आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२)
07-28-2021, 07:51 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आई कुशीवर झोपलेली असल्यामुळे तिचे दोन्ही पाय एकावर एक पडलेले होते. मी परत माझा हात तिच्या वरच्या पायावर ठेवला व आता सरकवत दोन चार इंच वर नेला. माझा हात सरकल्यामुळे तिच्याही पायाची थोडी हालचाल झाली व परत पहिल्या ठिकाणी पाय आला. मला आईच्या होकाराचा थोडा अंदाज येऊ लागला होता. आता मी अधिक आत्मविश्वासाने परत हात टाकला व पायावरून साडी सरकवत सरकवत तिच्या गुढग्यापर्यंत नेली. गुढग्यापर्यंत साडी वर सरकल्यामुळे आईच्या दोन्ही गोऱ्या गोमट्या पोटऱ्या उघड्या पडल्या होत्या. वरती दोन्ही पंखे फुल स्पीडमध्ये चालू असल्याकारणाने व गुढग्यापर्यंत साडी वरती गेलेली असल्यामुळे आईच्या पायांमध्ये पंख्यांची हवा शिरायला लागली व तिची साडी हळू हळू पायांचा ताबा सोडू लागली.
 
मग मी हिम्मत करून अजून थोडा पुढे सरकलो व दोन्ही हात आईच्या पायांवर ठेवले आणि तिची साडी व परकर वरती खेचू लागलो. आईकडून काही प्रतिकार किंवा हालचाल होत नाही हे पाहून मला ग्रीन सीग्नल मिळाला होता. आई मला विरोध करत नव्हती परंतु साथ सुद्धा देत नव्हती त्यामुळे खरंच तिच्या मनांत काय चाललं आहे याची कल्पना येत नव्हती. पण निदान ती विरोध तर करत नाही त्यामुळे पुढे जाण्यास काही हरकत नाही असे मी ठरविले व हळूच तिचा परकर अजून वरती सरकवला व दोन्ही हातांनी तिच्या मांड्या चोळू लागलो. मी मांड्या चोळू लागताच आईच्या पायांची हालचाल सुरू झाली. मला कळून चुकले आता आईच्या पुच्चीत वळवळ चालू झाली आहे व तिची योनी गरम व्हायला लागली आहे.
 
हळूहळू मी जोरजोराने तिच्या दोन्ही मांड्या चोळू लागलो. आईच्या मांड्या इतक्या दिवसांनंतर माझ्या हातात आल्यामुळे माझा लवडा प्रचंड ताणला गेला होता व हत्तीच्या सोंडेसारखा आढेवेढे घेत होता. मग मी आईचा परकर तिच्या कमरेपर्यंत वर खेचला व तिचे दोन्ही पाय पूर्णपणे उघडे केले आणि तिन महिन्यानंतर तो नजारा पाहून माझे भान हरपले. आईला न कळता एका हाताने अतिशय चलाखीने मी तिच्या परकरची नाडी सोडली होती. आईकडून काहीही प्रतिकार होत नसल्यामुळे आता अजून वाट न पाहण्याचे ठरवून मी वेळ न घालवता दोन्ही हातांनी तिचा परकर व निकर पकडले आणि तिला उताणी करत झटकन खाली ओढले व क्षणार्धात आईला कमरेखाली पूर्ण नागडे केले. माझा स्वर्ग माझ्यासाठी उघडला गेला होता व इतक्या दिवसांनी स्वर्गाचे दर्शन झाल्यामुळे माझे डोळे दिपले होते. आईला मी झटका दिल्यामुळे ती नागडी तर झाली होती परंतु तिने लगेच आपले डोळे उघडले व माझ्याकडे पाहू लागली.
 
मी तिच्याकडे एकदा नजर फिरविली व परत तिच्या डोळ्यांमध्ये पाहण्याचे धाडस झाले नाही. आता तिच्याकडे दुर्लक्ष करत आपले काम चालू ठेवावे असे ठरविले. आईचे पुच्ची व मांड्या खुल्या झाल्यामुळे मी पटकन माझे तोंड तिच्या चुलीत घातले व चाटू लागलो. आई कदाचित माझ्यावर रागावली असावी पण काही बोलत नव्हती. मी पण आता लक्ष न देण्याचे ठरविले. मी माझ्या दोन्ही हातांनी तिच्या मांड्या वेड्यासारखा चोळत होतो व जिभेने तिची पुच्ची चोखत होतो. इतक्या दिवसांच्या विरहामुळे मी आईच्या पुच्चीची चव विसरून गेलो होतो. आता पुन्हा त्या वासानेच माझ्या आठवणी जागृत झाल्या होत्या व आपोआप माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते. आईची पुच्ची चाटून चोखुन तोडून घ्यावी असे वाटत होते. उपाशी कुत्र्यासारखा मी पुच्चीवर तुटून पडलो होतो. अखंडपणे पुच्ची चाटू लागल्यामुळे आता आईच्या मांड्या गरम व्हायला लागल्या होत्या व तिच्या जांघेची गरमी मला जाणवत होती. आता आईची चूल तापू लागली होती. मी ओळखून गेलो होतो की आता तिच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा विरोध होणार नाही, तिची चूल थंड झाल्याशिवाय, आईच्या चुलीत पाणी भरल्याशिवाय तिला सोडायचेच नाही असे ठरविले.
 
बराच वेळ आईच्या मांड्यांशी व पुच्चीशी आणि ढुंगणाशी खेळून होईपर्यंत मी तिच्या तोंडाकडे पाहिलेच नाही. मी ठरविेले होते की आता तिची संमती असो किंवा नसो तिला तिच्या विहिरीत पाणी सोडायचेच. आतापर्यंत मी तिला दोन तीन वेळा डावीकडे उजवीकडे वळवून तिच्या गांडीचा व पुच्चीचा आनंद घेतला होता. या कालावधीमध्ये तिने सुद्धा विरोध न करता मी फिरवतोय तशी ती फिरली होती व जणू आई तिच्या कमरेखालचा भागच विसरून गेली होती.
 
आईला इकडे तिकडे फिरवत असतांना व तिच्या मांड्यांची मजा घेत असताना गडबडीत माझा टॉवेल कधी फिटून गेला कळलेही नव्हते त्यामुळे आता माझ्या अंगात फक्त बनियात होता व खाली तलवार धार लावून शिकारीची वाट पाहत होती. आईची पुच्ची चाटून झाल्यावर मी सोफ्यावर तिच्या गुढगे टेकवून बसलो व तिचे दोन्ही पाय गुढग्यांमध्ये वाकवून वरती घेऊन उभे केले. आता माझ्या लंडाचा आणि आईच्या पुच्चीचा सामना झाला व दोघांची नजरानजर झाली. दोघांनी एकमेकांना पाहिल्यानंतर मात्र त्याला कंट्रोल करणं अवघड होऊ लागलं. मी तसाच पुढे सरकलो व माझा सोटा आईच्या योनीजवळ आणून सोडला. तिथे सोडल्यावर काय तो शांत बसेल का? लगेच वळवळ करायला लागला आईच्या पुच्चीचे बीळ शोधू लागला.
 
