आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १० (३)
06-27-2021, 07:51 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १० (३)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

त्यावर आई म्हणाली, "अरे, काहीही झाले तरी मी तुझी आई आहे. तू कितीही चोरुन लपून गोष्टी केल्या तरी त्या मला कळणारच होत्या. तू जे जे काही करत होतास, मला त्याची सर्व कल्पना होती. परंतु तू आपल्या सख्ख्या आईविषयीच असा विचार करू लागल्यामुळे मी जरा चिंतीत झाले होते."


"पहिल्यांदा तुझ्या पँटच्या खिश्यातले ते पुस्तक माझ्या हाती लागले होते तेव्हा मला वाटले होते की ठिक आहे आता तू वयामध्ये आला आहेस. या वयामध्ये अशी पुस्तके वाचावीशी वाटतात. त्यामुळे मी जरा दर्लक्ष केले. परंतु दुसऱ्या तुझा बेड साफ करताना मला दुसरे पुस्तक दिसले. त्या पुस्तकातील काही पाने वाचून पाहिली तर त्यातील बऱ्याचशा कशा नातेसंबंधातील शारीरीक संबंधांवर आधारीत होत्या. ते लक्ष्यात आल्यावर मात्र मला जरा भिती वाटायला लागली. त्यातील एक कथा आई व मुलाच्या संबंधाची होती. तू चुकून ही कथा वाचू नये म्हणून मी ती पूण कथा म्हणजेच चार पाच फाडून टाकली होती."

त्यावर मी आईला विचारले, "आई तू कधी नव्हती का वाचली?"

आई बोलली, "त्यावेळी तर मी ती पाने फाडून टाकली होती परंतु नंतर कोण्याच्या हाती लागू नये म्हणून ती माझ्या कपाटात नेऊन ठेवली. परंतु नंतर तु मला पुस्तकाबद्दल विचारू लागल्यावर मी ते कपाटात ठेवल्याचे तुला सांगितले."
परंतु तू शाळेत गेल्यावर ती पाने जाळून टाकावीत असा मी विचार केला व गॅसवर ठेवणार तेवढ्यात मला वाटले की जाळण्या आगोदर एकदा वाचून बघू नक्की काय लिहिले आहे त्याममध्ये. मी पहिले पान वाचले व नंतर कधी सर्व पाने वाचून झाली कळलेच नाही. ती कथा खरं तर मला पण आवडली होती. त्यानंतर मी ती पाने जाळून टाकली."

"मी ती पाने जर जाळली होती परंतु ती कथा माझ्या डोक्यात घर करून राहिली होती. त्यानंतर मी बराच वेळ विचार केला व तो विषय डोक्यातून काढून टाकला."
आईने मला विचारले, "पण तू ती पुस्तके कुठून आणली होती? कोणी दिली तुला ती पुस्तके?"

मी म्हणालो, "अग माझा मित्र दिनेश आहे ना, तो मला ती सर्व पुस्तके देत होता. खरं तर मला त्यावेळी खूपच बेचैन झाल्यासारखे व्हायचे. दिनेशच्या ती गोष्‍ट ती लक्ष्यात आली व तो म्हणाला की आता तू वयात आलेला आहेस त्यामुळे तुला स्त्रीयांच्या शरीराचे आकर्षण होऊ लागले आहे. आणि जोपर्यंत मी एखाद्या स्त्रीला झवत नाही तोपर्यंत माझे डोके ठिकाणावर येऊच शकत नाही."

"त्यावर मी त्याला म्हणालो, अरे काहीही कर पण माझी एकदा तरी सोय कर रे झवण्याची. त्यावर दिनेश बोलला, अरे ते एवढे सोपे नसते. एखाद्या बाईला झवणे म्हणजे काय बाजारात जावून भाजी आणण्यासारखे नसते."
त्यावर मी त्याला म्हणालो, "अरे दिनेश काही तरी कर रे माझा खूप हालत झालेली आहे. त्यावर तो म्हणाला की यावर दोनच पर्याय आहेत. एक तर रांडबाजारात जाऊन रांडांना झवणे व दुसरा पर्याय म्हणजे कोणाशी तरी लफडे करून झवणे."

