आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (३)
07-08-2021, 10:49 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (३)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

त्यावर ती म्हणाली, "ज्याची भिती होती तेच झाले."

 
मी विचारले, "काय झाले?"
 
आई म्हणाली, "अरे, माझी मैत्रिण, निलिमाचा फोन आहे. कशासाठी फोन केला आहे काय माहिती? कदाचित कालच्या औषधाबद्दल तर विचारणार नाही ना? कदाचित तिला कळले असेल की मी त्या औषधाचा वापर तुझ्यावर केलेला आहे व काल रात्री आपण दोघांनी शारिरीक संबंध ठेवले."
 
मी म्हणालो, "अगं, तिला कसं काय माहीती होणार? ही गोष्ट फक्त आपल्या दोघांनाच माहिती आहे आणि आपण तर काही कोणाला सांगितलेले नाही. आणि आपण अजून घरातून बाहेर सुद्धा पडलेलो नाही, मग तिला कसे काय कळणार? आणि जरी तिने विचारले तरी सांग की बाबा अजून आलेले नसल्यामुळे ते औषध वापरले नाही म्हणून."
 
आई बोलली, "अरे ती खूप हुशार आणि चतुर बाई आहे, तिच्या कालच लक्ष्यात आले होते की माझ्या मनांत काय चाललेले आहे म्हणून. तिने जाताना मला थोडे स्मित हास्य ही केले होते. तिला फसवणं शक्य नाही. तिने जर तो विषय नाही काढला तर बरेच होईल." असे म्हणत आईने परकर घातला व साडी नेसू लागली.
 
मी आईला म्हणालो, "आई, प्लीज आज साडी नको ना घालू. तू आज फक्त परकरवरच रहा आणि वरती ब्लाऊज घाल. साडी घालून आता तुला थोडेच बाहेर कुठे जायचे आहे? आणि तसेही आता घरातही दुसरे कोणी नाही." त्यावर ती हसत बोलली, "हां, म्हणजे तुला रान मोकळे राहिल ना? सारखा झटत राहशील मला, खरं की नाही?"
 
मी म्हणालो, "तसं नाही गं आई, पण खरंच साडीची काय गरज आहे? आणि तसेही जेवण झाल्यावर आपण एकदा झवणार आहोतच ना?" मी असे बोलल्यावर आईने हातातील साडी परत जागेवर ठेऊन दिली व परकर घालूनच स्वयंपाक करायला सुरुवात केली. मी आईला म्हणालो, "आई थांब."
 
तिने विचारले, "आता काय झाले?"
 
मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिला परकर थोडा वर खेचायला सांगितला. आईने विचारले, "आता काय परत तुला माझी पुच्ची चाटायचीय काय? तसे असेल तर जरा थांब, स्वयंपाक झाल्यावर भरपूर जेवण कर व नंतर तुला काय करायचंय ते कर माझ्याबरोबर. रात्रीच्या सारखे माझ्या मांड्यांमध्ये तोंड घालून झोपला तरी माझी काही हरकत नाही, ठिक आहे?"
 
त्यावर मी तिचा परकर अजून वरती ओढला व एका हाताने तिची निकर खाली ओढली व काढून टाकली.
 
आईने विचारले, "आता काय विचार आहे तुझा?"
 
मी म्हणालो, "काही नाही गं, मी काही करणार नाही. फक्त अधून मधून तुझ्या जवळ येऊन ढुंगणाचे दर्शन घेणार आहे, बाकी काही नाही."
 
त्यावर ती बोलली, "चावट मेल्या, तू नुसता माझ्या ढुंगणाचे दर्शन घेऊन शांत बसणार आहेस का? काल रात्रीपासून बघतेय मी तुझे सगळे प्रताप. एक नंबरचा कामुक आहेस तू. तुझ्या बाबांपेक्षाही जास्त झवाडा निघालास. आता या दोन तीन दिवसांत माझे काय हाल होतील देव जाणे." असे म्हणत ती हसू लागली व माझी अंडरवेअर खाली खेचून टेरीवर चापट मारली.
 
