आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (३)
07-20-2021, 12:00 AM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (३)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

रात्री झोपताना मात्र माझ्या डोक्यातून काही तो विषय जाईना. सारखे राहून राहून मावशीचे उघडे पाय व ढुंगण डोळ्यांपूढे यायचे. कधी कधी विचार यायचा की त्यावेळी तिला धरायला पाहिजे होते. आई नाही तर मावशी तरी. निदान दोन महिने झवायची सोय तरी झाली असती. तसं पाहिलं तर मावशीही काही कमी लावण्यवती नव्हती. पण दुसऱ्याच क्षणी विचार यायचा की नाही, आपल्या आईेने आजपर्यंत आपल्याला एवढे शरीरसुख दिले आहे त्याचा अपमान नाही करायचा. क्षणीक सुखासाठी आईच्या प्रेमाशी आणि विश्वासाशी तडजोड नाही करायची. आईवर मी नितांत प्रेम करत होतो आणि तिला सोडून दुसऱ्या स्त्रीशी संभोग करणे माझ्या मनाला पटत नव्हते.
 
मावशीचे जर असेच वागणे चालू राहिले तर कदाचित एखाद्या दिवशी माझ्या हातून भलतीच चूक होण्याची भिती वाटू लागली. मावशीच्या नखऱ्याला व इशाऱ्यांना जर मी फसलो गेलो तर कदाचित मी मावशीला झवल्याशिवाय सोडणार नाही. आणि ते जर घरच्यांना कळले तर माझी वाटच लागायची. आईला तर त्या गोष्टीचा धक्काच बसेल व ती आयुष्यात परत कधीच मला स्पर्श करून देणार नाही. जरी मी आईवर नितांत प्रेम करत होतो व आई पण माझ्यावर सर्वतोपरी प्रेमाचा वर्षाव करत मला पाहिजे ते शरीरसुख देत होती तरी पुरुष हा असा प्राणी असतो की त्याला नवीन बाई दिसली की आधीच्या बाईला लगेच विसरून जातो. नवीन बाईचे शरीर त्याला हवेहवेशे वाटते. सतत नवनवीन स्त्रीयांशी संभोग करायला आवडते. त्यामुळे मावशी जरी आईच्या पुढे नगण्य असली तरी एक बदल म्हणून तिच्याकडे आकर्षित होणे अवघड नव्हते. पुरुष जातीचा स्वभाव लक्ष्यात घेता असे कधीही घडू शकले असते. परंतु जरी मी काही क्षणी मावशीच्या मादक मांड्या व पुच्ची पाहिल्यावर तिच्याकडे आकर्षित झालो होतो परंतु तिच्याबरोबर संभोग करावा असा विचार माझ्या मनात आला नव्हता. परंतु मावशी जर स्वत:हून उघडी होऊन माझ्या अंगावर पडली असती तर मात्र मी स्वत:ला सावरू शकलो नसतो व तिला त्याच क्षणी झवून टाकले असते. आणि एकदा की मी तिला झवलो असतो तर तिने माझ्याकडून पुढे जेव्हा तिची इच्छा होईल तेव्हा झवून घेतले असते. खरंतर मला एकाच वेळी दोन दोन पुच्च्या भेटल्या असत्या व भरपूर शरीरसुख भेटले असते पण आईशी मात्र गद्दारी झाली असती. आईला जेव्हा कळले असते की मी अभ्यासाच्या वेळी मावशीला झवतोय तेव्हा तिने मला माफ केले नसते. मी माझ्या आईला कायमचा हरवून बसेल आणि ते परवडण्यासारखे नव्हते. मावशीची मजा तर काही दिवसांपुरतीच मिळेल पण आईची मजा जी आयुष्यभर मिळणार आहे यात काही शंका नव्हती. एकवेळ मावशी रूसलेली चालेल पण आईचा रूसवा चालणार नाही. त्यामुळे झालेला प्रकार उद्या आईला सविस्तरपणे सांगावा असे मला वाटू लागले. रात्री बराच वेळ विचार केला व मावशीचे पितळ उघडे पाडण्याचा निश्चय केला.
 