मी त्याला तेथेच सोडले व वरती आईच्या स्तनांकडे वळलो. आईने आपल्या एका हाताने सोफ्याला घट्ट पकडले होते व दुसरा हात डोळ्यांवर ठेवला होता. मी एवढे दहा ते पंधरा मिनिटे आईच्या ढुंगणाशी खेळत होतो तरी तिने एकदाही माझ्याकडे पाहिले नव्हते. त्यामुळे आता तिचा ब्लाऊज खोलण्याआधी एकदा प्रेमाणे तिच्या डोळ्यांत पहावे व प्रेमाचे अलिंगन देऊन तिच्या दोन्ही पाखरांना पिंजऱ्यातून मुक्त करावे असे ठरविले. मी तसाच तिच्या पोटावर पडलो व तिच्या स्तनांवरून माझे तोंड वरती सरकवत तिच्या चेहऱ्यापर्यंत नेले. आता मी तिच्या नरम ओठांवर माझे ओठ ठेवणार तेवढ्यात तिने मोठ्याने हंबरडा फोडला व रडू लागली. आई अचानक रडू लागल्यामुळे ती पण गोंधळून गेलो होतो. आता काय करावे कळेना. आतापर्यंत शांत असणारी, मला कोणत्याही प्रकारचा विरोध न करणारी अचानक रडू लागल्यामुळे वातावरण बदलून गेले होते. मी तशाच शांतपणे तिच्या पोटावर पडून तिच्या डोळयांत बघत होतो. तिचे खोलातून येणारे हुंदके मला जाणवत होते. क्षणभर मी पण भाऊक झालो होतो. माझा लवडा हळूहळू खाली येत होता, छातीतील धडधड कमी होऊ लागली होती, अंगातील गरमी नष्ट होत चालली होती. क्षणार्धात आई सुद्धा पूर्ण थंड झाली होती.
 
दोन चार वेळा मोठमोठ्याने रडून आता तिचा आवाज जरा कमी होत चालला होता. मी आहे त्याच स्थितीत तिच्या पोटावर पडलेलो होतो व माझे तोंड तिच्या स्तनांवर पहुडलेले होते. मी ज्यावेळी तिच्या डोळ्यांत पाहण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी तिला बाबांची आठवण झालेली होती त्यामुळे आपोआप तिने टाहो फोडला होता. आता आईला समजावण्यात काही अर्थ नाही व आपणही पुढे जाणे शहाणपणाचे नाही. त्यामुळे झाला एवढा खेळ पुरे झाला आता रात्री किंवा उद्या परत प्रयत्न करू असा मी विचार करू लागलो व माझी हालचाल पूर्ण बंदच केली.
 
चार ते पाच मिनिटांनी आईचे रडणे पूर्णपणे थांबले होते. तिच्या डोळ्यांतून वाहणारे अश्रूही जवळजवळ बंद झाले होते. सोफ्यावर पाच ते सहा मिनिटे एकदम शांतता पसरली होती. मी पण खेळ बंद करण्याचे ठरविल्यामुळे आता हळूच उठून बाजूला व्हावे असा विचार केला. मी हळूच माझा एक पाय आईच्या अंगावरून बाजूला घेतला त्यामुळे माझा लंड तिच्या पुच्चीला टोचला गेला होता. थोड्यात वेळात मी दुसराही पाय उचलून आईच्या मांड्यांवरून माझा बांबू ढकलत ढकलत बाजूला केला. आता मी आईचे कमरेखालील शरीर सोडले होते त्यामुळे चेहरा वरती घेऊन टॉवेल लावून आपल्या रूममध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.
 
मी दोन्ही पाय बाजूला घेताच आईने आपला एक पाय वरती ओढला होता. आता मी तोंड काढण्याचा प्रयत्न करू लागलो. माझे ओठ नेमके आईच्या स्तनांवरील बोंडावर असल्यामुळे चेहरा हालवताना नकळत तीचे बोंड माझ्या तोंडात आले. आता मी तर उठून जाणार होतो परंतु अचानक तोंडात आलेले बोंड सोडणे मला जमले नाही व मी सहजच त्याचा हलकासा चावा घेतला. मी आईचे बोंड चावल्यामुळे ती दचकली होती. मी पूर्णपणे आईच्या शरीरावरून उठून चाललो आहे हे तिच्या लक्ष्यात येत असावे. मी आता उठण्याचा प्रयत्न करत होतो पण माझ्या बनियनच्या एका फाटक्या बीळामध्ये आईच्या ब्लाऊचचे एक बटन अडकले होते. मी थोडा जोर लावूल उठण्याचा प्रयत्न केला तर ब्लाऊजचे ते बटन ताडकन तुटले. माझ्या उठण्याचा जोर जास्त असल्यामुळे त्या बटनाबरोबरच आईच्या ब्लाऊजची खालची दोन्ही बटने पण तुटली व माझ्या बनियनचा एक बंदही फाटून गेला. ब्लाऊजची दोन तीन बटने तुटल्यामुळे ब्लाऊजमधून आईचे स्तन बाहेर डोकाऊ लागले होते. तिचे स्तन उघडे पडल्यामुळे व आधी मी एक बोंड चावल्यामुळे तिच्या मनांत काहीतरी बदल झाला असावा. मी उठायला लागलो तेवढ्यात आईने दोन्ही हातांनी माझ्या डोक्याचे केस घट्ट पकडले.
 
आईने माझे केस पकडल्यामुळे मला काही उठता येत नव्हते व मी परत तसाच तिच्या छातीवर पडलो. आईने असे केल्यामुळे कदाचित तिची कामेच्छा जागृत झाली असावी असे वाटले. मी खाली पडल्यावर तिच्या मनाचा अंदाज घेण्यासाठी तसाच शांत पडून राहिलो. त्यावर तिने परत एकदा माझे केस ओढले. आता मात्र मला तिचा संदेश मिळाला होता. मी माझे तोंड तिच्या स्तनांच्या बोंडांवर फिरवायला सुरूवात केली. हळू हळू तिची बोंडे जिभेने चाटू लागलो. आता आईने माझे केस सोडून दिले होते. केस सोडल्यामुळे मला आता तिची पूर्ण अनुमती मिळालेली होती. मी एका हाताने तिचा ब्लाऊज पकडला जोरात झटका दिला. त्यामुळे तिच्या ब्लाऊजची राहिलेली बटनेही तुटून गेली होती व आता दोन्ही पक्षी हसत हसत नाचू लागले होते. आईच्या होकारामुळे मी परत तापू लागलो होतो व थोड्यात वेळात बेधुंद होऊन तिच्या स्तनांचा फडशा पाडला.
 
इतके दिवस माझ्या हातांनी आईच्या पाखरांना स्पर्श केला नव्हता, त्या सगळया दिवसांची कसर मी काढली व दाबून दाबून तिचे दोन्ही आमे टरबुजासारखे फुगवले होते. आणि त्या टरबुजांना माझ्या दातांनी चावून चावून हैराण करून टाकले होते. आईने दुसऱ्या हाताने माझा एक पाय पकडला व आपल्या मांड्यामध्ये ओढू लागली. आता तीची प्रत्येक इच्छा माझ्यासाठी आदेश होता. मी परत तिच्या मांड्यांवर माझ्या मांड्या ठेवल्या व जोरजोरात घुसळू लागलो.
 