आईने आता पटपट स्वयंपाक करायला सुरूवात केली. मी सर्वतोपरी तिला मदत करत होतो. आईला मदत करता करता आपला हात पण साफ करत होतो. किचन ओट्याजवळ उभी असताना बऱ्याच वेळा तिचे नरम बॉल दाबले. आता आई कोणत्याही प्रकारचा विरोध करत नव्हती. कितीही वेळा आमे दाबले तरी काही बोलत नव्हती याउलट स्मित हास्य करत मला आणखी उत्तेजित करायची. आईने कालवण टाकले व पाट्यावर खोबरे वाटण्यासाठी खाली बसली. ती खाली बसल्याबरोबर मी तिच्या पाठीवर पडलो व तिला जोरात मिठी मारली.
 
आई म्हणाली, "अरे थांब रे जरा, स्वयंपाक झाल्यावर मी मोकळीच आहे." पण मी काही तिचे ऐकण्यास तयार नव्हतो. मी तिला म्हणालो, "आई थोडी वरती हो." माझ्या म्हणण्याप्रमाणे ती उठली व थोडी वरती झाली. मी लगेच तिचा परकर तिच्या कमरेपर्यंत खेचला व तिचे दोन्ही पाय पूर्ण उघडे केले आणि तिला पुन्हा खोबरे वाटण्यासाठी बसवले. आई पाट्यासमोर दोन्ही पायांवर बसली होती परंतु तीचे दोन्ही उघडे आणि मादक पाय, मांड्या अतिशय सुरेख आणि रेखीव दिसत होत्या. तिचे ढुंगण पुर्णपणे उघडे झाले होते व निकर नसल्यामुळे तिची पुच्चीसुद्धा अतिशय मनमोहक दिसत होती. आईने आता माझ्याकडे दुर्लक्ष्य केले व पाट्यावर दोन्ही हातांनी दगडाने घासत खोबरे फोडू लागली. मी आईच्या मागे सरकलो आणि खाली पाठीवर अशा रितीने झोपलो की तिचे ढुंगण नेमके माझ्या तोंडावर येईल.
 
पाट्यावर वरवंटा फिरवताना तिचे ढुंगण थोडेसे वरती व्हायचे व पुढे ढकलले जायचे आणि वरवंटा मागे घेताना परत ढुंगण मागे यायचे व थोडेसे खाली बसायचे. पहिले एक दोन वेळा तिला काही कळले नाही परंतु तिसऱ्या वेळेस तिने वरवंटा पुढे सरवकला व त्याबरोबर तिचे ढुंगणही वरती होऊन पुढे गेले. तेवढयाच क्षणांत मी माझे तोंड बरोबर तिच्या ढुंगणाखाली सरकवले. माझे तोंड वरती असल्यामुळे ती जर जोरात खाली बसली तर तोंडावर आदळेल या भितीने मी डोळे बंद करून घेतले होते. वरवंटा मागे घेताच आईचे ढुंगण माझ्या चेहऱ्यावर सटकन घसरले व ती दचकून गेली. त्याच क्षणी तिच्या लक्ष्यात आले की मी मुद्दाम वर तोंड करून तिच्या ढुंगणाखाली झोपलेलो आहे. तिने मुद्दामच मग थोडा जोर लावून आपले ढुंगण माझ्या तोंडावर दाबले. आईच्या कमरेला निकर नसल्यामुळे तिची उघडी पुच्ची माझ्या नाकाला घासू लागली. आईने तसेच पाट्यावर पाच सहा वेळा जोरजोरात धक्के देत खोबरे फोडले व माझ्या तोंडावर आपले ढुंगण मनसोक्तपणे रगडले. मी पण जमेल तेवढे तिची पुच्ची व गुद्वाराचा वास घेऊन चाटले आणि शेवटी खोबरे फोडून झाल्यावर दोन्ही हातांनी तिच्या मांड्या पकडल्या व बराच वेळ माझ्या तोंडावर तिची पुच्ची दाबून ठेवली. आईच्या मांड्यांचा मलमली स्पर्श मला स्वर्गसुखाची आठवण करून देत होता. बऱ्याच वेळानंतर मी आईच्या मांड्या सोडल्या आणि मग ती उभी राहून मला म्हणाली, "मला माहिती होते, तुझ्या मनांत काहीतरी काळं बेरं होतं त्यामुळेच मला निकर काढायला लावली होतीस. तुला हे जे काही करायचे आहे ते सर्व त्यावेळी कर ना? आता कशाला?"
 