दुसऱ्या दिवशी शाळेत जायच्या आधी आईला सर्व सांगून टाकावे असे ठरविले परंतु प्रत्येक वेळी मावशी आई जवळ असायची त्यामुळे सांगता आले नाही परंतु मावशी मात्र सतत माझ्याकडे नजर फिरवत होती. मग नंतर शाळेतून आल्यावर आईला सांगू असे ठरविले पण तेव्हाही मावशी तिच्या बरोबरच होती त्यामुळे तिला सांगण्याचा काही योग येत नव्हता. संध्याकाळच्या वेळी मावशी आराम करत असताना आई तिला म्हणाली, "नंदीनी मी जरा बाजारात जाऊन येते, त्यानंतर आपण स्वयंपाकाला सुरुवात करू." असे म्हणून तिने पिशवी घेतली व बाजारात निघाली. मी विचार केला की घरामध्ये नेहमी मावशी आई जवळ असते त्यामुळे घरात तर काही आपण आईला सांगू शकत नाही. आता आई बाजारात चालली आहे तर तिथेच जाऊन तिला सर्व सांगून टाकावे म्हणजे कोणाला कळणार पण नाही. आईच्या पाठोपाठ मी पण सायकल काढली व मित्राकडे जाऊन येतो असे मावशीला सांगितले.
 
आई पन्नास शंभर फुट पुढे चालत गेली असेल तोच मी तिला गाठले व थांबवले. आईने विचारले, "काय रे काय झालं? आठवण येते काय खूप माझी? थोडा धीर धर, उद्या मावशी गेली की मग दोन दिवस मी पहाटे येईल तुझ्याकडे, ठीक आहे?"
 
मी म्हणालो, "आई, तसं नाही गं. मला तुझ्याशी काही महत्त्वाचं बोलायचंय."
 
मग आम्ही थोडे रस्त्याच्या बाजूला थांबलो व मी झालेला सर्व प्रकार आईला सविस्तर सांगितला. माझे बोलणे ऐकून आईने तोंडात बोटेच घातली आणि विचारले, "खरं सांग, विजय, तुझ्या हातून काही घडलं नाही ना?"
 
मी म्हणालो, "नाही गं आई, तुझा माझ्यावर विश्वास नाही का? आणि तसे असते तर मी तुला सांगितले असते का? पहिली गोष्ट म्हणजे तुझ्याकडून मला न मागता सर्व काही वेळोवेळी मिळत असताना मी मावशीच्या नादी कशाला लागेल?"
 
माझे बोलणे ऐकल्यावर तिने थोडा विचार केला व मला म्हणाली, "ठिक आहे विजय, तू मावशीला काहीच बोलू नको, काय करायचंय ते मी करते. आपल्यात काही चर्चा झाली असे सुद्धा कळता कामा नये. तू नेहमीप्रमाणेच तिच्याशी वर्तन ठेव, बाकी मी करते बरोबर."
 
त्यानंतर मी परत घरी आलो व थोड्या वेळाने आई देखील बाजारातून घरी आली. आईला आता सर्व कळले होते तरी पण तिने मावशीला त्याचा थांगपत्ता लागून दिला नाही व रोजच्या प्रमाणेच तिच्याशी वागू लागली. काल मावशीने मला बरेच जलवे दाखवले होते त्यामुळे ती जरा हवेतच होती.
 
