आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (१)
07-08-2021, 09:40 AM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (१)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

मी आग्रह केल्यामुळे आता ती सांगू लागली, "रे विजय, तुला हे सांगतांना मला खुप अपराध्यासारखे वाटत आहे रे पण काय करू मला माझ्या तीव्र वासनेमुळे हे सर्व करावे लागले. माझ्या हातून चूक झाली आहे रे."

मी तिला धीर देत म्हणालो, "अगं आई काय बोलतेस हे तू? कसली चूक झाली आहे तुझ्या हातून? तू काहीही चूक केलेली नसेल. आणि जरी काही झाले असेल तरी त्याचा माझ्या मनांवर काहीही परीणाम होणार नाही आणि तू पण काही मनाला लावून नकोस घेऊ. पण आधी काय झाले हे तरी सांग. त्यावर आई सांगू लागली, "अरे मला काल रात्रीच तुला सांगायचे होते पण सांगू शकले नाही. काल जेव्हा सकाळी मी तुला ढकलले होते त्यानंतर मला तुझा खूप राग आला होता परंतु तू बाहेर गेल्यावर थोडा विचार केल्यानंतर मला माझी चूक कळली व नंतर माझ्याही मनातील कामवासना जागी झाली.
 
खरंच मलाही तुझ्याकडून कोवळा लंड खेळायला भेटला तर काय मज्जा येईल असा मी विचार करू लागले. जगात अशा कितीतरी घटना आहेत की ज्यामध्ये स्त्रीया आपल्या मुलांकडून झवून घेत आपली वासना पूर्ण करतात. त्यानंतर मी विचार केला व सामाजिक दृष्ट्या जरी हे पाप असले तरी मानवी दृष्ट्या यात काहीही गैर नाही हे मला कळून चुकले. आई व मुलाचे नाते क्षणभर विसरले तर तू एक पुरूष व मी एक स्त्री आहे आणि एक पुरुष व स्त्री एकत्र येऊन कामक्रिडा करत असेल तर नैसर्गिकरित्या त्यामध्ये काहीही गैर नाही. सर्वात प्रथम आपण स्त्री व पुरूष आहोत त्यानंतर आपले मायलेकाचे नाते आहे. आणि त्यातही नाते हे मानसिक आहे व ते क्षणभर विसरून आपण एकमेकांना शारिरीक सुखाचा आनंद देऊ शकतो याची मला खात्री पटली. त्याचप्रमाणे जर आपल्यामध्ये शारिरीक संबंध निर्माण झाले तर आपली घरची इज्जत घरातच राहिल व दोघांनाही याचा निश्चितच फायदा होईल. नंतर वेगळ्या नजरेने विचार केल्यावर मी तुला झवून घ्यायचे ठरवूनच टाकले कारण जर तूला मी हात लावून दिला नाहीस तर कदाचित तू वाईट मार्गाला जावून बाहेर रांडांना झवशील व नको ते घाण व्यसन लावून घेशील.
 
दूसरे म्हणजे ज्याअर्थी तू घरातील लोकांशी शरीरसंबंध ठेवण्याच्या विचारात आहेत त्याअर्थी जर मी तूला दूर केले तर कदाचित तू आपली बहीण लतावर पण नजर फिरवू शकतो. हे मला होऊन द्यायचे नव्हते त्यामुळे कळत नकळत मी काल तुला माझ्या शरीरसुखाचा आनंद देण्याची मनाची तयारी करत होते किंबहुना त्याबद्दल माझ्या मनांत द्वंद्व निर्माण झाले होते. एका मनाने जरी ते चूक वाटत होते तरी दुसऱ्या मनांने त्यात काही वावगं नाही असं वाटायचं. परंतु तरीही शंभर टक्के माझे मन तयार झालेले नव्हते.
 
तू बाहेर गेल्यापासून माझ्या मनांची अवस्था खूप वाईट झाली होती. काय करावे काही कळत नव्हते. तू गेल्यावर वाटले होते की तुझ्या मागे मागे येऊन तुला परत घरी घेऊन यावे व सरळ आपल्या अंगावर ओढावे पण मन तयार होत नव्हते. मनांत नुसती घालमेल चालू होती. सगळा स्वयंपाक तयार करून सुद्धा मला जेवण करावेसे वाटत नव्हते. मी तशीच जावून सोफ्यावर पडले व विचारमग्न झाले. थोड्या वेळाने माझ्या एका मैत्रिणीचा फोन आला ती म्हणाली की, "अगं सुमन आज कोमलच्या मुलीचा वाढदिवस आहे, तू येणार आहेस ना?" मला काही बरे वाटत नाही असे सांगून मी काही येऊ शकत नाही असे तिला म्हणाले. पण तिने खूपच आग्रह केला व काहीही करून तू यायलाच पाहिजे, आपल्या सगळ्या मैत्रिणी येणार आहे असे ती म्हणाली. हो नाही करता करता शेवटी मी होकार दिला व कार्यक्रमाला गेले."
 
