आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (१)
07-04-2021, 10:30 AM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (१)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

त्यावर आईने विचारले, "अच्छा, म्हणूनच तू सकाळी माझ्यामागे येऊन माझे स्तन दाबायला लागला होता वाटतं, मला सांग सकाळी तू माझ्यावर बलात्कार तर करणार नव्हतास ना?"

मी बोललो, "आई खरं सांगतो, सकाळी मी तुझे स्तन दाबल्यावर तूला हळूहळू गरम करून झवणार होतो व तू जर जास्त विरोध केला तर तुझ्यावर बलात्कार करण्याचीच योजना होती परंतु तू मला जोरात ढकलल्यामुळे माझी सगळी हिम्मत गळून पडली व मी पुढे काहीही करू शकलो नाही."
 
मी असे बोलल्यावर आईने प्रेमाणे माझ्या डोक्यात एक टप्पल मारली व दात काढत हसू लागली.
मी पूढे सांगू लागलो, "तू दोन्ही वेळा माझ्याकडची सेक्सी पुस्तके वाचलेली आहेत व दुसऱ्या वेळच्या पुस्तकातून तू चार पाच पाने फाडून घेतली आहेत हे दिनेशच्या लक्ष्यात आले होते. त्यामुळे तो मला म्हणाला की आता माझे पुढचे काम खूप सोपे होईल. मग तो बोलला की आता काही तरी करून तू तुझा लवडा तुझ्या आईला दाखव म्हणजे एकदा का तू माझा लवडा पाहिला की मग तू आपोआप माझ्याकडून झवून घेशील असे तो म्हणाला."
 
"त्यासाठी मी परवा एक योजना आखली व पोट दुखण्याचे नाटक केले व लता शाळेत गेल्यानंतर तुला बाथरूममध्ये माझा कडक लंड दाखवण्याचे ठरविले. खरं तर आंघोळ झाल्यावर मी तुझ्याकडे टॉवेल मागणार होतो पण तू आधीच मला टॉवेल दिल्यामुळे माझी योजना फसली होती. परंतु नंतर तू गरम पाणी घेऊल आलीस आणि मग तुझा पाय घसरला व त्यामुळे आपोआपच तुला माझा लंड दिसला."
 
"आई तुला खरं सांगतो, त्या दिवशीच मी बाथरूममध्ये तुला झवणार होतो कारण तू माझ्याखाली असह्य होऊन पडली होती व मी वरती पूर्ण नागडा होतो परंतु तुला पाठीला दुखणे झाले असेल असे मला वाटले होते व मी तुला काहीही न करता उठून आंघोळ करू लागलो."
"परंतु हे दिनेशला कळल्यावर तो माझ्यावर खूप चिडला व मी हातात आलेला चान्स सोडायला नव्हता पाहिजे व तुला तिथेच झवायला पाहिजे होते असे त्याचे मत होते. पण खरं सांगतो आई मला तुला तसे बळजबरी करून मिळवायचे नव्हते तर प्रेमाने मिळवायचे होते. परंतु त्यानंतर तो मला म्हणाला की त्याने सुद्धा आपल्या आईला असेच बळजबरी करून, बलात्कार करूनच मिळविले होते व तो आता रोज तिच्याबरोबर एकदा का होईना झवल्याशिवाय राहत नाही."
 
"मग मी ठरविले की आता यापुढे कोणतीही संधी सोडायची नाही व वेळ मिळताच तुझ्यावर बळजबरी करायची. तू सकाळी आंघोळ करून बाहेर येत असताना तूला पाहून मी घायाळ झालो होतो ती पुढची संधी हीच आहे असे समजून तुझ्या मागोमाग येऊन तुझे स्तन धरले होते."
मी आईला बोललो, "आई मी जे जे काही केले व घडत गेले ते सर्व तुला सांगून टाकले आहे. मी जरी प्रसंगी तुझ्यावर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पण मला तुला तसे मिळवायचे नव्हते."
 