कालच्या प्रमाणे आज सुद्धा मावशी भरपूर शृंगार करून माझ्या रुममध्ये आली होती. आजही तिने गाऊनच घातलेला होता. तिने मला काही गणिते सोडवायला दिली व म्हणाली, "विजय आज मला खूप कंटाळा आलाय मी जरा पडते इथेच. गणिते सोडवून झाली की मला उठव." असे म्हणून ती माझ्या समोरच जमीनीवर झोपली. थोड्यात वेळात तिने डोळे मिटून घेतले. माझी एक दोन गणिते सोडवून झाली असतील तोच तिने जोरात आळस दिला व थोडी फिरली आणि माझ्याकडे पाय केले आणि थोडे वरती घेऊन झोपली. मला माहीती होते कदाचित ती झोपण्याचे नाटकच करत आहे म्हणून. थोड्या वेळाने तिने हळू हळू नकळत एक पाय गुढग्यात वळवून वरती घेतला व थोड्या वेळाने दुसरा पाय देखील वर घेऊन शेजारच्या गुडघ्यावर ठेवला. अशा रितीने तिच्या दोन्ही मांड्या वरती झाल्या होत्या. नंतर मला नकळतच तिने एका हाताने थोडे थोडे करून गाऊन वरती खेचायला सुरूवात केली. मी जरी अभ्यास करत होतो तरी माझे तिच्या प्रत्येक हालचालींकडे लक्ष होते. थोड्यात वेळात मावशीने आपले दोन्ही पाय पुर्ण उघडे केले व आळस देऊ लागली आणि तिरक्या नजरेने माझ्याकडे पाहू लागली. मी तिच्याकडे पाहत नाही ते तिच्या लक्ष्यात आल्यानंतर तिने मला तशीच हाक मारली, "विजय, इकडे ये ना" मी तिच्याकडे पाहिले तर ती कमरेखाली पूर्णपणे नागडी झालेली होती व तिच्या डोळ्यांमध्ये वासना स्पष्ट दिसत होती. ती परत आपले दोन्ही हात माझ्याकडे करत बोलली, "विजय, ये ना रे इकडे, माझ्याकडे. असं काय करतो रे? तुला भिती वाटते का कोणाची? चल ये बाळा."
 
तेवढ्यात माझ्या रूमचा दरवाजा वाजला व मावशी लगेच गाऊन आवरून उठून बसली. मी दरवाजा उघडला तर ती आईच होती. ती म्हणाली, "अरे किती वाजले आहेत पाहिले का? बारा वाजून गेले आहेत. आता बास करा, राहिलेला अभ्यास उद्या करा. नंदीनी, चल आता, उद्या बघू." असे म्हणून ती मावशीला घेऊन गेली व माझा जीव भांड्यात पडला. आता जर आई तेथे आली नसती तर माहीत नाही काय झाले असते. मी मनातल्या मनांत आईचे खूप आभार मानले आणि झोपी गेलो.
 
दुसऱ्या दिवशी मला काही लवकर जाग आली नाही. मी पार आठ वाजता उठलो. थोड्या वेळाने हॉलमध्ये आलो. तोपर्यंत मावशी निघून गेली होती. आता पुढच्या आठवडयात ती परत येणार. निदान तोपर्यंत तरी तिच्या पासून सुटलो असे समजून निश्चिंत झालो.
 
रात्री जेवतांना बाबांनी पुन्हा माझ्या अभ्यासाचा विषय काढला व सांगितले की आता मावशी काय परत येणार नाही त्यामुळे विजयच्या अभ्यासाची काही तरी सोय करायला पाहिजे. ते ऐकून मी चकीत झालो. कदाचित आईने तिला हाकलून दिले की काय? की दुसरे काही घडले काही कळत नव्हते. मग आई बोलू लागली, "आता टयूशन टीचर वगैरे कोणी नको. सारखे शिक्षक बदलत राहीलो तर त्याचा अभ्यास काही होणार नाही उलट त्याचे गुण अजून कमी पडायचे. मी ठरवलंय, आता यापुढे मीच त्याचा अभ्यास करून घेते. काही दिवस मला त्रास होईल, पण चालेल.
 
आई असं बोलल्यावर ती मी चेकाळूनच गेलो. आई माझा अभ्यास घेत असेल तर माझी मज्जाच होईल, निदान अभ्यासाच्या निमित्ताने तरी तिला मनसोक्त झवता येईल. त्यावर बाबा म्हणाले, "ठिक आहे. सुमन तूच त्याचा अभ्यास घेत जा. हवं तर रात्री तिथेच थांब पण तीन महिने लक्षपूर्वक अभ्यास करून घे."
 
