आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (2)
03-07-2021, 11:04 AM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (2)
सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आई स्वयंपाकघरात काम करत होती. मी तिथे गेलो व बाहेरून पाहिले तर तिने गाउन घातलेला होता आणि केसांचा अंबाडा बांधला होता. मी मागच्या बाजूने तिला पाहत होतो व डायरीत नोंद करत होतो. थोड्या वेळाने ती किचनच्या बाहेर आली, हात पाय धुतले, टॉवेलने आपले अंग पुसले आणि तिच्या बेडरूममध्ये जावून थोडा वेळ पलंगावर पडली.
नंतर साधारण दहा ते पंधरा मिनिटांनी परत किचनमध्ये गेली, पाणी भरले आणि कपडे धुण्यासाठी बाथरूममध्ये गेली. जवळ जवळ अर्धा तास कपडे धुतल्यानंतर ते सुकविण्यासाठी गच्चीवर घेवून गेली. तिथे गच्चीवर सर्व कपडे सुकविण्यास टाकली व साधारण पाच दहा मिनीटे तेथील खुर्चीवर बसून वाहणाऱ्या वाऱ्याचा आनंद घेवू लागली. आता माझा आईकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलत चालला होता. मी आता तिच्याकडे आई म्हणून न पाहता एक स्त्री म्हणून पाहू लागलो होतो. ती ज्यावेळी कपडे धूवून बाहेर येत होती त्यावेळी तिने तिचा गाउन गुढग्याच्याही वरती हाताने ओढलेला होता व तीचे दोन्ही गोरे पाय गुढग्यांपर्यंत उघडे दिसत होते. कपडे सुकायला टाकून खाली येताना मी तिला खालून पाहत होतो.
तिला मी कधीच कळून देत नव्हतो की मी तिच्यावर लक्ष ठेवून आहे. जीन्यावरून खाली उतरताना मला गाउनच्या आतमधल्या तिच्या मांड्या पुसटपणे दिसत होत्या. त्यानंतर ती खाली आली व माझ्या बेडरूममध्ये घुसली. मी पण हळूच खिडकीतून पाहू लागलो. ती आतमध्ये गेली व माझ्या बेडरूमवर पडलेली माझी कपडे आवरण्यास लागली. कपडे आवरताना तिला ते सेक्सी पुस्तक बेडवर पडलेले दिसले. तिने ते पुस्तक उचलले, सुरूवातीची एक दोन पाने पाहिली आणि तसेच ते पुस्तक परत खाली ठेवले व बाहेर निघून गेली.
आई घरातून बाहेर निघून गेली होती परंतु तिने ते सेक्सी पाहिल्यामुळे मला थोडी भीती वाटायला लागली परंतु दुसऱ्या क्षणी दिनेशचे बोलणे आठवले की भीती गेल्याशिवाय आपण आईला झवू शकणार नाही. आई बाहेर गेल्यावर मी माझ्या खोलीमध्ये न जाता तसाच आईच्या मागे मागे हॉलमध्ये गेलो. आईने मला हॉलमध्ये येताना पाहिले व मला काहीतरी विचारण्याचा प्रयत्न करत होती, तोच तिच्या मोबाईलची रिंग वाजली व ती टेबलाकडे गेली. मला कळून चूकले होते की आईने आपल्याला नक्की त्या सेक्सी पुस्तकाविषयीच विचारले असते. यावेळी तर वाचलो असे समजून मी तिथून पळ काढला व माझ्या खोलीत खिडकीशेजारी येऊन आईवर नजर ठेवत बसलो.
आता माझी नजर आईकडे आई म्हणून पाहत नव्हती तर एक स्त्री, नुसती स्त्री नाही तर मी जिला झवणार आहे ती स्त्री म्हणून पाहू लागली होती. मी आता तिच्याकडे माझ्या प्रेयसीप्रमाणे पाहत होतो. थोड्या वेळाने आईने मला जेवायला हाक मारली परंतु मी लगेच काही जेवायला गेलो नाही. मला माहिती होते की आता मी गेल्यावर लगेच मला पुस्तकाविषयी विचारेल त्यामुळे लता आल्यावर तिच्या पाठोपाठ मी पण जेवायला गेलो. माझा चेहरा जरा सुकलेलाच होता परंतु पूर्वीपेक्षा आता माझा आत्मविश्वास जरा वाढलेला होता.