मी विचारले, "आई खरं सांग, तू माझी सर्व पुस्तके वाचली होती की नाही? त्यानंतर तुझ्यापण डोक्यात माझ्याशी संबंध ठेवावेसे वाटले का? जर वाटले नव्हते तर तू मला त्या पुस्तकांविषयी कधी विचारले का नाही? मला त्या सर्व घटनांविषयी का नाही बोललीस तू? याचा अर्थ तुला ते हवेसे वाटत होते. मला जरा अंदाज आला होता कारण बाथरूममध्ये मी तुझ्या अंगावर नागडा पडलो होतो तरी तु मला काहीही बोलली नाही. तुझ्या शांत राहण्यामुळे मला आत्मविश्वास आला व आज सकाळी तुझ्यावर जबरदस्ती केली."
 
मग मी आईला विचारले, "आई जर तुझा या सगळ्याला पाठींबा होता तर सकाळी तू मला तुझ्या अंगावरून का ढकलले? आता जे घडले ते कदाचित सकाळीच घडले असते. आणि मला हे पण जाणून घ्यायला आवडेल की आज तू अचानक तुझा विचार कसा बदलला व तू स्वत:हून माझ्याकडून झवून घेण्याचे का ठरविले?"
अशा प्रकारे मी आईला भरपूर प्रश्न विचारले कारण त्या सगळयांची उत्तरे मला जाणून घ्यायची होती
 
आईने मला आपल्या अंगावर ओढून घेतले व म्हणाली, "विजय, थांब मी तुला सगळं सांगणार आहे परंतु त्यापूर्वी मला तुझ्याकडून एक वचन पाहिजे."
मी आईच्या छातीवर पडलेलो होतो व आईच्या बोलण्याकडे लक्ष्य होते. आईने असे विचारल्यावर मी लगेच तिचे दोन्ही हात माझ्या हातात घेतले व पटकन तिचा एक ओठांचा मुका घेतला आणि म्हणालो, "आई तू मला आज जे स्वर्गसुख दिलेले आहे त्यापुढे मी काहीही केले तरी कमीच आहे. तुला जे हवे ते वचन द्यायला मी तयार आहे परंतु त्याआधी मला पण तुझ्याकडून एक वचन पाहिजे."
 
आईने माझ्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले आणि विचारले, "आता तुला काय माझ्याकडून वचन पाहिजे, तुला जे हवे ते तू माझ्याकडून मिळविले आहे." त्यावर मी म्हणालो, "आई तुझे बरोबर आहे की मला तुझ्याबरोबर झवायचे होते आणि आज ते मला एक सोडून दोन वेळा मिळाले आहे. परंतु हे सुख मला फक्त आजच नको तर पुढे पण तुझ्याकडून पाहिजे. तुला जेव्हा जेव्हा शक्य होईल त्या त्या वेळी तू मला द्यावे असे मला पण तुझ्याकडून एक वचन पाहिजे."
 
माझी इच्छा ऐकून आई जरा गोंधळली व पुढच्याच क्षणी तिने मला घट्ट मिठी मारली आणि माझ्या ओठांचे एक चुंबन घेतले व म्हणाली, "ठिक आहे, राजा, मी तुला वचन देते की मला जेव्हा जेव्हा शक्य होईल तेव्हा तेव्हा मी तुला माझ्या शरीराशी खेळण्याचे स्वातंत्र्य देईल. तू मला कसेही पकडू शकतोस, कितीही दाबू शकतोस, पाहिजे तेवढे झवू शकतोस पण एक अट आहे की तू माझ्यावर कधीही जबरदस्ती करायची नाही."
 
त्यावर मी आईचे परत जोरजोरात मुके घेऊ लागलो आणि म्हणालो, "आई, खरंच तुझे किती उपकार मानावेत कळत नाही. तू या जगातली सर्वांत सुंदर आणि प्रेमळ आई आहेस. तू मला आज हे वचन देऊन सिद्ध केले आहे. आता सांग की तुला माझ्याकडून काय वचन पाहिजे आहे?"
 
त्यावर आई म्हणाली, "विजय, हे बघ, आपले हे जे शारिरीक संबंध आहेत ते समाजाच्या दृष्टिने चांगले नाहीत म्हणजे हे संबंध ठेवणे म्हणजे एक प्रकारचा व्याभिचारच आहे आणि हे जर कुणाला कळले तर मात्र आपली अब्रू गेल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच सर्व नातेवाईकांमध्ये, शेजारी-पाजारी, मित्रमंडळींमध्ये तसेच समाजात सुद्धा याविषयी चर्चा होईल."
 
