आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२)
08-11-2021, 11:28 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

रात्री नियोजनाप्रमाणे जेवणाआधीच मी आईला सांगून ठेवले होते की आज रात्री लता झोपल्यानंतर मी घरातील सर्व लाईट घालवणार आहे व त्यानंतर तुझ्या खोलीमध्ये येणार आहे. मग जोपर्यंत लाईट चालू होत नाही तोपर्यंत काही लता बाहेर येऊ शकत नाही कारण तिला अंधाराची खूप भिती वाटते. मग आपले झवून झाल्यावर मी परत माझ्या रूममध्ये गेल्यावर लाईट चालू करेन. त्यावर आईनेही स्मित हास्य करत मला परवानगी दिली.
 
नियोजनाप्रमाणे रात्री जेवण झाल्यावर मी माझ्या रूममध्ये गेलो व लताची झोपण्याची वाट पाहू लागलो. तिने दरवाजा तर लावून घेतला होता परंतु लाईट चालूच होती, बहुतेक ती अभ्यास करत होती. जवळ जवळ एक तास झाला तरी हॉलमधील लाईट चालू असल्यामुळे आईने लताला आवाज दिला व आता लाईट बंद करून झोपण्यास सांगितले. त्यावर लताने “झोपते झोपते” असे म्हणून पुढील दोन तीन मिनिटांतच खिडकी लावली व लाईट बंद केली. तिने जरी लाईट बंद केली होती तरी ती लगेच झोपणार नाही हे मला माहिती होते त्यामुळे पुढील अर्ध्या तासानंतर घरातील लाईट बंद करणे सुरक्षित राहिल असा मी विचार केला. आता जवळ जवळ अकरा वाजलेले होते म्हणजे साधारण साडे आकरा पर्यंत लता झोपलेली असेल व तेव्हा लाईट घालवली तर काहीही अडचण येणार नाही. आता लगेच जर लाईट घालवली तर कदाचित ती जागीच असेल व लगेच आईला बोलावून घेईल अथवा आईच्या खोलीमध्ये झोपण्यास येईल. त्यामुळे आकरा नंतरच लाईट बंद करावी व मग कितीही वेळ आईबरोबर खेळत बसले तरी काही बिघडणार नाही फक्त कोणत्याही प्रकारचा आवाज मात्र होऊ द्यायचा नाही.
 
खबरदारीचा उपाय म्हणून मी रात्री बऱ्याच वेळाने म्हणजे साधारण बारा वाजता घरातील मेन स्वीच बंद करून सर्व लाईट घालवून टाकली. त्यानंतर हळूच माझ्या रूमचा दरवाजा उघडला व तसाच सोडून हळू हळू पाऊलांचा आवाज न करता अंधारात चाचपडत आईच्या खोलीपाशी आलो. आता आईचा दरवाजा वाजवल्यावर जर लताला जाग आली तर काय करणार? असा प्रश्न पडला, एक तर लता अंधाराला घाबरते आणि त्यात जर दरवाजाचा आवाज आला तर ती जागी होऊन मोठ्याने ओरडू पण शकते. मग आईचा दरवाजा कसा काय उघडायचा हा प्रश्‍नच पडला होता. आईला जर जेवणाआधी सांगितले असते की रात्री लाईट गेल्यावर तू दरवाजा उघडून ठेव तर बरे झाले असते. आता आईला हाक पण मारू शकत नव्हतो व दरवाजा पण वाजवता येणार नव्हता. आता दरवाजाची कडी हळू हळू वाजवावी म्हणजे आई दरवाजा उघडेल व जर लताचा काही आवाज आलाच तर परत माघारी जाऊन काही वेळाने पुन्हा प्रयत्न करूया असे ठरविले.
 
