मिळत नाही तोपर्यंत काहीही करू शकत नव्हतो. आईने आपल्याला याआधी अर्ध्या तासापूर्वी भरपूर काही दिलेले होते त्यामुळे यावेळी सुद्धा आपा तिच्या मनाविरूद्ध काही करायचे नाही असे आता माझे मत झाले.

आईने आपले पाय वाकवून वरती घेतल्यामुळे मला तिच्या पुच्चीचे दर्शन होऊ शकत नव्हते. पण आता तिने आपल्याकडे तोंड केलेले आहे त्यामुळे तिच्या नजरेत नजर भिडवून मुक्यानेच पण आपण बरेच काही बोलू शकतो असे मला वाटले. ती परत शांत झाली व माझ्याकडे तशीच शुन्य भावाने पाहू लागली.

आता मात्र काय करावे मला समजत नव्हते. असे कितीवेळ काहीही न करता पडून राहणार. पण आता तिच्या मनाविरूद्ध काही करायचे नाही असे ठरविल्यामुळे मी पण तसाच तिच्या हातावर माझ्या हाताने चोळू लागलो. बराच वेळ चोळत राहिल्यावर, काय झाले कुणास ठाऊक पण तिचा हात चोळता चोळता आईने तिच्या दुसऱ्या हाताने माझा हात पकडला व हळूच तिच्या तोंडावजळ घेतला आणि माझ्याप्रमाणेच तिने पण माझ्या तळहाताचा एक मुका घेतला.

आईने पण माझ्या तळहाताचा मुका घेतल्यावर मी खूप भारावून गेलो व तिच्या नजरेत नजर घालून पाहू लागलो. मी आईकडे पाहू लागल्यावर तिेने परत माझा हात जवळ घेतला व त्याचे दोन तीन वेळा मुके घेतले आणि आवाज न करताच हळूहळू रडू लागली. आई हळूच पण मनातून खोलवर रडत असल्यामुळे तिच्या डोळ्यांतून अश्रूंच्या धारा वाहू लागल्या होत्या. काही क्षण मला काहीच कळत नव्हते की आईच्या मनांत नक्की काय चालले आहे?

मी आधीच ठरविले होते यावेळी आपण आईला तिच्या मनाविरूद्ध झवायचे नाही. ज्याअर्थी ती आता रडत आहे त्याअर्थी आता ती मी झवलो तरी काही विरोध करणार नाही परंतु ते तिच्या मनाविरूद्ध असेल. त्यामुळे आता मीच पुढाकार घेऊन आई बरोबर बोलण्याचे ठरविले. याआधी मी आईला झवलो होतो पण आम्ही एकही शब्द न बोलता मुक्या प्राण्यांसारखी झवाझवी केली होती. माझी पहिली वेळ होती त्यामुळे मला मज्जा तर खूप आली पण त्यात काही अर्थ नव्हता. कारण एकमेकांबरोबर बोलल्याशिवाय प्रणय पूर्णच होऊ शकत नाही. आपण माणूस असूनही न बोलता संभोग केला तर आपल्यात आणि जनांवरात काय फरक?

