आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ३(3)
01-04-2021, 10:03 PM,
#1
आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ३(3)
आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ३(3)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])
******
सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

मी पूर्णपणे भिजलो होतो, थंडी वाजू लागली होती. शेवटी काही मिनिटे जोरात पळाल्यानंतर मी घरी पोहोचलो. आता घरी जाऊन जेवण केल्यावर रात्री मी परत एकदा आईला जोरदार झवण्याचा विचार करतच दारावर टकटक वाजविले. आईने क्षणाचाही विलंब न लावता दार उघडले. मी लगेच घरात शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला. मी माझ्या चपला काढत होतो, तोच आईने मला घट्ट आवळले आणि माझ्या शरिराला बिलगली व जोरजोराने हुंदके देवून रडू लागली.
मी पूर्णपणे भिजलेलो होतो तरी पण तिच्या कमरेवर दोन्ही हात ठेवले आहे तिची गळा भेट घेतली आणि धीर देऊ लागलो. बाहेर विजांचा कडकडाट चालू होता, मुसळधार पावसाने सगळीकडे हाहाकार माजला होता. यामुळे आई खूप घाबरली होती व माझ्या कमरेला कवळी मारून बिलगली होती. माझ्या ओल्या छातीवर तोंड ठेवून रडता रडता "दिनेश, मला माफ कर" असे म्हणत होती. मी पण तिच्या कमरेला कवळी घातली, तिच्या मानेवर माझे ओठ टेकवले व जोराने मिठी मारली. ती रडत होती व मी तिला जोरात मिठीत घेऊन तिचे कोमल, मऊ व उबदार शरीर माझ्या हातांमध्ये आवळून धरले होते. चार पाच मिनिटे आम्ही तसेच एकमेकांच्या मिठीत उभे होतो.
मग मी तिला हळूच विचारले
"आई, तू मला खरेच माफ केले आहे ना?"
ती रडतच म्हणाली, "हो."
मी परत विचारले, "बिनशर्त माफ केले ना?"
त्यावर ती बोलली, "हो रे बाबा, हो."
आणि परत हंबरडा फोडला. माझ्या मनांत उकळ्या फुटू लागल्या होत्या कारण त्यावेळी आई माझ्या मिठीत होती आणि पूर्णपणे माझ्या ताब्यात होती. 
मी तिला तसेच हळू हळू रडू दिले, काही बोललो नाही व हललो सुद्धा नाही, तसेच माझी मिठी सुद्धा सोडली नाही. तिच्या रडण्याचा आवाज हळू हळू कमी होत चालला होता. आता फक्त हळू हळू नाक ओढत होती. बाहेर पाऊस पडतच होता. घरात मंद तेलाच्या दिव्याचा प्रकाश होता. काही वेळ असाच शांततेमध्ये गेल्यानंतर मी हळूच आईच्या मानेवर कानाच्या खाली माझे ओठ फिरवायला सुरूवात केली. तिने काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मी परत माझे तोंड थोडे तिच्या मानेवर रगडले व तिचा एक कान चाटू लागलो. 
आईचा एक कान चाटल्यानंतर तीने हळूच माझ्या कमरेभोवती असणारी तिची पकड अजून घट्ट केली. मला हिरवा सिग्नल मिळाला होता. मी हळूच तिच्या गालाची पप्पी घेतली व माझी मिठी पण घट्ट केली. तिनेही मला परत एकदा घट्ट पकडले. आता मी एकदम फ्री झालो होतो. विचार केला आता दिवसभराचा राग शांत झाल्याशिवाय हिला सोडायचे नाही. 

मी सरळ तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले आणि पटापट तिचे मुके घेऊ लागलो. तिच्या तोंडावर माझे तोंड घासू लागलो. तिच्या तोंडात माझी जीभ घातली आणि आडवे तिडवे तिचे ओठ चोखू लागलो. तिला थोडी मागे वाकवली व तिच्या स्तनांवर माझी छाती घासू लागलो. ती आता काहीच प्रतिकार करत नव्हती व शांत चित्ताने सर्व अनुभवत होती. मी माझे शरीर तिच्या शरीराशी घासू लागलो. हळू हळू आमच्या दोघांच्याही शरीरांचे तापमान वाढू लागले. दोघांच्याही तोंडांतून वेगवेगळे आवाज निघू लागले. मी आता पुरता पेटलेलो होतो. माझ्या अंगात आता पूर्णपणे कामदेव संचारला होता. मी तिच्या पूर्ण शरीराचा ताबा घेण्याच्या तयारीत होतो. संध्याकाळच्या त्या मंद दिव्याच्या प्रकाशात मी पुन्हा माझ्या आईला सकाळच्या सारखे झवणार होतो. परंतु आता आमच्या दोघांच्याही संम्मतीने आम्ही एकमेकांना झवणार होतो. 