मी आईच्या खोलीचा दरवाजा वाजवण्यासाठी कडी वाजवणार तेवढ्यात माझा एक पाय दरवाजाला लागला व तो गपकन आतमध्ये गेला. म्हणजे आईच्या खोलीचा दरवाजा आधीपासूनच उघडलेला होता हे कळताच मला खूप हायसे वाटले व एक मोठी अडचण दूर झाली होती. आईला न सांगताही तिने आधीच दरवाजा उघडून ठेवला होता. कदाचित तिला ही अडचण आधीच समजलेली असावी की मी अंधारात दरवाजा वाजवत बसणार व तेवढ्यात काही आवाज झाला तर? झवण्याच्या कामामध्ये आई पहिल्यापासून माझ्या एक पाऊल पुढेच होती. मी एखाद्या गोष्टीचा विचार करण्याच्या आधीच आई ती गोष्ट करून मोकळी असायची. आईच्या अशा मदतीमुळेच मला तिच्याकडून वारंवार स्वर्गसुख मिळत होते, तिने जर प्रत्येक वेळी तत्परता दाखवली नसती तर कदाचित मी तिला इतक्या सहजासहजी, वारंवार झवू शकलो नसतो.
 
दरवाजा उघडाच असल्यामुळे काहीही आवाज न करता मी आनंदात आतमध्ये पाऊल टाकला व अंधार असल्यामुळे हळू हळू, एक एक पाऊल पुढे जाऊ लागलो. आता जाऊन सरळ आईच्या पलंगावर पडावे असा विचार केला तेवढ्यात मी धाडकन एका वस्तूला धडकलो. एका क्षणाला मी खूप घाबरलो व दुसऱ्याच क्षणी आनंदीत झालो कारण ती वस्तू वगैरे काही नसून प्रत्यक्षात आईच उभी होती. माझ्या हातांना आईच्या शरीराचा स्पर्श झाल्यामुळे व तिच्या मोहक व मादक गंधामुळे मी लगेच तिला माझ्या मिठीत घेतली व घट्ट धरून ठेवले. सगळीकडे अंधार असल्यामुळे आम्ही एकमेकांना पाहू शकत नव्हतो परंतु एकमेकांच्या शरीराचा आस्वाद घेऊ शकत होतो. मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो व तीपण मला साथ देऊ लागली.
 
मग मी हळूच तिच्या कानात विचारले, “आई, तू उठून कुठे चालली होतीस?”
 
ती म्हणाली, “कुठे नाही रे, तू लाईट घालवल्यामुळे लगेच माझ्या खोलीत येणार हे माहितीच होते. त्यामुळे मी लगेच दरवाजा उघडून ठेवला होता कारण तुला मला हाक मारण्याची किंवा दरवाजा वाजवण्याची अडचण होऊ नये म्हणून. मग विचार केला की जरी तू दरवाजातून आत प्रवेश केला तरी अंधार असल्यामुळे इकडे तिकडे धक्का लागून पडण्याची शक्यता होती त्यामुळे मीच पुढे येऊन तुला आधार देणार होते.”
 
आईचा हा समजूतदारपणा पाहून मी तिचे मनापासून आभार मानले व तसेच तिला सरकवत सरकवत पलंगावर पाडले. त्यानंतर एक एक करत आम्ही दोघांनीही अंधारातच एकमेकांचे कपडे फेडले व आवाज न करता पण जोरजोरात झवाझवी केली. आम्ही कितीही ठरविले होते की आवाज करायचा नाही परंतु तोंडातून जरी आवाज निघत नव्हता परंतु माझे पोट आईच्या पोटावर आपटत असल्यामुळे सपसप सपसप असा आवाज होतच होता. ते ऐकून आई माझी कंबर धरून रोखण्याचा प्रयत्न करायची परंतु एकदा जोशमध्ये आल्यावर मला थांबणे थोडेच जमणार होते?
 
