आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३)
08-15-2021, 05:46 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.


लता बोलली, “नको, मला नाही मामाच्या इकडे शाळेत जायचे.”

 
मी विचारले, “पण का? काय अडचण आहे त्यामध्ये? मामा-मामी तुझी चांगली देखभाल पण करतील व तुझाही चांगला अभ्यास होईल तिकडे.”
 
ती म्हणाली, “नाही, मला नाही जायचे मामाकडे, मला इथेच आईबरोबर रहायचे आहे. तिला सोडून मी कुठेही जाणार नाही.”
 
आता लताला कसे सांगू की मला फक्त आई एकटीच पाहिजे म्हणून. तिची कशी समजूत घालावी काही कळेना. शेवटी मी म्हणालो, “अगं आईने पण हाच विचार केलेला आहे व तिने मामालाही विचारले आहे. आईच्या सांगण्यावरूनच मी तुला विचारतो आहे.”
 
लता बोलली, “तुम्ही काहीही केले तरी मी काही आईला सोडून जाणार नाही,”
 
मी म्हणालो, “ठिक आहे, आपण उद्या परत बोलू या विषयावर. तोपर्यंत तू यावर सविस्तर विचार कर.”
 
त्यावर तिने “हो” म्हंटले आणि दफ्तरातून पुस्तक काढू लागली.
 
मी विचारले, “कसला अभ्यास करत आहेस तू? तूला जर काही मदत लागली तर मला विचार.” त्यानंतर मी पुस्तक बघण्यासाठी हात पुढे केला तर तिने बाहेर काढत असलेले पुस्तक तसेच परत दफ्तरात ठेवले.
 
मी बोललो, “काय गं, काय झालं? दाखव ना पुस्तक?”
 
ती बोलली, “आत्ता नको, नंतर दाखवते. मी एकदा धडा वाचून घेते व काही अडचण आल्यास तुला विचारेल.”
 
मी म्हणालो, “ठिक आहे, मग मी जे काही आता बोललो त्यावर विचारपूर्वक निर्णय घे व उद्या मला सांग.”
 
असे बोलून मी बाहेर आलो व माझ्या रूममध्ये निघालो. जाता जाता खिडकीतून पाहिले तर लता परत अभ्यास करू लागली होती.
 
थोड्या वेळाने आई बाजारातून भाजी घेऊन आल्यावर मी तिच्याकडे गेलो व लता मामाकडे जाण्यास तयार नाही असे सांगितले. त्यावर आईने जरा विचार केला आणि रात्री मामाबरोबर एकदा बोलून बघते असे सांगितले.
 
मग मी बोललो, “आई, काहीही कर पण लताला शिक्षणाला बाहेरच पाठव. मामाकडे नाही गेली तर आत्याकडे पाठव, मावशीकडे पाठव किंवा इतर कुठेही पाठव.”
 
आई बोलली, “अरे, आत्याकडे पाठविणे जरा अवघड आहे रे. एक तर त्यांचीच तीन मुले आहेत आणि त्यात लता पण तिथे गेली तर सर्वांचे करणे खूप जड जाईल त्यांना. तसेच त्यांना सांगणेही जरा मुश्किलच आहे, त्या जर स्वत:हून बोलल्या तर विचार केला जाऊ शकतो. आणि मावशीकडे पाठविणे तर किती धोक्याचे आहे ते तर तुला माहितीच आहे. तू कसा काय मावशीचा पर्याय सुचवला मला?”
 
मी बोललो, “अगं, कसा म्हणजे काय? मावशी तशी आहे पण ते फक्त पुरुषांसाठीच ना? लताला काय धोका आहे तिच्यापासून? त्या दोघींचे तर चांगलेच जमते की?”
 
आई बोलली, “तसे नाही रे. नंदीनीला पुरुषांनी ओढ आहे ते बरोबर आहे पण तिच्या सहवासात लता पण वेड्यावाकड्या वळणावर जाऊ शकते. त्यामुळे काहीही झाले तरी तिला नंदीनीकडे पाठवायचे नाही.”
 