मी कसे बसे जेवण उरकले व माझ्या खोलीत आलो आणि डायरीमध्ये लिहून ठेवले. आमची जेवणे झाल्यावर आई तिच्या बेडरूममध्ये गेली व साधारण दोन तास झोपली. त्यानंतर उठल्यावर तिने हात पाय धुवून फ्रेश झाली, केस विंचरले, गालावर पावडर लावली व ताजीतवाणी झाली. आजपर्यंत मी एवढे बारकाईने कधी आईला पाहिले नव्हते परंतु आता दिनेशने सांगितल्यामुळे आईच्या वागण्यातील सर्व छटा, प्रकार मला माहिती होऊ लागले.
आता आईने रात्रीच्या स्वयंपाकाची तयारी करायला घेतले. थोडा वेळ झाल्यावर दाराची बेल वाजली. बाबांची येण्याची वेळ झाली असल्या कारणाने आम्ही लगेच हॉलमध्ये जाऊन अभ्यासाला सुरुवात केली. आईने लगेच आरश्यात आपला चेहरा पाहिला व लगबगीने दरवाजा उघडण्यासाठी गेली. लता अभ्यास करत होती परंतु माझे लक्ष आता माझ्या आईकडेच लागलेले होते. मी पाणी पिण्याचे निमित्त करून किचनरूममध्ये आलो व दरवाजाकडे नजर लावली. आईने दरवाजा उघडला व बाबांच्या हातातील बॅग आपल्या हातामध्ये घेतली. बाबांनी आपली बॅग आईच्या हातामध्ये देताच तसेच आईला आपल्या मिठीमध्ये ओढले व तिच्या ओठांचे जोराने चुंबन घेऊ लागले. आईने पण बॅग खाली ठेवली व बाबांना प्रतिसाद देऊ लागली. त्यांची चुम्माचाटी पाहून माझ्या छातीमध्ये धडधड व्हायला लागली.
आई बाबांना मी पहिल्यांदाच चुम्माचाटी करताना पाहत होतो. त्यांना पाहून माझा लंड देखील वळवळ करायला लागला होता. अर्धा ते एक मिनिट एकमेकांचे चुंबन घेतल्यावर आईने बॅग घेतली व तिच्यामागे बाबा देखील हॉलमध्ये आले. आई त्यांना पाणी घेऊन आली, तोपर्यंत बाबांनी आपले ऑफीसचे कपडे बदलून व बनियान व लुंगी घातले व सोफ्यावर आमच्या मागे येऊन बसले. पाणी पिल्यावर तिथेच सोफ्यावर पेपर वाचत बसले. पाच दहा मिनिटांनी आईपण आतले काम उरकून हॉलमध्ये आली व बाबांच्या शेजारी येऊन बसली.
आज मी जरी अभ्यास करत होतो तरी माझे लक्ष पूर्णपणे आईच्या हालचालींवर होते. मी आज थोडा कोपऱ्यामध्ये बसलो होतो जेणेकरून मला आईकडे पाहता येईल. दोन दोन मिनिटांनी माझी नजर आईकडे जात होती. माझे अभ्यासावर लक्ष लागत नव्हते. थोड्या वेळाने मी आईकडे पाहिले तर माझ्या छातीत धडधड व्हायला लागली. बाबा हळूच आईच्या बाजूला सरकत होते. सरकता सरकता ते आईला एकदम चिकटले व आपला उजवा हात हळूच आईच्या खांद्यावरून पलिकडे खाली सोडला. मला बाबांच्या हालचालींवर जरा शंका येऊ लागली. कारण ते आईला एवढे चिकटून बसले होते व आपला हात पण आता तिच्या खांद्यावर ठेवला होता.
मी पुस्तक वाचायचे नाटक केले व हळूच त्यांच्यावर नजर ठेवू लागलो. बाबांनी एका हातात पेपर धरला होता व उजवा हात हळूच आईच्या पदरामध्ये घातला. मला आता स्पष्टपणे जाणवू लागले होते की कदाचित बाबा आईचे स्तन हातात घेण्याचा प्रयत्न करत होते. आईने एकदा आमच्याकडे पाहिले. आम्ही दोघेही अभ्यास करत आहोत याची खात्री पटल्यानंतर तिने एका हाताने हळून आपल्या पदरामध्ये हात घातला व ब्लाऊजची खालची दोन तीन बटने खुली केली व परत आपला पदर व्यवस्थितपणे सावरून बसली.