मी थांबणार नाही हे तर ती जाणूनच होती त्यामुळे तीने एका हाताने साडीचा एक पदर ओढला व आमच्या दोघांच्या पोटांच्या मध्ये घेतला आणि काय आश्चर्य आवाज एकदम बंद झाला. आता मी जोरजोराने आईला पुच्चीत धक्के मारत होतो तरी पोटांचा आवाज होत नव्हता, फक्त लंडाचा पुच्चीत घुसताना चटचट चटचट आवाज यायचा तेवढाच. अशा तऱ्हेने त्या रात्री मी आईला भरपूर झवलो व आमच्या दोघांच्याही शरीरांची आग शांत केली. त्यानंतर बाहेर येऊन सर्व लाईट चालू केल्या व माझ्या रूममध्ये जाऊन शांत झोपलो.
 
अशा प्रकारे माझी ती योजना एकदम यशस्वी झाली होती व जसे ठरविले तसेच सगळे घडले होते. म्हणून यापुढे अश्याच प्रकारे रात्री आईला झवणे सुरक्षित राहिल असे मी ठरविले. त्यानंतर त्या आठवडयात दोन दोन दिवसांच्या अंतराने मी हीच युक्ती वापरून आईकडून शरीरसुख मिळवले होते. काही दिवसांनंतर मी जरा निडर झालो व एक एक दिवसाच्या अंतराने आईला झवू लागलो. आई मला वेळोवेळी सांगत होती की आपण सतर्क राहिले पाहिजे, कधी काय होईल सांगता येणार नाही. परंतु माझ्या रोजच्या सवयीमुळे माझा आत्मविश्वास वाढून माझी भिती कमी झाली होती व आता मागील तीन दिवस मी दररोजच रात्री लाईट बंद करून आईच्या खोलीमध्ये पहाटेपर्यंत झोपलो होतो.
 
गेले सलग चार दिवस मी आईला रोज झवत होतो. आजपण जेवणानंतर आईला सांगितले की मी येणार आहे. आई बोलली, “अरे, आता जरा एक दोन दिवस शांत रहा, नंतर बघू.” त्यावर मी म्हणालो, “आता काही काळजी करू नको, काही होत नाही. मी येतोच बघ रात्री.” असे बोलून आईच्या ढुंगणावर एक चिमटा काढला व माझ्या खोलीत जाऊन पडलो. रात्री बऱ्याच वेळानंतर लताने हॉलमधील खिडकी लावली व लाईट बंद केली. लताने लाईट बंद केल्यानंतर आता अर्ध्या तासानंतर आपण आईकडे जायचे असे ठरविले व एक गोष्टीचे पुस्तक वाचत बसलो. गोष्ट वाचता वाचता मला कसा डोळा कळले नाही व साधारण एक ते दीड वाजता जाग आली. जागे होताच पाहिले तर रात्रीचे दीड वाजलेले होते. आता आई कदाचित झोपली असेल असा मी विचार केला कारण ती जर झोपलेली असेल तर मात्र दरवाजा वाजवता येणार नाही. तरी पण एकदा प्रयत्न करू असे ठरवून मी आईच्या खोलीकडे गेलो व पाहिले तर दरवाजा उघडाच होता. म्हणजे आई आपली वाट पाहून पाहून झोपी गेली असावी.
 
मी आत गेलो व हळूच आईच्या शेजारी जाऊन पडलो. ती आता गाढ झोपेमध्ये होती. मला वाटले की आता आईची झोप मोड करणे योग्य नाही व मी परत माघारी फिरलो तेवढ्यात आईने माझा शर्ट पकडला व मला आपल्या अंगावर ओढले. मग काय मी तिच्या शरीरावर हल्ला चढविला आणि ती पूर्ण थंड होईपर्यंत तोफांचा मारा केला. बराच वेळ अखंड झवल्यामुळे मी थकून आईच्या उघड्या अंगावर तिची स्तनांची बोंडे चोखत पडलो होतो तेवढ्यात आईच्या दरवाजाचा आवाज झाला. आम्हाला वाटले की हवेने दरवाजा वाजला असावा परंतु दुसऱ्याच क्षणी लताचा आवाज आला. लता अंधार झाल्यामुळे घाबरली होती व आईची मदत घेण्यासाठी तिच्या खोलीमध्ये आली होती. दरवाजा उघडाच आहे हे लक्ष्यात आल्यानंतर लता आईला हाक मारू लागली व घाबरल्यासारखे करू लागली. खोलीत पूर्णपणे अंधार असल्यामुळे आतमध्ये मी आईच्या उघड्या अंगावर पडलेलो आहे हे तिला काही दिसत नव्हते परंतु आम्ही दोघेही खूप घाबरून गेलो होतो व आज लता आपल्याला रंगेहाथ पकडते की काय याची भिती वाटू लागली.
 