मी तसेच आपल्या हाताने आईच्या डोळ्यांचे अश्रू पुसले व तिला शांत होण्याची विनंती केली. परंतु ती काही शांत होत नव्हती, हळू हळू रडतच होती.
एवढ्या काळचा एकांत भंग करत मी हळूच आईला विचारले,
"आई काय झालंय तुला?"
बऱ्याचे वेळाने हॉलमध्ये कुणीतरी काहीतरी बोललंय हे ऐकून तिला अजून भरून आलं व ती पुन्हा रडू लागली.
आता मी पण थोडा चान्स मारला व तिच्या डोळ्यांचे अश्रू पुसण्याच्या उद्देशाने तिच्या जवळ सरकलो व तिच्या तोंडापाशी माझे तोंड नेले आणि हाताने तिचे अश्रू पुसले.
त्यावर मी परत तिला विचारले,
"आई मला खरं साग, काय झालं तुला रडायला?"
मग मात्र आईच्या भावनांचा बांध फुटला व आतापर्यंत ती एवढी का शांत होती याचे कारण कळले.
ती आता रडता रडता बोलू लागली,
"विजय, मला माफ कर रे बाळा."
मी विचारले, "आई तू कशाला माफी मागतेस?"
ती म्हणाली, "विजय, मी सकाळी तुझ्याबरोबर खूप दुष्टनेने वागले रे, मला माफ कर."
त्यावर मी म्हणालो, "नाही आई, तुझा त्यात काय दोष? सकाळी माझीच चूक होती, उलट मीच तुझी माफी मागायला पाहिजे होती परंतु काहीही बोलता मी तसाच तेथे बसून राहिलो."
आई म्हणाली, "नाही, पण मी तुला तसे ढकलून द्यायला नव्हते पाहिजे."
त्यावर मी म्हणालो, "नाही आई, तुझी त्यामध्ये काहीही चूक नाही. तू जे वागली ते बरोबरच होते. माझीच चूक होती. मी आपल्या बरोबर असे वागायला नव्हते पाहिजे."
त्यावर आई म्हणाली, "ठिक आहे, तू माझ्याबरोबर तसे वागायला नव्हते पाहिजे परंतु तू लहान आहे, मी तुला समजून सांगायला पाहिजे होते, पण तसे न करता मी तुझ्यावर चिडले व तुला जोरात बाजूला ढकलून दिले याचा मला खूप पश्चाताप झाला."
आईला स्वत:च्या वागण्याचा पश्चाताप होत आहे असे समजल्यावर मला जरा धीर आला व माझी काहीही चूक नाही असे आई मानत आहे त्यामुळे आता तिच्याशी लगट करायला हरकत नाही असे समजून मी अजून तिच्या जवळ गेलो व तिच्या तोंडाजवळ माझे तोंड नेले व तिच्या हातावर ठेवले व तिच्याकडे पाहत राहिलो. आता आमच्या दोघांची तोंडे एकमेकांसमोर दोन ते तिन इंच इतक्यात अंतरावर होती.

मग तिला विचारले, "आई, तु माझ्यावर रागावणार नाहीस ना?"
तिने विचारले, "कशाबद्दल?"
मग मी म्हणालो, "हेच की मी आता थोड्या वेळापूर्वी मी तुझ्याबरोबर जे केले त्याबद्दल?"
आई म्हणाली, "नाही रे, त्याच्यामध्ये तुझी काय चूक होती? मीच तुझ्याकडे आले आणि तुझ्या अंगावर माझे अंग सोडून दिले व तुला मिठीत घेतले."
त्यावर मी म्हणालो, "नाही, पण मुलाने असे आपल्या बरोबर करणे......"
आई म्हणाली, "हो रे विजय, मला पण तेच वाटते..." असे बोलून ती पुन्हा शांत झाली.
मग मी म्हणालो, "आई, प्लीज मला माफ कर ना?"
त्यावर आई म्हणाली, "तुला काय माफ करणार मी, खरं यामध्ये माझीच चूक आहे. तू थोडाच माझ्याकडे आला होतास? मीच आले होते तुझ्याकडे आपली खाज मिटवायला."
असे बोलून आई पुन्हा रडू लागली.
आता मात्र मी पण काही विचार न करता माझा हात आईच्या खांद्यावर ठेवला आणि तिला शांत व्हायला सांगितले. परंतु ती काय शांत होत नव्हती. शेवटी मी पुढे झालो आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले व तिच्या तोंडात माझी जीभ घातली व तिला अजिबात तोंडातून आवाज काढू न देता तसेच दाबून धरले.

