आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (1)
04-06-2021, 06:20 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (1)
सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

दिनेशचे सर्व विश्लेषण ऐकून माझा जिवात जीव आला आणि आता परत आईला मिळविण्यासाठी मी उताविळ होऊ लागलो. माझा आत्मविश्वास वाढायला लागला होता. आता माझ्या मनातील भीती कमी होऊन मी परत आईविषयी विचार करू लागलो होतो. मग मी दिनेशला सकाळच्या आईच्या नखऱ्याविषयी सांगितले आणि म्हणालो ,
"अरे मी आईला एवढी सुंदर कधीही पाहिली नव्हती, आज तर मी एकदम घायाळच झालो होतो."
त्यावर दिनेश बोलला,
"अरे खरं सांगू, तुझी आई खरोखरच रत्न आहे. मी तर फक्त फोटोच पाहिलेला आहे आणि त्यावरूनच सांगतो तिने जर एवढा शृंगार केलेला असेल तर ती एका अप्सरेपेक्षाही सुंदर दिसणार यात शंकाच नाही. विजय तू किती नशीबवान आहेस याची तुला कल्पना नाही. तुझी आई म्हणजे एक अमुल्य असा खजिना आहे आणि कितीही वापरला तरी न संपणारा आहे. अरे विजय, तुझ्या जागी जर मी असतो तर शाळेचा सुद्धा विचार केला नसता, वेगवेगळ्या शकला वापरून, प्रसंगी कोणताही धोका पत्करून आईला मिळविलेच असते. एकदा का ती माझी झाली असती मग मला काहीही नको, ती आणि मी, मनसोक्त झवलो असतो, दिवसभरात जितक्या वेळा जेवण केले असते त्यापेक्षा जास्त वेळा झवलो असतो.
बाईला कितीही झवले तरी कमीच असते, फक्त तिच्या मनाविरुद्ध करायचे नाही, बास. विजय माझ्या अनुभवाने तुला सांगतो की आज लग्नाहून घरी आल्यावर तुझ्या आई बाबांचा मुड खूप चांगला असणार आहे आणि आज रात्री ते खूप ऐकमेकांना झवणार आहेत. त्याचे कारण असे की लग्नामध्ये तुझ्या आईवर अनेक लोकांचे लक्ष्य खिळवून राहणार आहे आणि ते तुझ्या बाबांना पण जाणवणार आहे, त्याचप्रमाणे तुझे बाबा सुद्धा दिवसभर तुझ्या आईला सोडणार नाहीत, सतत तिच्या बरोबरच राहतील आणि तिच्या सौंदर्याचा, लावण्याचा त्यांनाही अभिमान वाटेल. या दिवसभराच्या सर्व घटनांचा परिणाम आणि आईचे लावण्य पाहून आज रात्री ते जबरदस्त झवाझवी करणार यात शंकाच नाही."
दिनेश बोलला, "विजय, आता घोडा मैदान लांब नाही तू फक्त एक काम कर."
मी विचारले, "काय?"
तो बोलला,
"तुझ्या आईने अजून तुझा ताठर झालेला लंड पाहिलेला नाही, त्यामुळे तिला जेंव्हा संधी मिळेल तेव्हा तुझा ताठर लंड दाखव. एकदा का तिने तो पाहिला की मग तुझे नव्वद टक्के काम झाले म्हणून समज. तिने तुझा ताठ लंड पाहिल्यावर काय प्रतिक्रिया मिळते हे फक्त मला सांग. त्यानंतर काय आणि कसे करायचे हे मी तुला सांगतो. पण लक्षात ठेव जोपर्यंत ती तुझा ताठर लंड अनुभवत नाही तो पर्यंत ती तुला मिळणार नाही."
दिनेशच्या म्हणण्याप्रमाणे आई-बाबा आज खूप जबरदस्त झवाझवी करणार आहेत पण आपल्याला त्याचा काय उपयोग असा विचार करत मी घरी गेलो. परंतु यापुढे आईला आपला ताठर लवडा कसा दाखवायचा हाच प्रश्न माझ्या मनांत घर करून राहिला होता.