आता लता आत येईल या भितीने आई तिला बोलली, “लता, बाळा, लाईट गेलेली आहे त्यामुळे तू आहे तेथेच उभी रहा नाहीतर चालता चालता तू पडशील. मी येते तिकडे.” असे म्हणून आईने पटकन मला बाजूला केले व पलंगावरील चादर आपल्या अंगावर घेतली व तशीच नागडी लताकडे निघाली कारण यावेळी कपडे घालण्यासाठी पुरेसा वेळ नव्हता. आई जर कपडे घालत बसली असती तर लताला काहीतरी संशय नक्कीच आला असता त्यामुळे क्षणाचाही वेळ वाया न घालवता आईने चादर पांघरली व आपले शरीर झाकून लताकडे गेली, आईने तिला दरवाजामधूनच बाहेर नेले व हॉलमध्ये घेऊन गेली. इकडे आई व लता बाहेर गेल्यामुळे मी लगेच तशीच अंधारात धूम ठोकली व माझ्या रूममध्ये जाऊन बसलो. आज आम्ही मरता मरता वाचलो होतो. लताने जर आम्हाला रंगे हात पकडले असते तर काय झाले असते याचा विचार करू शकत नव्हतो. आज माझा अति आत्मविश्वासाने घात झाला होता. आई आधीच सांगत होती की एक दोन दिवस शांत रहा पण मी ऐकले नाही व त्याचा परिणाम आज भोगावा लागला असता. आईने प्रसंगावधान साधून लताला दरवाजामधूनच मागे नेले त्यामुळे मी वाचलो होतो.
 
आईने हॉलमध्ये गेल्यावर लताला तिच्या बेडवर झोपवले आणि तिच्या जवळ जरा वेळ खुर्चीवर बसली. त्यानंतर लता झोपल्यावर आई पुन्हा आपल्या खोलीमध्ये आली व दरवाजा लावून घेतला. आईने दरवाजा लावल्यानंतर मी लगेच घरातील सर्व लाईट चालू केल्या व सुटकेचा निश्वास टाकून शांतपणे झोपी गेलो.
 
दुसऱ्या दिवशी लता आंघोळीला गेल्यावर आई माझ्या रूममध्ये आली व बोलू लागली, “विजय, मी काल तुला सांगत होते ना की एक दोन दिवस थांब म्हणून. बघ लताने जर काल रात्री आपल्याला त्या अवस्थेत बघितले असते तर काय झाले असते? माझ्याकडे तर तिच्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर नव्हते. तू तर एकवेळ लहान आहे पण मी मोठी असून देखील ती चूक करत होते आणि अजून तुझे बाबा जाऊन काही महिनेच उलटलेले असताना मी असे करणे किती अयोग्य आहे बघ. त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेव अति घाई संकटात जाई.”
 
त्यावर मी आईला विचारले, “खरं आहे आई तुझं, काल नशीब चांगले म्हणून आपण वाचलो. अगं आई, एक विचारू का तुला?”
 
आई म्हणाली, “हा बोल, काय म्हणतोस?”
 