आता मात्र माझे मन बेचैन झाले होते. काय करावे मला कळेनासे झाले. बाबांनी हळून आईच्या स्तनांमध्ये आपला हात घातला व खालच्या बाजूने तिचे दोन्ही स्तन चोळू लागले. आईने आधीच दोन तीन बटने काढलेली होती परंतु बाबांनी आपल्या हातांनी तसाच आईचा ब्लाऊज वरच्या बाजूला सरकवला व आईचे दोन्ही स्तन मोकळे केले व आपल्या एका हाताने हळूहळू दाबायला सुरुवात केली. माझे लक्ष आता त्यांच्याकडेच होते. आईच्या पदराआडून बाबांच्या हाताची हालचाल मला पूर्णपणे दिसून येत होती. आईला जरी वाटत होते की पदर घेतल्यामुळे मुलांना काही दिसणार नाही परंतु तिच्या पदरामध्ये होणारी हालचाल मला स्पष्टपणे जाणवत होती.
बराच वेळ आईचे आमे दाबले तरी बाबांचे काही समाधान होत नव्हते. काही वेळाने लताने आईला काहीतरी प्रश्न विचारण्यासाठी हाक मारली तेव्हा आई भानावर आली व तिने लगेच बाबांचा हात आपल्या पदरामधून बाजूला केला. लताचे बोलणे झाल्यावर आईने हळूच पदराआडून आपले मोकळे झालेले दोन्ही स्तन ब्लाऊजमध्ये दाबून ब्लाऊजची बटने लावली व सोफ्यावरून उठली आणि आम्हाला अभ्यास झाल्यावर जेवण करण्यासाठी यायला सांगितले.
इकडे माझ्या डोळ्यांसमोर घडलेला प्रकार पाहून मी तर अवाकच झालो व विचार करू लागलो की बाबा किती नशीबवान आहेत ज्यांना आईसारखी सुंदर लावण्यवती बायको मिळाली आहे जिला हवे तेव्हा दाबू शकतात. मला बाबांचा हेवा वाटू लागला होता. वाटत होतं की बाबांच्या जागी मी पाहिजे होतो. आईचे स्तन सोडलेच नसते. हॉलमध्ये न येता मी आईला पहिले बेडरूममध्ये नेले असते व तिच्या मदमस्त शरीरावर तुटून पडलो असतो. बाबांच्या चाळ्यांमुळे आता आईचे स्तन बघण्याची माझी इच्छा खूपच वाढू लागली. कधी एकदा आईचे मोकळे स्तन मला पहायला मिळतात असे झाले होते. तसे आईच्या ब्लाऊजवरून तिच्या स्तनांचा अंदाज येतच होता परंतु मोकळे स्तन पाहण्यात वेगळीच मजा असते.
मघाशी आई नखरा का करत होती याचे कारण आता मला कळले होते. कदाचित आई बाबांचा हा रोजचाच कार्यक्रम असावा. त्यांचा हा कार्यक्रम पाहिल्यानंतर माझी भीती मात्र कमी झाली होती. कारण दुपारी आईने माझ्या बेडवरील ते सेक्सी पुस्तक पाहिले होते त्यामुळे मी थोडा घाबरतच होतो परंतु आता मी बिनधास्त झालो होतो. परंतु आईने जर बाबांना त्या पुस्तकाविषयी सांगितले तर मात्र काहीतरी गोंधळ होऊ शकतो, तसे झाल्यास बाबा मला रागावल्याशिवाय राहणार नाहीत.
आम्ही जेवायला बसलो पण माझे मन मात्र जागेवर नव्हते. आता माझी नजर आईच्या ब्लाऊजवरून हटत नव्हती. आईकडे पाहिले की प्रथम माझी नजर तिच्या स्तनांकडेच जायची व नंतर मग दुसरीकडे. मी कितीही ठरविले तरी मनाला रोखू शकत नव्हतो. जेवण करत असताना तिने एक दोन वेळा माझ्यावर कटाक्ष टाकला परंतु माझे लक्ष तिच्या छातीकडेच असल्यामुळे मला कळले नाही परंतु सेक्सी पुस्तकातील उघड्या नागड्या बाया पाहून तिला नक्कीच माझ्यावर संशय आला असेल यात शंका नाही.