"विजय, मला माहिती आहे की तुझ्यासाठी माझ्याशी संबंध ठेवणे अतिशय आनंदाची बाब आहे तसेच तुलाही त्याची आवश्यकता आहे परंतु नकळत तू याविषयी कुणाशी बोललास अथवा कुणाला सांगितले तर आपल्याला खूप महागात पडेल. तू एक वेळ लहान असल्यामुळे तुला जास्त फरक पडणार नाही परंतु मला याचे खूप गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. समाजात सगळे माझ्यावर थू थू करतील. आणि तुझे बाबा तर माझ्याशी कसे वागतील याचा विचारही करू शकत नाही. आपली लता सुद्धा माझ्याशी संबंध तोडून टाकील. त्यामुळे मला पुढील परिणामांची खूप चिंता वाटत आहे रे. त्यामुळे आपल्या शारिरीक संबंधांबद्दल तसेच आपल्यामध्ये होणाऱ्या चर्चांबद्दल तुझ्याकडून कोणत्याही परस्थितीत कुणालाही, काहीही कळणार नाही असे तू मला वचन दे."
 
त्यावर मी आईचे हात हातात घेतले आणि म्हणालो, "आईमी जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत माझ्याकडून कोणाशी याविषयी चर्चा होणार नाही तसेच तू अडचणीत येशील असे कोणत्याही प्रकारचे कृत्य माझ्याकडून होणार नाही असे मी तूला वचन देतो." मी असे बोलल्यावर आईने आपल्या दोन्ही पायांनी मला घट्ट दाबले व सुखावली आणि पुढे बोलू लागली, "विजय, आता तुला मी पहिल्यापासून सगळं सांगते."
 
मी म्हणालो, "हो आई, मला सगळं सांग, मी ऐकण्यासाठी खूप इच्छूक आहे." ती पूढे बोलू लागली,
"खरं तर लहानपणापासूनच माझ्या मनांत कामभावना खूप दाबून भरलेली होती. शाळेत असतांना मला मुलांबद्दल खूप आकर्षण होते परंतु आमच्या घरी खूप कडक शिस्तीचे वातावरण असल्यामुळे मला कधीही मुलांशी बोलायला, गप्पा मारायला किंवा त्यांच्याबरोबर वेळ घालवायला मिळाले नाही. पुरूषाचा सहवास कधी मिळालाच नाही त्यामुळे पुरुषाविषयी, त्याच्या लिंगाविषयी तसेच एकंदरीत झवण्याविषयी मला खूप कुतूहल व आकर्षण होते व परंतु त्याकाळात त्यासाठी काही वेगळं करण्याची हिम्मत माझ्यात होत नव्हती. बाकीच्या मुलींना मुलांबरोबर बोलताना, चेष्टा मस्करी करताना पाहून खूप बरे वाटायचे. मी जास्त मुलांबरोबर बोलत नसल्यामुळे मला मैत्रिणीही तश्याच मिळाल्या त्यामुळे याविषयी कधी जास्त अनुभव आलाच नाही. परंतु मनात नेहमी झवण्याचे विचार रेंगाळत रहायचे."
 
जोपर्यंत आपले लग्न होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे सुख मिळणार नाही व लंड पाहण्याची व चोखण्याची पण सोय होणार नाही याची मला खात्री होती परंतु वाढते वय असल्यामुळे ते विचार मनात घर करूनच असायचे. कोणताही मुलगा दिसला तरी त्याच्याविषयी मनांत असंख्य प्रश्न यायचे. त्याचा लंड केवढा असेल? जाड असेल की पातळ असेल? लांब असेल की छोटा असेल? तो तोंडात घेतल्यावर किती मज्जा येईल? अश्या प्रकारे पुरूषाच्या लिंगासाठी मी वेडी झाले होते. सतत माझ्या मनांत लिंगच नाचत असायचे.
 