रात्री आई-बाबा उशीरा घरी आले होते. ते बाहेरूनच जेवण करून आलेले होते. मला आईला बघण्याची फार इच्छा होती कारण सकाळी त्या हिरवी साडी आणि मलमली ब्लाऊजमध्ये ती खूपच मनमोहक दिसत होती व तिला त्यावेळी पाहून माझे समाधान झालेले नव्हते. पण सकाळच्या प्रसंगामुळे तिच्या समोर जायचे धाडस होत नव्हते. तिने जर विचारले तर काय सांगणार? मी कसे-बसे जेवण उरकले व माझ्या रूममध्ये येऊन बसलो. आईने चहा केला व बाबांना दिला आणि मलाही बोलावले. मी चहा पिण्यासाठी हॉलमध्ये गेलो व टीवी पाहत बसलो. नंतर आईने चहा आणला मला व लताला दिला.
त्यानंतर ती लग्नातील गंमती जंमती आम्हाला सांगू लागली. मी जास्त काही विचारत नव्हतो फक्त ती काय सांगते ते ऐकत होतो. तिच्या एकंदरीत बोलण्यावरून तिला माझ्याविषयी राग आहे असे काही जाणवत नव्हते. तीचे रोजच्या सारखेच संभाषण होते उलट आज लग्नावरून आल्यामुळे ती जास्तच फ्रेश आणि उत्साही दिसत होती. तिने आम्हाला आईस्क्रीम पण आणले होते ते रात्री खायचे ठरले. मला वाटले की बहुतेक ती सकाळचा प्रसंग विसरली असेल पण कधी ना कधी विचारल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या तरी माझ्या मनांवरील तणाव कमी झाला होता.
थोड्या वेळाने माझे आईस्क्रीम घेऊन मी माझ्या रुममध्ये गेलो व आई-बाबा पण त्यांच्या बेडरूममध्ये गेले. इकडे लताने लगेचच आईस्क्रीम खायला सुरुवात केली होती. त्यानंतर तिने लगेच लाईट घालवली व झोपायला गेली. तसे पाहिले तर लता नेहमी लवकरच झोपते, मात्र मी दहा ते अकरा वाजल्याशिवाय झोपत नाही आणि आई-बाबा तर एक दोन तास झवतच बसतात त्यामुळे त्यांनाही अकरा बारा वाजतातच झोपायला.
काल रात्री खूप उशीरा झोपलो होतो त्यामुळे माझी झोप पूर्ण झाली नव्हती आज लवकरच झोपायचे ठरविले होते. थोडा वेळ मी तसाच बेडवर पडून सकाळच्या प्रसंगाचा विचार करत राहिलो. खरोखरच मी जे सर्व करत आहे ते आईला आवडत आहे काय? खरंच दिनेश बोलल्याप्रमाणे आईने त्यावेळी ती सेक्सी पुस्तके वाचलेली आहेत किंवा त्यातील काही पाने फाडून घेतली आहेत? मी विचार करू लागलो की जर तिने ती पुस्तके वाचली असती तर मला नक्कीच विचारले असते, माझ्यावर रागावली असती पण तीने तसे काही केले नाही. आज सुद्धा सकाळी एवढे मला पूर्ण नागडे पाहिले व तीचा फोटो देखील माझ्या लवड्याखाली पाहिला तरी अजूनपर्यंत काहीही वाच्यता केली नाही.
कदाचित दिनेशच्या म्हणण्याप्रमाणे आईला देखील माझे प्रकार आवडू लागले असतील, तिला सुद्धा माझ्याकडून झवून घ्यायचे असेल. पण नंतर विचार केला की ती का माझ्याकडून झवून घेईल, बाबा तर भक्कम आहेत तिला झवायला, रोज तासन्तास झवत असतात, मग ती का माझ्याकडून झवून घेईल? माझ्या मनांत प्रश्नांचे काहूर माजू लागले होते. आईच्या मनात नक्की काय चालले आहे याचा शोध घ्यायलाच पाहिजे असे मी ठरविले. जर तिच्या मनात तेच चाललेले असेल जे माझ्या मनात आहे तर मग इतर गोष्टी करण्यात वेळ न घालवता सरळ एखाद्या दिवशी घरी कोणी नसतांना तिला पकडून काम करता येईल. पण तिच्या मनांत जर ते नसेल तर मात्र हा अघोरी उपाय ठरेल आणि भलतेच काहीतरी होऊन बसेल. त्यामुळे आईच्या मनाची स्थिती जाणणे खूप आवश्यक होते. या सर्व विचारांनी मला काही झोप येत नव्हती.