मी बोललो. “आई अगं, तू म्हणते लताला नंदीनीकडे पाठवायचे नाही आणि लता बोलते की मामाकडे जाणार नाही. दोघीही अडून बसल्या तर यावर काहीही पर्याय निघू शकणार नाही.”
 
आई बोलली, “निघेल रे, काही तरी पर्याय नक्की निघेल. मला एकदा मामाशी बोलू दे. आपले ऐकले नाही तर मी मामालाच लताची समजून घालायला सांगते.”
 
त्यानंतर आई स्वयंपाक करू लागली व मी पण माझ्या रूममध्ये येऊन बसलो. थोड्या वेळाने आईने लताला स्वयंपाकात मदत करण्यासाठी बोलावले. मग मी हॉलमध्ये जाऊन जेवण तयार होईपर्यंत टीवी पाहण्याचे ठरविले. टीवी चालू करून जुनी हिन्दी चित्रपटांतील गाणी पाहू लागलो. तेवढ्यात आईचा फोन वाजू लागला. मी आईला जोरात हाक मारली व फोन घेण्यास सांगितला. माझा स्वयंपाक चालू आहे असे सांगत आईने मलाच फोन उचलण्यास सांगितले.
 
मी फोन घेतला तर तो आईच्या मैत्रिणीचा म्हणजे निलिमाचा होता. त्या बोलल्या की, “मी एक नंबर सांगते तो लिहून ठेव आणि नंतर सुमनला दे आणि तिला रात्री मला फोन करायला सांग, नक्की.”
 
मी बोललो, “एक मिनिट थांबा, निलिमा काकू, मी एका पेपरवर लिहून घेतो.”
 
असे म्हणून मी पेपर व पेन शोधू लागलो. हॉलमध्ये कुठेच पेपर सापडेना त्यामुळे मी माझ्या रूमकडे निघालो. तिकडून निलिमा काकू बोलू लागली, “अरे, घे पटकन लिहून मी बाहेर चालले आहे.”
 
तेवढ्यात मला लताचे दफ्तर दिसले. मी लगेच तिच्या दफ्तरातून एक पुस्तक काढले व कंपासमधून पेन काढला आणि मागच्या पानावर निलिमा काकूने सांगितलेला नंबर लिहून ठेवला. फोन ठेवल्यावर ते पुस्तक घेतले व आईला नंबर देण्यासाठी किचनकडे निघालो तेवढ्यात त्या पुस्तकातून एक लहान रंगीत पुस्तक खाली पडले. ते एखादे कॉमीकचे पुस्तक असेल असे समजून मी पुढे निघालो व सहज माझी नजर गेली तर त्यावर एका भल्या मोठ्या ताठर लंडाचा फोटो होता. ते पाहून मी तर हादरूनच गेलो व लगेच मागे फिरून ते पडलेले पुस्तक उचलले आणि सोफ्यावर बसून चाळू लागलो. लताच्या पुस्तकामध्ये लपवून ठेवलेले ते एक सेक्सी पुस्तक होते व त्यामध्ये अतिशय मनमोहक असे स्त्री-पुरुषांच्या लिंगांचे फोटो होते. स्त्रीयांच्या पुच्चीचे, स्तनांचे वेगवेगळया आकाराचे मदमस्त फोटो होते त्याचप्रमोण अनेक पुरुषांचे ज्यामध्ये लहान मुलांपासून वृद्ध पुरुषांच्या लंडांचे, झोपलेले व ताठर झालेले फोटो पाहून मी तर चक्रावूनच गेलो होतो. आपण जशी समजत होतो तशी लता नव्हती. ती अभ्यासाच्या नावाखाली पुस्तकाच्‍या आडून असे सेक्सी फोटो बघत होती. मला वाटायचे की ती रात्री साडे दहा, आकरा वाजेपर्यंत अभ्यास करत असेल परंतु आता कळले की ती कोणता अभ्यास करत होती. कदाचित ती रोज निरनिराळी सेक्सी पुस्तके वाचायला आणत असेल. यामुळेच मघाशी लता मला पुस्तक दाखवायला तयार नव्हती. लताची तेव्हा गोंधळलेली स्थिती पाहून मला जरा शंका येत होती. ती माझ्यापासून काहीतरी लपवत आहे असा मला अंदाज येत होता.
 