आमच्या घरच्या लोकांचे विचार जुन्या पद्धतीचे असल्यामुळे मी दहावीमध्ये असतानांच त्यांनी माझ्यासाठी लग्नाची स्थळे बघण्यास सुरूवात केली होती. त्या वयामध्ये मी पण फुलत चालले होते त्यामुळे मला सुद्धा लग्नाचा विषय काढला की खूप बरे वाटायचे व नकळतच माझी संमंती त्यांना कळायची. आता लवकरच आपले लग्न होईल व आपण एका पुरुषाबरोबर मनसोक्त झवणार या कल्पनेने मी भारावून जात असे. त्याचा लंड मी वेळ मिळेल तेव्हा चोळणार, तोंडात घेऊन चोखत बसणार असा विचार करायचे.
दहावीची परीक्षा झाल्यावर एक दोन स्थळे आली परंतु ती मुले कुठे नोकरी करत नसल्यामुळे घरच्यांनी काही पसंत केली नाही. त्यानंतर एक तुझ्या बाबांचे स्थळ आले व सरकारी नोकरी आहे असे कळताच घरच्यांनी बघण्याचा कार्यक्रम होण्याआधीच या मुलाशीच लग्न लावायचे असे ठरवून टाकले होते. ठरल्या दिवशी तुझे बाबा मला बघायला आले व एकमेकांना पाहताच आमच्या दोघांचीही पसंती झाली आणि लवकरच मुहूर्त पाहून पुढील महिन्याभरात आमचे लग्न झाले.
 
लग्नाची खूपच हौस असल्यामुळे मी आनंदीच होते. आता मला माझा हक्काचा एक पुरुष भेटणार. माझ्या हक्काचा एक लंड भेटणार. त्या लंडाशी मी पाहिजे तेव्हा, पाहिजे तेवढा वेळ खेळत राहणार. दाबणार, चोळणार, चोखणार, त्याला रगडून रगडून गरम व लाल बुंद करणार आणि नंतर आपल्या पुच्चीत घालून मनसोक्त झवून घेणार अश्या विचारांनी मी बेचैन झाले होते व कधी एकदा आमचे मिलन होईल याची वाट पाहू लागले.
 
लग्न झाल्यावर दुसऱ्याच दिवशी तुझ्या बाबांनी मला रात्री इशारा करून बाहेर बोलावून घेतले. थोडा वेळ आम्ही चांदण्यात गप्पा मारल्या दहा पंधरा मिनिटांतच त्यांनी मला चोळायला सुरूवात केली. नंतर आम्ही लगेच त्यांच्या रूममध्ये गेलो व लाईट घालवून भरपूर झवलो. त्या पहिल्याच रात्री आम्ही तीन ते चार वेळा मुनमुराद झवण्याचा आनंद घेतला व पहाटे पहाटे मी परत माझ्या रूममध्ये येऊन झोपले. अशा प्रकारे लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी आमची सुहागरात झाली होती. मग पुढे दररोजच झवणे चालू झाले. हळू हळू आम्ही एकाच रूममध्ये झोपू लागलो त्यामुळे मग जेव्हा मन होईल तेव्हा तुझे बाबा मला धरायचे व झवून काढायचे. मी पण इच्छा झाली की त्यांना मिठी मारायची व लगेच ते चालू करायचे. अशा प्रकारे मला लग्नानंतर भरपूर कामसुख मिळाले.
 
खरं तर दहावी झाल्यानंतर लगेचच लग्न झाल्यामुळे मला कमी वयातच कामानंद मिळत होता त्यामुळे मी खूप आनंदी व समाधानी होते. त्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी तुझा जन्म झाला आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी लता झाली. दोन मुलं झाल्यानंतर तुझ्या बाबांनी झवण्याचे प्रमाण हळूहळू कमी केले. परंतु मला तर कितीही झवले तरी कमीच वाटायचे. ला इच्छा झाली की मी त्यांना आपल्या अंगावर ओढून झवून घ्यायचे. हळूहळू तुम्ही मुले मोठी झाल्यानंतर मात्र आम्ही दररोज न झवता आठवड्यातून दोन किंवा तीन वेळा झवू लागलो.
 