त्यावर मी म्हणालो, "अगं आई, त्यावेळी काय काय करणार गं? आणि अशा गोष्टींची मजा एकाच वेळी घेता येत नाही. तुला तर माहिती आहे हे सगळं."
 
त्यावर तिने मला बाजूला सरकवले व म्हणाली, "जा आता थोडा वेळ बाहेर. माझा स्वयंपाक झाला की मग मी बाहेर येते. मग तुला जेवायचे असेल तर जेव नाहीतर तसाच झवत बस, मला काही फरक पडणार नाही, कळलं?"
 
मी म्हणालो, "अगं, आता मला जेवणाची गरजच नाही. तू मला एवढे सुख देत आहेस की त्यानेच माझे पोट भरत आहे." असे म्हणून मी किचनच्या बाहेर आलो व कपडे न घालता तसाच हॉलमध्ये येऊन सोफ्यावर बसलो.
 
आईने पुढच्या दहा ते पंधरा मिनिटांमध्ये सगळा स्वयंपाक केला हॉलमध्ये येऊन माझ्याशेजारी सोफ्यावर बसली. तिने मला विचारले, "अरे, अजून कपडे घातली नाहीस काय?"
 
मी म्हणालो, "नाही, लगेच कशाला?" असे म्हणून तिच्याकडे सरकलो. ती बोलू लागली, "अरे तूझे पोट कसे भरत नाही? इतके सारखे माझ्या शरीराशी झटून आहेस?"
 
मी म्हणालो, "आई कसे भरणार? काल तर आपली सुहागरात झालेली आहे आणि एका दिवसात कसे काय पोट भरणार माझे?" त्यावर ती हसू लागली व एका हाताने माझी अंडरवेअर ओढू लागली.
 
मी म्हणालो, "आई मला विचारते की तुझे पोट भरत नाही का आणि तुझे तरी कुठे समाधान होतंय गं? तु सुद्धा सारखे माझ्या लंडाशी खेळत असते."
 
आई म्हणाली, "मग काय झाले? मला खेळायला तेवढेच तर खेळणे आहे, बाकी काय खेळायचे मी? तुला तरी माझे स्तन आहेत, ढुंगण आहे, पुच्ची आहे, मांड्या आहेत, केस आहेत. या सगळ्यांनी पोट नाही भरले तर माझे ओठ आहेत, पोट आहे, पाठ आहे. माझ्या प्रत्येक अंगाशी तू खेळत बसतो. मला काय फक्त तुझा लवडा. पण तोच खूप आवडतो रे मला. जसे तुला कितीही वेळ माझ्या स्तनांशी खेळायला आवडते तसेच मलाही लंडाशी खेळायला आवडते. वयाच्या पंधराव्या वर्षापासून मी लंड चोखते पण अजूनही माझी तहान भागत नाही. लंड तोंडात असेल तर बाकी कशाचीही आवश्यकता नसते. लंड हेच माझे सर्वांत आवडते खेळणे आहे आणि त्याशिवाय मी जगू शकत नाही.
 
आई माझ्याशी आता मुक्तपणे गप्पा मारू लागली होती व त्यामुळे आमच्या दोघांच्याही मनांवर कुठलेही दडपण नव्हते.
 
मी आईच्या जवळ गेलो आणि माझी अंडरवेअर खाली सरकवली लंड आईच्या हातात दिला. आईनेही लगेच तो हळूहळू कुस्करायला सुरूवात केली. मी तिच्या गळ्यात माझा हात टाकला व एका हाताने तिचे स्तन दाबू लागलो. तेवढ्यात आईचा फोनची रिंग वाजली.
 
फोनची रिंग वाजताच आई ताडकन उठली व फोन घेऊन सोफ्यावर येऊन बसली आणि बघते तर निलिमाचाच फोन होता. याआधी दोनदा तिचा फोन येऊन गेला होता त्यामुळे आता तो उचलायलाच पाहिजे असे आई म्हणाली. मी आईला म्हणालो, "आई मोबाईलचा स्पीकर चालू कर, मलाही ऐकायचेय ती काय विचारतेय तुला." त्यावर आई बोलली, "नको रे, ती काहीही बोलेल." मी म्हणालो, "बोलू दे ना, त्यात काय आहे, आता आपल्याला कोणाची चिंता करण्याची गरज नाही." असे म्हणून मीच पटकन स्पीकर चालू केला व आई तिच्याशी बोलू लागली.
 