मग मी उठलो व आईने आणलेली आईस्क्रीम खायला सुरुवात केली. खाता खाता माझे लक्ष सहज आई बाबांच्या बेडरूमकडे गेले तेवढ्यात मला दिनेशचे बोलणे आठवले. तो म्हणाला होता की आज आई बाबा जबरदस्त झवाझवी करणार आहेत. मी त्यांच्या बेडरूमकडे पाहिले तर अजून बेडरूमची लाईट लागलेलीच होती. ज्याअर्थी बेडरूमची लाईट लागलेली आहे त्याअर्थी ते अजून झोपलेले नाहीत हे स्पष्ट होते आणि लाईट घालवल्याशिवाय ते काही झवाझवी चालू करणार नाहीत हे पण खरे होते. परंतु इतका वेळ झाला तरी ते अजून का नाही झवत? कदाचित ते लग्नामधील गमती जमतींविषयी गप्पा मारत असतील असे मला वाटले.
माझी आईस्क्रीम खाऊन झाली तरी त्यांच्या बेडरूममधील लाईट चालूच होती. मी परत बेडवर येऊन पडलो व आता झोपायचे असा विचार केला. थोडा वेळ तसेच पडल्यावर माझ्या मनात विचार आला की आज पण आपण त्यांच्या झवाझवीचा कानोसा घ्यायचा काय? कदाचित आज जोरजोराने आवाज करून झवतील. निदान त्यांच्या आवाजाने तरी आपल्याला आनंद मिळेल. मी ताडकन उठून बसलो व त्यांच्या बेडरूमकडे जाण्याचा निश्चय केला. पण अजून काही लाईट गेलेली नसल्यामुळे थोडा धीर धरू लागलो. नंतर विचार केला की तिथे जाऊन कानोसा तर घेऊ की आतमध्ये काय चाललेलं आहे.
मी माझ्या रूमचा दरवाजा उघडला व परत हळूच लोटून घेतला आणि त्यांच्या बेडरूमकडे जाऊ लागलो. बेडरूममध्ये लाईट चालू असल्यामुळे वाटले की त्यांच्या दरवाज्यापाशी जाऊन उभे रहावे. जाता जाता अचानक मला दिसले की आई बाबांच्या बेडरूमच्या खिडकीमधून थोडा प्रकाश बाहेर येत होता. कदाचित खिडकीच्या फटीमधून उजेड बाहेर येत असावा असा मी अंदाज बांधला. ज्याअर्थी बाहेर उजेड येत आहे त्याअर्थी खिडकीला मोठी फट असणार हे निश्चित होते. मी तिथे जाऊन त्या खिडकीच्या फटीतून आतमध्ये पाहण्याचा विचार केला. मी हळूहळू पावलांचा आवाज न करता खिडकीकडे जाऊ लागलो. मनांत खूप भीती वाटत होती की जर आपल्याला खिडकीतून बघतांना कोणी पाहिले तर काय होईल?
मी खिडकीपाशी गेल्यावर हळूच डोके वर करून फटीतून आत पाहू लागलो. लाईट चालू असल्यामुळे मला आतील सर्व गोष्टी स्पष्ट दिसत होत्या. आतील दृष्य पाहून तर मी हबकूनच गेलो. आई व बाबा एकमेकांच्या मिठीत बेडशेजारी उभे होते व बाबा आईच्या ओठांचे चुंबन घेत होते. आईच्या नाकात नथ असल्यामुळे चुंबन घेताना तिची नथ हालायची व लाईटमुळे चमकायची. मी त्यांचा प्रणय बघून तापू लागलो होतो. नंतर बाबा बेलगाम होऊन आईच्या शरीराशी झटू लागले. आईने पण कशाचीही तमा न बाळगता बाबांना सहकार्य केले. बाबा आईला जोरजोराने आवळत होते, तिच्या ब्लाऊजला ओढत होते आणि एखाद्या भिकारी माणसाप्रमाणे आईचे मुके घेत होते. ते एकमेकांना सारखे अलिंगन देत आपल्या शरीराची गरमी वाढवत होते.