बाबांचे बोलणे ऐकून तर माझी भूकच पळाली होती. आता रात्रभर आर्इ माझ्या ताब्यात येणार या कल्पनेनेच माझे पोट भरले होते. माझा लवडा वळवळ करू लागला होता. आईने माझ्याकडे पाहिले व डोळ्यांनी खुणावत विचारले, "चालेल ना रे, विजय?"
 
मी जास्त आत्मविश्वास न दाखवता हळूच बोललो, "हो."
 
गेले दोन अडीच वर्षे मी वारंवार आईला झवलो होतो परंतु सुरुवातीचे तीन दिवस सोडता परत कधीही मला आईची रात्रभर सोबत मिळाली नव्हती. आता अभ्यासाच्या कारणाने जर तिची शय्यासोबत मिळत असेल तर मी का नको म्हणू? दोन तीन महिने का होईना पण ती रात्रभर माझ्याशेजारी झोपणार या कल्पनेने माझे चित्त थाऱ्यावर नव्हते. आता तीन महिने रात्रभर आईच्या मिठीतच नागडे झोपायचे असे मी ठरविले होते.
 
आता फक्त आजची रात्र मला एकटे झोपावे लागणार व उद्यापासून आई आहेच माझ्या मदतीला असा विचार करून उद्याची वाट पाहत कधी झोप लागली कळलेच नाही. सकाळी उठलो व लवकरच आवराआवर करू लागलो. आईने विचारले काय झालं आज खूप आनंदी दिसतोस. मी आईला बोललो, "का नाही, आजपासून तू माझा अभ्यास घेणार आहे ना? आणि बाबांनी तुला तिथेच झोपायची परवानगी दिलेली आहे त्यामुळे आज मी खूप आनंदी आहे."
 
आईने माझ्या डोक्यात लाडाने एक टप्पल मारली व गालात हसत म्हणाली, "नालायक कुठला?" त्यावर मी म्हणालो, "आई प्लीज, रात्री अभ्यासाला येताना गाऊन घालून ये ना?" त्यावर आईने परत एक टप्पल मारली आणि किचनमध्ये निघून गेली.
 
शाळेमधून आल्यावर मी कपडे बदलले व आईला म्हणालो, "मी जरा मित्रांकडे जाऊन येतो." त्यावर तीने मला किचनमध्ये बोलावले व म्हणाली, "हे बघ विजय, बाबांनी मला तुझ्या रूममध्ये झोपायला परवानगी दिली ती काय झवण्यासाठी नाही तर अभ्यासासाठी हे लक्ष्यात ठेव. मला माहिती आहे की मी रात्रभर तु्झ्याबरोबर असणार त्यामुळे तू खूप आनंदी आहे पण रात्रभर झवत राहिलो तर तुझा अभ्यास कसा होणार? आणि जर तुला कमी गुण मिळाले तर बाबा मला कधी माफ करणार नाहीत. त्यामुळे जर तुला रात्रभर झवायचे असेल तर दिवसा भरपूर अभ्यास करावा लागेल. जर तू दिवसभर अभ्यास केला नाही तर मात्र मी रात्रीचे तुझ्याबरोबर झोपणार नाही."
 
