आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (3)
03-07-2021, 11:06 AM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (3)
सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.


ब्रश करून आंघोळीसाठी गेलो तर आई व बाबा नवीन कपडे घालून तयार झालेले होते. आईने मला विचारले,
"काय रे एवढ्या उशीरा का उठला आज?"
मी तिला म्हणालो,
"काही नाही आई, जरा उशीरा झोपलो त्यामुळे लवकर जाग नाही आली."
मग मी आईला विचारले, "तुम्ही का एवढ्या लवकर तयार झाले आहात?"
त्यावर आई म्हणाली, "अरे आज तुझ्या बाबांच्या एका मित्राचे लग्न आहे, त्यासाठी आम्ही चाललो आहोत, संध्याकाळी यायला थोडा उशीर होईल."
लताही तिथेच होती, त्यामुळे आई म्हणाली की "काळजी घ्या, दुपारचे जेवण मी बनवून ठेवले आहे. शाळेतून आल्यावर जेवण करून घ्या आणि बाहेर कुठे जाऊ नका."
त्यावर मी मान डोलावली व सरळ बाथरूममध्ये गेलो. आई ज्यावेळी माझ्याशी बोलत होती त्यावेळी माझे चित्त ध्यानावर नव्हते, मला आईकडे पाहिले की पुस्तकातील नागडी बाईच समोर दिसायची. माझे लक्ष सारखे आईच्या ब्लाऊजकडे जायचे, तिच्या रसभऱ्या ओठांवरून माझी नजर हटत नव्हती. बाबांच्या मित्राच्या लग्नाला जायचे असल्यामुळे तिने आज अतिशय मनमोहक शृंगार केला होता. आईच्या समोर उभे राहून काही मी तिला डोळे भरून पाहू शकत नव्हतो त्यामुळे मी ठरविले की बाथरूममध्ये जाऊन खिडकीतून आईला मस्तपणे न्याहाळता येईल.
बाथरूममध्ये आल्यावर मी दरवाजा लावून घेतला व खिडकीच्या फटीतून आईकडे पाहू लागलो. आईला पाहून मी हैराण झालो होतो. तिने हिरव्या रंगाची साडी व मॅचींग ब्लाऊज घातलेला होता. केस अगदी एखाद्या नटीसारखे विंचरले होते व कपाळावर नक्षीची टिकली त्याचप्रमाणे नाकात सुंदर नथ घातली होती . चेहऱ्यावर मंद सुगंधी पावडर आणि ओठांवर गुलाबी रंगाची लाली होती. तिचा तो गोरा गोमटा, देखणा चेहरा आणि त्यावरील गुलाबी ओठ पाहून माझा बाबुराव धाडकन उभा राहिला. लवडा उभा राहिल्याबरोबर मी लगेच माझी पँट खाली सरकवली आणि त्याला पूर्ण मोकळे केले.
बाथरूमचा दरवाजा लावलेला असल्यामुळे मला कोणाची भीती नव्हती. आईला पाहिल्यावर असे वाटले होते की जवळ जाऊन हळून तिच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवावेत त्या गुलाबी, कोमल, नरम ओठांची लाली पिऊन घ्यावी. तिचे ओठ रगडून रगडून चोखावेत व संपूर्ण चेहरा आपल्या ओठांनी व जिभेने चाटून घ्यावा. तिने आज मलमली कपड्याचा ब्लाऊज घातला होता त्यामुळे तिच्या स्तनांचे सौंदर्य खूप खुलून दिसत होते. गोल, गरगरीत स्तन अगदी एखाद्या पंचपक्वानाच्या ताटामध्ये ठेवलेल्या लाडूंसारखे भासत होते. खाली मोकळे लुसलुसीत पोट, तिच्या बेंबीपर्यंत उघडे होते व ते खूपच मादक दिसत होते. खाली बेंबीजवळच उजव्या बाजूला तिने छल्ला अडवकला होता व तो एखाद्या हिऱ्याप्रमाणे चमकत होता. असं वाटत होतं की आईच्या बेंबीमध्ये आपले तोंड घालून बसावे. हिरव्या साडीमधून आईच्या मांड्या अतिशय भरीव आणि रेखीव दिसत होत्या. खाली गोरे, गोमटे पाय पण तिच्या सौंदर्यात भर घालत होते.