आज ते लाईट चालू ठेऊनच झवाझवी करणार हे स्पष्ट दिसत होते. आपली दोन्ही मुले झोपलेली आहेत त्यामुळे लाईट लावूल झवण्यात काही समस्या नाही असा विचार त्यांनी केला असेल. एकमेकांना चोळता चोळता बाबांनी आता आईचा पदर ओढला व तिचा ब्लाऊज पूर्णपणे उघडा झाला. आतमधील दोन्ही स्तन बाहेर येण्यासाठी तयार होते फक्त जणू ब्लाऊजची बटने निघण्याची वाट पाहत होते. आईचा पदर ओढल्यावर बाबांनी लगेच तीचा ब्लाऊज काढायला सुरूवात केली. माझे इकडे हाल चालले होते, आता आपल्याला आईचे गोरे गोमटे स्तन बघायला मिळणार या अपेक्षेने मी वेडा झालो होतो. कधी एकदा बाबा ब्लाऊज काढतात आणि आईचे स्तन बाहेर येतात असे मला झाले होते.
आज मला आई बाबांची संपूर्ण झवाझवी बघायला मिळणार होती आणि तेही शुभ्र प्रकाशामध्ये, या विचाराने माझ्या आनंदाला पारावार राहिला नव्हता. मला खरंच दिनेशचे खूप आभार मानले पाहिजे कारण त्याने जर मला सांगितले नसते की आज आई बाबा जबरदस्त झवाझवी करणार आहेत तर कदाचित मी झोपी गेलो असतो व मला यांचा खेळ बघायला मिळाला नसता. आज खऱ्या अर्थाने मी एका स्त्री पुरुषाची प्रणयक्रीडा पाहणार होतो आणि ती ही माझ्या आई बाबांची, ज्यांच्या खेळामुळेच आज मी या जगात आहे.
बघता बघता बाबांनी लगबगीने आईचा ब्लाऊज काढला व लगेच तीचा ब्रा देखील सोडला. आई शप्पथ ते दृष्य पाहून मला स्वर्गात आल्यासारखे झाले होते. आईचे ते गोड, गोल गुबगुबीत, गोरे गोमटे स्तन पाहून तर मी चक्रावून गेलो होतो. इतके सुंदर स्तन तर मी फोटोत किंवा त्या सेक्सी पुस्तकांत सुद्धा पाहिलेले नव्हते. कमालीचे देखणे व लोभस असे आईचे स्तन पाहून मी मंत्रमुग्ध झालो व माझा लंड अतिशय वेगाने साटकन उभा राहिला. मी एकदम बुचकळून गेलो होतो, माझ्या हाता पायामध्ये थरकाप चालू झाला होता, छाती जोरजोराने वाजू लागली होती, श्वासोच्छवास वाढला होता. माझा लंड वळवळ करू लागल्यामुळे त्याला परत आत घालण्यासाठी मी हळूच माझा हात खाली घेतला व तेवढ्यात माझे डोके खिडकीच्या एका फळीला लागल्यामुळे थोडा आवाज झाला. आवाज झाल्यामुळे मी तसाच खाली सरकलो व भिंतीला खेटून बसलो.
मला भीती वाटू लागली की जर बाबांनी खिडकी जवळ येऊन पाहिले तर काय होईल? आणि भीतीप्रमाणेच बाबांनी थोड्याच वेळात खिडकी उघडली व बाहेर पाहिले परंतु त्यांना काहीही दिसले नाही. मी खिडकीच्या खालच्या बाजूला बसलेलो असल्यामुळे त्यांच्या काही लक्षात आले नाही. मग त्यांनी परत खिडकी ओढली व आतून कडी लावली. कदाचित आतून कडी न लावल्यामुळेच खिडकीतून फट निर्माण झाली होती. आता कडी लावल्यामुळे खिडकीतून अजिबात प्रकाश दिसत नव्हता. बाबांनी खिडकी लावताच मी लगेच माझ्या रूमकडे गेलो व हळूच दरवाजा उघडून आत जाऊन बसलो.