मी आईला जरा बाजूला केले व माझे ओले कपडे काढायला लागलो. त्यावर आई बोलली,
"थांब राजा, मी काढते तुझे कपडे."
तिच्या तोंडून असे ऐकल्यावर माझे भानच हरपून गेले. आता मला आईने खरोखर माफ केलेले आहे याची मला खात्री पटली. ती माझे कपडे काढू लागली. कपडे काढता काढता मी माझे ढुंगण हालवू लागलो. तिने नंतर माझी पँट काढली व लगेच माझा ताठ झालेला लवडा स्वतःच्या हाताने पकडला व चोळू लागली. मी आता खूप पागल झालो होतो. आईकडून होत असलेल्या प्रत्येक क्रियेला मी भरभरून साथ देत होतो. तिने माझा लवडा हातात धरल्यानंतर मी हळू हळू हालवू लागलो होतो. थोडा वेळ असेच हालवल्यावर ती हळूच खाली वाकली व माझा लंड आपल्या तोंडात धरला व चोखू लागली. मला आता खूप बरे वाटू लागले होते. माझी स्वतःची आई माझा लंड आपल्या तोंडात धरून चोखत होती. मला स्वर्गसुखाची अनुभूती होत होती. मी तिचे केस धरून माझ्या लंडावर तिचे तोंड दाबू लागलो. तिने पण लंड चोखण्याचा वेग वाढवला होता. आई आता पूर्णपणे तापली होती. मी हळूच तिला वरती ओढले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले व तिची साडी फेडायला सुरूवात केली.
ती थोडी लाजल्यासारखे करायला लागली. मी तिला परत एकदा आपल्या छातीवर दाबली व तिची साडी खाली सरकवली आणि हळूच एक एक करून तिच्या ब्लाउजची सर्व बटने काढली. तिच्याकडे पाहून मला आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण तिने आतून ब्रा घातलेलाच नव्हता. मी सरळ कोणताही विचार न करता तिच्या स्तनावर माझे ओठ ठेवले आणि भुकेल्या प्राण्यासारखा चोखू लागलो. तिचे दोन्ही स्तन एव्हाना टट्टू होऊन फुगले होते. मी दोन्ही हातांनी तिचे स्तन जोरजोरात कुरवाळू लागलो, जिभेने चाटू लागलो, जोरजोराने चोखू लागलो. कधी नव्हे तो आत्मविश्वास माझ्या मनांत निर्माण झाला होता. मी तिच्या स्तनांशी खूप खेळलो आणि नंतर तिच्या बेंबीला चाटून चाटून बेजार केले. तिच्या उघड्या स्तनांवर सारखा माझी छाती घासत होतो.
आधी खूप मुके घेतल्यानंतर व नंतर आईच्या स्तनांशी मनमुराद खेळल्यानंतर मी तिचे ढुंगण दाबू लागलो. आईपण हळू हळू ढुंगण हलवू लागली होती. मी तिच्या स्तनांशी खेळत असतांना तिने पण माझ्या लंडाशी खूप मस्ती केली होती. माझा लवडा सुद्धा आता एकदम ताठ होऊन लढाईसाठी सज्ज झाला होता, फक्त आदेश मिळण्याचीच वाट पाहत होता. 
मग मी हळूच आईची कमरेभोवती बांधलेली साडी सोडू लागलो. आई आता वेगवेगळे आवाज तोंडातून काढू लागली होती. तिचा श्वासोच्छवास वाढू लागला होता. मला तिच्या साडीची गाठ काही हाताने सुटत नव्हती. मग तिने गाठ सोडण्यासाठी हात वर घेतला पण मी तिला खुणावले व "मीच गाठ सोडणार" असे म्हणून तोंडाने तिच्या साडीची गाठ सोडण्यासाठी मी तिच्या ओटीपोटाखाली माझे तोंड नेले आणि त्या सुगंधाने मी पार पागल झालो. मी तिथेच माझे तोंड फिरवू लागलो आणि तिच्या कामांध सुगंधाचा अनुभव घेऊ लागलो. थोड्या वेळाने मी तिच्या साडीची गाठ सोडली व सगळी साडी हळू हळू तिच्या शरीरापासून वेगळी करू लागलो.