अशी पुस्तके केंव्हा वाचावीशी वाटतात? ती वाचतांना कसे वाटते? वाचल्यावर काय होते? हे सर्व मला माहिती होते किंबहुना मी हे सगळे अनुभवलेले होते त्यामुळे आता लताच्या मनाची काय अवस्था असेल हे मी जाणून होतो. परंतु लता या पहिल्या टप्प्यावरच आहे की अजून काही पुढे गेलेली आहे हे मात्र समजण्यास मुश्किल होते. ती केवळ पुस्तकेच वाचत आहे किंवा पुरुषांचे नागडे फोटो बघत आहे की खरोखरच तिने कोणाला आपल्यावर चढवून घेतलेले आहे हे कळण्यास मार्ग नव्हता. लता आता लहान नव्हती तसेच तीची जवानीही फुलत, फळत चालली होती त्यामुळे या वयांत अशी पुस्तके वाचणे किंवा फोटो पाहण्याची इच्छा होऊ शकते परंतु तिने आपली मर्यादा ओलांडली नसेल तर बरे होईल. तसेही ती आता कुठे नववीत गेली होती त्यामुळे लगेच ती इतक्या पुढे जाईल असे वाटत नव्हते. परंतु लवकरच सत्य काय ते शोधावे लागेल असा मी विचार केला.
 
 
त्यानंतर निलिमा काकूने दिलेला नंबर मी दुसऱ्या ठिकाणी लिहून ठेवला व लताच्या पुस्तकामध्ये ते सेक्सी पुस्तक परत ठेवून दफ्तरात घातले. मग सहजच मनांत विचार आला की थोड्या वेळापूर्वीच मी तिला मामाकडे शाळेत जाण्यासाठी विचारले होते परंतु ती जायला तयार नव्हती व आईला सोडून कुठेही जाणार नाही असे म्हणाली होती. कदाचित तिने येथे तर कोणी पुरूष पकडला नसेल ना? कोणाशी तिचे लफडे वगैरे तर नसेल ना? असे नाना तऱ्हेचे प्रश्‍न माझ्या मनांत येऊ लागले. आता इतक्या लांब तीन किलोमीटर चालत जाण्या-येण्यासाठी सुद्धा ती तयार आहे परंतु दुसरीकडे शाळेत जाण्याची तिची इच्छा नाही. कदाचित शाळेत तर एखाद्या मुलाशी तिचे सुत जुळलेले नसेल ना? कारण अशी पुस्तके शक्यतो मुलींच्या हातात सहजासहजी येत नाहीत आणि त्यातल्या त्यात कमी वयाच्या मुलींच्या तर नाहीच नाही, मग लताला हे पुस्तक कोणी दिले असावे? ती स्वत: तर ते पुस्तक विकत घेऊ शकत नाही याची मला खात्री होती.
रात्री सर्वांचे जेवण झाल्यानंतर किचनमध्ये जावून आईला सर्व सांगण्याचे मी ठरविले. आमचे जेवण झाल्यावर लता लगेच हॉलमध्ये गेली व टीवी चालू करून पाहत बसली. इकडे मी किचनमध्येच थांबलो व सर्व प्रकार आईला सांगितला. ते सर्व ऐकल्यावर आईने पण तोंडात बोटे घातली व आता लताला मामाकडे शाळेत घालणे हाच एक उत्तम पर्याय असल्याचे तिचे मत झाले कारण मामाच्या भितीने तरी लता असे काही चाळे कण्याची हिम्मत करणार नाही.
 
 
आता आईला काही राहवेना, तिने लगेच मामाला फोन लावला. बराच वेळ रिंग वाजल्यानंतर शेवटी मामाने फोन उचलला. मी आईला आधीच सांगितले होते की फोन स्पीकरवर ठेव म्हणजे आपल्या दोघांनाही त्याच्याशी बोलता येईल.
 
आई- हॅलो, दादा कसा आहेस?
 