मग मी आईला विचारले, "काय गं मग, तिथे काही तुझ्या हातून चूक झाली का?"
 
ती म्हणाली, "नाही रे, पुढे ऐक मी काय सांगते ते. खरं तर मला कोमल आणि तिच्या मुलाबद्दल पुसटशी कल्पना होती परंतु पूर्ण सत्य माहीती नव्हते. मी कोमलच्या घरी गेल्यावर तिथे पाहिले तर माझ्या मैत्रिणींपैकी कोणीच आलेल्या नव्हत्या. कोमलने मला ज्यूसचा ग्लास दिला व माझे स्वागत केले आणि मला सोफ्यावर बसायला सांगितले. मैत्रिणींपैकी कोणीच आलेले नसल्यामुळे मी तिथेच सोफ्यावर बसून ज्यूस पित टी.वी. पाहत बसले.
 
कोमल बोलली, "अगं सुमन, काय झालंय की कोमलचे पप्पा थोडे उशीरा येणार असल्यामुळे वाढदिवससाचा कार्यक्रम एक तास उशीराने ठेवला आहे त्यामुळे अजून पाहुणे जमायला सुरूवात झालेली नाही."
 
मी म्हणाले, "काही हरकत नाही, कोमल, मी बसते येथे टी.वी. पाहत, तुम्ही आवराआवर करा, माझी काही काळजी करू नकोस. खरंतर मला कळले असते तर मी पण थोडी उशीरा आले असते." असं म्हणून मी ज्युस प्यायला लागले कोमलही किचनमध्ये गेली.
 
तेवढ्यात कोमलचा मुलगा घाईघाईने घरात आला व मला न बघताच किचनमध्ये गेला. मी त्याची विचारपूस करणार होते पण तो इतका घाईत होता की जमलेच नाही. पाच दहा मिनिटे होत आली होती तरी मी थोडे थोडे करत ज्युसचा आनंद घेत होते. एक ग्लास पिऊन झाल्यावर मी दुसरा ग्लासही संपवला.
 
आता बराच वेळ झाला तरी कोणी पाहुणे येत नव्हते त्यामुळे मला कंटाळा येऊ लागला होता. मी हातातला ग्लास घेत आत किचनमध्ये ठेवायला गेले. किचनचा पडदा ओढलेला होता. मी थोडा पडदा सरकवला आत प्रवेश करणार तेवढ्यात आतील दृष्य पाहून माझा माझ्यावर विश्वास बसत नव्हता.
 
कोमलच्या मुलाने तिला किचन ओट्यावर टेकवले होते. एका हाताने कोमलची मान पकडली होती व दुसऱ्या हाताने तिचे स्तन जोरजोरात कुस्करत होता आणि तिचे खोल खोल मुके घेत होता. हे पाहून मी तर स्तब्धच झाले होते व काय करावे काही कळत नव्हते. मी जर आत गेले असते तर सगळाच गोंधळ झाला असता त्यामुळे जास्त हालचाल न करता तशीच थोडा वेळ उभी राहिले. त्यांचे माझ्याकडे लक्ष नसल्यामुळे जोरजोरात चुम्माचाटी चालू होती. कोमलही त्याला साथ देत होती. थोड्याच वेळात आता तो कोमलच्या ब्लाऊजची बटने काढू लागला. हे पाहून मी तर थक्कच झाले. आता काय करावे कळेना. तेवढ्यात कोमल त्याला रोखू लागली व त्याचा हात बाजूला करू लागली. घरामध्ये आज कार्यक्रम आहे आणि आपल्याला अशा अवस्थेत जर कोणी पाहिले तर? याचा कदाचित तिने विचार केला असावा. तेवढ्यात मी पण भानावर आले आणि तशीचे मागे पावले टाकत किचनच्या बाहेर आले आणि सोफ्यावर येऊन बसले. आतील प्रसंग माझ्या डोळ्यांसमोरून जात नव्हता. कोमलचा लहान मुलगा खुश्याल तिचे स्तन दाबत मुके घेत होता यावर माझा विश्वास बसत नव्हता. आणि कोमलही त्याला प्रतिकार करत नव्हती.
 