आईचे बोलणे ऐकल्यावर मी मित्रांकडे जाण्याचे टाळले व लगेच अभ्यासाला घेतले. एक वेळ मित्रांना नाही भेटले तरी चालेल पण नशीबाने आईची रात्रभर साथ मिळतेय तर त्यास का मुकावे? अशा रितीने शाळेतून आल्यावर दररोज मी खूप अभ्यास करायचो व रात्री जेवण झाले की परत रूममध्ये अभ्यास करायचो. नंतर आई सर्व घरकाम उरकायची व बाबांना काही हवे नको ते विचारून साधारण साडे आठ ते नऊ वाजता माझ्या रूममध्ये यायची. रुममध्ये आल्यावर मी प्रथम दरवाजा बंद करून खिडक्याही आतून बंद करून पडदे ओढून घ्यायचो. आत आल्या आल्या प्रथम आईचे जोरदार चुंबन घेऊन अभ्यासाला सुरूवात करायचो. दिवसभर केलेला अभ्यास आईला दाखवायचो. त्यामध्ये काही चुका असल्यास ती मला समजून सांगायची व काही शंका असल्यास मी पण तिला विचारायचो. हे सर्व साधारण पंधरा विस मिनिटांच संपायचे. त्यानंतर मी पुस्तके पलंगावर घेऊन उशीखाली ठेऊन द्यायचा आईचा गाऊन वरती ओढायचा.
 
मग रात्री कितीही वेळ कंटाळा येईपर्यंत आम्ही एकमेकांच्या उघड्या शरीरांशी खेळत बसायचो व शेवटी जोरदार संभोग करून तसेच नागडे एकमेकांच्या मिठीत झोपी जायचो. आता आमच्यामध्ये कोणतीही भिती किंवा लाज शरम राहिलेली नव्हती. सर्वसाधारण नवरा बायको जसे वागतात, राहतात, झवतात तसे आमचे झाले होते. दररोज जेवण झालं की रुममध्ये यायचे, थोडा अभ्यास तपासायचा आणि खेळ चालू करायचा. काही दिवसांनंतर तर मी आई रूममध्ये आली की लगेच भोंगळा व्हायचा व तिचाही गाऊन काढून टाकायचा. मग नागड्यानेच ती माझा अभ्यास घ्यायची व आम्ही खालीच फरशीवर सगळ्या रूममध्ये लोळून लोळून झवायचो. माझ्या रूमच्या प्रत्येक कोपऱ्यात, खिडकीमध्ये, पलंगाच्या खाली, टेबलाखाली, खुर्चीवर बसून, तसेच झोपाळ्यावर देखील आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे झवलो होतो. त्या तीन महिन्यात कधी नव्हे तेवढी आम्ही मजा केली होती व रांडेसारखे आईला झवलो होतो. आईने पण कधीच कोणत्याच गोष्टीसाठी मला विरोध केला नाही. कुठेही झवण्यास ती तयार असायची. कितीही वेळ तिचे स्तन दाबले, कुरवाळले, चावले तरी ती काही बोलत नसे. कधी कधी मी खूपच चेकाळलो तर तिची स्तन दोन्ही हातांनी धरून रस्सीसारखे ओढायचो तरी ती कधी रागावली नाही, अनेकदा तिच्या पुच्चीच्या दाण्याचा चावाही घेतला होता.
 
नाना तऱ्हेने आईच्या शरीराची मजा घेतली होती. तिच्या स्तनांवर मध ओतून कितीवेळा चाटून, चोखून काढले होते. आईच्या पुच्चीमध्येही एकदा तर संपूर्ण आईस्क्रीमचा कोन भरला होता आणि मजे मजेने अर्धा तास चाटत बसलो होतो. तिनेही काही कमी केले नव्हते. माझ्या लंडाने ती कित्येक वेळा ज्यूस प्यायली, आईस्क्रीम खाली. काहीच नाही भेटले तर टोमॅटो सॉस माझ्या मांड्यांमध्ये व लंडावर ओतून द्यायची आणि मस्तपैकी दोन्ही मांड्या, लंड आणि सर्व जंगल साफ करून घ्यायची. मागील तीन महिन्यांमध्ये बऱ्याचदा आम्ही एकमेकांची झाटे साफ केलेली होती, बगलेतील केस काढले होते एवढेच नाही तर कधी कधी खूपच जास्त उत्तेजित झालो तर एकमेकांचे मुत्र देखील प्यायलो होतो. अशा प्रकारे या तीन महिन्यांमध्ये आम्ही झवण्याचा एकही प्रकार सोडला नव्हता. आईने तर अनेक वेळा मला पाठीवर झोपवून स्वत: घोड्यासारखी झवली होती. त्यामध्ये तिला खूपच मज्जा येत असे बाबांना हा प्रकार आवडत नसल्यामुळे माझ्यावर तीने खूप वेळा आक्रमण केले होते व यामध्ये तीने कधीच हार मानली नाही कारण सर्व कंट्रोल तिच्याकडेच असायचे. अशा प्रकारे या तीन महिन्यांमध्ये मी खरोखर आईझवाड्या झालो होतो. चेष्टा मस्करीमध्ये माझ्या रूममध्ये आई मला बऱ्याच वेळेला आईझवाड्या म्हणून हाक मारायची. खरोखरच मागील तीन वर्षे व त्यातल्या त्यातील या तीन महिन्यांमध्ये आई झवणे म्हणजे काय असते आणि त्यात किती ओसंडून वाहणारे सुख आणि समाधान असते ते अनुभवले होते.
 