आम्हाला आता कोणत्याही प्रकारची घाई नव्हती, ना कोणाची भिती. कारण त्या दिवशी घरात आम्ही फक्त दोघेच होतो. आणि आता दोघेही झवण्यसाठी आतूर झालेलो होतो. मी तिची सर्व साडी सोडली व बाजूला केली आणि ते दृष्य पाहिल्यावर माझा माझ्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता. आईने साडीच्या आतमध्ये एकतर परकर घातलेला नव्हता व आतमध्ये चड्डीसुद्धा घातलेली नव्हती. तिने आज फक्त साडी आणि ब्लाउजच घातला होता. आतमध्ये ब्रा पण नव्हता व खाली चड्डीपण घातली नव्हती. मी लगेच तिच्या मनातले जाणले. तिने माझ्यासाठीच आपले सर्व शरीर तयार ठेवले होते. तिने तिच्या मनाची पूर्ण तयारी केलेली होती. फक्त माझी वाट पाहत होती. तिने आज तिचे सर्वस्व माझ्या ताब्यात दिले होते.
आईकडून एवढी मदत झाल्यावर मी तरी कोणाची वाट पाहू. लगेच तिला तिथेच खाली जमीनीवर आडवे केले. तिच्या मांड्यांमध्ये माझे तोंड घातले आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो. सकाळी मी ज्यावेळी आईवर बलात्कार केला त्यावेळी माझी मनःस्थिती बरोबर नव्हती, मी सर्व प्रकार एकदम घाईघाईने केला. अतिशय कमी वेळामध्ये मी तिच्यावर दोन वेळा बलात्कार केला होता. पण आता मात्र मी तिच्या शरीराचा मनसोक्त आनंद घेत होतो. तिने तिचे संपूर्ण शरीर माझ्या हवाली केले होते. तिच्या शरीराची मालकी मला दिली होती. आता मीच तिचा राजा होतो आणि ती माझी राणी. 
मनःपुर्वक आईची पुच्ची चाटून आणि चोळून झाल्यावर मी माझा ताठरलेला लंड आईच्या ओल्या  पुच्चीच्या तोंडावर ठेवला आणि हळू हळू आतमध्ये सरकवू लागलो. नंतर वेग वाढवू लागलो. आता मी जोरजोराने आईला झवत होतो. आईपण मला जमेल तेवढे सहकार्य करत होती. ती जशी काय आता माझी बायकोच झालेली होती. आम्ही जवळ जवळ असे चाळीस ते पन्नास मिनीटे एकमेकांना झवत होतो. माझी आता संपूर्ण आग शांत झालेली होती आणि मी आईच्या नागडया अंगावर आरामशीरपणे झोपलो होतो आणि तिचे स्तन चोखत होतो. 
बराच वेळ झाला तरी आई मला काही उठ म्हणत नव्हती. तिने जणू ठरविलेच होते की आज सर्व माझ्या मनाप्रमाणेच होऊन द्यायचे. मला पण तेच पाहिजे होते. आज जर जोराचा पाऊस आला नसता आणि त्यामुळे घरातील वीज गेली नसती तर कदाचित आईनेही मला बिनशर्त माफी दिली नसती आणि मी परत कधीच आईला झवू शकलो नसतो.
थोड्या वेळाने मीच हळूच आईच्या अंगावरून उठलो आणि तिलाही हळूच दोन्ही हातांनी उचलून माझ्या मिठीत घेतले. मी पायांची मांडी घातली व आईला लहान बाळासारखे माझ्या उघडया मांडीवर झोपवून तिचे मुके घेवू लागलो व तिच्या स्तनांशी तोंडाने व हाताने खेळू लागलो. 
मग मी हळूच तिला विचारले,
"आई, तू सकाळी माझ्यावर एवढी रागावलेली होतीस मग संध्याकाळी मला कसे माफ केले? ते ही बिनशर्त?"