मामा- मी ठिक आहे गं, सुमे तू कशी आहेस? लताला सोडवल्यावर परत तुझ्याशी बोलायला वेळच भेटला नाही बघ.
 
आई- हो, मी आता ठिक आहे. बाकी घरातील सर्वजण बरे आहेत ना? शालू (मामी), अंकीत (मामाचा मुलगा) ठिक आहेत ना?
 
मामा- हो, गं, आम्ही सर्व ठिक आहोत.
 
आई- दादा, अरे, तुला एक विचारायचे होते.
 
मामा- बोल की, विचार.
 
आई- अरे, कसे विचारावे तेच कळत नाही.
 
मी- अरे मामा, आई तुला विचारायची हिम्मत करत नाहीये.
 
मामा- अगं विचार गं, त्यात काय एवढं?
 
मी- मामा, अरे, या वर्षी लता नववीला गेलेली आहे आणि माझी पण दहावी पूर्ण झाली आहे त्यामुळे आता मी काही लताबरोबर शाळेत येताना जाताना नसणार त्यामुळे तिला जरा लताची काळजी वाटत आहे. तिला रोज तीन किलोमीटर एकटे शाळेत जाणे-येणे करावे लागणार. आईचा असा विचार होता की तिला तुमच्याकडे शाळेमध्ये टाकावी कारण तेथे शाळा घराजवळच असल्यामुळे काहीही चिंता नाही व अंकीत सुद्धा नववीतच असल्यामुळे दोघांचा अभ्यासही चांगला होईल.
 
माझे बोलणे चालू असताना मध्येच आई बोलू लागली.
 
आई- दादा अरे, लता आता काही लहान राहिलेली नाही, वयात आलेली आहे त्यामुळे तिच्याविषयी जरा काळजी वाटते रे. बाहेर कसे वातावरण आहे आणि त्यामध्ये तिला इथे रोज तीन किलोमीटर एकटीलाच शाळेत चालत जावे लागणार व कधी कधी उशीर झाला तर अंधारात यावे लागणार. तिला सायकल पण चालवता येत नाही रे. आतापर्यंत ती विजय बरोबर सायकलवर जायची पण आता अडचण वाटते रे. पण लता तर अडून बसलेली आहे की ती मला सोडून कुठेही जाणार नाही. मामाच्या इकडे तर नकोच म्हणते ती.
 
मामा- अगं, मग तिला नंदीनीकडे का नाही पाठवत? ती तर टीचर आहे, तिचा चांगला अभ्यास देखील घेईल नंदीनी.
 
आई- नको रे, नंदीनीकडे नको तिला. तुला काय वाटते ते सांग?
 
मामा- अगं सुमे....मला तुझ्याशी जरा बोलायचे होते गं. तू जरा बाहेर ये ना, विजयला तेथेच थांबव.
 
आई- काय रे, काय बोलायचंय तुला? ठिक आहे, मी बोहर येते जरा.
 
असे बोलून आईने स्पीकर बंद केला व बाहेर जाऊन मामाशी बोलू लागली. मी आईच्या मागे मागे जाऊन लांबूनच ऐकू लागलो परंतु मला मामाचे बोलणे काहीच ऐकू येत नव्हते परंतु आईच्या बोलण्यानुसार अंदाज बांधता येईल का असा विचार केला कारण ज्याअर्थी मामा फक्त आईशीच बोलणार होता त्याअर्थी काहीतरी महत्त्वाचेच असणार. मी कान देऊन ऐकू लागलो तर आई फक्त मामाचे बोलणे ऐकत होती व काही न बोलता चिंताग्रस्त चेहऱ्याने हूं, हूं, हूं असे करायची. बराच वेळ बोलणे झाल्यावर शेवटी आईने “ठिक आहे” असे बोलून फोन बंद केला. येताना मात्र आईचा चेहरा चिंताग्रस्त दिसत होता. मामाने आईला नक्की काहीतरी अडचण सांगितली असणार व लताला तिकडे शाळेसाठी ठेवायला नकार दिला असणार अशी माझी खात्री झाली.
 