बाबांनाही दिवसभर ऑफीसमध्ये काम केल्यावर घरी माझ्याबरोबर खेळण्यात थकवा जाणवायला लागला. परंतु माझे मात्र हाल व्हायला लागले. घरचे संस्कार चांगले असल्यामुळे बाहेर कुठे काही करावे असे मला कधीही वाटले नाही. परंतु त्या दिवशी तुझे पुस्तक पाहिल्यानंतर अचानक माझ्या मनात परत झवण्याचा, कामसुखाचा विचार घर करू लागला. मी ते पुस्तक वाचले तर त्यामध्ये झवण्याच्या गोष्टी पाहून मला तुझा खूप राग आला होता. मला वाटले होते की तुला याचा सगळा जाब विचारावा परंतु तुला जर विचारले तर तू पुन्हा अशी पुस्तके आणणार नाही व मलाही वाचायला मिळणार नाही असा मी विचार केला. नंतर तू पुस्तक आणले की काहीही करून मी ते वाचून टाकत असे व त्यातील सर्व फोटो बघत असे.
 
परंतु नंतर तू जी पुस्तके आणू लागलास त्यामध्ये सर्वच कथा या नातेसंबंधातील शारिरीक संबंधांवर आधारित असल्यामुळे मी जरा दचकू लागले होते. मला भिती वाटत होती की कदाचित तू लतावर तर नजर टाकत नाहीस ना? त्यामुळे मी जरी तुला काही विचारत नव्हते परंतु माझे तुझ्या सर्व हालचालींवर बारीक लक्ष्य होते. परवा तू जे पुस्तक आणले होते त्या पुस्तकात मात्र सर्व कथा आई व मुलाच्या संबंधांवरील असल्यामुळे मला जरा तुझ्याबद्दल संशय येऊ लागला होता. तेव्हा बराच विचार केल्यानंतर मी पण जरा सुखावले होते व तुझ्याकडून कामसुखाचा आनंद घेता येईल का याचा विचार करू लागले.
 
माझ्या मनात द्वंद्व सुरू झाले की आपल्याच मुलाबरोबर असे कसे करावे? जर तसे केले तर लोक काय म्हणतील? घरातील लोकांना कळल्यावर त्यांच्या प्रतिक्रिया काय असतील? या सर्वांचा विचार केल्यावर आपण तसे काहीही करायचे नाही असे मी ठरविले. परंतु दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुझ्या बेडवर तुला उघडे झोपलेले पाहिले व हबकूनच गेले. आतमध्ये यावे की नाही असा मी विचार करू लागले. परंतु तू झोपलेला आहेस हे समजून निदान आलेच आहे तर तुझे लिंग एकदा पहावे असे मी ठरविले कारण लहानपणापासूनच मला लिंगाची खूप आवड आहे.
 
तुझ्या जवळ येऊन पाहिले तर मी चक्रावूनच गेले होते. तुझे एवढे मोठे लिंग पाहून मी खूप आनंदी झाले व आपण आता हे मिळवले पाहिजे असा विचार करू लागले. थोडे निरखून पाहिले असता तुझ्या लिंगाखाली एक उघड्या बाईचा फोटो होता व त्या फोटोवर माझा फोटो पडला होता. तुझ्या लंडाजवळ माझा फोटो पाहिल्यानंतर मात्र माझे धाबेच दणाणले. तू तुझ्या आईबरोबर झवण्याचा विचार करत आहेस हे कळल्यावर मी खूप बेचैन झाले होते. तो सर्व प्रकार पाहून माझे मन पण हळूहळू तसाच विचार करू लागले होते. त्या दिवशी हे सर्व पाहिल्यावर मी तशीच बाहेर निघून गेले व तुलाही त्याबद्दल काही विचारले नाही.
 