पाच मिनिटांपूर्वी शांत झालेली गरमी परत आमच्या अंगात तयार होऊ लागली होती. पाच मिनिटांपूर्वीची शांतता नष्ट होऊन परत वातावरण तप्त झाले होते व अधून मधून आवाज येऊ लागले होते. थोड्याने वेळाने मी आईचा ब्लाऊज व साडी काढून टाकले व क्षणार्धात तिला पूर्ण नग्न केले. इतक्या दिवसांचा तणाव असल्यामुळे मला आता दम धरवत नव्हता. आम्ही दोघेही आता पूर्णपणे नागडे झाल्यामुळे मी आईचे केसही सोडले व तिच्या ओठांचे जोरजोराने मुके घ्यायला लागलो. आता आईपण पूर्ण तापल्यामुळे ती तिच्या मांड्यानी मला धक्के देऊ लागली होती. आईच्या धक्क्यांमुळे मी लगेच माझा सोटा तिच्या योनीत सरकवला अभुतपूर्व असे आक्रमण केले.
 
माझ्या लंडाच्या आक्रमणाने आईच्या पुच्चीच्या साम्राज्याच्या चिंधड्या उडाल्या होत्या. इतके जबरदस्त आक्रमण मी पहिल्यांदाच अनुभवले होते. त्याला कारणही तसेच होते. गेले तीन महिने कसरत करून व इतक्या दिवसांचा आराम केल्यामुळे इतक्या ताकदीने माझा लंड लढत होता. एकीकडे आईच्या पुच्चीवर जबरदस्त मारा चालू असताना तिच्या स्तनांचे पण बेहाल करून टाकले होते. पण त्या बिचाऱ्यांचा काहीही ईलाज नव्हता, आलेल्या परस्थितीला सामोरे जाणे हेच त्यांच्या नशीबी होते. यावेळी मी तिच्या स्तनांच्या बोंडाला कितीतरी वेळा चावलो होतो, जोरजोराने त्यांच्यावर आदळलो होतो, माझ्या हनुवटीने चेंगरून टाकले होते.
 
अशा सर्व बाजुंनी होणाऱ्या प्रहारामुळे आईच्या तोंडातून नको तेवढ्या मोठयाने चित्कार बाहेर पडत होते. आईच्या चित्कारांनी, ओरडण्याने घरात आवाज घुमू लागला होता. बाहेर जर कोणी ऐकत असते तर आतमध्ये कोणाला खून होतेाय की काय असाच विचार केला असता. आज आई किती दिवसांनंतर बिनधास्तपणे आपल्या भावना व्यक्‍त करत होती. मला एखाद्या जनावरासारखे आपल्या शरीराशी जख्ख पकडून धरले होते. नवरा गेल्यानंतर इतक्या दिवसांनंतर खऱ्या अर्थाने आईने आज शरीरसुख घेत होती आणि तेही माझ्याकडून, आपल्या सख्ख्या लहान मुलाकडून.
 
आमच्या दोघांचे इतक्या दिवसांनी मिलन होत असल्यामुळे लवकर संपूच असे दोघांनाही वाटत होते. अपेक्षेप्रमाणे जवळ जवळ अर्धा तास आम्ही एकमेकांना झवत होतो व आपली गरमी अनुभवत होतो. शेवटी जोरजोराने वर्षाव करत माझ्या लंडाने अभूतपूर्व असे वीर्य आईच्या योनीमध्ये सोडले आणि त्यांनतर पाच सहा मिनिटे विमान उतरायला लागली. वरती दोन्ही पंखे फुल स्पीडने फिरत होते तरी पण आमच्या दोघांचीही शरीरे घामाने लपथपून गेली होती. जन्मोजन्मीची आग शांत झाल्यासारखे आम्हाला वाटत होते. खूप काहीतरी चारशे पाचशे किलोमीटरचा प्रवास केलाय असा भास होत होता. खऱ्या अर्थाने आमचा संभोग झाला होता. महत्त्वाचे म्हणजे इतक्या दिवसांपासून आईच्या मनांत असलेले दु:ख कमी व्हायला मदत झाली होती, तिच्या भावना व्यक्त झाल्या होत्या, तीची कळी खुलू लागली होती.
 
भरपूर, अंदाधुंद झवल्यानंतर बराच वेळ मी आईच्या अंगावर एखाद्या मेलेल्या जनावरासरखा काहीही हालचाल न करता पडून होतो. आई पण एखाद्या शिकार झालेल्या हरिणीसारखी वाघाच्या पंजामध्ये अडकून छताकडे डोळे करून पडली होती. कोणीही, काहीही हालचाल करत नव्हते, बोलत नव्हते फक्त पंख्यांचा घरघर आवाज चालू होता. काही क्षणांपूर्वी आईच्या चित्कारांनी, आरोळ्यांनी आमचे दणाणून गेले होते ते आता एकदम शांत झाले होते व जणूकाही घरातील इतके दिवसांची दु:खीत शांतता आता आनंदात परावर्तीत होत आहे असे वाटत होते. माझ्या आईच्या मनातील द्वंद्व आता संपलेलं होतं, दु:ख कमी होत चाललं होतं आणि माझाही वनवास संपल्यात जमा होता कारण एकदा सुरुवात होणं महत्त्वाचं होतं.
 
आईच्या शैयासोबतीविना गेले तीन महिने कसे गेले होते हे फक्त मलाच माहिती होतं. एवढा विरह परत कधीच मिळू नये अशी मी देवाकडे प्रार्थना करत होतो. मग मी आईच्या अंगावरून उठलो व बाजूला झोपलो आणि तिला आपल्या मिठीत घेतले. आईच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहत होते. आता हे अश्रू दु:खाचे होते की आनंदाने हे तिलाच माहित. परंतु ज्या उत्तेजनेने तिने आता माझ्याशी संभोग केला होता तो लक्षात घेता आई आता पूर्वपदावर आलेली आहे असे मी समजले व तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले.
 
दुपारी साडे तीन वाजता सुरूवात केली होती व आता साडे पाच वाजले होते तरी पण आम्हाला एकमेकांच्या मिठींमधून बाहेर पडावे वाटत नव्हते. इतका विरह सहन केल्यानंतर हे अपेक्षितच होते. आईच्या मनावरील बराचसा तणाव आता कमी झाल्यासारखे वाटत होते. कदाचित शरीरसुख हा देखील तिच्या मनांवरील असणाऱ्या तणावांपैकी एक असू शकतो. पहिल्यापेक्षा आता जवळ जवळ सत्तर ते ऐंशी टक्के ती फ्रेश दिसू लागली होती. कदाचित कधी एकदा आपल्या पुच्चीची गरमी शांत होतेय असं तिलाही वाटत असेल व त्याचेच तिला जास्त टेंशन असावे जे ती कोणाला सांगू शकत नव्हती, अगदी मलाही.
 
कदाचित अजूनही पुढचे काही दिवस, महिने ती अशीच खचत राहिली असती परंतु आमचे नशीब असे की आज मामा आला व लताला घेऊन गेला. बरं झालं आई त्याच्याबरोबर गेली नाही, नाहीतर अजूनही एक दीड महिना तिला तणाव सहन करावा लागला असता. आता आम्ही चिंतामुक्त झालेलो होतो, आई पण आनंदी झाली होती.  
 