त्यावर ती म्हणाली, 
"अरे खरंच सकाळी मला तूझा खूपच राग आला होता. खरं सांगायचं तर मला वाटले होते की तूला या घरातूनच हाकलून द्यावे. तुझ्या बाबांना सुद्धा फोन करून कळविण्याचा मी विचार केला होता. पण तू रागाने घरातून बाहेर निघून गेलास आणि तुझी लिहिलेली चिठ्ठी वाचल्यानंतर मी परत सगळया घटनांचा विचार करू लागले. 

खरं तर सकाळी सकाळी आंघोळ केल्यानंतर नेहमी माझे स्तन चोळण्याची व त्याबरोबर खेळण्याची माझी सवय आहे. तुझ्या बाबांना हे माहिती आहे. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे मी तसे केले. अर्थात तू जर झोपलेला नसता तर मी तसे केले नसते. परंतु तू जागा नाहीस अशी खात्री पटल्यानंतरच मी वेडेवाकडे चाळे करू लागले. खरं तर तुझे बाबाच दररोज मी आंघोळ करून बाहेर आले की मला धरतात व माझे उघडे स्तन धरून कुरवाळू लागतात व चाटत चाटत त्यांच्याशी दहा पंधरा मिनीटे खेळत बसतात. मग मला म्हणतात की तू पुढे आरश्यात बघ. मी पुढे आरशात पाहायला लागले की ते मागून माझे माझ्या दोन्ही बगलेत हात घालतात आणि जोरजोराने माझे स्तन चोळतात व दाबतात. नंतर माझे दोन्ही खांदे त्यांच्या दोन्ही हाताने धरतात आणि गदा गदा हालवतात. त्यामुळे मला खूप मज्जा येते.
आरशामध्ये माझे दोन्ही स्तन गदा गदा हालताना पाहून मला माझा खूप अभिमान वाटतो. बाबा म्हणतात माझ्यासारखे स्तन आपल्या आख्ख्या सोसायटीत कोणाचेही नसतील. आता तु तर सगळं पाहिलंच आहे, कसे आहेत माझे स्तन?"
मी म्हणालो, "एकच नंबर", आणि तिचा एक स्तन माझ्या तोंडाने चोखू लागलो.
त्यावर ती पूढे बोलू लागली.
"तू झोपलेला आहे असे समजून मी नेहमी प्रमाणे स्तनांशी चाळे करत होते आणि नंतर पूर्ण नागडी होऊन नाचू लागले. माझा हा नंगानाच बघून तू जागा झालास आणि सरळ मागून येवून मला आवळले आणि थोड्या वेळाने माझ्यावर बलात्कार केलास. खरं तर त्यावेळी मला तुझा खूप राग आला होता, परंतु नंतर शांत मनाने विचार केल्यानंतर जाणवले की तुच काय तुझ्या जागी दूसरे कोणीही असते तरी त्याने हेच केले असते. कोणत्याही पुरूषाने असे माझे स्तनांशी चाळे करतांना पाहिल्यावर मला सोडलेच नसते. अशा परस्थितीत जर कोणी मला न झवता सोडले असते तर तो पुरूषच नसावा. कारण उघड्या नागड्या बाईला पाहिल्यावर वेडा माणूस किंवा एखादा म्हातारा सुद्धा तिच्या पुच्चीत लंड घातल्याशिवाय राहणार नाही, तिला झवल्याशिवाय सोडणार नाही आणि तू तर एक नवतरूण आहेस, तू स्त्रीचे शरीर अजून नीट पाहिले सुद्धा नव्हते त्यामुळे तुझ्यासारख्या मुलाकडून असे कृत्य होणे चुकीचे नाही हे मी नंतर कळून चुकले.
मला सलग दोन वेळा घसा घसा झवल्यानंतर तू कळवळून माझी माफी मागितली, तरी मी तूला माफ केले नाही त्याचा मला नंतर खूप पश्चाताप झाला व त्याची परतफेड करण्याचे मी ठरविले. तुला अनेक वेळा फोन करण्याचा मी प्रयत्न केला पण तू उचलला नाहीस. मला माहिती होते की तुला माझ्याकडून माफी हवी आहे आणि ती पण बिनशर्त. कारण एकदा एखाद्या बाईला पुरूष झवला की तिला परत परत झवण्याची त्याची इच्छा होते त्यासाठी तो कोणत्याही दिव्यातून जाण्यास तयार असतो. मला कळून चुकले होते की तू एकदा दोनदा मला झवला आहेस त्यामुळे मला यापुढेही झवण्यची तुझी इच्छा असणार आहे त्यामुळेच तुला बिनशर्त माफी हवी आहे. एकदाका मी तुला माफ केले की तु मला परत कधी तरी धरून झवणारच हे मला ठावूक आहे. एकदा झवण्याची चटक लागली की जात नाही, आणि त्यातल्या त्यात तुझ्यासारख्या कमी वयात झवायला मिळाले की त्याची मजा वेगळीच असते. 