मी तिच्या तोंडात जीभ घालून तिला गप्प केले होते पण तिचे अश्रू काही थांबत नव्हते व तिच्या वरच्या डोळ्यातील अश्रू खाली येऊन आमच्या दोघांच्या तोंडात शिरले होते व ते आम्हाला लगेच जाणवले. त्यावर आईने आपला मांडीवर ठेवलला हात वरती घेतला आणि तिचे अश्रू पुसू लागली. परंतु माझ्या तोंडातले तिचे तोंड मात्र तसेच ठेवले होते. त्यामुळे मी हळूच तिच्या पाठीवर हात ठेऊन तिला माझ्याकडे ओढले व तिच्या छातीला माझी छाती चिकटवली. यावेळी तिनेही काहीही प्रतिकार केला नाही व मी मस्तपैकी तिच्या स्तनांना चिकटून पडलो होतो.

आता मी तिच्या तोंडात परत माझी जीभ हालवू लागलो. आईपण हळूहळू माझ्या जिभेला तिची जीभ चिकटवण्याचा प्रयत्न करत होती. मग मीच तिच्या ओठांवर दाब द्यायला लागलो व तिचे जोराने चुंबन घ्यायला लागलो. आता ती पण आपले तोंड हालवून माझ्या चुंबनाला तेवढ्यात जोराने प्रतिसाद देत होती.

आईचा प्रतिसाद पाहून आता माझा लंड परत वळवळ करायला लागला होता. मी तसाच माझे ढुंगण पुढे सरकवू लागलो व थोड्याच वेळात तिच्या अंगावर जाऊन पडलो व वरती होऊन तिचे हताश्यासारखे मुके घेऊ लागलो. आई पण आता माझे मुक्यांना आपली छाती हलवून उत्तरे देऊ लागली.

मघाशी मी आईला सोफ्यावरच झवलो होतो परंतु त्यावेळी काहीही डोक्यात विचार नव्हता त्यामुळे आहे त्या परस्थितीत झवून मोकळे होणे अपेक्षित होते. पण सोफ्यावर पाहिजे तसे आरामदायक झवता आले नाही. कधी आईचा हात खाली पडायचा तर कधी माझा पाय खाली जायचा. थोडे इकडे तिकडे सरकले तरी खाली पडण्याची भिती. त्यामुळे खूपच अरुंद अशा जागेत दोघांनाही मजा न घेता झवावे लागले होते. त्‍यामुळे आता सोफ्यावर झवता खाली हॉलमध्येच झवायचे असे मी ठरविले.

हॉलमध्ये सगळीकडे चादर होतीच त्यामुळे वेगळे काही करण्याची गरज नव्हती म्हणून मी हळूच माझा एक पाय खाली सरकवला व त्याचा आधार घेऊन हळूच आईला माझ्या मिठीत घेऊन खाली जमीनीवर ठेवले व मी परत तिच्या वरती झोपलो व ‍दोन्ही हात माझ्या हातात घेतले आणि तिच्या मानेवरून माझे तोंड फिरवू लागलो.

आता आई थोडी तणावमुक्त झालेली दिसत होती व माझ्या हालचालींना प्रतिसाद देत होती. मी तिच्या मानेवर तोंड फिरवताना तिचे मुके घेत होतो व ती पण इकडे तिकडे आपली फिरवून तिला ज्या ठिकाणी आवडते ते ठिकाण माझ्या तोंडावजळ करायची. मग ती तिने पुढे केलेल्या जागेवर आपले ओठ फिरवून जोरजोरात मुके घेऊ लागलो. आता ती खुलली होती व मला पण तिच्या अंगांबरोबर खेळायला मजा येत होती.

माझे अजून भरपूर वेळ होता. दोन तास म्हणजे तसा खूप वेळ असल्या कारणाने मी तिला आता शांतपणे झवणार नव्हतो तर तिच्याशी प्रेमाच्या तसेच काही चावट गप्पा सुद्धा मारणार होतो. तिच्या मानेचे चुंबन घेता घेता आता मी तिच्या कानांना सुद्धा आपल्या ओठांनी चाटू लागलो. चाटता चाटता मी एकदम थांबलो.