एक गोष्ट मला मुद्दाम सांगाविशी वाटते ते म्हणजे आतापर्यंत, त्यातल्या त्यात गेल्या तीन महिन्यांमध्ये मी आईला सर्व प्रकारे झवलो होतो, तिच्या सर्वांगांचा उपभोग घेतला होता परंतु आईच्या गुद्वाराला झवण्याचा मात्र योग आला नव्हता. मी अधून मधून आईच्या गुद्वारामध्ये बोटे घालून थोडीफार मजा घेतलेली होती परंतु तिच्या गुद्वारात माझा लंड घालण्याचा अनुभव कधी आला नव्हता. मी एक दोनदा आई समोर तशी इच्छाही प्रकट केली होती परंतु तो प्रकार खुपच घाणेरडा व किळसवाणा असतो व तिला तो अजिबात आवडत नाही असे आई म्हणाली. कदाचित बाबांनी आईबरोबर तो प्रकार केलेला असणार व त्यापासून आईला हवा तो आनंद मिळाला नसेल किंवा त्यापासून त्रास झाल्यामुळे तिला ते आवडत नसेल. परंतु माझी इच्छा असून देखील मला जबरदस्तीने आईबरोबर तसे करणे आवडत नव्हते. आई म्हणते त्यामुळे एखाद्या वेळेस तसा तो प्रकार किळसवाणा असेलही.
 
आईझवाड्या असणे म्हणजे खूप नशीबवान असणे हे तर मला पटलेलेच होते तसेच आपल्यालाही पटले असेल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा तोटा, नुकसान, भिती, चिंता, बेअब्रू नसल्यामुळे आपल्या लवड्याची तहान भागविण्याचा हा सर्वांत उत्तम पर्याय आहे असे मी ठाममणे सांगू शकतो. एक आईझवाड्या असणे समाजाच्या दृष्टीने जरी तुच्छ असले तरी एक पुरूष, मुलगा म्हणून तसेच लग्नाला पर्याय किंवा लंडाची आग शांत करण्यासाठी अतिशय उत्तम बाब आहे.
 