तुझ्यासारख्या वयातील मुलांना झवायला मिळणे म्हणजे त्यांचे भाग्यच असते. ते नशीबवानच असतात. तू खरंच खूप नशीबवान आहेस. वयाच्या १३ व्या वर्षी तुला झवायला मिळाले आहे आणि तेही मनसोक्त. बाहेर कोणाला झवणे आणि घरात कोणाला झवणे यात खूप फरक असतो. घरातल्या बाईला किंवा पुरूषाला झवण्यात वेगळाच आनंद असतो. आपण आपल्या सोईनुसार, गरजेनुसार कधीही, कुठेही झवू शकतो. कुटुंबात झवायला मिळणे म्हणजे सोपी गोष्ट नाही. अनेक लोकांना भरपूर प्रयत्न करूनही हे शक्य होत नाही आणि तुला तर आपल्या सख्ख्या आईलाच झवायला मिळत आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही आणि पुर्ण स्वातंत्र्याने तू मला झवणार आहेस.
दुसरे म्हणजे तू बाहेर निघून गेल्यावर मी विचार केला की, आपण दुसरे कोणाला झवून घेण्यापेक्षा आपल्याच कुटुंबातील पुरूषाला झवायला दिले तर काय वाईट? बाहेरच्या कोणाशी लफडे करून समाजात इज्जत घालवण्यापेक्षा आपल्याच मुलाबरोबर झवलेले कधीही चांगले. समजा मी जर तुला झवून दिले नसते तर आपल्यामध्ये कायम कटूता राहिली असती. तु सतत माझ्यावर राग धरला असता आणि नाईलाजाने बाहेर कोणाशी तरी शारीरीक संबंध ठेवले असते किंवा मग वेश्यांकडे जावून आपल्या लंडाची तहान भागवली असती. हे मला नको होते.
तिसरे कारण म्हणजे, खरं सांगायचं तर जेव्हा तु दोन वेळा माझ्यावर बलात्कार केला तेंव्हा मला पण खूप मजा येत होती. असं वाटत होतं की तू मला अजून झवावं. पहिल्या बलात्काराच्या वेळी माझी पुच्ची शांत झालेली नव्हती. त्यामुळे मी तशीच पलंगावर पडून राहिले होते. खरं तर मला जर आवडत नव्हते तर त्याच वेळी मी तुझ्या हातून निसटून पळ काढला असता व बाहेर जावून शेजारील लोकांना बोलावले असते. परंतू मी तसे केले नाही, उलट तशीच तेथे पडून राहिले व तू परत माझ्यावर स्वारी करावीस याची मी वाट पाहत होते. आता तुला खरं सांगायला हरकत नाही पण जेव्हा तू माझ्या पुच्चीत तुझा लंड घातला ना, मी स्वतःला खूप नशीबवान समजले. एवढा गरम आणि मोठा लंड मला न मागता मिळाला होता. त्यामुळे तू परत एकदा मला जोरजोराने झवावे अशी माझी इच्छा होती, त्यामुळेच तेथेच रडत बसले होते. तू जर अजून काही वेळ माझ्यावर दुसऱ्यांदा बलात्कार केला नसता तर मीच तुला ब्लॅकमेल करून परत झवून घेणार होते. 
तु गेल्यावर माझ्या मनांत एवढी चलबिचल झाली की नंतर मी मलाच दोष देवू लागले. जर मी तुला लगेच माफ केले असते तर तू आनंदी झाला असतास आणि आपण परत झवत बसलो असतो. नंतर पश्चातापाने मी तुला खूप वेळा फोन केला व घरी बोलावण्याचा प्रयत्न केला पण तू फोनच उचलत नव्हता. मग मी तुझ्या बाबांना फोन केला व तुला लवकर घरी बोलावण्यास सांगितले. मला माहीती होते की जोपर्यंत मी तुला बिनशर्त माफ करत नाही तोपर्यंत तू घरी येणार नाहीस. त्यामुळे शेवटी मी तुला फोनवरच बिनशर्त माफी दिली.