आई - हॅलो, हॅलो.
निलिमा- हॅलो, सुमन, कशी आहेस?
आई- ठिक आहे.
निलिमा- अगं, मघाशी दोन वेळेला फोन केला परंतु तू काही उत्तर दिले नाही म्हणून आता परत लावला.
आई- नाही गं, मी आंघोळ करत असल्यामुळे मला काही कळले नाही.
निलिमा- मग काल झाले का काम?
आई- कसले काम?
निलिमा- अगं सुमन, कसले म्हणजे काय? काल तु औषध नव्हते का आणले? अगं माझ्याशी चलाखी करू नको, मी त म्हणता ताक ओळखणारी बाई आहे. तुला तर माहिती आहे सगळं.
आई- आहे गं बाई, मी कुठे काय म्हणते.
निलिमा- मग, खरं खरं सांग काम झालं की नाही?
आई- कोणाला सांगणार तर नाही ना?
निलिमा- अगं, तुझा माझ्यावर विश्वास नाही का?
आई- तसं नाही गं, पण.........
निलिमा- अगं मला काय कळत नाही का गं....मी असं कसं कोणाला सांगेल?
आई- तसं नाही गं निलिमा, त्या कोमलचं कसं सगळ्या गावभर झालंय? तसं काही व्हायला नको म्हणून घाबरते मी.
निलिमा- अगं ती कोमल तशीच आहे गं. वेळ काळ, ठिकाण काही बघत नाही गं ती, लवडा दिसला की तिला काय करू आणि काय नको असं होतं. ती खुप उतावीळ बाई आहे. प्रत्येक गोष्टीला काही तरी मर्यादा असते की नाही, तूच सांग.
 
मी आई व निलिमाच्या गप्पा अगदी ध्यान देऊन ऐकत होतो. आई सोफ्यावर बसून तिच्याशी थोड्या दबक्या आवाजातच बोलत होती परंतु निलिमा मात्र मोठमोठ्याने तिला विचारत होती. मी हळूच आईच्या खांद्यावर माझा हात टाकला व तिच्या गालाला माझा गाल लावून त्यांचे संभाषण ऐकू लागलो.

 
निलिमा पुढे बोलू लागली, "अगं सुमन, त्या गांडवाशीचा, कोमलचा विषय सोडून दे, मला सांग काल तुझा प्लॅन यशस्वी झाला की नाही? काही मदत लागली तर मला बिनधास्तपणे फोन कर."
 
निलिमा असे बोलताच मी एका हाताने हळूच आईचा एक स्तन दाबला. तेवढ्यात आई दचकली व माझ्याकडे डोळे मोठे करून पाहिले आणि परत फोनवर बोलू लागली.
 
"निलिमा अगं तू माझी सर्वांत विश्वासू मैत्रिण आहेस तरी पण मला वचन दे की तू कोणालाही सांगणार नाही म्हणून..."
 
निलिमा- अगं सुमन, तुझा माझ्यावर विश्वास नाही का गं. ठिक आहे माझ्या मुलाची शपथ घेते व सांगते की तुझ्याबद्दल मी कोठेही व कोणालाही काहीच सांगणार नाही. आता तर झालं?
 
आई- निलिमा मला माफ कर गं...कारण हा विषयच तसा आहे गं. थोडे जरा कोणाच्या कानाला लागले ना तर आयुष्यातून उठण्याची वेळ येईल गं, म्हणून म्हणते मी.
 
निलिमा- अगं, सुमन. मला याची कल्पना नाही का गं. तुझ्यापेक्षा पंधरा वर्षांनी मोठी आहे मी. तू मला तुझी मोठी बहीण समजते ना? मग माझ्यावर पूर्ण विश्वास ठेव. मी तुला सर्वतोपरी मदत करण्यास कधीही तयार आहे.
 
आई- अगं त्याची कल्पना आहे गं मला, त्यामुळेच तर काल औषधासाठी मी तुला विचारले होते ना?
 