मी आता फ्रेश होऊन थोडा बाहेर फिरायला जायचा विचार केला. मी आईला बाहेर फेरफटका मारण्यासाठी विचारले तर ती काही तयार झाली नाही. मी जरी फिरायला गेलो होतो पण माझे घरीच आईशेजारी भटकत होतं. इतक्या दिवसांनी परत एकदा मला तिचा सहवास लाभला होता. माझा बांबू एकदम हलका झाला होता. कित्येक टनाचं ओझं कमी झाल्यासारखं वाटलं होतं. आता परत आपल्याला नियमित आईची पुच्ची मिळणार विचारांनी माझं मन प्रफुल्लित झालं होतं. आईचे कसे आभार मानावे कळत नव्हते. आज जे घडले होते त्यामुळे दोन्ही जीव सुखावले होते आमच्या दोघांचेही जीवन एक प्रकारे प्रकाशमय झाले होते.
 
बराच वेळ विचार केल्यानंतर जाणवले की भविष्यात मला झवायला एखादी स्त्री मिळेलच त्यात काही वाद नाही किंवा नाहीच मिळाली तर मी रांडबाजारात जाऊन सुद्धा आपली तहान भागवू शकतो पण आईचे काय झाले असते. मी जर तिच्याकडे पाठ केली असती किंवा ती होऊन माझ्याकडे येऊ शकली नसती तर तिला किती शरीरयातना भोगायला लागल्या असत्या. आई संस्कारी असल्यामुळे ती घराबाहेरचा लंड काही घालून घेणार नाही हे खरेच. खरं तर या विचाराने मी खूपच सुखावून गेलो होतो. आता बाबा नसल्यामुळे आईला काही दूसरा लंड मिळणार नाही व ती त्यासाठी प्रयत्नही करणार नाही त्यामुळे तिला आता माझ्या लवड्याशिवाय गत्यंतर नाही. काहीही झालं तरी आईला आपली खाज मिटविण्यासाठी माझ्याकडेच यावे लागणार यात काही दुमत नव्हते. मी जर तिच्याकडे दुर्लक्ष केले तर तिला आयुष्यभर शरीरसुखापासून वंचित रहावं लागणार होतं. त्यामुळे यापुढे आई मी सांगेल तसेच वागणार होती. तिला जरी माझे वागणे, म्हणणे पटले नाही तरी आपल्या शरीरसुखासाठी, पुच्चीची तहान भागविण्यासाठी माझेच पाय धरावे लागणार होते.
 
हे सर्व जरी खरं असलं तरी बाबा चांगले असताना सुद्धा आईने मला आपल्या शरीराची भरपूर साथ दिली होती. खरं तर तिला त्यावेळी दुसऱ्या लंडाची आवश्यकता सुद्धा नव्हती तरी पण केवळ माझ्या सुखासाठी ती नातीगोती विसरून मला आपली पुच्ची द्यायची. मला आठवतंय ज्यावेळी आमचे नवीन शरीरसंबंध जुळले त्यावेळी घरामध्ये सतत कोणी ना कोणी असल्यामुळे आम्हाला एकांत मिळत नव्हता तेव्हा आई भल्या पहाटे माझ्या रूममध्ये येऊन माझा पलंग गरम करून जायची. आईचे त्यावेळचे उपकार व मदत मी आयुष्यभर विसरू शकणार नाही. आता तिच्या दुर्देवाने बाबा गेले होते परंतु त्यांच्या पश्चात आईला शरीरसुख देणं हे माझं आद्यकर्तव्य आहे असे मी समजतो आणि जोपर्यंत तिला गरज असेल आणि मला शक्य होईल तोपर्यंत मी माझे कर्तव्य पार पाडण्याचा निष्ठेने प्रयत्न करील.
 
अशा प्रकारचे अनेक विचार माझ्या मनांत चालू लागले होते व शेवटी मी एकच गाठ मनाशी बांधली की काहीही झालं तरी आईच्या उपकारांची परतफेड करायची व तिला शेवटपर्यंत आपल्या लंडाची साथ द्यायची. मी मनाशी असा निर्धार केला व जवळच्या पार्लरमधून आई व माझ्यासाठी काही आईस्क्रीम घेतली. घरी आल्यावर फ्रिजमध्ये आईस्क्रीम ठेवली तेवढ्यात आईने विचारले, "भाजी कोणती करू?"
 
मी आईला विचारले, "तू काही स्वयंपाक केलाय का?"
 
आई - "नाही. आता सुरुवातच करायची होती, त्यासाठीच तुला विचारले."
 
मी म्हणालो, "थांब आई, तू काहीच नको करु. मी हॉटेलमधून आपल्याला जेवण घेऊन येतो."
 
आई - "कशाला रे आता, मी करते ना स्वयंपाक?"
 
मी म्हणालो, "थांब आई, मी लगेच आणतो. अगं एवढ्या दिवसांनी आज तुझे मन हलके झाले आहे व मी पण फ्रेश झालेलो आहे. इतके दिवस आपण दु:खामध्येच काढले आहेत. आज थोडा बदल होऊ दे. तू काही काळजी करू नकोस, मी असा गेलो आणि असा आलो."
 
मी लगेच तसाच आईचा एक मुका घेतला व पळत पळतच गेलो आणि दहा ते पंधरा मिनिटातच जेवण घेऊन आलो. त्यानंतर आईने लगेचच दोघांसाठी ताटे केली आणि आम्ही भरपूर जेवलो.
 
आई आता खूपच चिंतामुक्त दिसत होती व तिच्या चेहऱ्यावर चकाकी आल्यासारखे वाटत होते आणि आता बोलायला पण लागली होती. शरीरसुख माणसाच्या आयुष्यात किती महत्त्वाचं असतं हे आता मला पटलं होतं. केवळ संभोगाच्या अभावामुळे माणसाचं आयुष्य मातीमोल होऊन जातं.
 
जेवण केल्यावर आम्ही हॉलमध्ये बराच वेळ बसलो. आई जास्त बोलत नव्हती त्यामुळे टीवी लावला व आम्ही टीवी पाहू लागलो. योगायोगाने टीवीवर सुद्धा ज्युली हा रोमँटीक सिनेमा चालू होता. मी पाहतोय त्यामुळे आईला पण तो पहावा लागता होता. अर्धा पाऊण तास सिनेमा पाहिल्यावर त्यातील हिरो व हिरोईनचे प्रणयसीन चालू झाले. आता आई थोडी बावरली होती व तिरक्या नजरेने माझ्याकडे पाहू लागली. मला पण तीच अपेक्षा होती. मी क्षणाचाही विलंब न करता आईच्या जवळ आलो व तिच्याकडे पाहू लागलो. त्यावर आईने डोळे मिटून घेतले व मला जणू मूक संमतीच दिली.