मी म्हणालो, “आता लता नववीमध्ये गेली आहे व पुढच्या वर्षी दहावीला जाईल. तुला तर माहितच आहे की शाळा किती लांब आहे. आतापर्यंत मी तिच्या सोबतीला होतो पण यापुढे मी कॉलेजला जाणार त्यामुळे लताला एकटीलाच शाळेत जावे-यावे लागेल. तिला दररोज सकाळी लवकर उठून तीन किलोमीटर चालत जावे लागेल व परत संध्याकाळी तीन किलोमीटर चालत यावे लागेल. बरं तिला सायकल पण चालवता येत नाही. विचार कर लताला रोज सकाळी सहा वाजता घरातून निघावे लागेल व रात्री घरी यायला जवळ जवळ संध्याकाळी सात वाजतील. आता लता मोठी होत चालली आहे त्यामुळे तिला एकटी दुकटीला असे पायी इतक्या लांब शाळेत पाठविणे धोक्याचे वाटते.”
 
आईने विचारले, “मग तुझे काय म्हणणे आहे?”
 
मी म्हणालो, “अगं आई, आपण लताला मामाकडे शाळेत घालायचे का? ती शाळा पण चांगली आहे आणि मामाच्या घराजवळच आहे, पाच मिनिटांत शाळेत पोहोचेल.”
 
त्यावर आई गालात हसली व म्हणाली, “अच्छा, म्हणजे तुला लताची अडचण व्हायला लागली म्हणून लगेच तिला मामाच्या तिकडे शाळेला पाठवायची का? तुझ्या लंडाची रोजच्या रोज सोय होत नाही म्हणून तिची कशाला गैरसोय करतोय?”
 
मी म्हणालो, “तसं नाही गं आई, पण तूच विचार कर ना? लताला येथे एवढ्या लांब एकटीला शाळेत पाठविणे योग्य आहे का?”
 
त्यावर आई म्हणाली, “तुझा मुद्दा योग्य आहे रे, पण फक्त लताच्या शिक्षणासाठीच तू हा विचार करत नाहीस हे मला माहिती आहे. एकदा का लता मामाकडे गेली की मागील दहा दिवसांप्रमाणे तुला सर्व रान मोकळे राहणार व तू दिवसरात्र माझा चारा खात बसणार, खरं की नाही?”
 
मी बोललो, “आई, तुझ्यापासून काय लपवणार? लताची अडचण तर होतच आहे गं. आता बाबा नसल्यामुळे फक्त लताचाच धोका आहे आपल्याला. पण विचार कर, लता मामाकडे शाळेला गेली तर आपले काम अधिकच सोपे होईल परंतु तिचे शिक्षण देखील चांगले होईल ना? त्याचप्रमाणे लताच्या येण्या-जाण्याचा आपल्या जिवाला रोजचा घोर देखील लागणार नाही. तिकडे मामा-मामी लताची योग्य रित्या देखभाल करतील यात काही शंका नाही.”
 
त्यावर आई बोलली, “ठिक आहे, मी तिला बोलून बघते एकदा. पण त्याआधी मामाशी पण एकदा चर्चा करायला हवी.”
 
मी म्हणालो, “अगं, मामा थोडाच नाही म्हणणार आहे? तुझ्या आधी मीच बोलता बोलता लताबरोबर विषय काढतो व तिचे काय मत आहे जाणून घेतो.”
 
आई म्हणाली, “हो रे, आता तू ठरविले आहे म्हणजे तू ते करणारच यात काही शंका नाही, तुला कसेही करून रोज तुझा हा बदमाश लंड माझ्या पुच्चीत घालायची सोय झाली पाहिजे एवढेच महत्तवाचे, हो की नाही?” असे म्हणत आईने खचकन माझा लवडा खेचण्याचा प्रयत्न केला. मी बेडवर बसलेलो होतो व आई माझ्यासमोर उभे राहून बोलत होती, तश्यातच तिने माझा लंड पकडण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे मी तसाच तिचा हात पकडला व तिला माझ्या अंगावर ओढून घेतले व पटपट तिचे मुके घेऊ लागलो. मिठीत घेऊन चार पाच वेळा मुके घेतल्यानंतर ती माझ्या मिठीतून बाजूला झाली व म्हणाली, “सोड मला, लता आंघोळ करून कधी बाहेर येईल सांगता येत नाही. ती मामाकडे गेली की मग मी पूर्णवेळ तुझ्याच ताब्यात असणार आहे, कशाला एवढी घाई करतोस.” आई असे बोलल्यावर मी परत एकदा तिचा जोरदार मुका घेतला व तिला माझ्या मिठीतून मुक्त केले.
 