माझ्या छातीत धडधड होत होती व त्याच क्षणी मला आपला काल सकाळी घडलेला प्रसंग डोळ्यासमोर येत होता. काल सकाळी आंघोळीनंतर तू मला मागून पकडले व माझे स्तन दाबू लागला आणि मी तूला ढकलले. परंतु आता तर कोमलचा मुलगा घरात एवढा कार्यक्रम असतांना देखील, घरात पाहुणे मंडळी असतांना सुद्धा तिचे स्तन दाबत दाबत मुके घेत होता आणि तिही त्याला विरोध करत नव्हती. त्यांचा प्रसंग पाहून मला हेवा वाटू लागला नकळत स्वत:चा राग येऊ लागला. बाहेर हे सर्व चालत असून सुद्धा मी तुला असे ढकलल्याचा पश्चाताप होऊ लागला. काल सकाळी तू जे काही करत होता त्यात तुझी काहीच चुक नव्हती हे मला कळू लागले होते व मी पण कोमलसारखेच तुला साथ द्यायला हवी होती.
 
माझ्या मनांत विचारांची रेलचेल चालू असतानांच कोमल आपली साडी सावरत बाहेर आली व माझ्याशेजारी येऊन बसली. तिला कदाचित कल्पना नसेल की मी त्यांचा सर्व प्रकार पाहिलेला आहे म्हणून. तिच्यामागोमाग तिचा मुलगाही आला व तिच्या शेजारी येऊन बसला. मग कोमलने मला त्याची ओळख करून दिली. त्याचे नांव यश आहे व तो आता नववीमध्ये शिकत आहे. हे ऐकल्यावर माझे भानच हरपले कारण तू पण आता आठवीमध्ये आहेस म्हणजे यशचे आणि तुझे वय जवळ जवळ सारखेच आहे परंतु कोमल माझ्यापेक्षा दोन तीन वर्षांनी मोठी आहे तरी ती आपल्या मुलाबरोबर असे चाळे करते याचा मला हेवा वाटू लागला.
 
आमची थोडी चर्चा झाल्यानंतर यश उठला व कोमलला म्हणाला, "आई, मी बाहेर जातो व बाकीची तयारी करतो." त्यावर कोमलने त्याला जवळ घेतले आणि त्याचा जोरात मुका घेतला आणि गालावर हलकी चापटी मारून सोडले व मला म्हणाली, खूप हुशार आहे माझा यश, माझी खूप मदत करतो."
 
मला सर्व कल्पना आलेली असल्यामुळे मी हलकेच स्मित हास्य केले व यशच्या जागी तुझा विचार करू लागले. नंतर हळूहळू पाहुणे जमायला सुरूवात झाली. माझ्या मैत्रिणीही जमल्या व कार्यक्रमाला सुरूवात झाली परंतु माझ्या मनांतून काही कोमल व तिच्या मुलाचा प्रसंग जात नव्हता. कार्यक्रम चालू असताना काही वेळा मी मोठ्या मैत्रिणीला बोलण्याचा प्रयत्न केला पण ते शक्य झाले नाही. कार्यक्रमामध्ये कोमलने एकदम सेक्सी, लांब गळ्याचा ड्रेस घातला होता व त्यामधून तिची छाती व नितंब एकदम उठावदार दिसत होते. आता माझे सर्व लक्ष्य कोमल व यशकडेच लागून राहिले होते. यश कोमलला एकटे सोडतच नव्हता, सारखा तिच्या सोबत हातात हात घेऊन रहायचा. माझे त्यांच्याकडे बारीक लक्ष्य होते, तो जमेल तेव्हा कोमलच्या नितंबांवर हात फिरवत असे. दहा पंधरा मिनिटांनंतर ते दोघेही अदृश्य व्हायचे व थोड्या वेळाने परत बरोबर यायचे. मला खात्री पटायची की ते आडोश्याला जाऊन चोळाचोळी किंवा एकमेकांचे मुके घेऊन परत कार्यक्रमात यायचे. काहीही असो पण ते एकमेकांना मनमुराद आनंद देत होते हे मात्र नक्की. त्यांनी एकमेकांचे नवरा बायको असल्यासारखे हातात हात घेऊन, एकमेकांना मिठीत घेऊन फोटो काढले. मी तर आता त्यांना खूप नशीबवान समजत होते व आपल्याही नशीबी हे सुख असेल का याचा विचार करत होते.
 