अशा प्रकारे ते तीन महिने माझ्या आयुष्यातील सर्वांत यादगार ठरले होते. आयुष्यातील सर्वांत मोठे सुख, समाधान, आराम मला मिळत असल्याकारणाने मी अभ्यास पण खूप मन लावून केला होता, विशेष म्हणजे परीक्षेच्या काळात आईने माझी खूप काळजी घेतली होती व दररोज पेपरवरून घरी आल्यावर माझ्या रूममध्ये यायची व स्वत:च कपडे काढत मला आपल्या अंगावर ओढायची. त्यामुळे पेपर लिहिल्यामुळे आलेला कंटाळा पूर्णपणे निघून जायचा व परत अभ्यासासाठी मी तयार व्हायचा. अशा वेळी ती कोणाचाही विचार करत नव्हती. एकदा तर मी पेपर देऊन घरी आलो तर लताही घरात होती परंतु मी आलेले पाहिल्यावर आई तिला म्हणाली, "लता मी त्याचा पेपर चेक करतो प्लीज व्यत्यय आणू नकोस." असे म्हणत ती रूममध्ये आली, दरवाजा लावला आणि लगेच साडी फेडायला लागली. त्याचप्रमाणे सकाळी सुद्धा मला लवकर पेपरला जावे लागत असल्याकारणाने पहाटेच मला उठवायची व झवायचे का विचारायची. तिने विचारल्यावर मी काही नाही म्हणत नसायचा. अशा प्रकारे पेपरच्या आधी नंतर मला नियमितपणे झवण्याचा खुराक असल्यामुळे माझे मन नेहमी फ्रेश रहायचे.
 
परंतु परीक्षा झाल्यानंतर मधल्या काळात आई परत बाबांजवळ झोपू लागली व माझा वनवास चालू झाला. रोज रात्रभर आईच्या लुसलुशीत स्तनांशी मस्ती करून तिच्या मांड्यांमध्ये तोंड घालून झोपायची सवय लागल्यामुळे आता तिच्याविना रात्र घालवणे अवघड जात होते. वाटायचं की उगीच परीक्षा संपली. अजून कितीही दिवस अभ्यास करायला लागला असता तरी चालले असते परंतु आईची पुच्ची तर हमखास मिळत होती. भलेही अभ्यासाचा त्रास होत होता पण लंडाची परवड तर होत नव्हती ना, रोज रात्रभर आईच्या पुच्चीत डुंबत होता. त्यामुळे वाटायचं की अभ्यास परवडला, त्रास परवडला पण आईचा विरह मात्र परवडत नव्हता.
 
आईचे प्रेम व तिच्या शरीरसोबतीच्या कृपेने मला परीक्षेत उत्तुंग असे यश मिळाले व मी चांगल्या गुणांनी पास झालो. माझा निकाल पाहून आईला तर इतका आनंद झाला की तिला काय बोलावे कळत नव्हते. तिने मला तशीच मिठी मारली. मी पण आईला नेहमीप्रमाणे आपल्या मिठीत घेतले. तिला मिठीत घेतल्यावर हलकेच दाबू लागलो व हळूच सर्वांच्या नकळत मी एक हात आईच्या दोन्ही नितंबांच्या जवळ नेला व एक बोट तिच्या गुद्वारावर ठेऊन कचकन दाबले आणि हळू आवाजात तिच्या कानात सांगितले, "आई, मला आता मोठे बक्षीस पाहिजे." आईने ज्या प्रकारे माझा अभ्यास घेतला होता आणि मी पण अभ्यासाच्या नावाखाली जसे आईचे शरीर उपभोगले होते त्या सर्वांचा विचार करता मला चांगले यश मिळाले होते त्यामुळे आई पण जाम खुश होती त्यामुळे तिने क्षणाचाही विचार न करता मला होकार दिला व माझ्या पोटाला एक जोराचा चिमटा काढला. आईचा होकार मिळाल्यामुळे कधी एकदा तो क्षण येईल आणि मी आईचा बोचा झवून काढेल असं वाटत होतं. हे एकच सुख घ्यायचे बाकी असल्यामुळे मी बेचैन होऊन त्याची वाट बघू लागलो. माझ्या मनांतील इच्छा आईला कळली होती की नाही माहिती नाही पण तिच्या होकाराने मात्र मी खूप आनंदीत झालो होतो. आईने मला बक्षीस देण्याचे मान्य केले होते परंतु कोणते बक्षीस देणार हे काही सांगितले नव्हते. मी तिच्या गुद्वाराला दाबले असल्याने आई मला हवे तेच बक्षीस देईल अशी माझी समज होती परंतु आईला तर तो प्रकार अजिबात आवडत नव्हता त्यामुळे ती तसे काही करणार नाही अशी खात्री होती. परंतु काहीतरी मोठे बक्षीस ती नक्कीच देणार होती.
 