माझी आई इतकी लावण्यवती होती पण आजपर्यंत तिला असे निरखून पाहण्याचा योग आला नव्हता. एखाद्या नटीप्रमाणे ती आज दिसत होती. आईचा सगळा शृंगार पाहून आता जाऊन तिच्या अंगावर तुटून पडावे असे वाटत होते. मी तिच्यावर फिदा झालेलो होतो. लग्नामध्ये माझ्या आईवर सगळ्यांच्या नजरा खिळून राहणार यात काही शंका नव्हती. आई एखाद्या चवळीच्या शेंगेप्रमाणे लुसलुसीत आणि मादक दिसत होती. तिचे असे सौंदर्य पाहून मला बाबांचा हेवा वाटत होता. माझा लंड आता टणाटण उड्या मारू लागला होता व नकळतच भिंतीला धक्के देऊ लागला होता.
खरंच बाबांच्या जागी मी असतो तर आईला एक मिनिट सुद्धा दूर ठेवले नसते, सतत ती माझ्याजवळ माझ्या मिठीतच राहिली असती. आईचे निखळ लावण्य पाहून मला दिनेशचे म्हणणे आठवले. खरोखरच घरामध्ये सोन्याची खाण असताना मी बाहेर भिकाऱ्यासारखा झवण्यासाठी वेडा झालो होतो. माझ्या काखेत कस्तुरी होती पण अज्ञानामुळे मी तिचा शोध सगळीकडे घेत होतो. एवढी मुसमुसलेली तरुणी माझ्या सभोवताली असतांना मी रांडबाजारात जाऊन वेड्या-वाकड्या बायांना झवण्याचा विचार करत होतो.
आता माझे आईविषयी आकर्षण व प्रेम कमालीचे वाढले होते. मी तिच्यावर फिदा होऊन तिचे शरीर मिळविण्यासाठी दिवाणा झालो होतो. कोणत्याही परिस्थितित आईला मिळवायचेच हा चंग मी मनाशी बांधला होता. आता काहीही झाले तरी मागे हटायचे नाही, आईला मिळवायची म्हणजे मिळवायचीच त्यासाठी‍ कोणत्याही दिव्यातून जायची तयारी मी मनाशी केली.
आता कितीही वेळ आईकडे पाहत राहिले तरी समाधान होत नव्हते. मी जोरजोराने माझा लंड भिंतीवर रगडत होतो, आईचा विचार करून पेटत होतो. थोड्या वेळाने बाबा हॉलमधून बाहेर आले व आईला म्हणाले की "चल आता आपल्याला निघाले पाहिजे."
त्यावर आई म्हणाली "ठीक आहे, चला."
जाता जाता आई म्हणाली,
"लता, विजय, मी सकाळी लवकरच तुमचे सर्व कपडे धुवून सुकायला ठेवलेले आहेत, शाळेतून आल्यावर कपडे आतमध्ये ठेवा, आम्ही चाललो आहोत."
लता आतमध्ये गेली व आई आणि बाबा दरवाजाजवळ गेले. मी बाथरूममध्ये होतो पण माझे आईकडेच लक्ष होते. दरवाजाजवळ गेल्यावर बाबांनी एकदा बाहेर व मागे पाहिले आणि पटकन आईला स्वत:च्या अंगावर ओढले आणि तिचा मुका घ्यायला लागले. परंतु आईने लगेच त्यांना थांबविले कारण तिची ओठांची लाली पुसली गेली असती. मग ओठांचा मुका घेता येत नसल्यामुळे बाबांनी लगेच त्यांचे तोंड आईच्या ब्लाऊजवर फिरवायला सुरुवात केली. बाबांकडे न पाहता आई बाहेर व आतमध्ये आमच्याकडे पाहत होती. जवळपास कोणीही नाही याची खात्री पटल्यानंतर आईने हळूच तिचा पदर एका हाताने बाजूला केला व आपले दोन्ही स्तन बाबांसाठी मोकळे करून दिले. बाबांनी एखाद्या उपाशी जनावराप्रमाणे आईच्या स्तनांवर आपले ओठ फिरवून झाल्यावर तिला एक घट्ट मिठी मारली आणि ते निघाले.