क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply
07-31-2021, 08:29 PM,
#2
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२)
JABARDAST
Reply
07-31-2021, 08:31 PM,
#3
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२)
EK STORY AAI MULGA LAPUN CHALALELYA AFFAIR WAR HE LIHA JYAT LAHAN BHAVALA AAI AANI MOTHYA BHAVACHE AFFAIR MAHIT ASTE MOTHA BHAV AAILA NAVRYA PASUN DOOR NETO AANI AAPLI BANAVTO
Reply
08-01-2021, 03:12 PM,
#4
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२)
(07-28-2021, 07:51 PM)yaar khup mast lavkar pudhache bhaag taakmyownstories Wrote: Heart
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आई कुशीवर झोपलेली असल्यामुळे तिचे दोन्ही पाय एकावर एक पडलेले होते. मी परत माझा हात तिच्या वरच्या पायावर ठेवला व आता सरकवत दोन चार इंच वर नेला. माझा हात सरकल्यामुळे तिच्याही पायाची थोडी हालचाल झाली व परत पहिल्या ठिकाणी पाय आला. मला आईच्या होकाराचा थोडा अंदाज येऊ लागला होता. आता मी अधिक आत्मविश्वासाने परत हात टाकला व पायावरून साडी सरकवत सरकवत तिच्या गुढग्यापर्यंत नेली. गुढग्यापर्यंत साडी वर सरकल्यामुळे आईच्या दोन्ही गोऱ्या गोमट्या पोटऱ्या उघड्या पडल्या होत्या. वरती दोन्ही पंखे फुल स्पीडमध्ये चालू असल्याकारणाने व गुढग्यापर्यंत साडी वरती गेलेली असल्यामुळे आईच्या पायांमध्ये पंख्यांची हवा शिरायला लागली व तिची साडी हळू हळू पायांचा ताबा सोडू लागली.
 
मग मी हिम्मत करून अजून थोडा पुढे सरकलो व दोन्ही हात आईच्या पायांवर ठेवले आणि तिची साडी व परकर वरती खेचू लागलो. आईकडून काही प्रतिकार किंवा हालचाल होत नाही हे पाहून मला ग्रीन सीग्नल मिळाला होता. आई मला विरोध करत नव्हती परंतु साथ सुद्धा देत नव्हती त्यामुळे खरंच तिच्या मनांत काय चाललं आहे याची कल्पना येत नव्हती. पण निदान ती विरोध तर करत नाही त्यामुळे पुढे जाण्यास काही हरकत नाही असे मी ठरविले व हळूच तिचा परकर अजून वरती सरकवला व दोन्ही हातांनी तिच्या मांड्या चोळू लागलो. मी मांड्या चोळू लागताच आईच्या पायांची हालचाल सुरू झाली. मला कळून चुकले आता आईच्या पुच्चीत वळवळ चालू झाली आहे व तिची योनी गरम व्हायला लागली आहे.
 
हळूहळू मी जोरजोराने तिच्या दोन्ही मांड्या चोळू लागलो. आईच्या मांड्या इतक्या दिवसांनंतर माझ्या हातात आल्यामुळे माझा लवडा प्रचंड ताणला गेला होता व हत्तीच्या सोंडेसारखा आढेवेढे घेत होता. मग मी आईचा परकर तिच्या कमरेपर्यंत वर खेचला व तिचे दोन्ही पाय पूर्णपणे उघडे केले आणि तिन महिन्यानंतर तो नजारा पाहून माझे भान हरपले. आईला न कळता एका हाताने अतिशय चलाखीने मी तिच्या परकरची नाडी सोडली होती. आईकडून काहीही प्रतिकार होत नसल्यामुळे आता अजून वाट न पाहण्याचे ठरवून मी वेळ न घालवता दोन्ही हातांनी तिचा परकर व निकर पकडले आणि तिला उताणी करत झटकन खाली ओढले व क्षणार्धात आईला कमरेखाली पूर्ण नागडे केले. माझा स्वर्ग माझ्यासाठी उघडला गेला होता व इतक्या दिवसांनी स्वर्गाचे दर्शन झाल्यामुळे माझे डोळे दिपले होते. आईला मी झटका दिल्यामुळे ती नागडी तर झाली होती परंतु तिने लगेच आपले डोळे उघडले व माझ्याकडे पाहू लागली.
 
मी तिच्याकडे एकदा नजर फिरविली व परत तिच्या डोळ्यांमध्ये पाहण्याचे धाडस झाले नाही. आता तिच्याकडे दुर्लक्ष करत आपले काम चालू ठेवावे असे ठरविले. आईचे पुच्ची व मांड्या खुल्या झाल्यामुळे मी पटकन माझे तोंड तिच्या चुलीत घातले व चाटू लागलो. आई कदाचित माझ्यावर रागावली असावी पण काही बोलत नव्हती. मी पण आता लक्ष न देण्याचे ठरविले. मी माझ्या दोन्ही हातांनी तिच्या मांड्या वेड्यासारखा चोळत होतो व जिभेने तिची पुच्ची चोखत होतो. इतक्या दिवसांच्या विरहामुळे मी आईच्या पुच्चीची चव विसरून गेलो होतो. आता पुन्हा त्या वासानेच माझ्या आठवणी जागृत झाल्या होत्या व आपोआप माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते. आईची पुच्ची चाटून चोखुन तोडून घ्यावी असे वाटत होते. उपाशी कुत्र्यासारखा मी पुच्चीवर तुटून पडलो होतो. अखंडपणे पुच्ची चाटू लागल्यामुळे आता आईच्या मांड्या गरम व्हायला लागल्या होत्या व तिच्या जांघेची गरमी मला जाणवत होती. आता आईची चूल तापू लागली होती. मी ओळखून गेलो होतो की आता तिच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा विरोध होणार नाही, तिची चूल थंड झाल्याशिवाय, आईच्या चुलीत पाणी भरल्याशिवाय तिला सोडायचेच नाही असे ठरविले.
 
बराच वेळ आईच्या मांड्यांशी व पुच्चीशी आणि ढुंगणाशी खेळून होईपर्यंत मी तिच्या तोंडाकडे पाहिलेच नाही. मी ठरविेले होते की आता तिची संमती असो किंवा नसो तिला तिच्या विहिरीत पाणी सोडायचेच. आतापर्यंत मी तिला दोन तीन वेळा डावीकडे उजवीकडे वळवून तिच्या गांडीचा व पुच्चीचा आनंद घेतला होता. या कालावधीमध्ये तिने सुद्धा विरोध न करता मी फिरवतोय तशी ती फिरली होती व जणू आई तिच्या कमरेखालचा भागच विसरून गेली होती.
 
आईला इकडे तिकडे फिरवत असतांना व तिच्या मांड्यांची मजा घेत असताना गडबडीत माझा टॉवेल कधी फिटून गेला कळलेही नव्हते त्यामुळे आता माझ्या अंगात फक्त बनियात होता व खाली तलवार धार लावून शिकारीची वाट पाहत होती. आईची पुच्ची चाटून झाल्यावर मी सोफ्यावर तिच्या गुढगे टेकवून बसलो व तिचे दोन्ही पाय गुढग्यांमध्ये वाकवून वरती घेऊन उभे केले. आता माझ्या लंडाचा आणि आईच्या पुच्चीचा सामना झाला व दोघांची नजरानजर झाली. दोघांनी एकमेकांना पाहिल्यानंतर मात्र त्याला कंट्रोल करणं अवघड होऊ लागलं. मी तसाच पुढे सरकलो व माझा सोटा आईच्या योनीजवळ आणून सोडला. तिथे सोडल्यावर काय तो शांत बसेल का? लगेच वळवळ करायला लागला आईच्या पुच्चीचे बीळ शोधू लागला.
 