लताला मामाकडे शाळेत पाठविण्यासाठी आई तयार झाल्यामुळे मी खूप आनंदी झालो होतो कारण आई जर तयार झाली नसती तर पुढे काहीही होऊ शकणार नव्हते. या आनंदामुळे पुढील काही दिवस मी अति आत्मविश्वासाने रोजच रात्री लाईट बंद करून आईला मनमुराद झवत होतो. कधी कधी आईला पण माझ्या रूममध्ये बोलावून तिला पण भरपूर शरीर सुखाचा आनंद देत होतो. अश्या रितीने आमचा धंदा आता तेजीत चालला होता व आई पण आता कोणत्याही प्रकारची चिंता करत नव्हती व मला कधीही, कोठेही विरोध करत नव्हती. एखाद्या दिवशी मला उशीर झाला तर तीच स्वत:हून माझ्या रूममध्ये यायची व मला लाईट बंद करायला सांगायची व माझ्यावर तुटून पडायची. आता आम्ही दोघेही बिनधास्त झालो होतो व लताचा अजिबात धाक बाळगत नव्हतो. लता पण रोज साधारण आकरा, साडे आकरा पर्यंत अभ्यास करत बसायची नंतर झोपी गेली की सकाळपर्यंत उठत नसे. असा हा रोजचा दिनक्रम झाल्यामुळे गेले पंधरा-वीस दिवस माझी व आईची गिरणी रोजच चालू होती, परंतु अंधारातच.
 
ठरल्याप्रमाणे एकदा लताशी शाळेचा विषय काढायचा असा विचार केला व एक दिवशी संध्याकाळी आई भाजी आणण्यासाठी गेली असताना लताबरोबर बोलण्याचे ठरविले. लता दरवाजाकडे तोंड करून हॉलमध्ये पुस्तक वाचत बसली होती. मी आतमध्ये जाताच तिने पुस्तक मिटले व दप्तरामध्ये ठेवले आणि टीवी चालू केला. थोडा वेळ टीवी पाहिल्यानंतर मी लताला विचारले, “लता तुमची शाळा कधी चालू होणार आहे?”
 
लता – “पुढच्या महिन्यामध्ये, तीन तारखेला.”
 
मी- "तीन तारखेला? म्हणजे अजून आठ दिवसांतच?”
 
ती म्हणाली, “हो,”
 
मी विचारले, “आता तुझ्याबरोबर आपल्या कॉलनीतील अजून कोण कोण आहेत, नववीमध्ये?”
 
ती म्हणाली, “अरे, कोणीच नाही रे, मी एकटीच आहे आता. दोन तीन मुली आहेत पण त्या सातवी आठवीमध्ये आहेत. मला तर आता टेंशनच आले आहे शाळेत जायचे व यायचे.”
 
मी म्हणालो, “अगं लता, यावर्षी तर तुमचे जादा तास पण भरपूर होतील व तुला खुप उशीरा शाळेतून यावे लागेल.”
 
ती म्हणाली, “हो रे, आता काय करणार? जावे तर लागणारच ना?”
 
मी म्हणालो, “लता, मी एक पर्याय सुचवू का?^
 
लताने विचारले, “पर्याय? कोणता? आणि कशासाठी?”
 
मी म्हणालो, “अगं, कशासाठी म्हणजे काय? तूला इतक्या लांब रोज एकटीलाच शाळेत जावे लागणार व संध्याकाळी देखील उशीरा एकटीलाच यावे लागणार. पावसाळ्यात, हिवाळ्यामध्ये तुला हे सर्व जमेल का?”
 