नंतर मी कशी-बशी आईच्या सौंदर्यात न्हाऊन आंघोळ केली. आंघोळ झाल्यावर मी माझ्या रूममध्ये गेलो व डायरीमध्ये काल रात्रीपासून आईने काय काय केले लिहून टाकले. त्यानंतर पटपट कपडे घातले व रूमचा दरवाजा बंद करायला लागलो तेवढ्यात माझी नजर बेडवरील चादरीकडे गेली. बेडवरील चादर पाहून मला घाम फुटला होता कारण रात्री मी पांढऱ्या रंगाची चादर घेऊन झोपलो होतो आणि आता बेडवर निळ्या रंगाची चादर दिसली.
तेव्हा मला लगेच आईचे शब्द आठवले. ती जाताना म्हणाली होती की, तिने सकाळी लवकरच आमचे कपडे धुवून सुकायला ठेवलेले आहेत. मी लगेच पळत पळत बाहेर गेलो व धुतलेले कपडे पाहू लागलो. त्यामध्ये माझी रात्रीची पांढऱ्या रंगाची चादर पाहून मी थंडच झालो. मी तसाच परत माझ्या रूममध्ये आलो व विचार करू लागलो व रात्रीचा सगळा प्रसंग माझ्या डोळ्यांसमोर आणला.
काल रात्री आई-बाबांचे झवणे झाल्यावर मी माझ्या रूममध्ये आल्यानंतर ते सेक्सी पाहू लागलो होतो. त्यातील नागड्या स्त्रीया पाहता पाहता एक स्त्री माझ्या आईसारखीच दिसत होती. तिचे नग्न शरीर पाहून मला माझ्या आईच्या शरीराची कल्पना कराविशी वाटली व लगेच मी आईचा फोटो त्या नागड्या फोटोच्या चेहऱ्यावर ठेवला आणि फोटोतील शरीर दाबू लागलो. हळूहळू मी पँट गुढग्यापर्यंत सरकवून माझा लंड पण बाहेर काढला आणि त्या फोटोतील आईच्या पुच्चीला झवू लागलो. झवता झवता उशीर झाल्यामुळे कधी डोळा लागला कळले नाही आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मी रुमच्या दरवाजाची आतली कडी लावायला सुद्धा विसरलो होतो. माणूस कोणताही गुन्हा करताना काहीना काही चूक करून जातोच. कारण आई बाबांचे झवणे पाहण्याचा गुन्हा मी काल करायला गेलो होतो परंतु त्या घाई गडबडीत रात्री माझ्या रूमच्या दरवाजाची कडी लावायची विसरलो होतो.
आई बाबांना लग्नाला जायचे असल्यामुळे कदाचित आई लवकरच उठून माझ्या रूममध्ये आलेली असावी. रूमचा दरवाजा थोडा उघडा असल्यामुळेच तिने मला हाक मारली नसावी. एरवी आई मला बाहेरुन दरवाजा उघडण्यासाठी दोन तीन वेळा हाक मारते व मी बराच वेळाने दरवाजा उघडतो. आज मात्र दरवाजा उघडाच असल्यामुळे तसे घडले नाही. त्यानंतर आईने माझे काही कपडे व बेडवरची उश्याशेजारील चादर देखील धुवायला नेली होती. त्या प्रसंगाचा विचार करून मी तर हादरूनच गेलो.
आई ज्यावेळी माझ्या रूममध्ये आली असेल त्यावेळी प्रथम तिने लाईट लावली असेल. लाईट लावल्यावर तिचे लक्ष प्रथम माझ्याकडे गेले असेल. माझी पँट गुढग्यांपर्यंत खाली सरकलेली होती व बनियान छातीपर्यंत वरती खेचलेला होता. अशा स्थिति‍त मी छातीपासून गुढग्यांपर्यंत पूर्ण नागडा झोपलेलो होतो. आईने मला त्या स्थितित पाहिल्यानंतर ती माझ्या जवळ आली असेल व माझा उघडा लंड पाहून चक्रावून गेली असेल. माझे नागडे शरीर, ढुंगण, मांड्या पाहून ती हैराण झाली असेल. अजून जवळ आल्यावर तिला स्पष्टपणे दिसले असेल की माझा लंड त्या पुस्तकातील नागड्या स्त्रीच्या पुच्चीवर पडलेला आहे आणि त्या चित्रावर तिचा म्हणजे आईचा फोटो पण पडलेला आहे. आश्चर्य म्हणजे त्या फोटोचे पान माझ्या लंडाने झवून झवून एकदम चुरगळून गेले होते आणि पानावर व आईच्या फोटोवर चिकट चिकट डाग पडलेले होते.