लता अजूनही अभ्यास करत होती त्यामुळे मी बाहेर गेलो व आईला विचारले की नक्की काय झाले ते मला सांग. त्यावर आई सांगू लागली.
 
“अरे, मामाने तर भलतेच सांगितले रे.”
 
मी विचारले, “भलतच म्हणजे काय गं?”
 
आई बोलू लागली, “अरे, मागच्या महिन्यात बाबा गेल्यावर मामा लताला घेऊन गेला होता ना? तर सुरूवातीला पाच सहा दिवस एकदम आनंदात गेले. तिकडे लता व अंकित एका खोलीमध्ये झोपायचे व मामा-मामी दुसऱ्या खोलीत झोपायचे. एकदा मामा-मामीचा रात्री खेळ चालू असताना त्यांना कसला तरी आवाज कानी आला व दरवाजा उघडून पाहिले असता लता तिच्या रूममध्ये पळत पळत जाताना दिसली. कदाचित ती दरवाजाच्या फटीमधून त्यांची झवाझवी बघत असावी पण चुकून आवाज झाल्यामुळे मामा मामी उठल्यावर ती धूम ठोकून पळू लागली. ते पाहिल्यावर मामा मामी चकीतच झाले व त्या पूर्ण रात्रभर मामाला झोप आली नव्हती. कदाचित लता बाथरूममध्ये जाण्यासाठी देखील आलेली असावी असे समजून दुसऱ्या दिवशी दिवसभर मामा व मामी यांनी जणू काहीच झाले नाही असे दाखवून कोणत्याही प्रकारचा संशय लतास येऊन दिला नाही. लताला वाटले असावे कि त्यांना काही कळलेलेच नाही. दुसऱ्या दिवशी पण मामा-मामीचा खेळ बघण्यासाठी लता दरवाजाला डोळे लावून बसली होती. खरंतर ती यायच्या आधी लाईट घालवण्यापूर्वी मामाने बाहेर येऊन कोणी आहे का ते पाहिले होते व नंतर दरवाजा लावला होता. नंतर लाईट घालवल्यावर झिरो बल्बच्या उजेडात मामा-मामीचा खेळ परत रंगला. परंतु अजून मात्र कसलाही आवाज झालेला नव्हता त्यामुळे मामाला वाटले की काल उगीच आपण लतावर संशय घेतला. आपल्याला कोणीही पाहत नाही असा विचार करून त्यांची जोरजोरात झवाझवी चालू झाली तेवढ्यात बाहेरून खोकण्याचा दबका आवाज ऐकू आला व लगेच मामाने टॉवेल गुंडाळून दरवाजा उघडला व पाहतोय तर लता आणि अंकीत दोघेही त्यांच्या रूमकडे पळत होते. आता मात्र मामाला राग अनावर झाला व कपडे घालून मामा अंकीतच्या खोलीमध्ये आला. मामाच्या पाठोपाठ मामी पण आली होती. मामीने लताला घेऊन हॉलमध्ये गेली व तिकडेच झोपली. इकडे मामाने अंकीतला लाथा बुक्क्यांनी व काठीनेही खूप मारले तसेच यापुढे जर असे घडले तर मात्र त्याला सोडणार नाही असा सज्जड दम पण भरला. त्यानंतर रात्रभर मामाने विचार करून मामीच्या सल्लयानुसार दुसऱ्या दिवशी लताला घेऊन आपल्या घरी सोडवले.”
 
मी मध्येच बोललो, “अच्छा, त्यामुळेच मी विचार करत होतो की आपण तर तिला महिनाभर मामाच्या घरी रहायला पाठविले होते आणि केवळ दहा दिवसातच ती परत का आली? बरोबर, कदाचित त्यावेळीच तिने मामाचा कडक लंड पाहिला असेल व त्यांची संपूर्ण झवाझवी पाहिल्यामुळे व अंकितला मार मिळाल्यामुळे ती आता मामाच्याकडे शाळेला जायला नकार देत आहे.”
 