निलिमा - हो, अगं तू विचारले होते व तशी मी लगेच सोय सुद्धा करून दिली की नाही तुला? पण तू काल माझ्याशी खोटी बोललीस गं. मला म्हणाली की तुझ्या नवऱ्यासाठी औषध पाहिजे होते तुला. पण ज्यावेळी आम्ही तुझ्या घरी आलो तेव्हा कळले की तुझा नवरा तर तीन दिवसांसाठी दिल्लीला गेलेला आहे. तेव्हाच मला संशय आला होता आणि त्यानंतर असेही कळले की लता देखील आठ दिवसांसाठी कँपला गेलेली आहे. त्यावर मी जरा विचार करू लागले की जर नवरा घरी नाही तर तुला औषध कशाला पाहिजे आहे? बरं नुसतं विचारून राहिली नाहीस तर तू लगेच माझ्यासमोरच जाऊन मेडिकलमधून औषधही घेऊन आलीस.
 
निलिमाचे बोलणे ऐकून आईचा गोंधळ उडायला लागला होता. मी आता दोन्हीही हातांनी आईचे स्तन कुरवाळू लागलो होतो परंतु निलिमाने आईचे पितळ उघडे पाडल्यामुळे आई गोंधळून गेली होती. मी मात्र मस्तपणे तिचे बॉल दाबत होतो. आईच्या मनांत विचार चक्रे चालू आहेत व तिचे माझ्याकडे लक्ष्‍य नाही असे कळल्यावर मी हळूच एका हाताने झटपट ब्लाऊजची दोन तीन बटने खोलली. आईचे दोन्ही स्तन खालच्या बाजूने मोकळे झाले होते तरी आईचे तिकडे लक्ष गेले नाही. ते पाहून मग मी राहिलेली दोन्ही बटने सुद्धा पटकन खोलली आणि दोन्ही आमे पूर्ण मोकळे होऊन सपकन बाहेर आले जणूकाही ब्लाऊजमध्ये त्यांचा जीव गुदमरला होता. आईचे ताजे तवाने, मुसमुशीत स्तन दिवसाच्या उजेडात पाहून माझे मन तृप्त झाले होते व कधी एकदा त्यांचा फडशा पाडतोय असे झाले होते.
 
निलिमाने आईचे सत्य बाहेर काढल्यामुळे आई नि:शब्‍द झाली होती व फक्त निलिमाचे बोलणे ऐकून घेत होती.
 
ती पुढे बोलू लागली - अंग सुमन, मी तुझ्यापेक्षा भरपूर उन्हाळे आणि पावसाळे पाहिेलेले आहेत. ज्यावेळी मला कळले की पुढील काही दिवस तुझा नवरा आणि लता बाहेर गेलेले आहेत आणि घरामध्ये फक्त तू आणि विजय दोघेच आहेत, त्यावेळी माझा संशय बळावला होता की हे औषध तू नक्की विजयसाठीच आणले असावे. त्यानंतर जेंव्हा आपल्या गप्पांमध्ये कोमलचा विषय निघाला व त्या मायलेकांच्या झवण्याचा चर्चा सुरू झाल्या, त्योवळी तू राहून राहून सारखे विचारायचीस की कोमलचे आणि मुलाचे लफडे कसे सुरू झाले, त्यांची झवण्याची सुरूवात नक्की कोठे व कश्या प्रकारे झाली? अगं जोपर्यंत तुला त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नव्हते तोपर्यंत तू सारखे मला विचारत होती. त्याचवेळी तुझ्यातील तो उतावीळपणा मला जाणवला होता व कोमलसारखे तुलाही तुझ्या मुलाकडून झवून घ्यायचा विचार मनात घोळत आहे हे मी ताडले होते.
 
त्यावर तीने पुढे विचारले, काय गं सुमन, ऐकत आहेस ना तू?
 
आई - बारीक आवाजात, हो ऐकतेय ना.
 
निलिमा- मग सांग, मी जे बोलते आहे ते खरं आहे की नाही?
 
आई - हो गं. आता तुझ्यापासून काय लपवणार? तू जे जे बोललीस ते एकदम खरं आहे. पण कोमलसारखे मलाही सगळे नावे ठेवतील केवळ याच भितीने मला ते कोणाला सांगावेशे वाटत नव्हते.
 
निलिमा - अगं सुमन. मला तू अशी तशी समजू नकोस. मी खूप पोहोचलेली आहे. बरं सांग काल जमलं का नाही मग?
 