हे सर्व पाहिल्यावर आईचा राग मस्तकामध्ये गेला असेल व ती प्रचंड चिडली असेल. तिने पुस्तक व फोटो तसेच पडून दिले व दुसरे कोणी मला त्या स्थितित पाहू नये म्हणून माझ्या अंगावर निळ्या रंगाची चादर टाकली असावी व माझी पांढरी चादर धुण्यासाठी घेऊन गेली असावी. हा सर्व प्रसंग डोळ्यांसमोर आणल्यानंतर मी घायाळ झालो होतो. आता काय करावे काही समजत नव्हते. आईला लग्लाला जायचे असल्यामुळे कदाचित तिने मला सकाळी काही विचारले नसेल परंतु आज रात्री ती मला याबद्दल विचारल्याशिवाय राहणार नाही याची मला चिंता होती.
नाष्टा केल्यावर लता आणि मी शाळेत गेलो. शाळा सुटल्यावर मी पहिला दिनेशला भेटलो व काल दिवसभर आई काय काय करत होती याची सर्व माहिती लिहिलेली डायरी दिली तसेच त्याला दफ्तरातून सेक्सी पुस्तक पण काढून दिले व म्हणालो,
"हे तुझे पुस्तक घे आणि कृपया मला आता कोणतेही पुस्तक देऊ नकोस. काल सकाळी माझे अंथरूण आवरताना आईने पुस्तकातील एक दोन पाने उघडून पाहिली होती व नंतर तसेच पुस्तक बेडवर टाकून निघून गेली. कदाचित तिने त्यातले काही नागडे फोटो पाहिले असतील परंतु मी विचारण्यासाठी तिला संधीच दिली नाही म्हणून वाचलो. उगीच घरी बाबांच्या हाती लागले तर मला मार खायला लागेल."
दिनेशने विचारले, "अरे पण तू यातले नागडे फोटो पाहिले का? त्यातल्या झवाड्या कथा वाचल्या का?"
मी म्हणालो, "कथा काही वाचल्या नाहीत पण त्यातले सर्व फोटो पाहिले. आणि हा, तुला एक सांगायचे राहिले."
तो म्हणाला, "सांग की मग."
मी म्हणालो,
"अरे, रात्री मी आई-बाबांच्या बेडरुमच्या बाहेर दरवाज्यापाशी कानोसा घेत बसलो होतो. त्यांचा झवाझवीचा खेळ चालला होता. मी तो सर्व कानाने ऐकत होतो. बघण्याची खूप इच्छा होती परंतु दरवाजाला फट नसल्यामुळे मी काहीही पाहू शकलो नाही."
त्यानंतर माझ्या रूममध्ये आल्यावर आणि सकाळी उठण्याच्या आगोदरचा घडलेला सर्व प्रकार मी दिनेशला सांगितला. "आईने सकाळी मला नक्की घाणेरड्या स्थितीत पाहिलेले आहे आणि त्यामुळे मी खूप घाबरलेलो आहे."
त्यावर दिनेश म्हणाला,
"अरे विजय, घाबरू नकोस. अशा गोष्टी घडतच राहणार, तू आता काही लहान नाही राहिलास, तू आता जवान झाला आहेस. आणि तुला तर तुझी आई मिळवायची आहे ना, मग त्याबद्दल जास्त विचार करू नकोस. रात्री जसा तुझ्या आईचा फोटो तुझ्या लंडाखाली आला त्याचप्रमाणे तुझी आईसुद्धा प्रत्यक्षात तुझ्या लंडाखाली आली पाहिजे याविषयी विचार कर. तिेने जरी तुला त्या अवस्थेत पाहिले असेल तरी काही हरकत नाही तिला काही ते नवीन नाही. तुझ्या बाबांबरोबर ती रोजच तसे करते त्यामुळे तू घाबरून जाऊ नकोस.