आई म्हणाली, “अरे, मामाला वेगळीच भिती वाटत होती की त्या दोन्ही मुलांनी त्यांना झवताना पाहिले होते व लता आणि अंकित दोघेही एकाच खोलीत झोपायला होते. त्यामुळे मामा-मामींचे झवणे पाहून कदाचित त्या दोघांनी पण तोच प्रकार केलेला असेल तर? किंवा जरी नसेल केले तरी काही दिवसांनी त्यांच्यात अजून जवळीक निर्माण होऊन तो प्रकार होऊ शकतो याची मामाला भिती वाटू लागली होती त्यामुळेच तो लगेच लताला इकडे घेऊन आला होता.
 
मामा पुढे म्हणाला, अगं सुमे, एक काम कर, जर तुला लताला नंदीनीकडेही पाठवायचे नसेल तर तिला एखाद्या बोर्डींग शाळेमध्ये पाठव. आणि पैशांची चिंता करू नको, मला माहिती आहे आता दाजी गेल्यामुळे तुमचे उत्पन्न कमी झालेले आहे व विजयच्या शिक्षणासाठी पण खूप पैसे लागणार आहेत त्यामुळे लताचा बोर्डींचा सगळा खर्च मी करतो, मग तर झालं?”
 
मग मी विचार करू लागलो की मामा-मामीची झवाझवी पाहिल्यामुळेच लता आता अशी सेक्सी पुस्तके पाहताना व वाचताना दिसते. कदाचित ते पुस्तक अंकितनेच तिला दिलेले असावे. अंकित लताला झवला तर नसेल ना? अशी भिती मला वाटायला लागली.
 
मी आईला विचारले, “आई, मामाने खात्री केली ना, की अंकित आणि लतामध्ये काही शारीरीक संबंध आले होते की नाही याची?”
 
त्यावर आई म्हणाली, “हो, रे. अंकितला मारल्यावर मामाने त्याच्याकडून कबून करून घेतले सगळे. त्यांच्यात तशा प्रकारचे काहीही झालेले नाही.”
 
“विजय, आपल्याला याबद्दल माहिती आहे असे लताला काही कळून देऊ नकोस.” असे आईने मला सांगितले. तेवढ्यात लताने आईला हाक मारली व आमची चर्चा मध्येच थांबली. तरीपण हा विषय माझ्या डोक्यातून जात नव्हता व मामा-मामीचा खेळ कसा चालला असेल याचे सिनेमा डोळ्यासमोर येत होता.
 
रात्री लता झोपल्यावर मी नेहमीप्रमाणे लाईट घालवली व आईच्या खोलीमध्ये गेलो. मामाचा फोन झाल्यापासून माझ्या डोक्यात गरगरच होती व आता सगळा राग आईच्या पुच्चीवर काढून तिला जोरदार झवून काढायचे ठरविले होते. आत गेल्यावर मी हळूहळू पुढे जाऊन आईच्या शेजारी बसून कपडे काढू लागलो. माझी कपडे काढल्यावर आईची साडी फेडण्यासाठी हात पुढे केला तर आईच्या मांड्या उघड्याच होत्या. नंतर आजुबाजूला हात फिरवला तेव्हा कळले की आई आधीच नागडी होऊन माझी वाटच पाहत होती. मग मी लगेच तिच्या अंगावर पडलो व मिठीत घेऊन तिचे मुके घेऊ लागलो. आता माझा कडक लवडा तिच्या पुच्चीवर ठेवणार तेवढ्यात आईने माझ्या हातात तेलाची बाटली दिली.
 