माझ्या रुमची लाईट बंदच होती त्यामुळे त्यांना काही संशय येण्याचा प्रश्न नव्हता. मी जरी आतमध्ये जाऊन बसलो होतो तरी माझे लक्ष अजूनही त्यांच्या बेडरूमकडेच होते. मी स्वत:ला खूप शिव्या देत होतो कारण माझ्या चुकीमुळेच खिडकीचा आवाज झाला. जर आवाज झाला नसता तर आज मला आई बाबांची संपूर्ण झवाझवी शुभ्र प्रकाशात पाहता आली असती. मला माझ्या प्रिय आईचे संपूर्ण नागडे शरीर पाहता आले असते. आज मला फक्त तिचे कोमल स्तन पाहण्याचीच संधी मिळाली. माझ्या बेजबाबदारपणामुळेच आज एवढी मोठी सुवर्णसंधी मी गमावली होती. आता यापुढे नेहमी बाबा खिडकी लावलेली आहे की नाही हे पाहिल्याशिवाय आईला झवणार नाही. माझ्या छोट्याशा  चुकीमुळे आजची संधी तर हुकलीच होती परंतु भविष्यात पण आता कधीच मी ते पाहू शकणार नाही.
आता पश्चाताप करून काहीही उपयोग नाही, आता यापुढे काय करायचे याचा विचार करणे योग्य ठरेल असे मला वाटले. मी बेडवर विचार करतच बसलो होतो तेवढ्यात बाबांच्या बेडरूमचा दरवाजा उघडलेला मला दिसला. मी लगेच माझ्या खिडकीच्या जवळ गेलो व फटीतून तिकडे पाहू लागलो. बाबांनी लुंगी गुंडाळली होती व दरवाजात येऊन हॉलकडे व माझ्या रुमच्या दरवाजाकडे पाहत होते. बाबांच्या पाठोपाठ आई सुद्धा दरवाजामध्ये आली होती व ती बाहेर पाहू लागली होती. कदाचित त्यांना शंका आली असावी की मीच त्यांच्या खिडकीमधून बघत होतो की काय.
ते एकमेकांबरोबर थोडे हळू आवाजात पुटपुटले व परत आत जाऊ लागले. आता मात्र आईने ती रेशमी साडी व मलमली ब्लाऊज काढलेला होता. तीने आता पिवळ्या रंगाचा गाऊन घातला होता व अंगावरचे दागीने देखील काढून ठेवले होते. आईकडे पाहून माझे भान हरपायला लागले होते कारण तिने आपले केस मोकळे सोडलेले होते आणि मोकळ्या केसांमुळे तिचे सौंदर्य अजून खुलून दिसू लागले होते. लाईटच्या प्रकाशात आईला झवण्याचा प्रयत्न फसल्यामुळे कदाचित आता बाबा आईला अंधारातच पण बेदरकारपणे झवतील यात शंका नव्हती. केस मोकळे सोडलेले असल्यामुळे आता खरी त्यांची झवाझवी रोमांचक होणार होती.
बाबांनी बेडरूमचा दरवाजा लावून घेतला व मी पण परत बेडवर येऊन पडलो. मघाशी आईचे मस्त स्तन पाहिल्यामुळे ते माझ्या नजरेसमोरुन जात नव्हते. काहीही करून आपल्याला ते स्तन चोखायचेच आहेत, दाबायचेच आहेत हे मी मनांत ठाणले.