उलट तिने तुला तसे पाहिले हे एका दृष्टीने चांगले झाले कारण तू ठरवून सुद्घा तुझ्या आईला अशा प्रकारे लंड दाखवू शकला नसता. असा प्रसंग घडवण्यासाठी खूप प्रयत्न व नियोजन करावे लागले असते तरीपण होऊ शकले असते याबद्दल शंकाच. त्यामुळे जे झाले ते एकदम उत्तम झालेले आहे. तिने तुझा लंड पाहिलेला आहे आणि तु तुझ्या आईला झवण्यासाठी उताविळ झालेला आहेस हे पण आता तिला कळले असेल. आणि एक लक्ष्यात ठेव अशा प्रकारच्या आकस्मिक घटनांमुळेच किंवा अपघातांमुळेच तर परस्पर शारिरीक संबंध प्रस्थापित होतात. सरळ सरळ वागल्यावर कसे काय आपण कुटुंबातील एखाद्या स्त्रीला झवू शकतो? शक्यच नाही, त्यामुळे जे झाले ते गरजेचे होते. मी तर म्हणतो न जाणता तुझे पुढील साधारण दोन ते तीन दिवसांचे काम आज सकाळीच झालेले आहे.
मला नाही वाटत आता जास्त वेळ लागेल म्हणून. आता बघ पुढील दोन तीन दिवसांतच तुझी आई तुझ्या खाली झोपलेली असेल. तिने जरी तुझा ताठरलेला लवडा पाहिलेला नसेल परंतु झोपलेल्या अवस्थेतील लवड्यावरून सुद्धा आईला तुझ्या लंडाची साईज कळली असेल. मला खात्री आहे की तिने नक्की तुझा लंड एकदम जवळून पाहिला असेल आणि ते जर खरे असेल तर पुन्हा पाहण्यासाठी ती नक्कीच प्रयत्न करेल."
मी दिनेशला विचारले,
"तुला कशामुळे खात्री वाटते? तू असा कसा सांगू शकतोस की पुढच्या दोन तीन दिवसांत ती माझ्या खाली झोपलेली असेल? मला तर वाटते की तिला सकाळच्या प्रसंगानंतर माझा खूप राग आला असेल आणि दोन तीन काय पुढचे कित्येक दिवस तिचा राग जातो की नाही याचीच शंका आहे. कदाचित सकाळच्या प्रसंगामुळे तिच्या मनांतून मी कायमचा बाहेर फेकलो जाईल व आईला झवण्याचे माझे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहिल."
त्यावर दिनेशने माझ्या खांद्यावर हात ठेवला व म्हणाला,
"तसे नाही विजय, आजपर्यंतचा माझा अभ्यास असे सांगतो की, आता तुझे स्वप्न लवकरच पुर्ण होईल. अरे सकाळी तिने तुला त्या अवस्थेत पाहिल्यानंतर तिने ठरविले असते तर तुला लगेच उठविले असते व तेथेच चिडचिड करून आरडाओरडा केला असता, तुला मारले सुद्धा असते, कदाचित बाबांना बोलावून त्यांना समक्ष दाखविले पण असते. तिच्या फोटोवर तुझा लंड पाहून तर तिने तुला इतक्या सहजासहजी सोडले नसते, तुला आयुष्यभर आठवेल असा धडा शिकवला असता. पण विचार कर तिने यापैकी काहीही केले नाही, उलट तुला त्याच अवस्थेत सोडून तुझी चादर धुवायला घेऊन गेली. मला तर वाटते की आता तुझी प्रतिक्षा संपलेली आहे, हे इतक्या लवकर घडेल असे वाटले नव्हते. तू जिंकलेला आहेस मर्दा."
त्यावर मी म्हणालो,
"दिनेश अरे मला नाही तसे वाटत कारण आज आई बाबांना लग्नाला लवकर जायचे होते त्यामुळे कदाचित ती काही बोलली नसावी परंतु आज रात्री किंवा उद्या बघ ती नक्कीच मला याविषयी विचारणा करणार, कदाचित आजच ती बाबांना सांगेल याची मला भीती वाटते."