त्यावर लता बोलली, “जमेल का म्हणजे? का नाही जमणार? शिकायची इच्छा असेल तर सर्व जमेल.”
 
मी म्हणालो, “अगं, जमेल तुला पण त्यामध्ये किती ओढाताण होईल तुझी? येण्या-जाण्यामध्ये तुझा किती वेळ वाया जाईल? तसेच तू आता लहान राहिलेली नाही त्यामुळे तू संध्याकाही घरी येईपर्यंत आईचा व माझा जीव टांगणीला लागणार. इतक्या तीन किलोमीटर लांब रोज मुलीच्या जातीने एकटीने जाणे येणे सुरक्षित नाही गं. तुला कळतंय ना मी काय म्हणतोय ते?”
 
लता बोलली, “मला कळतंय रे ते सगळं, मी आता काही लहान मुलगी नाही बरंका? कोणत्याही परस्थितीशी दोन हात करण्याची माझ्यात ताकत आहे, मी कोणाला घाबरत नाही.”
 
मी – “अगं, तू लहान नाहीयेस हे बरोबर आहे व तू धीट पण आहेस हे माहिती आहे मला, म्हणूनच रात्री लाईट गेली की आईकडे पळत जायची. एवढी शूर आहेस तू, हो ना?”
 
लताने विचारले, “मग, अंधार झाल्यावर घाबरणारच की. आणि तुला कसे रे माहिती की मी अंधाराला घाबरून आईकडे पळत गेले होते ते?”
 
मी लगेच वेळ सावरत म्हणालो, “अगं आईनेच सांगितले दुसऱ्या दिवशी मला. त्यामुळेच कळतेय की तू किती धीट आहेस ते.”
 
लता बोलली. “अरे, तो धीटपणा वेगळा आणि अंधाराची भिती वेगळी.”
 
मी- “मी पण तेच म्हणतोय गं. तू शाळेतून येताना खूप उशीर होणार व अशावेळी अंधारही पडेल त्यावेळी तू काय करणार?”
 
लता बोलली, “अरे रोज रोज थोडाच अंधार होणार आहे, कधी कधी होईल अंधार, एवढे काय त्यात?”
 
मी म्हणालो, “अगं, मी म्हणतो तूला जर मामाच्या इकडे शाळेत घातले तर चालेल का? कारण ती शाळा पण तुझ्या शाळेपेक्षा चांगली आहे आणि मामाच्या घराच्याही एकदम जवळ आहे, म्हणजे पाच मिनिटांचेच अंतर आहे फक्त. त्यामुळे तुझा शाळेत जाण्या-येण्याचा वेळही वाचेल व उशीर झाला तरी काही भिती राहणार नाही.”

क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply
08-12-2021, 03:20 AM,
#2
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२)
जबरदस्त मित्रा एक कथा आई मुलगा यांची आईला पटवून लवस्टोरी ते झवाझवी सांगनारा लहान भाव यावर ही लीही
Reply
08-15-2021, 05:38 AM,
#3
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२)
Waaaw mast ahe story
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 6) Nomok333 0 12,797 10-10-2023, 11:06 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 5) Nomok333 0 4,022 09-30-2023, 08:44 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 4) Nomok333 0 6,296 09-26-2023, 07:37 PM
Last Post: Nomok333
  Adhrushya Mansa chi katha (part3) Nomok333 0 3,284 09-22-2023, 01:59 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 2) Nomok333 0 4,831 09-21-2023, 10:22 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha Nomok333 3 10,336 09-21-2023, 11:11 AM
Last Post: Nomok333
Wink झवायचे होते वहिनीला झवले बहिणीला Chavatpratik 0 26,592 08-01-2023, 01:25 PM
Last Post: Chavatpratik
  वंदनावहीनीचा बल्लू Aajka1992 0 27,417 05-06-2023, 08:26 AM
Last Post: Aajka1992
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 69,190 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 82,751 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurkeUsers browsing this thread: 1 Guest(s)