रात्री बराच वेळ विचार केल्यानंतर माझ्या मनांत वेगळीच पाल चुकचुकायला लागली. तुझे वाढते वय आहे व तुझ्याकडून सुरू असणारे हे असे चाळे अनुभवल्यानंतर मला खरं तर तुझी भिती वाटायला लागली होती कारण जर अशा वेळी तुला कुठेतरी शरीरसुख मिळाले नाही तर तू वाईट मार्गाला लागू शकतोस व कदाचित आपल्याच घरातील स्वत:च्या लहान बहिणीवर नजर टाकायला सुद्धा मागे पुढे बघणार नाहीस. त्यातच लताही आता हळू हळू वयात येत चालली आहे. मुलांपेक्षा मुली लवकर वयात येतात. तू आता आठवीत आहेस म्हणजेच चवदा वर्षांचा असून देखील तू शरीरसुखासाठी वेडा झालेला आहेस. लता तर नुकतीच जवानीमध्ये पदार्पण करत आहे आणि अश्यातच तुझी नजर तिच्यावर पडली तर सगळा घोटाळा होईल. तुम्हा मुलांना जवानीच्या धुंदीमध्ये इतर परिणामांचे काहीही गांभीर्य नसते. जवानीच्या जोशामध्ये तुम्ही सर्व काही करून बसता परंतु वेळ निघून गेल्यावर त्यावर काहीही ईलाज होत नाही. या वयामध्ये सगळं कळून सुद्धा न कळल्यासारखे होते व मुले वाहत जातात. तुझ्या हरकतींपुढे लता सुद्धा काहीही करू शकली नसती व आपोआप कालांतराने तुला साथ देऊ लागली असती व सगळा अनर्थ घडला असता. हे सर्व टाळता येईल या उद्देशाने मीच पुढाकार घेऊन तुझी आग जर शांत केली तर पुढील कोणतीही घटना घडणार नाही याची मला खात्री होती. त्याचबरोबर लताचे कारण तर होतेच परंतु तुझा कोवळा लंड पाहिल्यापासून मलाही धीर धरवत नव्हता.
 
मी आईला म्हणालो, "अगं आई, खरं तर त्या रात्री बाबांना व तुला एकमेकांना मुके घेताना व नंतर बाबांना तुझे उघडे स्तन चोळताना पाहून मी खूप गरम झालो होतो व काही करून तुझ्या स्तन मिळवायचेच असा निश्चय केला होता. त्यामध्ये रूममध्ये आल्यावर काही मला झोपच येत नव्हती म्हणून दिनेशने दिलेल्या पुस्तकातील नागडे फोटो पाहू लागलोपुस्तकातील एका नागड्या बाईचा फोटो पाहून मी खूपच व्याकूळ झालो होतो कारण ती एकदम तुझ्यासारखीच दिसत होती त्यामुळे मला काही सुचत नव्हते मग तिच्या चेहऱ्याच्या जागी तुझा फोटो ठेवला व तसे काही तुलाच झवतोय अशी कल्पना करत त्या फोटोतील बाईला झवलो. झवता झवता कधी झोप लागली तेच कळले नाही."
 
असे ऐकल्यावर आईने माझ्या गालावर हलकेच चापट मारली व पुढे सांगू लागली, "त्यानंतर तू जेव्हा आंघोळीला आलास त्यावेळी आम्ही नटून थटून लग्नाला निघालो होतो. तू तिथे आल्यावर ज्या प्रकारे माझ्याकडे बघत होता तेव्हा माझी तर खात्रीच झाली की आता तू माझ्या शरीरावर नजर ठेऊ लागला आहेस. नंतर तू बाथरूममध्ये आंघोळीला गेला तरी माझे तुझ्यावर लक्ष्य होते. तू हळूच खिडकीच्या फटीतून माझ्याकडे पाहत होता हे मला माहिती होते. त्यानंतर आम्ही बाहेर गेलो तरी तूझे डोळे फटीतून चमकत होते.

क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 43,200 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
  माझी कहाणी. HEARTLESS 6 45,947 11-26-2021, 03:20 PM
Last Post: Lodabetweenboob
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 47,367 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 27,815 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (२) myownstories 0 21,576 08-18-2021, 10:44 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१) myownstories 0 23,486 08-18-2021, 10:16 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३) myownstories 1 23,039 08-17-2021, 12:57 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२) myownstories 2 20,020 08-15-2021, 05:38 AM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१) myownstories 0 28,303 08-08-2021, 10:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 34,957 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)