त्यावर आईने विचारले, "विजय, काय झाले?"
मी म्हणालो, "आई, मला तुला काही सांगायचे आहे."
ती म्हणाली, "हो सांग, तुला काय सांगायचेय ते."
मी तिला विचारले, "आई तू माझ्यावर चिडणार नाहीस ना?"
त्यावर आई म्हणाली, "नाही चिडणार, सांग."
मी म्हणालो, "नाही आई मला खरंच वचन दे की तू माझ्यावर चिडणार नाही म्हणून."
त्यावर आई म्हणाली, "अरे मी बोलले ना की नाही चिडणार म्हणून. आता आपण मघाशी एवढे एकमेकांशी केले आहे तरी मी काही बोलले का? आणि आता कशाला चिडेल तुझ्यावर?"
त्यावर मी हळूच आईच्या कानात माझे तोंड ठेवले आणि म्हणालो, "आई, आय लव्ह यू."
मी असे बोलल्यावर आई थोडा वेळ शांत झाली व काहीही बोलली नाही.
त्यावर मी म्हणालो, "खरंच आई, आय लव्ह यू." आणि पुन्हा बोललो,
"आई, मला माहिती होते की तू माझ्यावर चिडशील म्हणूनच मी तुझ्याकडून वचन मागत होतो."
त्यावर आईने मोठा श्वास घेतला आणि एकदम मला बाजूला केले आणि परत माझ्या अंगावर पडली आणि मोठमोठ्याने माझे मुके घेऊ लागली. माझ्या छातीवर आपले स्तन जोरजोराने चोळू लागली. आपल्या तोंडाने माझ्या ओठांचे, माझ्या नाकाचे, डोळ्यांचे, कपाळाचे, छातीचे मुके घेऊ लागली. आपल्या हातांनी माझी छाती जोरजोराने चोळू लागली व सरळ खाली सरकत सरकत गेली व माझा कडक झालेला लंड पटकन आपल्या तोंडात घेतला व चटाचटा चाटू लागली.

आईचे हे रूप पाहून मी तर आश्चर्यचकितच झालो होतो. आतापर्यंत मी फक्त एक शांत व संयमी आई पाहिली होती. परंतु मी तिच्या कानात "आय लव्ह यू" बोलल्‍यापासून ती एकदम बदलूनच गेली होती. मला वाटले होते की कदाचित चिडेल व माझ्यावर रोगावेल परंतु उलटेच झाले होते. आई खूप आनंदीत झाली होती व माझ्यावर पण प्रेमाचा वर्षाव करू लागली होती.

आता तिने माझा लंड जोरजोरात चोखायला सुरूवात केली. आई माझा लंड चोखत असताना खूप मज्जा येत होती. आता मला कळले होते की स्त्रीयांना पुरूषांचा लंड चोखायला का आवडते ते. आणि पुरुषांना देखील आपला लंड चोखल्यावर परमानंद मिळाल्याशिवाय राहत नाही. आई ज्यावेळी माझा लंड चोखत होती त्यावेळी वाटत होते की मी जगातला सर्वांत नशीबवान माणूस आहे. मी हवेत तरंगलो आहे असे भासत होते. खरंच लंड चोखून घेणे झवण्यापेक्षाही भारी आहे हे मला त्यावेळी कळले व आईमुळे आपल्याला हे परमसुख मिळत आहे याचे मला समाधान होत होते.


क्रमश:


या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 0 668 Yesterday, 07:51 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 2,491 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (३) myownstories 0 4,346 07-20-2021, 12:00 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (२) myownstories 1 2,986 07-19-2021, 07:57 PM
Last Post: rockhard
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (१) myownstories 0 3,169 07-16-2021, 11:53 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (३) myownstories 2 5,230 07-11-2021, 08:55 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (२) myownstories 1 3,094 07-11-2021, 05:17 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (१) myownstories 0 3,384 07-08-2021, 09:40 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (३) myownstories 0 2,734 07-08-2021, 12:13 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (२) myownstories 0 2,905 07-08-2021, 12:07 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)