मागील चार पाच दिवसांमध्ये आपल्यामध्ये घडलेले प्रसंग आणि काल सकाळी झालेला प्रकार यांचा विचार करता आपणही कोमलसारखे स्वत:च्या मुलाकडून पाहिजे जसे शरीरसुख घेऊ शकतो याची मला खात्री पटली व सकाळच्या प्रसंगासाठी मी स्वत:ला सर्वस्वी दोषी मानले. सकाळी माझ्या हातून झालेली चूक कशी सुधारायची याचा आता मी विचार करू लागले. भलेही मी तुला ढकलले होते पण आता परत काही प्रयत्न करून तुला परत कसे या मार्गावर आणायचे, पुन्हा तीच परस्थिती कशी निर्माण करायची याबद्दल नियोजन करू लागले.
 
माझ्या मैत्रिणी त्यांच्या गप्पांमध्ये रंगल्या होत्या परंतु माझ्या मनांत वेगळेच काहूर माजले होते. मला आता तुझ्याकडून शरीरसुख प्राप्त करून घ्यायची आस लागली होती. इतके दिवस मी जो विचार करत होते तो चुकीचा होता व आपल्या मुलाकडून झवून घेण्यात काहीही गैर नाही हे आता मला पटले होते.
 
तू काल सकाळी रागावून बाहेर निघून गेला होता त्यामुळे तुझा राग काही लवकर शांत होणार नाही हे माहीती होते त्यामुळे आता आपणच पुढाकार घेऊन काहीतरी केले पाहिजे जेणेकरून तुझा कोवळा लंड चाखता येईल. नाहीतरी तुझ्या वडिलांचा चोखून चोखून आता कंटाळा आला होता आणि काही तरी नवीन आनंद मिळण्याची प्रेरणा तुझ्यामुळे निर्माण झाली होती.
 
पुढील काही दिवस घरामध्ये फक्त आपण दोघेच आहोत त्यामुळे तुझ्याकडून झवण्यासाठी जास्त काही कष्ट करावे लागणार नव्हते आणि तश्यातही तुच माझ्या मागे लागला होतास त्यामुळे वेगळे काहीही करण्याची गरज नव्हती फक्त योग्य वेळी तुला प्रतिसाद दिला तर तूच मला सोडणार नाही व सगळे आपोआप घडून येईल. खरं तर हे सगळं या आधीच झालं असतं पण म्हणतात ना कोणत्याही गोष्टीसाठी योग्य वेळ यायला लागते आणि नेमके तेच होत नव्हते. म्हणजे बघ ना परवा बाथरूममध्ये माझी इच्छा होती तू मला झवावे परंतु तुझ्याकडून इच्छा असूनही कोणत्याही प्रकारे पुढाकार घेतला गेला नाही त्यामुळे मला नाईलाजास्तव बाहेर जावे लागले आणि काल सकाळी तुझी खूप इच्छा होती नव्हे नव्हे तू तर बलात्कार सुद्धा करण्याच्या तयारीत होता पण माझ्या मनाला ते खटकले होते त्यामुळे काही होऊ शकले नाही. म्हणजेच असे की योग्य वेळ आल्याशिवाय कोणतीही घटना घडत नाही हे खरे.
 
मी आईला बोललो, "म्हणजे, कोमल व यशला पाहिल्यापासून तुझ्या मनांत बदल झाला काय?"
 
आई बोलली, "हो, रे. त्यांचे प्रकार पाहून तर मी निश्चयच केला की आज काहीही झाले तरी आपण शरीरसंबंध निर्माण करायचे म्हणजे करायचेच. अशी संधी परत मिळणार नाही आणि एकदा का पुढच्या दोन तीन दिवसात आपले शारिरीक नाते घट्ट झाले की मग भविष्यात त्याचा पाहिेजे तेव्हा दोघांनाही मनमुराद आनंद घेता येईल. आपले आयुष्य पहिल्यापेक्षा जास्त आनंदी होईल व जीवन काममय होऊन जाईल."
 