आई - माझ्याकडे पाहून बोलली, जमलं की एकदम जसे पाहिजे तसेच झाले.
 
निलिमा- काय सांगतेस, म्हणजे तुम्ही काल झवले?
 
आई - हो गं, काल साधारण अकरा वाजेपर्यंत आमचा गोंधळ चालू होता. बरेच प्रयत्न करूनही काही साध्य होत नव्हतं पण शेवटी शेवटी औषधाचा परिणाम दिसू लागला आणि मग मध्यरात्री आमचा खेळ चालू झाला.
 
निलिमा- अरे व्वा. मग रात्री किती वाजेपर्यंत झवत होते?
 
आई - अगं काय सांगू, विजयने मला पार बेजार करून टाकले, नको नको झाले मला रात्रभर. पहाटेपर्यंत तो माझ्या अंगाशी खेळत होता. तीन वेळा जबरदस्त खेळ झाले तरी तो काही दम काढत नव्हता, शेवटी मलाच खूप कंटाळा आला होता व नंतर कधी झोप लागली कळले नाही, परंतु मध्येच जाग आली तेव्हा कळले की तो माझ्या मांड्यांमध्ये तोंड घालून झोपलेला होता व त्याचा सोटा माझ्या तोंडात अडकलेला होता.
 
निलिमा- अगं बाई, काय सांगतेस, काय मज्जा आली असेल ना गं तुला?
 
मी हळूच खाली सरकलो व आईच्या हातांच्या खालून माझे डोके घुसवून तिच्या पोटावर स्तनांकडे तोंड करून पडलो. माझ्या तोंडासमोर आईचे उन्मत्त टवटवीत स्तन मला आमंत्रण देत होते. क्षणाचाही विचार न करता मी पटकन एका स्तनावर ओठ ठेवले व चोखायला लागलो. चोखायला सुरूवात करताच आईने एका हाताने माझे तोंड दाबले व मला शांत राहण्याचा इशारा केला. पण तोंडात स्तनाची बोंडे आल्यावर मी कसा काय दम धरणार? मी तर जोरजोराने चोखू लागलो. माझ्या तोंडातील लाळेमुळे आईच्या स्तनांची बोंडे चोखताना वेगळीच मजा येत होती व हळूहळू चटचट असा आवाज यायला लागला. तो आवाज ऐकून मी अजूनच चेकाळलो व माझ्याही जिभेचा जमेल तेवढा आवाज करू लागलो. एखादा कुत्रा पाणी पिताना जसा जिभेचा आवाज येतो त्याप्रमाणे आईचे आमे चोखताना चटपट चटपट असा आवाज येऊ लागला. आई मला हाताने दाबत होती, डोळ्यांनी खुणावत होती तरी पण मी तिच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष्य करून काम चालूच ठेवले होते.
 
निलिमा तिकडून विचारू लागली - "काय गं, आवाज कसला येतोय? काहीतरी चाटण्याचा किंवा चोखण्याचा आवाज येतोय. विजय तर नाही ना तिथे? तुझी बोंडे तर चोखत नाही ना तो?"
 
निलिमा असे बोलल्यावर मी लगेच चोखणे बंद केले व ऐकू लागलो. त्यावर आई म्हणाली, "हो गं, तू बरोबर ओळखलंस. तोच आहे इथे. कितीही सांगितलं तरी ऐकतच नाही बघ. सारखा माझ्या गोळ्यांशी खेळत राहतो. त्याचे पोटच भरत नाही बघ कितीही केले तरी."
 
निलिमा - "अगं व्हायचंच असं. लहान मुलगा आहे तो. आताच वयात येत आहे आणि सुरूवातीला असंच होतं ना गं. तुझं जेव्हा लग्न झालं होतं तेव्हा तुला कसं सारखं लंड चोखायला आवडायचं? तसंच त्यालाही होत असेल. आणि शेवटी पुरूषाची जात ती पुरुषाचीच. त्यांना सारखी आठवण होत असते."
 
आई - "अगं, तेव्हाच काय, मला आता सुद्धा खुप आवडतं लंड चोखायला, काय करणार. प्रत्येकाच्या आवडी निवडी वेगवेगळ्या असतात ना? कुणाला फक्त घालुन घ्यायला आवडतं तर कुणाला हाताने दाबायला, चोळायला आवडतं तर कुणाला चोखायला आवडतं. मला तर चोखण्यामध्ये खूप समाधान मिळते."
 