मी त्याला बोललो, "दिनेश, मी तर कोणाशी लफडे करू शकत नाही त्यामुळे माझ्यापुढे एकच पर्याय दिसतो आहे आणि तो म्हणजे रांडबाजार."
मी असे बोलल्यावर आईने लगेच एका हाताने माझा कान धरला व विचारले, "काय रे, तू गेला होतास की काय रांडबाजारात?"
मी म्हणालो, "नाही गं आई, मी फक्त तुला सांगतोय कसं कसं झालं ते."
त्यावर आई म्हणाली, "बरं, सांग, त्यापुढे काय झालं?"
मी म्हणालो, "माझ्यापुढे दूसरा काही पर्याय नव्हता त्यामुळे रांडबाजारात जाण्याचे ठरविले होते व तशी दिनेशने सगळी सोय पण केली होती."
मी तिला विचारले, "अगं, मी तुझ्याकडून सिनेमा पहायला पैसे घेतले होते ना, खरं तर ते रांडबाजारात जायलाच घेतले होते व त्यादिवशी सिनेमाच्या नावाखाली व दिनेश मला रांडबाजारात घेऊन जाणार होता परंतु त्‍याचे काही तरी अर्जंट काम निघाल्यामुळे तो येऊ शकला नाही व माझे सगळे नियोजन फसले."

मी आमच्या नेहमीच्या ठिकाणावर दिनेशची वाट पाहत होतो पण येण्याच्या आधी तिथे कोणीतरी दोन तिन टपोरी मुले आली होती व मी तिथे आधीच बसलेलो असल्यामुळे त्यांच्या गप्पा ऐकू लागलो. त्यावेळी त्यातला एक जण सांगू लागला होता त्याला पण खूप झवण्याचे वेड लागले होते व काही ईलाज नव्हता. त्याच्या पण डोक्यात रांडबाजारात जाऊन रांडांना झवण्याचा विचार आला होता परंतु तिथे जाऊन इतर काही आजार ओढवून घेण्यापेक्षा दुसरा काही तरी मार्ग शोधण्याचे त्याने ठरविले.

परंतु झवण्याचा काहीही मार्ग त्याला सापडत नव्हता. तेव्हा अशीच माझ्यासारखी काही सेक्सी पुस्तके वाचल्यानंतर त्याच्या डोक्यात प्रकाश पडला व घरामध्ये कोणाबरोबर तर संबंध निर्माण करून झवत रहावे असे त्याला वाटू लागले."
हे ऐकल्यावर आई माझ्याकडे डोळे बटारून पाहू लागली, पण मी परत तिचा एक मुका घेतला व पुढे सांगू लागलो.
"त्यावर त्याने विचार केला व दुसरे कोणाच्या नादी लागण्यापेक्षा त्याने त्याच्या आईलाच पटवले व तो दररोज त्याच्या आईशी झवू लागला. त्याची संपूर्ण कथा ऐकून माझ्या डोक्यातही प्रकाश पडू लागला व रांडबाजारात जाण्यापेक्षा आपण त्या टपोरी पोरासारखा काही विचार करावा असे वाटू लागले."

"ठरल्याप्रमाणे रांडबाजारात जाण्यसाठी दुसऱ्या दिवशी मी दिनेशला भेटलो पण आता मला रांडबाजारात जावेसे वाटत नाही असे सांगितले व काहीतरी दुसरा पर्याय सूचव असे बोललो. त्यावर दिनेशने सुद्धा मला हाच पर्याय सांगितला होता. त्याने तर मला सांगितले की माझा एका मित्राने आपल्या मामीला पटवले. एकाने आपल्या चुलतीला तर एकाने आपल्या सख्ख्या मोठ्या बहिणीला पटवले होते सगळे घरच्या घरीच रोज झवत होते. त्यानंतर तो बोलला आमच्या मित्रांपैही दोन तीन जणांनी तर आपल्या आईबरोबरच संबंध निर्माण केले होते रोजची लंडाची सोय करून घेतली होती."