काल आईने माझ्या बेडवरील सेक्सी पुस्तकातील नागडे फोटो पाहिले होते तरी तिने मला काल दिवसभरात काही विचारले नाही. आज सकाळी देखील तिने मला बेडवर नागडे झोपलेले तसेच तिच्या फोटोला झवलेले पाहिले परंतु आतापर्यंत ती काहीही बोलली नाही व कुणाला सांगितलेही नाही. तिने माझा लंड आपल्या डोळयांनी पाहून सुद्धा मला त्याविषयी एकही प्रश्न विचारला नाही, उलट ती दोन्ही दिवस एकदम आनंदात व उत्साहात दिसत आहे, तिचा मुड एकदम ठीक आहे असे वाटते. कदाचित दिनेश बोलला त्याप्रमाणे तर होत नसेल? आईला माझे सर्व प्रकार आवडत तर नसतील? कदाचित माझा उघडा लवडा पाहून ती पण खूष झाली असेल? आता मलाही तसेच वाटू लागले होते. आई आता माझ्याकडून झवून घेण्याचा विचार करत असेल.
त्यामुळे दिनेश बोलल्याप्रमाणे आता आपण काहीतरी कारण शोधून आईला आपला ताठर लंड दाखवायलाच पाहिजे. एकदा का तिने माझा सोटा पाहिला की मग पुढचे काम आपोआपच होईल. बराच विचार केल्यानंतर आपण उद्याच आईला आपला सोटा दाखवायचा असा मी निश्चय केला. गेले दोन दिवस सतत काही ना काही घडते आहे तरी आई आपल्याला काही बोलत नाही त्यामुळे वातावरण तापलेले आहे आणि अश्याच तापलेल्या वातावरणात आपण पोळी भाजून घेतली पाहिजे असे मी ठरविले. परवा तिने पुस्तकातील नागड्या स्त्रीयांचे फोटो पाहिले, आज सकाळी माझा झोपलेला लंड, मांड्या, ढुंगण पाहिले व उद्या जर तिने माझा ताठर लंड पाहिला तर आपले कामच झाले म्हणून समजा. कारण दिनेश बोलल्याप्रमाणे एकदा का बाईने आपला ताठर लंड पाहिला की ती तो परत परत पाहण्यासाठी प्रयत्न करते, आणि दोन तीन वेळा पाहिला की मग तो आपल्या पुच्चीत घेण्यासाठी प्रयत्न करते. परंतु तिने पाहिलेला ताठर लंड ती सहजा सहजी विसरत नाही. मग आपण थोडा प्रयत्न केला तरी ती लगेच झवायला तयार होते. उद्या जर आपण तिला लंड दाखवला नाही तर एवढे वातावरण तयार व्हायला परत बराच वेळ लागेल आणि मध्येच काही घडले तर सगळ्यावर पाणी पडेल.
उद्या काहीही झाले तरी आईला आपला सोटा दाखवायचाच असे ठरवून नियोजन करायला सुरूवात केली. आजच्या सारखेच जर उद्याही केले तर मात्र तिला शंका येईल त्यामुळे माझ्या बेडरूममध्ये आता तिला सोटा दाखवून चालणार नाही. मग मी थोडा विचार केला, एक भन्नाट कल्पना शोधली. उद्या सकाळी खूप उशीरा उठायचे. आई उठवायला आली की पोट दुखण्याचा बहाणा करायचा व तसेच झोपून रहायचे. त्यानंतर कदाचित आई काही औषध देईल किंवा गोळ्या खायला देईल. पोटाचे औषध गोळ्या खाल्याने काहीही त्रास होणार नाही हे मला माहिती आहे.
काही वेळाने बाबा ऑफीसला जातील त्यांच्या पाठोपाठ लता पण शाळेत निघून जाईल. त्यानंतर घरामध्ये मी आणि आई दोघेच असणार. सकाळी उशीरा उठल्यामुळे सगळ्यात शेवटी मी टॉवेल न घेताच आंघोळीला जाणार व आंघोळ झाल्यावर आईकडे टॉवेल मागणार. आई टॉवेल घेऊन येईपर्यंत मी बाथरूममध्ये पूर्ण नागडा झालेलो असणार. आईने दरवाजातून मला टॉवेल द्यायला हात पुढे केला की मी टॉवेल घेताना पाय घसरण्याचे सोंग करणार व आईच्या समोरच बाथरुममध्ये खाली पडणार.