मी जेवण उरकले व परत हॉलमध्ये येऊन टीवी पाहू लागलो. हेमा मालिनी माझी आवडती नायिका असल्यामुळे आणि आई सुद्धा हेमा मालिनी सारखीच दिसत असल्यामुळे मी हेमा मालिनीची गाणी पाहू लागलो. मी जरी टीवी पाहत होतो तरी माझे लक्ष आईकडेच होते. आमची सर्वांची जेवणे झाल्यानंतर आईने भांडी धुवायला घेतली होती. बाबा व लता हॉलमध्ये टीवी पाहत असताना मी पाणी पिण्याचे निमित्त करून आईला पाहण्यासाठी स्वयंपाकघरात गेलो. आईने त्यावेळी आपली साडी गुढग्यांपर्यंत वर खेचलेली होती व पदर गुंडाळून पोटाखाली कमरेत खोवला होता. पदर गुंडाळलेला असल्यामुळे आईची पाठ व समोरुन ब्लाऊजच्या दोन्ही बाजू एकदम उघडया होत्या. त्यामुळे आईच्या दोन्ही स्तनांचा आकार स्पष्टपणे जाणवत होता.
आईची गोरी गोमटी पाठ, कंबर व पुढच्या बाजूने ब्लाऊजची दोन्ही टोके मी एकदम जवळून पाहू शकलो होतो. भांडी घासताना आईच्या दोन्ही हातांची हालचाल होत असल्या कारणाने तीचे स्तन सुद्धा खाली वर व्हायचे. आईला असे मागून बघायला खूप छान वाटत होते. घरात बाबा व लता नसते तर मी बराच वेळ तिला तसे बघत राहिलो असतो.
मी पाणी प्यायला लागलो तेवढ्यात तिने माझ्याकडे पाहिले व विचारले, "काय रे काय पाहिजे?"
मी म्हणालो, "काही नाही, पाणी." आणि तसाच लगेच मागे फिरलो.
मला माहिती होते की आई मला त्या पुस्तकाविषयी कधी ना कधी विचारणारच परंतु जेवढे जमेल तेवढे मी तिला विचारण्यापासून टाळत होतो. थोडा वेळ टीवी पाहिल्यानंतर मी माझ्या खोलीमध्ये गेलो व आईपण त्यांच्या बेडरुममध्ये जावून झोपण्याची तयारी करू लागली. लता हॉलमध्येच झोपत असल्यामुळे बाबा पण थोड्या वेळाने बेडरूममध्ये आईकडे गेले. आतमध्ये गेल्यावर त्यांनी बराच वेळ आपल्या बेडरूमचा दरवाजा उघडाच ठेवला होता. लताने मात्र हॉलचा दरवाजा लावला व आतील लाईटपण घालवली.
मी जरी माझ्या रूममध्ये आलो होतो पण माझे सर्व लक्ष आईकडेच होते. मग मी थोडा वेळ वाट पाहिली व माझ्या रूमचा दरवाजा लावला आणि लाईट बंद केली. त्यांनतर मी खिडकीपाशी येऊन आईबाबांच्या बेडरूमकडे नजर लावून बसलो. नंतर बऱ्याच वेळाने बाबा बाहेर आले व त्यांनी हॉलकडे व माझ्या रूमकडे एक नजर फिरवली व आम्ही दोघेही झोपलेलो आहोत याची खात्री केली. बाबांच्या पाठोपाठ आई पण बेडरूमच्या दरवाजामध्ये येऊन उभी राहिली होती. माझ्या रूममध्ये अंधार असल्यामुळे मला ते दोघेही स्पष्ट दिसत होते परंतु त्यांना मी काही दिसत नव्हतो. मग ते दोघेही आत गेले व आईने बेडरूमचा दरवाजा लावून घेतला.
चार-पाच मिनिटांनी त्यांच्या बेडरूममधील लाईट बंद झाली होती. मला कळून चूकले होते की आता त्यांचा झवाझवीचा कार्यक्रम चालू झालेला असेल. माझ्या छातीत जोरजोरात धडधड चालू झाली व आता मला बाबांचा हेवा वाटू लागला. आईसारखे रत्न त्यांच्या मिठीत असतांना अजून कशाची आवश्यकता असेल. जगातील कोणतेही सुख आईच्या शरीरापेक्षा मोठे नसणार याची मला खात्री होती. माझी मात्र इकडे हालत खराब झाली होती. काय करावे काही कळत नव्हते. या आधी असे कधीच झाले नव्हते परंतु आज दिवसभर आईच्या मागे फिरत असल्यामुळे तिच्या शरीरावर मी खूपच भाळलो होतो.