दिनेशचे असे बोलणे ऐकून मी खूप बेचैन झालो होतो व आपल्यालाच असे का काही मिळत नाही म्हणून स्वत:ला टोचत होतो. त्यावर मला दिनेश बोलला की तू पण का नाही तुझ्या आईबरोबर सेटींग लावत? ती तर अजून खूप तरूण आहे आणि तुमच्या दोघांची चांगली जोडी जमेल.
दिनेशने सांगितल्यावर माझ्या मनांत विचारांचे चक्र फिरू लागले होते व मी पण ठरविले की काहीही करून तुला पटवायचे व तुझ्या बरोबर शरीरीक संबंध प्रस्थापित करायचे.
मी असे बोलल्यावर आईने माझे डोके आपल्या हातांनी पकडले आणि जोरजोरात हलवले व हसू लागली.
मी पुढे सांगू लागलो, "त्यानंतर दिनेशने एक योजना तयार केली व मला बोलला की मी जर ज्याने सांगितल्यासारखे वागलो तर दहा दिवसांतच आपण दोघे झवलेलो असू."
आईने विचारले, "काय बोलतोस, काय योजना होती अशी ती?"
त्यावर मी बोललो, "अगं, हीच की तो रोज मला एक एक पुस्तक वाचण्यासाठी देऊ लागला व त्याला माहिती होते की वाचता वाचता कधी तरी ते पुस्तक तुझ्या हाती लागेल व तू पण हळू हळू माझ्याशी संबंध ठेवण्याचा विचार करशील."
आईने विचारले, "आणि मी जर तसा विचार केला नसता तर?"

मी बोललो, "अगं, तू जर माझा विचार केला विचार केला नसतास तर योजनेनुसार शेवटी मी तुझ्यावर बलात्कार करणार होतो व माझी तहान भागवणार होतो आणि त्यानंतर तुझी माफी मागून हळू हळू परत तुझ्याशी संबंध जोडणार होतो."
त्यावर आईने विचारले, "अच्छा, म्हणूनच तू सकाळी माझ्यामागे येऊन माझे स्तन दाबायला लागला होता वाटतं, मला सांग सकाळी तू माझ्यावर बलात्कार तर करणार नव्हतास ना?"
मी बोललो, "आई खरं सांगतो, सकाळी मी तुझे स्तन दाबल्यावर तूला हळूहळू झवणार होतो व तू जर जास्त विरोध केला तर तुझ्‌या बलात्कार करण्याचीच योजना होती परंतु तू मला जोरात ढकलल्यामुळे माझी सगळी हिम्मत गळून पडली व मी पुढे काहीही करू शकलो नाही."
मी असे बोलल्यावर आईने प्रेमाणे माझ्या डोक्यात एक टप्पल मारली व दात काढत हसू लागली.

मी पूढे सांगू लागलो, "तू दोन्ही वेळा माझ्याकडची सेक्सी पुस्तके वाचलेली आहेत व दुसऱ्या वेळच्या पुस्तकातून तू चार पाच पाने फाडून घेतली आहेत हे दिनेशच्या लक्ष्यात आले होते. त्यामुळे तो मला म्हणाला की आता माझे पुढचे काम खूप सोपे होईल. मग तो बोलला की आता काही तरी करून तू तुझा लवडा तुझ्या आईला दाखव म्हणजे एकदा का तू माझा लवडा पाहिला की मग तू आपोआप माझ्याकडून झवून घेशील असे तो म्हणाला."

"त्यासाठी मी परवा एक योजना आखली व पोट दुखण्याचे नाटक केले व लता शाळेत गेल्यानंतर तुला बाथरूममध्ये माझा कडक लंड दाखवण्याचे ठरविले. खरं तर आंघोळ झाल्यावर मी तुझ्याकडे टॉवेल मागणार होतो पण तू आधीच मला टॉवले दिल्यामुळे माझी योजना फसली होती. परंतु नंतर तू गरम पाणी घेऊल आलीस आणि मग तुझा पाय घसरला व त्यामुळे आपोआपच तुला माझा लंड दिसला."