गेल्या तीन महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांनी मला चांगले गुण मिळाले होते त्यामुळे घरातील सर्वच जण खूप आनंदी होते. परंतु हा आनंद जास्त वेळ टिकणार नाही याची आम्हा कोणालाही कल्पना नव्हती. माझे बाबा कमी बोलणारे व जास्त विचार करणारे होते. त्यांना माझे यश पाहून अतिशय आनंद झाला होता. त्यांना एवढे हसतांना आणि आनंद व्यक्त करतांना आम्ही कधीच पाहिले नव्हते. थोड्या वेळाने आम्ही सर्वांनी गोड जेवण केले. जेवल्यानंतर बाबा हॉलमध्ये जाऊन बसले व नातेवाईकांना फोन करून माझ्या यशाबद्दल सांगू लागले. मी पण माझ्या रिजल्टच्या धुंदीतच होतो त्याचप्रमाणे आज रात्री काहीही करून आईला गाठले पाहिजे हा विचार करत होतो कारण परीक्षा झाल्यापासून जवळ जवळ एक ते सव्वा महिन्यामध्ये मी फक्त दोनदाच आईला झवलो होतो आणि ते ही पहाटे पहाटेच. माझी परीक्षा झाल्यावर आई व लता मामाकडे एक महिनाभर गेले होते व तिकडून आल्यानंतर दोन दिवस लागोपाठ पहाटे माझ्याकडे येत होती. त्या दोन दिवसांत अर्ध्या तासांत काय होणार? गेल्या महिन्याभराचा हिशोब घ्यायचा होता. परंतु त्यानंतर ती जरा आजारी पडल्यामुळे आठ दहा दिवस काहीच जमले नव्हते.
 
आईच्या आजारपणामुळे मी बरेच दिवसांचा भुकेला होतो. पुढील एक दोन दिवसांत काहीतरी करून एकदा आईच्या पुच्चीला पाणी पाजावे व परत काही दिवस आराम करून द्यावा असे वाटायचे. कारण दहा बारा दिवसांचा पुच्ची विरह म्हणजे काही चेष्टा नव्हती. माझा लंड मला स्वस्थ बसू देत नव्हता. तसेही मला आईकडून दहावीच्या निकालाचे बक्षीस घ्यायचेच होते. उद्या म्हणजे सोमवारी बाबा कामाला गेले की दिवसभरांत कधीही आईच्या सोईने बक्षीस मिळवू असे ठरविले व त्या विचाराने अंडरविअर काढून बेडवर उताणा होऊन लवडा वर करून पडलो होतो. आई व लता किचनमध्ये आवराआवर करत होती तेवढ्यात अचानक बाबांनी आईला दोन तीन वेळा लागोपाठ हाक मारली. बाबा नेहमीप्रमाणे हाक मारतात असे समजून आई म्हणाली, "थांबा हो, आलेच भांडी लावून." त्यानंतर आई आपल्या कामात मग्न झाली व लता पण तिचे काम करू लागली. थोड्या वेळाने बाबा मोठ्याने किंचाळले. बाबांची किंचाळी ऐकताच आई व लता पळत पळत हॉलमध्ये गेले. मी पण लगेच धावत हॉलमध्ये जाऊन पाहिले तर बाबा खाली जमीनीवर कोसळलेले होते.

क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 55,624 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
  माझी कहाणी. HEARTLESS 6 51,486 11-26-2021, 03:20 PM
Last Post: Lodabetweenboob
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 57,212 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 34,185 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (२) myownstories 0 25,924 08-18-2021, 10:44 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१) myownstories 0 28,446 08-18-2021, 10:16 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३) myownstories 1 27,455 08-17-2021, 12:57 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२) myownstories 2 23,542 08-15-2021, 05:38 AM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१) myownstories 0 34,008 08-08-2021, 10:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 42,914 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)