मी त्याला तेथेच सोडले व वरती आईच्या स्तनांकडे वळलो. आईने आपल्या एका हाताने सोफ्याला घट्ट पकडले होते व दुसरा हात डोळ्यांवर ठेवला होता. मी एवढे दहा ते पंधरा मिनिटे आईच्या ढुंगणाशी खेळत होतो तरी तिने एकदाही माझ्याकडे पाहिले नव्हते. त्यामुळे आता तिचा ब्लाऊज खोलण्याआधी एकदा प्रेमाणे तिच्या डोळ्यांत पहावे व प्रेमाचे अलिंगन देऊन तिच्या दोन्ही पाखरांना पिंजऱ्यातून मुक्त करावे असे ठरविले. मी तसाच तिच्या पोटावर पडलो व तिच्या स्तनांवरून माझे तोंड वरती सरकवत तिच्या चेहऱ्यापर्यंत नेले. आता मी तिच्या नरम ओठांवर माझे ओठ ठेवणार तेवढ्यात तिने मोठ्याने हंबरडा फोडला व रडू लागली. आई अचानक रडू लागल्यामुळे ती पण गोंधळून गेलो होतो. आता काय करावे कळेना. आतापर्यंत शांत असणारी, मला कोणत्याही प्रकारचा विरोध न करणारी अचानक रडू लागल्यामुळे वातावरण बदलून गेले होते. मी तशाच शांतपणे तिच्या पोटावर पडून तिच्या डोळयांत बघत होतो. तिचे खोलातून येणारे हुंदके मला जाणवत होते. क्षणभर मी पण भाऊक झालो होतो. माझा लवडा हळूहळू खाली येत होता, छातीतील धडधड कमी होऊ लागली होती, अंगातील गरमी नष्ट होत चालली होती. क्षणार्धात आई सुद्धा पूर्ण थंड झाली होती.
 
दोन चार वेळा मोठमोठ्याने रडून आता तिचा आवाज जरा कमी होत चालला होता. मी आहे त्याच स्थितीत तिच्या पोटावर पडलेलो होतो व माझे तोंड तिच्या स्तनांवर पहुडलेले होते. मी ज्यावेळी तिच्या डोळ्यांत पाहण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी तिला बाबांची आठवण झालेली होती त्यामुळे आपोआप तिने टाहो फोडला होता. आता आईला समजावण्यात काही अर्थ नाही व आपणही पुढे जाणे शहाणपणाचे नाही. त्यामुळे झाला एवढा खेळ पुरे झाला आता रात्री किंवा उद्या परत प्रयत्न करू असा मी विचार करू लागलो व माझी हालचाल पूर्ण बंदच केली.
 
चार ते पाच मिनिटांनी आईचे रडणे पूर्णपणे थांबले होते. तिच्या डोळ्यांतून वाहणारे अश्रूही जवळजवळ बंद झाले होते. सोफ्यावर पाच ते सहा मिनिटे एकदम शांतता पसरली होती. मी पण खेळ बंद करण्याचे ठरविल्यामुळे आता हळूच उठून बाजूला व्हावे असा विचार केला. मी हळूच माझा एक पाय आईच्या अंगावरून बाजूला घेतला त्यामुळे माझा लंड तिच्या पुच्चीला टोचला गेला होता. थोड्यात वेळात मी दुसराही पाय उचलून आईच्या मांड्यांवरून माझा बांबू ढकलत ढकलत बाजूला केला. आता मी आईचे कमरेखालील शरीर सोडले होते त्यामुळे चेहरा वरती घेऊन टॉवेल लावून आपल्या रूममध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.
 
मी दोन्ही पाय बाजूला घेताच आईने आपला एक पाय वरती ओढला होता. आता मी तोंड काढण्याचा प्रयत्न करू लागलो. माझे ओठ नेमके आईच्या स्तनांवरील बोंडावर असल्यामुळे चेहरा हालवताना नकळत तीचे बोंड माझ्या तोंडात आले. आता मी तर उठून जाणार होतो परंतु अचानक तोंडात आलेले बोंड सोडणे मला जमले नाही व मी सहजच त्याचा हलकासा चावा घेतला. मी आईचे बोंड चावल्यामुळे ती दचकली होती. मी पूर्णपणे आईच्या शरीरावरून उठून चाललो आहे हे तिच्या लक्ष्यात येत असावे. मी आता उठण्याचा प्रयत्न करत होतो पण माझ्या बनियनच्या एका फाटक्या बीळामध्ये आईच्या ब्लाऊचचे एक बटन अडकले होते. मी थोडा जोर लावूल उठण्याचा प्रयत्न केला तर ब्लाऊजचे ते बटन ताडकन तुटले. माझ्या उठण्याचा जोर जास्त असल्यामुळे त्या बटनाबरोबरच आईच्या ब्लाऊजची खालची दोन्ही बटने पण तुटली व माझ्या बनियनचा एक बंदही फाटून गेला. ब्लाऊजची दोन तीन बटने तुटल्यामुळे ब्लाऊजमधून आईचे स्तन बाहेर डोकाऊ लागले होते. तिचे स्तन उघडे पडल्यामुळे व आधी मी एक बोंड चावल्यामुळे तिच्या मनांत काहीतरी बदल झाला असावा. मी उठायला लागलो तेवढ्यात आईने दोन्ही हातांनी माझ्या डोक्याचे केस घट्ट पकडले.
 
आईने माझे केस पकडल्यामुळे मला काही उठता येत नव्हते व मी परत तसाच तिच्या छातीवर पडलो. आईने असे केल्यामुळे कदाचित तिची कामेच्छा जागृत झाली असावी असे वाटले. मी खाली पडल्यावर तिच्या मनाचा अंदाज घेण्यासाठी तसाच शांत पडून राहिलो. त्यावर तिने परत एकदा माझे केस ओढले. आता मात्र मला तिचा संदेश मिळाला होता. मी माझे तोंड तिच्या स्तनांच्या बोंडांवर फिरवायला सुरूवात केली. हळू हळू तिची बोंडे जिभेने चाटू लागलो. आता आईने माझे केस सोडून दिले होते. केस सोडल्यामुळे मला आता तिची पूर्ण अनुमती मिळालेली होती. मी एका हाताने तिचा ब्लाऊज पकडला जोरात झटका दिला. त्यामुळे तिच्या ब्लाऊजची राहिलेली बटनेही तुटून गेली होती व आता दोन्ही पक्षी हसत हसत नाचू लागले होते. आईच्या होकारामुळे मी परत तापू लागलो होतो व थोड्यात वेळात बेधुंद होऊन तिच्या स्तनांचा फडशा पाडला.
 
इतके दिवस माझ्या हातांनी आईच्या पाखरांना स्पर्श केला नव्हता, त्या सगळया दिवसांची कसर मी काढली व दाबून दाबून तिचे दोन्ही आमे टरबुजासारखे फुगवले होते. आणि त्या टरबुजांना माझ्या दातांनी चावून चावून हैराण करून टाकले होते. आईने दुसऱ्या हाताने माझा एक पाय पकडला व आपल्या मांड्यामध्ये ओढू लागली. आता तीची प्रत्येक इच्छा माझ्यासाठी आदेश होता. मी परत तिच्या मांड्यांवर माझ्या मांड्या ठेवल्या व जोरजोरात घुसळू लागलो.
 