दिनेश बोलला,
"विजय, तू बिनधास्त रहा, तू विचार करतो असे काहीही होणार नाही कारण तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे आईने काल सकाळी तुझ्या बेडवर सेक्सी पुस्तक उघडून पाहिले होते परंतु तरीही ती तुला दिवसभर काहीही बोलली नाही. तिने ठरविले असते तर कालच तुला पुस्तकाबद्दल विचारले असते. माझ्यावर विश्वास ठेव आणि ऐक की पहिल्यांदा जेव्हा तुझे पुस्तक घरातून हरवले होते तेव्हा आईनेच कपडे धुताना ते तुझ्या कपाटामध्ये ठेवले होते, बरोबर ना? त्यानंतर दुसऱ्यांदा सुद्धा तुझे आई-मुलाविषयी शारिरीक संबंधांवरील पुस्तक सापडत नव्हते तेंव्हा पण आईने तुझी महत्वाची कागदपत्रे आहेत असे समजून कपाटामध्ये रुमालात गुंडाळून ठेवले होते. मग दुसऱ्या दिवशी तू ते पुस्तक मला आणून दिले आणि म्हणाला की आता परत मला कोणतेही पुस्तक नको, आठवते का तुला?"
मी म्हणालो, "हो आठवते."
त्यावर दिनेश बोलला,
"तुला ही सर्व पुस्तके वाचण्यासाठी देण्याचे कारणच हे होते की कदाचित एखाद्या वेळेस तुझ्याकडून ते पुस्तक हरवेल किंवा घाई गडबडीमध्ये कुठे तरी पडेल आणि मग ते तुझ्या आईच्या हाती लागेल. तुझ्या आईच्या हाती लागावे हेच मला अभिप्रेत होते कारण तिला पण कळले पाहिजे की विजय आता लहान राहिलेला नाही आणि आता त्याला पण झवण्याची इच्छा होत आहे. त्या पुस्तकांमध्ये अनेक आई-मुलांच्या शारीरिक संबंधांच्या कथा होत्या, फोटो होते की ते पाहून तुझ्या आईच्या मनांत देखील आपल्या मुलाबरोबर शारिरीक संबंध ठेवण्याचा विचार यावा हाच मुख्य हेतू होता आणि मला तर खात्री आहे की तो हेतू साध्य झालेला आहे.
ज्याअर्थी तुझ्या आईने दोन्ही वेळेला ती पुस्तके तुझ्या कपाटांत व्यवस्थितपणे रुमालात गुंडाळून ठेवली होती, त्याअर्थी तिने ती पुस्तके वाचली होती असे माझे मत आहे. आणि दुसरे पुस्तक जेंव्हा तू मला परत केले त्यावेळी ते पुस्तक मी निरखून पाहिले असता त्यातील चार-पाच पाने गायब झालेली होती, म्हणजेच ती तुझ्या आईनेच काढून घेतलेली होती. मी पुस्तकातील अनुक्रमणिका पाहिली असता जाणवले की त्या पाच पानांमध्ये आई व तिच्या एका शाळेतील मुलाच्या प्रेमसंबंधावर आधारित अशी कथा होती.
तेव्हाच माझी खात्री पटली होती की तुझ्या आईला या कथा व त्यातील संबंध आवडू लागले आहेत आणि लवकरच ती तुला मिळेल. त्यामुळेच मी तुला बोललो होतो की तू जर मी सांगितल्याप्रमाणे सर्व काही केले तर पुढील दहा दिवसांतच तू आईला झवू शकशील.
क्रमश:
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 1,903 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 3 3,880 08-01-2021, 03:12 PM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 4,143 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (३) myownstories 0 5,244 07-20-2021, 12:00 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (२) myownstories 1 3,603 07-19-2021, 07:57 PM
Last Post: rockhard
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (१) myownstories 0 3,847 07-16-2021, 11:53 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (३) myownstories 2 5,797 07-11-2021, 08:55 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (२) myownstories 1 3,590 07-11-2021, 05:17 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (१) myownstories 0 3,944 07-08-2021, 09:40 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (३) myownstories 0 3,321 07-08-2021, 12:13 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)