असं बोलत असताना आईने तिचा एक हात माझ्या चड्डीमध्ये घातला व माझे कडक सामान बाहेर काढू लागली. आईने हात लावल्यावर तर लवडा लगेच कडक झाला व मासळीसारखा उड्या मारू लागला. आई त्याला दाबत दाबत बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होती परंतु तिला अवघड जात होते कारण तिच्या एका हातात मोबाईल होता व इतके मी तिच्या स्तनांवर तुटून पडलो होतो. मग मीच एका हाताने माझी अंडरवेअर खसकन खाली गुढग्यापर्यंत सरकवली व माझा टणक लवडा आईच्या ताब्यात दिला. आई निलिमाबरोबर फोनवर बोलता बोलता माझा लवडा कुस्करत होती, दाबत होती व मध्येच हलवत सुद्धा होती. खरं तर तिचं लक्ष मोबाईलमध्येच होतं परंतु एका हाताने लंडाचे चाळेही चालू होतेच. कदाचित निलिमाच्या बोलण्यामुळे तिच्यातील तणाव कमी होऊ लागला होता व आपोआपच तिचा हात माझ्या लंडाबरोबर खेळू लागला होता. मध्ये मध्ये ती माझ्या ढुंगणावरून पण हात फिरवायची व गुद्वारात बोटाने चोळायची. मला माहिती होते की तिचे लक्ष पुर्णपणे माझ्याकडे नाही परंतु कदाचित तिच्या नेहमीच्या सवयींमुळे आपोआपच तिच्या हातून माझे लिंग व ढुंगण चोळले जात असावे. आईच्या लिंग चोळण्यामुळे माझा पारा चढू लागला होता व थोड्याच वेळात एकदम तलवारीप्रमाणे सोटा तयार झाला होता व फणफण करू लागला होता. आईच्या चोळण्याबरोबर माझी कंबरही हळूहळू हलू लागली होती.
 
निलिमा - "सुमन तू खूप नशीबवान आहेस बाई. एकतर तुझे लवकरच लग्न झाले होते त्यामुळे आपोआपच वयात येत असतानाच तुला लंड भेटला व तेव्हा पासून आज तागायत मनसोक्त मजा घेत आलीस. आणि आता बघ ना नवऱ्याचा लंड थोडा का होईना पण पडायला लागला असेल तर लगेच विजयचा भेटला. आता हा एवढा कोवळा, नवा करकरीत बांबू तुला मिळाला आहे, हे काय असे सहजासहजी होत नाही गं. असे घडण्याला सुद्धा नशीब असावे लागते. अगं मी तर सांगते माझं आता पंचेचाळीसच्या वर वय आहे पण मला जरी असा कोवळा भेटला तर सोडेन काय? कधीच नाही. मला सांग, केवढा आहे गं विजयचा लवडा, जाड आहे का पातळ आहे शेवग्याच्या शेंगेसारखा?"


क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply
07-11-2021, 05:10 AM,
#2
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (३)
जबरदस्त मित्रा
Reply
07-11-2021, 08:55 AM,
#3
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (३)
(07-11-2021, 05:10 AM)vbhurke Wrote: जबरदस्त मित्रा

Please send your feedback to email id [email protected]
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 6) Nomok333 0 18,049 10-10-2023, 11:06 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 5) Nomok333 0 5,653 09-30-2023, 08:44 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 4) Nomok333 0 7,841 09-26-2023, 07:37 PM
Last Post: Nomok333
  Adhrushya Mansa chi katha (part3) Nomok333 0 4,592 09-22-2023, 01:59 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 2) Nomok333 0 6,996 09-21-2023, 10:22 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha Nomok333 3 14,363 09-21-2023, 11:11 AM
Last Post: Nomok333
Wink झवायचे होते वहिनीला झवले बहिणीला Chavatpratik 0 37,645 08-01-2023, 01:25 PM
Last Post: Chavatpratik
  वंदनावहीनीचा बल्लू Aajka1992 0 31,522 05-06-2023, 08:26 AM
Last Post: Aajka1992
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 71,913 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 91,967 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurkeUsers browsing this thread: 2 Guest(s)