दहा पंधरा मिनिटे झाली तरी मी काही शांत झोपू शकत नव्हतो, सारखे आईच्या बेडरूमकडे लक्ष जायचे. अचानक माझ्या मनांत एक विचार आला की त्यांच्या बेडरूमशेजारी जाऊन ते नक्की काय करतात याचा अंदाज घेऊ. आपल्याला माहिती आहे की अशा परिस्थितीत मन कशाचाही विचार करत नाही. मग मी हळूच माझ्या रूमचा दरवाजा उघडला व हलक्या पावलाने आई बाबांच्या बेडरुमच्या दरवाजापाशी जाऊन कानोसा घेऊ लागलो. थोड्या वेळाने हळूहळू मला आतून त्यांचा आवाज ऐकू येऊ लागला. आईच्या हसण्याचा व खिदळण्याचा तसेच बाबांच्याही खोकण्याचा आवाज यायचा. बहुदा त्यांच्या सेक्सी गप्पा चालल्या असतील असा मी अंदाज बांधला. मी बराच वेळ त्यांचा आवाज ऐकत होतो परंतु अजुनही त्यांची झवाझवी काही चालू झालेली नव्हती.
मी दरवाजाच्या फटीतून आतमध्ये पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो परंतु त्यामध्ये इतकी छोटी फट होती की आतमधले काहीही दिसू शकत नव्हते. माझ्या छातीत धडधड चालूच होती तोच आतमध्ये लाईट लागली तसा मी घाबरलो व उठून आपल्या रूममध्ये जायला लागलो. जाताना पाहिले तर लाईट परत बंद झाली होती. मग मी परत त्यांच्या दरवाजाच्या जवळ जाऊन कान देऊन बसलो. आता मात्र आतमध्ये दोघांमध्ये झटापट चालू असल्याचे जाणवले. आईच्या बांगड्यांचा आवाज येऊ लागला होता. मला कळून चुकले की आता त्यांची झवाझवी चालू झालेली आहे. हळूहळू आईच्या तोंडातून चित्कार येऊ लागले व बाबांच्याही धापांचा आवाज येऊ लागला. त्यांच्यामध्ये आता जोरात युद्ध चालू होते.
बराच वेळ लढून झाल्यावर आता आवाज कमी होत चालला होता व मी समजून गेलो की आता त्यांचा कार्यक्रम पूर्ण झालेला आहे. मी हळूच उठलो व पावलांचा आवाज न करता माझ्या रूममध्ये आलो. त्यांच्या खेळाचा आवाज ऐकल्यामुळे माझे चित्त थाऱ्यावर नव्हते, मन बेचैन झाले होते. पण काहीही ईलाज नसल्यामुळे आईच्या उघड्या शरीराचा विचार करत तसाच बेडवर पडून राहिलो. बराच वेळ झाला तरी झोप काही येत नव्हती म्हणून विचार केला की तोपर्यंत दिनेशने दिलेले सेक्सी पुस्तक तरी पहावे.
बेडच्या खालून ते पुस्तक मी काढले व त्यातील नागड्या स्त्रीयांचे फोटो पाहू लागलो. त्या फोटोंकडे पाहून मी माझ्या आईच्या शरीराची कल्पना करू लागलो. माझा लंड आता वळवळ करायला लागला होता व माझा श्वासोच्छवास देखील वाढत चालला होता. नंतर मी हळूच माझा ताठर झालेला लंड बाहेर एका हाताने चोळू लागलो. पुस्तक पाहत असताना माझ्या लक्षात आले की त्यातील आईचा फोटो काही दिसत नव्हता. मी तर दचकूनच गेलो कारण सकाळी आईने अंथरुण आवरताना हे पुस्तक उघडून पाहिले होते. कदाचित तिने तो फोटो तर नसेल ना पाहिला? मला आता भीती वाटायला लागली होती. मी त्या पुस्तकातील सर्व पाने चाळून पाहिली तरी फोटो काही सापडेना. आईने जर तिचा फोटो या पुस्तकात ठेवलेला पाहिला असेल आणि तसे बाबांना सांगितले असेल तर माझं काही खरं नाही या विचाराने मी पुरता घाबरून गेलो व सगळीकडे फोटो शोधू लागलो. मी रूममधील लाईट लावली व उश्याखली नीट पाहिले तसेच बेड सुद्धा उघडून पाहिला परंतु फोटो काही मिळत नव्हता.
माझी तर झोपच उडाली होती, काय करावे कळेना. शेवटी आता काही ईलाज नाही असे समजून खाली उतरलो, पाणी प्यायलो व झोपण्यासाठी बेडकडे निघालो. बेडवर चढताना माझी नजर खाटेच्या खाली गेली तर तिथे फोटोसारखे काहीतरी पडलेले दिसले. मी लगेच खाली वाकलो व पाहिले तर तो आईचाच फोटो होता. फोटो पाहून माझा जीव भांड्यात पडला व सगळी भीती संपून गेली.