पाच मिनिटांपूर्वी शांत झालेली गरमी परत आमच्या अंगात तयार होऊ लागली होती. पाच मिनिटांपूर्वीची शांतता नष्ट होऊन परत वातावरण तप्त झाले होते व अधून मधून आवाज येऊ लागले होते. थोड्याने वेळाने मी आईचा ब्लाऊज व साडी काढून टाकले व क्षणार्धात तिला पूर्ण नग्न केले. इतक्या दिवसांचा तणाव असल्यामुळे मला आता दम धरवत नव्हता. आम्ही दोघेही आता पूर्णपणे नागडे झाल्यामुळे मी आईचे केसही सोडले व तिच्या ओठांचे जोरजोराने मुके घ्यायला लागलो. आता आईपण पूर्ण तापल्यामुळे ती तिच्या मांड्यानी मला धक्के देऊ लागली होती. आईच्या धक्क्यांमुळे मी लगेच माझा सोटा तिच्या योनीत सरकवला अभुतपूर्व असे आक्रमण केले.
 
माझ्या लंडाच्या आक्रमणाने आईच्या पुच्चीच्या साम्राज्याच्या चिंधड्या उडाल्या होत्या. इतके जबरदस्त आक्रमण मी पहिल्यांदाच अनुभवले होते. त्याला कारणही तसेच होते. गेले तीन महिने कसरत करून व इतक्या दिवसांचा आराम केल्यामुळे इतक्या ताकदीने माझा लंड लढत होता. एकीकडे आईच्या पुच्चीवर जबरदस्त मारा चालू असताना तिच्या स्तनांचे पण बेहाल करून टाकले होते. पण त्या बिचाऱ्यांचा काहीही ईलाज नव्हता, आलेल्या परस्थितीला सामोरे जाणे हेच त्यांच्या नशीबी होते. यावेळी मी तिच्या स्तनांच्या बोंडाला कितीतरी वेळा चावलो होतो, जोरजोराने त्यांच्यावर आदळलो होतो, माझ्या हनुवटीने चेंगरून टाकले होते.
 
अशा सर्व बाजुंनी होणाऱ्या प्रहारामुळे आईच्या तोंडातून नको तेवढ्या मोठयाने चित्कार बाहेर पडत होते. आईच्या चित्कारांनी, ओरडण्याने घरात आवाज घुमू लागला होता. बाहेर जर कोणी ऐकत असते तर आतमध्ये कोणाला खून होतेाय की काय असाच विचार केला असता. आज आई किती दिवसांनंतर बिनधास्तपणे आपल्या भावना व्यक्‍त करत होती. मला एखाद्या जनावरासारखे आपल्या शरीराशी जख्ख पकडून धरले होते. नवरा गेल्यानंतर इतक्या दिवसांनंतर खऱ्या अर्थाने आईने आज शरीरसुख घेत होती आणि तेही माझ्याकडून, आपल्या सख्ख्या लहान मुलाकडून.
 
आमच्या दोघांचे इतक्या दिवसांनी मिलन होत असल्यामुळे लवकर संपूच असे दोघांनाही वाटत होते. अपेक्षेप्रमाणे जवळ जवळ अर्धा तास आम्ही एकमेकांना झवत होतो व आपली गरमी अनुभवत होतो. शेवटी जोरजोराने वर्षाव करत माझ्या लंडाने अभूतपूर्व असे वीर्य आईच्या योनीमध्ये सोडले आणि त्यांनतर पाच सहा मिनिटे विमान उतरायला लागली. वरती दोन्ही पंखे फुल स्पीडने फिरत होते तरी पण आमच्या दोघांचीही शरीरे घामाने लपथपून गेली होती. जन्मोजन्मीची आग शांत झाल्यासारखे आम्हाला वाटत होते. खूप काहीतरी चारशे पाचशे किलोमीटरचा प्रवास केलाय असा भास होत होता. खऱ्या अर्थाने आमचा संभोग झाला होता. महत्त्वाचे म्हणजे इतक्या दिवसांपासून आईच्या मनांत असलेले दु:ख कमी व्हायला मदत झाली होती, तिच्या भावना व्यक्त झाल्या होत्या, तीची कळी खुलू लागली होती.
 
भरपूर, अंदाधुंद झवल्यानंतर बराच वेळ मी आईच्या अंगावर एखाद्या मेलेल्या जनावरासरखा काहीही हालचाल न करता पडून होतो. आई पण एखाद्या शिकार झालेल्या हरिणीसारखी वाघाच्या पंजामध्ये अडकून छताकडे डोळे करून पडली होती. कोणीही, काहीही हालचाल करत नव्हते, बोलत नव्हते फक्त पंख्यांचा घरघर आवाज चालू होता. काही क्षणांपूर्वी आईच्या चित्कारांनी, आरोळ्यांनी आमचे दणाणून गेले होते ते आता एकदम शांत झाले होते व जणूकाही घरातील इतके दिवसांची दु:खीत शांतता आता आनंदात परावर्तीत होत आहे असे वाटत होते. माझ्या आईच्या मनातील द्वंद्व आता संपलेलं होतं, दु:ख कमी होत चाललं होतं आणि माझाही वनवास संपल्यात जमा होता कारण एकदा सुरुवात होणं महत्त्वाचं होतं.
 
आईच्या शैयासोबतीविना गेले तीन महिने कसे गेले होते हे फक्त मलाच माहिती होतं. एवढा विरह परत कधीच मिळू नये अशी मी देवाकडे प्रार्थना करत होतो. मग मी आईच्या अंगावरून उठलो व बाजूला झोपलो आणि तिला आपल्या मिठीत घेतले. आईच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहत होते. आता हे अश्रू दु:खाचे होते की आनंदाने हे तिलाच माहित. परंतु ज्या उत्तेजनेने तिने आता माझ्याशी संभोग केला होता तो लक्षात घेता आई आता पूर्वपदावर आलेली आहे असे मी समजले व तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले.
 
दुपारी साडे तीन वाजता सुरूवात केली होती व आता साडे पाच वाजले होते तरी पण आम्हाला एकमेकांच्या मिठींमधून बाहेर पडावे वाटत नव्हते. इतका विरह सहन केल्यानंतर हे अपेक्षितच होते. आईच्या मनावरील बराचसा तणाव आता कमी झाल्यासारखे वाटत होते. कदाचित शरीरसुख हा देखील तिच्या मनांवरील असणाऱ्या तणावांपैकी एक असू शकतो. पहिल्यापेक्षा आता जवळ जवळ सत्तर ते ऐंशी टक्के ती फ्रेश दिसू लागली होती. कदाचित कधी एकदा आपल्या पुच्चीची गरमी शांत होतेय असं तिलाही वाटत असेल व त्याचेच तिला जास्त टेंशन असावे जे ती कोणाला सांगू शकत नव्हती, अगदी मलाही.
 
कदाचित अजूनही पुढचे काही दिवस, महिने ती अशीच खचत राहिली असती परंतु आमचे नशीब असे की आज मामा आला व लताला घेऊन गेला. बरं झालं आई त्याच्याबरोबर गेली नाही, नाहीतर अजूनही एक दीड महिना तिला तणाव सहन करावा लागला असता. आता आम्ही चिंतामुक्त झालेलो होतो, आई पण आनंदी झाली होती.  
 