तेलाची बाटली मिळाल्याबरोबर आईची इच्छा माझ्या लक्ष्यात आली व लगेच तिचे ढुंगण उचलले आणि वर घेत तिला पालथे केले. नंतर तेलाची धार लावत आईच्या बोच्यामध्ये बरेच तेल ओतले. अंधार असल्यामुळे नक्की कळत नव्हते त्यामुळे मी एक बोट आईच्या बोच्यावर धरले व त्या बोटावर तेल सोडू लागलो जेणेकरून ते एकदम आईच्या गुद्वारामध्ये पोहोचले. जोपर्यंत आईचे गुद्वार पूर्णपणे तेलाने भरून जात नाही तोपर्यंत तेल ओतले व नंतर माझ्या हातावर थोडे घेऊन कडक लंडाला चोळले. आईचे गुद्वार तेलाने भरल्यामुळे मी आधी बोटानेच गुद्वाराला फिरवून फिरवून मोठे केले व नंतर माझा कडक लंड घालता व एकाच झटक्यात तो अर्धा आतमध्ये गेला. त्याचवेळी आई जोरात विव्हळली व मोठ्याने आवाज केला. तिला तिची चूक लक्ष्यात आली कारण जर लताने ऐकले तर ती येईल व आपण रंगेहात पकडले जाऊ. त्यानंतर आईने साडीच्या पदराचा बोळा केला व आपल्या तोंडात दाबला. मग काय पुढच्या एक दोन धक्क्यातच माझा लंड पूर्णपणे आत गेला व मग एका मागून एक असे अखंड धक्के देत राहिलो आणि पंधरा ते वीस मिनिटे आईचा बोचा झवून काढला आणि शेवटी माझे वीर्य त्याच्यात सोडले, तोपर्यंत आई भरपूर विव्हळत होती पण तोंडात बोळा असल्या कारणाने तिचा जास्त आवाज येत नव्हता, फक्त ऊँ, ऊँ, ऊँ असा आवाज यायचा व त्या दबक्या आवाजाने पण खोलीतले वातावरण मंत्रमुग्ध झाले होते.
 
अशा प्रकारे मामा-मामीच्या झवाझवीचा व लताच्या प्रकरणाचा सर्व वचपा मी आईच्या गुद्वारावर काढला होता व आईने पण सगळे टेंशन जावे म्हणूनच कदाचित माझ्या हातात तेलाची बाटली दिली होती. अशा तऱ्हेने मी पण आईला तात्पुरते का होईना टेंशनमुक्त केले होते. शेवटी जाता जाता “मी काहीतरी करून पुढचा मार्ग काढतो” असे आईच्या कानात सांगितले व हळूच कपडे घालून माझ्या रूममध्ये गेलो. त्यानंतर लाईट चालू केली व बेडवर आडवा पडलो. लाईट चालू झाल्यावर एक दीड मिनिटांतच कोणीतरी बाथरूमला गेल्याचा आवाज झाला. कदाचित आईच गेली असावी असे समजून मी तसाच झोपू लागलो परंतु तिकडे लताचा खोकण्याचा आवाज आला. म्हणजे लता अजूनही जागी होती की काय अशी मला शंका येऊ लागली. कदाचित लताने आईचा विव्हळण्याचा आवाज तर ऐकला नसेल ना? कदाचित तिने आईच्या खोलीच्या दरवाजाच्या फटीतून मामा-मामी सारखी आमची पण झवाझवी तर पाहिली नसेल ना?

क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply
08-17-2021, 12:57 AM,
#2
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३)
व्वा!! छान!! विजयला चमचमीत मेजवानी मिळणारं दिसतंय, कोवळ्या पुदीला हेपण्याचे भाग्य फारच थोड्यांना लाभतं, चालूद्या जोमात....
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 6) Nomok333 0 12,797 10-10-2023, 11:06 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 5) Nomok333 0 4,022 09-30-2023, 08:44 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha ( part 4) Nomok333 0 6,296 09-26-2023, 07:37 PM
Last Post: Nomok333
  Adhrushya Mansa chi katha (part3) Nomok333 0 3,285 09-22-2023, 01:59 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha (part 2) Nomok333 0 4,831 09-21-2023, 10:22 PM
Last Post: Nomok333
Star Adhrushya Mansa chi katha Nomok333 3 10,336 09-21-2023, 11:11 AM
Last Post: Nomok333
Wink झवायचे होते वहिनीला झवले बहिणीला Chavatpratik 0 26,592 08-01-2023, 01:25 PM
Last Post: Chavatpratik
  वंदनावहीनीचा बल्लू Aajka1992 0 27,417 05-06-2023, 08:26 AM
Last Post: Aajka1992
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 69,190 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 82,751 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurkeUsers browsing this thread: 1 Guest(s)