खरंतर मला तुला सरप्राईज द्यायचे होते. तू माझ्यावर नाराज होऊन घरातून बाहेर गेलेला होतास. मी ठरविले होते की जेव्हा तू परत घरी येशील तेव्हा मी तुला मला झवण्याचे आमंत्रण देणार होते. तू घरात शिरल्याबरोबर मी तुला माझ्या अंगावर ओढून घेवून तूला बिनशर्त माफी देणार होते आणि लगेच तुझ्याकडून पोटभर झवून घेणार होते. परंतु तुझ्या हट्टापायी मला फोनवरच तुला बिनशर्त माफी द्यावी लागली आणि मला तुला सरप्राईज देण्याचे स्वप्न पूर्ण करता आले नाही. 
नंतर विचार केला की ठिक आहे, आता तुला बिनशर्त माफी तर दिलेली आहेच, त्यामुळे तु आता मला झवायला मोकळा झालेला आहेस. मला माहीती होते की तुला माफी मिळाल्यामुळे तु मला आता झवण्याच्या विचारानेच घरी लवकर येणार आहेस आणि आल्याबरोबर मला आडवी करून झवल्याशिवाय राहणार नाहीस. त्यामुळे आता तुला थोडेफार सरप्राईज द्यावे असा विचार करून अंगात ब्रा व चड्डी घातली नाही. आता घरी आल्यावर जरी तू मला झवला नसता, तरी मी साडी वर करून तुला ओढलाच असता. 
आईचे हे सर्व बोलणे ऐकून मन सुन्न झाले आणि मी किती भाग्यवान मुलगा आहे असा विचार करू लागलो. त्यानंतर आम्ही तसेच नागडे राहूनच जेवण केले व जेवल्यानंतर परत रात्री उशीरापर्यंत झवत बसलो. आता मनावर कोणत्याही प्रकारचे दडपण नव्हते, ना माझ्या ना आईच्या. 
पुढच्या दोन्ही दिवशी मी सकाळी शाळेत जावून कसा बसा पेपर लिहायचा व थेट घरी येवून आईच्या मांड्यांमध्ये तोंड घालून बसायचा. शाळेतून घरी येताना गेटमधूनच मी आईला हाक मारायचो व एक एक कपडा काढत हात शिरायचो. आईपण तिच्या परीने मला सर्वतोपरी साथ द्यायची. मी घरी येण्याच्या आधीच पूर्णपणे नागडी होऊन फक्त ढुंगाला टावेल लावून रहायची. मी आलो की पहिला तिच्या स्तनांशी खेळायचो व नंतर तासनतास झवत बसायचो. बाबा गावाहून येईपर्यंत त्या चार दिवसांत मी आईला अनंत वेळा झवलो होतो. दिवस भर झवायचो आणि रात्रीही घरात नंगानाच चालायचा. आईने मला झवण्याचे सर्व शिक्षण दिले होते. चार दिवसांत झवून झवून मी आईचा भोसडा फाडून टाकला होता व आई खरोखर आजारीच पडली होती. तरी पण आजारी असतांनाही शेवटच्या दिवशी मी तिला रात्री दोन तीन वेळा झवलो होतो. त्यानंतर मला फक्त रात्री झवता येत नाही. बाबा कामावर गेले की आई दिवसभर माझ्याच ताब्यात असते.
क्रमश:
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (3) myownstories 0 3,373 04-06-2021, 06:24 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (2) myownstories 0 2,318 04-06-2021, 06:23 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (1) myownstories 0 2,099 04-06-2021, 06:20 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (3) myownstories 0 9,777 03-07-2021, 11:06 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (2) myownstories 0 6,146 03-07-2021, 11:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (1) myownstories 0 7,566 03-07-2021, 10:52 AM
Last Post: myownstories
  आंटीने दक्षाला ठोकवले sexstories 1 11,826 03-02-2021, 05:01 PM
Last Post: blabzak
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ३(2) myownstories 1 14,186 03-02-2021, 04:59 PM
Last Post: blabzak
Heart मराठी कपल ची एका तरुणा सोबत मसाज ची मज्जा.. navinsinha8895 1 7,243 03-02-2021, 04:58 PM
Last Post: blabzak
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ३ myownstories 0 15,696 01-04-2021, 09:46 PM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 3 Guest(s)