"आई तुला खरं सांगतो, त्या दिवशीच मी बाथरूममध्ये तुला झवणार होतो कारण तू माझ्याखाली पडली असह्य होऊन पडली होती व मी वरती पूर्ण नागडा होतो परंतु तुला पाठीला दुखणे झाले असेल असे मला वाटले होते व मी तुला काहीही न करता उठून आंघोळ करू लागलो."

"परंतु हे दिनेशला कळल्यावर तो माझ्यावर खूप चिडला व मी हातात आलेला चान्स सोडायला नव्हता पाहिजे व तुला तिथेच झवायला पाहिजे होते असे त्याचे मत होते. पण खरं सांगतो आई मला तुला तसे बळजबरी करून मिळवायचे नव्हते तर प्रेमाने मिळवायचे होते. परंतु त्यानंतर तो मला म्हणाला की त्याने सुद्धा आपल्या आईला असेच बळजबरी करून, बलात्कार करूनच मिळविले होते व तो आता रोज तिच्याबरोबर एकदा का होईना झवल्याशिवाय राहत नाही."

"मग मी ठरविले की आता यापुढे कोणतीही संधी सोडायची नाही व वेळ मिळताच तुझ्यावर बळजबरी करायची. तू सकाळी आंघोळ करून बाहेर येत असताना तूला पाहून मी घायाळ झालो होतो ती पुढची संधी हीच आहे असे समजून तुझ्या मागोमाग येऊन तुझे स्तन धरले होते."

मी आईला बोललो, "आई मी जे जे काही केले व घडत गेले ते सर्व तुला सांगून टाकले आहे. मी जरी प्रसंगी तुझ्यावर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पण मला तुला तसे मिळवायचे नव्हते."

मी विचारले, "आई खरं सांग, तू माझी सर्व पुस्तके वाचली होती की नाही? त्यानंतर तुझ्यापण डोक्यात माझ्याशी संबंध ठेवावेसे वाटले का? जर वाटले नव्हते तर तू मला त्या पुस्तकांविषयी कधी विचारले का नाही? मला त्या सर्व घटनांविषयी का नाही बोललीस तू? याचा अर्थ तुला ते हवेसे वाटत होते. मला जरा अंदाज आला होता कारण बाथरूममध्ये मी तुझ्या अंगावर नागडा पडलो होतो तरी तु मला काहीही बोलली नाही. तुझ्या शांत राहण्यामुळे मला आत्मविश्वास आला व आज सकाळी तुझ्यावर जबरदस्ती केली."

मग मी आईला विचारले, "आई जर तुला या सगळ्याला पाठींबा होता तर सकाळी तू मला तुझ्या अंगावरून का ढकलले? आता जे घडले ते कदाचित सकाळीच घडले असते. आणि मला हे पण जाणून घ्यायला आवडेल की आज तू अचानक तुझा विचार कसा बदलला व तू स्वत:हून माझ्याकडून झवून घेण्याचे का ठरविले?"


क्रमश:

या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply

06-28-2021, 12:48 AM,
#2
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १० (३)
छान!!! सारी गुपितं हळू हळू उलगडताहेत, पुढे पुढे आणखीनही सुखद धक्के बसणार आहेत असं वाटतंय..... 
Reply
06-28-2021, 01:12 PM,
#3
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १० (३)
काय कथा लिहीली आहेस भावा. नेकस्ट अपडेट लवकर धाल प्लीज.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 557 Yesterday, 10:16 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (३) myownstories 0 3,411 07-20-2021, 12:00 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (२) myownstories 1 2,486 07-19-2021, 07:57 PM
Last Post: rockhard
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (१) myownstories 0 2,713 07-16-2021, 11:53 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (३) myownstories 2 4,907 07-11-2021, 08:55 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (२) myownstories 1 2,819 07-11-2021, 05:17 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (१) myownstories 0 3,086 07-08-2021, 09:40 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (३) myownstories 0 2,458 07-08-2021, 12:13 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (२) myownstories 0 2,620 07-08-2021, 12:07 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (१) myownstories 0 4,422 07-04-2021, 10:30 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)