कदाचित सकाळी पुस्तक पाहता पाहता त्यातून तो फोटो माझ्या अंथरूणावर पडला असेल व साफसफाई करताना तो नकळत खाली पडला असेल त्यामुळे आईच्याही लक्ष्यात आले नसेल. मी तो फोटो घेतला व बेडवर झोपल्यावर परत नागड्या स्त्रीयांचे फोटो पाहू लागलो. पुस्तक पाहता पाहता एका पानावर माझ्या आईसारखीच दिसणाऱ्या एका बाईचा फोटो दिसला. ते पाहून मला खूप आनंद झाला व मी लगेच आईचा फोटो त्या पुस्तकातील फोटोच्या चेहऱ्यावर ठेवला व जणूकाही आईचाच नागडा फोटो आहे असे समजून विचार करू लागलो.
फोटोतील तिचे गोल गरगरीत स्तन पाहून मी हैराण झालो. तिचा मस्त भरलेला बांधा, नितळ पोट, मुसमुसलेल्या मांड्या आणि मांड्यांमधील चुलबुलीत पुच्ची पाहून माझे भान हरपू लागले. मी हळूच माझ्या पँटची चैन उघडली आणि माझा भला मोठा लवडा बाहेर काढू लागलो. लवडा इतका मोठा झाला होता की पँटच्या चैनमधून सुद्धा बाहेर काढता येत नव्हता. शेवटी मी पँटचे वरचे बटन खोलून गुढग्यापर्यंत खाली पँट सरकवली व माझे ढुंगण आणि लंड मोकळे केले. माझा ताठरलेला लवडा पाहून माझा विश्वासच बसत नव्हता. आईच्या शरीराचा फोटो पाहूनच जर माझा लंड एवढा मोठा होतोय तर प्रत्यक्ष आई समोर नागडी असल्यास तो केवढा होईल आणि काय करेल याचा अंदाजही करू शकत नाव्हतो.
माझ्या मनांत आता सैतान संचारला होता. मी बेडवरील चादर माझ्या उशीजवळ ठेवली आणि त्या पुस्तकातील नागडा फोटो आईच्या फोटोसकट जवळ घेतला व तिचे स्तन हाताने दाबू लागलो. त्यानंतर पुस्तक तसेच माझ्या लंडाखाली सरकवले व त्या फोटोतल्या स्त्रीला म्हणजेच माझ्या आईला कागदावरच झवू लागलो. नंतर मी पोटावर झोपलो व वरती माझ्या उघड्या ढुंगणावर, मांड्यांवर आईचा फोटो फिरवू लागलो. बराच वेळ फोटोला झवल्यानंतर मी तसाच पँट वरती न घेता पुस्तकावर व आईच्या फोटोवर माझा मोकळा लंड सोडून पडून राहिलो. नंतर मला हळूहळू कधी झोप लागली कळलेच नाही.
रात्री खूप जागरण झाल्यामुळे पहाटे गाढ झोप लागली व दुसऱ्या दिवशी सकाळी मला खूप उशीरा जाग आल्यामुळे आता पटपट आवरून शाळेत जावे लागणार होते. मी उठायला लागलो तर माझी पँट खुली होती व माझा लवडा बाहेरच मोकळा होता आणि त्याच्या जवळ त्या नागड्या बाईचा व आईचा फोटो तसाच पडलेला होता. मी पटकन आईचा फोटो पुस्तकात ठेवला व ते पुस्तक माझ्या दफ्तरात ठेऊन दिले. पँटची चैन लावली व उठून आवराआवर चालू केली.

क्रमश:
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  माझी कहाणी. HEARTLESS 6 26,105 11-26-2021, 03:20 PM
Last Post: Lodabetweenboob
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 23,939 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 13,031 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (२) myownstories 0 11,024 08-18-2021, 10:44 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१) myownstories 0 11,599 08-18-2021, 10:16 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३) myownstories 1 12,054 08-17-2021, 12:57 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२) myownstories 2 11,091 08-15-2021, 05:38 AM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१) myownstories 0 14,569 08-08-2021, 10:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 17,581 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 3 18,439 08-01-2021, 03:12 PM
Last Post: [email protected]Users browsing this thread: 1 Guest(s)