मी आता फ्रेश होऊन थोडा बाहेर फिरायला जायचा विचार केला. मी आईला बाहेर फेरफटका मारण्यासाठी विचारले तर ती काही तयार झाली नाही. मी जरी फिरायला गेलो होतो पण माझे घरीच आईशेजारी भटकत होतं. इतक्या दिवसांनी परत एकदा मला तिचा सहवास लाभला होता. माझा बांबू एकदम हलका झाला होता. कित्येक टनाचं ओझं कमी झाल्यासारखं वाटलं होतं. आता परत आपल्याला नियमित आईची पुच्ची मिळणार विचारांनी माझं मन प्रफुल्लित झालं होतं. आईचे कसे आभार मानावे कळत नव्हते. आज जे घडले होते त्यामुळे दोन्ही जीव सुखावले होते आमच्या दोघांचेही जीवन एक प्रकारे प्रकाशमय झाले होते.
 
बराच वेळ विचार केल्यानंतर जाणवले की भविष्यात मला झवायला एखादी स्त्री मिळेलच त्यात काही वाद नाही किंवा नाहीच मिळाली तर मी रांडबाजारात जाऊन सुद्धा आपली तहान भागवू शकतो पण आईचे काय झाले असते. मी जर तिच्याकडे पाठ केली असती किंवा ती होऊन माझ्याकडे येऊ शकली नसती तर तिला किती शरीरयातना भोगायला लागल्या असत्या. आई संस्कारी असल्यामुळे ती घराबाहेरचा लंड काही घालून घेणार नाही हे खरेच. खरं तर या विचाराने मी खूपच सुखावून गेलो होतो. आता बाबा नसल्यामुळे आईला काही दूसरा लंड मिळणार नाही व ती त्यासाठी प्रयत्नही करणार नाही त्यामुळे तिला आता माझ्या लवड्याशिवाय गत्यंतर नाही. काहीही झालं तरी आईला आपली खाज मिटविण्यासाठी माझ्याकडेच यावे लागणार यात काही दुमत नव्हते. मी जर तिच्याकडे दुर्लक्ष केले तर तिला आयुष्यभर शरीरसुखापासून वंचित रहावं लागणार होतं. त्यामुळे यापुढे आई मी सांगेल तसेच वागणार होती. तिला जरी माझे वागणे, म्हणणे पटले नाही तरी आपल्या शरीरसुखासाठी, पुच्चीची तहान भागविण्यासाठी माझेच पाय धरावे लागणार होते.
 
हे सर्व जरी खरं असलं तरी बाबा चांगले असताना सुद्धा आईने मला आपल्या शरीराची भरपूर साथ दिली होती. खरं तर तिला त्यावेळी दुसऱ्या लंडाची आवश्यकता सुद्धा नव्हती तरी पण केवळ माझ्या सुखासाठी ती नातीगोती विसरून मला आपली पुच्ची द्यायची. मला आठवतंय ज्यावेळी आमचे नवीन शरीरसंबंध जुळले त्यावेळी घरामध्ये सतत कोणी ना कोणी असल्यामुळे आम्हाला एकांत मिळत नव्हता तेव्हा आई भल्या पहाटे माझ्या रूममध्ये येऊन माझा पलंग गरम करून जायची. आईचे त्यावेळचे उपकार व मदत मी आयुष्यभर विसरू शकणार नाही. आता तिच्या दुर्देवाने बाबा गेले होते परंतु त्यांच्या पश्चात आईला शरीरसुख देणं हे माझं आद्यकर्तव्य आहे असे मी समजतो आणि जोपर्यंत तिला गरज असेल आणि मला शक्य होईल तोपर्यंत मी माझे कर्तव्य पार पाडण्याचा निष्ठेने प्रयत्न करील.
 
अशा प्रकारचे अनेक विचार माझ्या मनांत चालू लागले होते व शेवटी मी एकच गाठ मनाशी बांधली की काहीही झालं तरी आईच्या उपकारांची परतफेड करायची व तिला शेवटपर्यंत आपल्या लंडाची साथ द्यायची. मी मनाशी असा निर्धार केला व जवळच्या पार्लरमधून आई व माझ्यासाठी काही आईस्क्रीम घेतली. घरी आल्यावर फ्रिजमध्ये आईस्क्रीम ठेवली तेवढ्यात आईने विचारले, "भाजी कोणती करू?"
 
मी आईला विचारले, "तू काही स्वयंपाक केलाय का?"
 
आई - "नाही. आता सुरुवातच करायची होती, त्यासाठीच तुला विचारले."
 
मी म्हणालो, "थांब आई, तू काहीच नको करु. मी हॉटेलमधून आपल्याला जेवण घेऊन येतो."
 
आई - "कशाला रे आता, मी करते ना स्वयंपाक?"
 
मी म्हणालो, "थांब आई, मी लगेच आणतो. अगं एवढ्या दिवसांनी आज तुझे मन हलके झाले आहे व मी पण फ्रेश झालेलो आहे. इतके दिवस आपण दु:खामध्येच काढले आहेत. आज थोडा बदल होऊ दे. तू काही काळजी करू नकोस, मी असा गेलो आणि असा आलो."
 
मी लगेच तसाच आईचा एक मुका घेतला व पळत पळतच गेलो आणि दहा ते पंधरा मिनिटातच जेवण घेऊन आलो. त्यानंतर आईने लगेचच दोघांसाठी ताटे केली आणि आम्ही भरपूर जेवलो.
 
आई आता खूपच चिंतामुक्त दिसत होती व तिच्या चेहऱ्यावर चकाकी आल्यासारखे वाटत होते आणि आता बोलायला पण लागली होती. शरीरसुख माणसाच्या आयुष्यात किती महत्त्वाचं असतं हे आता मला पटलं होतं. केवळ संभोगाच्या अभावामुळे माणसाचं आयुष्य मातीमोल होऊन जातं.
 
जेवण केल्यावर आम्ही हॉलमध्ये बराच वेळ बसलो. आई जास्त बोलत नव्हती त्यामुळे टीवी लावला व आम्ही टीवी पाहू लागलो. योगायोगाने टीवीवर सुद्धा ज्युली हा रोमँटीक सिनेमा चालू होता. मी पाहतोय त्यामुळे आईला पण तो पहावा लागता होता. अर्धा पाऊण तास सिनेमा पाहिल्यावर त्यातील हिरो व हिरोईनचे प्रणयसीन चालू झाले. आता आई थोडी बावरली होती व तिरक्या नजरेने माझ्याकडे पाहू लागली. मला पण तीच अपेक्षा होती. मी क्षणाचाही विलंब न करता आईच्या जवळ आलो व तिच्याकडे पाहू लागलो. त्यावर आईने डोळे मिटून घेतले व मला जणू मूक संमतीच दिली.

क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 6) Nomok333 0 15,170 10-10-2023, 11:06 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 5) Nomok333 0 4,684 09-30-2023, 08:44 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 4) Nomok333 0 6,915 09-26-2023, 07:37 PM
Last Post: Nomok333
  Adhrushya Mansa chi katha (part3) Nomok333 0 3,809 09-22-2023, 01:59 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 2) Nomok333 0 5,731 09-21-2023, 10:22 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha Nomok333 3 12,037 09-21-2023, 11:11 AM
Last Post: Nomok333
Wink झवायचे होते वहिनीला झवले बहिणीला Chavatpratik 0 31,149 08-01-2023, 01:25 PM
Last Post: Chavatpratik
  वंदनावहीनीचा बल्लू Aajka1992 0 29,170 05-06-2023, 08:26 AM
Last Post: Aajka1992
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 70,324 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 86,678 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurkeUsers browsing this thread: 1 Guest(s)