मी जरी नागडा असलो तरी आई मला उठवण्याचा प्रयत्न करणार व त्याचवेळी ती माझा कडक झालेला सोटा बघणार. एकदा का तिने माझा सोटा पाहिला की मग पुढील सगळ्या गोष्टी आपोआपच घडतील. या घटनेमुळे कदाचित आई मला ओरडेल परंतु मी एकटाच असल्यामुळे त्याचे एवढे दु:ख वाटणार नाही. त्यानंतर मग दिवसभरात तिचा राग शांत होईल व रात्रीपर्यंत ती नॉर्मल होऊन जाईल. परंतु जर सुदैवाने उद्या ती माझा सोटा बघून सुद्धा काही बोलली नाही तर मात्र ती फसली असेच समजा आणि एकदा का ती माझ्या जाळ्यात अडकली मग तिला कुठे आणि कसे झवायचे हे काय सांगाण्याची आवश्यकता नाही. अशा प्रकारे उद्याचे नियोजन करून मी शांतपणे झोपलो.
दुसऱ्या दिवशी मला लवकरच जाग आली होती परंतु पोट दुखण्याचे सोंग घ्यायचे असल्या कारणाने मी तसाच अंथरूणात पडून राहिलो. आज मी सगळी चादर माझ्या अंगावर घेऊन झोपलो होतो. रोजच्या उठण्याची वेळ झाली तरी अजून मी उठलो नसल्यामुळे आई बाहेरून हाक मारू लागली. आईने दोन तीन वेळा हाक मारली तरी मी काही आवाज दिला नाही. मग आई स्वयंपाकघरात निघून गेली व परत पाच सात मिनिटांनी मला उठवायला आली. यावेळीही तीने दोन वेळा हाक मारली पण मी काही उत्तर दिले नाही. मग तीने माझा रूमचा दरवाजा वाजवला व हाक मारू लागली.
दोन तीन वेळा दरवाजा वाजवल्यानंतर आता मी उठायचे ठरविले. बेडवरून उठून हळूच दरवाजा उघडला व परत बेडवर येऊन पडलो. ते पाहिल्यावर आईने विचारले,
"काय रे विजय, काय झाले? शाळेत जायचे नाही का तुला? उठ लवकर आवर, लता निघाली बघ शाळेत."
मी म्हणालो,
"आई आज माझं पोट दुखतंय, मी झोपतो जरा वेळ."
त्यावर ती म्हणाली,
"कशामुळे पोट दुखतंय? काल काय खाल्लं होतं? रात्री तर आईस्क्रीम खालेली आहेस तू."
त्यावर मी बोललो,
"माहिती नाही, पण दुखतंय जरा, मी झोपतो."
असे म्हणून मी पुन्हा तोंडावर चादर ओढली व झोपण्याचे नाटक केले. त्यानंतर आई माझ्याजवळ आली व तिने माझ्या कपाळावर हात ठेवून ताप आहे की नाही ते पाहिले व दरवाजा लोटून किचनमध्ये गेली. दहा मिनिटांनी ती परत माझ्या रूममध्ये आली व मला म्हणाली,
"विजय, उठ. हा सोडा घेऊन झोप जरा, म्हणजे बरे वाटेल."
मी हळूहळू उठलो व आईकडे न बघताच तिच्या हातातील ग्लास घेतला व सर्व सोडा पिऊन टाकला आणि परत चादर घेऊन झोपलो.

क्रमश:
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 1,906 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 3 3,881 08-01-2021, 03:12 PM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 4,143 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (३) myownstories 0 5,244 07-20-2021, 12:00 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (२) myownstories 1 3,603 07-19-2021, 07:57 PM
Last Post: rockhard
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (१) myownstories 0 3,848 07-16-2021, 11:53 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (३) myownstories 2 5,798 07-11-2021, 08:55 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (२) myownstories 1 3,592 07-11-2021, 05:17 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (१) myownstories 0 3,945 07-08-2021, 09:40 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (३) myownstories 0 3,321 07-08-2021, 12:13 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)