आता मी काय करावे याचा विचार करू लागले परंतु माझ्यातील आई मध्ये मध्ये आडवी येत होती. परंतु माझ्यातील स्त्री प्रत्येक वेळी आईला हारवत होती व शरीरसुखाचा आनंद घेण्याचाच सल्ला देत होती. शेवटी अशी वेळ आली की माझ्यातील आई संपुष्टात आली व उरली फक्त मदमस्त स्त्री, जिला केवळ आणि केवळ शरीरसुखातच आनंद आहे. कोणाचाही असो पण लंड चोखायला पाहिजे, कोणताही पुरुष असो त्याच्या मांड्या आणि ढुंगण चोळायला पाहिजे, काहीही झाले तरी झवत रहायला पाहिजे व कितीही संकटे आली तरी चालून आलेला लंड सोडायचा नाही अशी एक उनाड, उन्मत्त, कामूक स्त्री मी माझ्यामध्ये पहिल्यांदा पाहिली व नकळत तिला साथ देऊ लागले.
 
माझ्या मनांत आता खूप चलबिचल सुरू झाली. आज विजयकडून झवून घ्यायचेच असा मी स्वत:च्या मनाशी निश्चय केला. परंतु मी एक आई असल्यामुळे एकदम माझ्यात बदल घडवून आणू शकत नव्हते त्यामुळे कोणती युक्ती करावी की ज्यामुळे हे सर्व सहजरित्या घडून येईल व त्याचे कारण किंवा निमित्त मी स्वत: असणार नाही याचा विचार करू लागले. बराच वेळ विचार करत करत शेवटी मला एक युक्ती सुचली. युक्ती छान होती पण थोडी अवघड होती. मी तूला ढकलल्यामुळे तू स्वत:हून तर काही परत माझ्याजवळ येणार नाही याची मला खात्री होती त्यामुळे असे काही घडावे की ज्यामुळे तुझ्या मनांत माझ्या शरीराविषयी उत्तेजना निर्माण व्हावी आणि पुन्हा कोणत्याही परिणामांचा विचार न करता तू मला सकाळच्या सारखेच बिलगशील. मग एकदा की तू मला बिलगलास की मग यावेळी कोणतीही चूक न करता तशीच शांत राहून तुला साथ द्यायची. एकदा की तूझ्या मनांत आत्मविश्वास निर्माण झाला की मग पुढे काही सांगायची किंवा करण्याची आवश्यकता नाही. हे सर्व घडून येण्यासाठी काहीतरी औषध पैदा करावे व तुझ्या जेवणामध्ये नकळत मिसळावे जेणेकरून वरील सर्व क्रिया आपोआप घडतील. तुझ्या मनांमध्ये माझ्या शरीराविषयी कामवासना निर्माण होईल व त्यामुळे तू स्वत:हून माझ्यावर तुटून पडशील व मी जरी थोडा फार विरोध केला तरी त्याला न जुमानता तू मला झवल्याशिवाय राहणार नाही. मी तर ठरविलेच होते की अशा परिस्थितीत सुरुवातीला थोडा फार विरोध करायचा परंतु जर तुझ्यावर त्याचा विपरित परिणाम होऊ लागला तर मग तुला साथ द्यायची.
 
आईच्या तोंडून हे ऐकल्यावर क्षणभर मी अबोल झालो होतो कारण दिनेशच्या सांगण्यानुसार नेमकी हीच युक्ती आईला मिळविण्यासाठी मी पण वापरली होती व त्यामुळेच काल मी आईला मनसोक्त झवलो होतो. परंतु मला कल्पना नव्हती की आईने सुद्धा मला मिळविण्यासाठी हीच युक्ती वापरली आहे व तिलाही माझ्याकडून झवून घेण्याची इच्छा होती.


क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  माझी कहाणी. HEARTLESS 3 6,487 10-05-2021, 12:31 PM
Last Post: HEARTLESS
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 13,790 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 7,336 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (२) myownstories 0 6,844 08-18-2021, 10:44 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१) myownstories 0 6,765 08-18-2021, 10:16 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३) myownstories 1 7,759 08-17-2021, 12:57 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२) myownstories 2 7,537 08-15-2021, 05:38 AM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१) myownstories 0 9,365 08-08-2021, 10:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 12,223 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 3 11,686 08-01-2021, 03:12 PM
Last Post: [email protected]Users browsing this thread: 1 Guest(s)