आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (2)
06-10-2021, 11:26 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (2)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

दिनेशच्या सल्ल्याने माझा आत्मविश्वास एकदम वाढला होता व कधी नव्हे तो मला माझा अभिमान वाटत होता कारण इतक्या प्रयत्नांनतर मी आज हमखास माझ्या आईला झवणार होतो. आता संध्याकाळचे सहा वाजले होते परंतु आईने अजून मला एकदाही फोन केला नव्हता त्यामुळे मला तिचा रागच आलेला होता. दिवसभर मी काहीच खाल्लेले नव्हते त्यामुळे पोटात कावळे कोकत होते म्हणून काही तरी खाण्याचा विचार केला.
खिश्यात पैसे होते त्यामुळे हॉटेलमध्ये गेलो व माझा आवडता मेनू मसाला डोसाची ऑर्डर दिली. मी विचार करत ऑर्डरची वाट पाहत बसलोच होतो त्यामुळे सहजच खिशातून मोबाईल काढला व बघतो तर तो बंद झालेला होता. तेव्हा लक्षात आले की घरून निघताना मी रागाने मोबाईल बंद करून ठेवला होता व परत चालू करण्याचेच विसरालो. इतका उशीर झाल्यामुळे कदाचित आई मला फोन सुद्धा करत असेल पण बंद असल्यामुळे काहीच कळले नाही.
मी लगेच फोन चालू केला व चालू करताच मला दिनेशचे पाच-सहा मिस्ड कॉल दिसले मात्र आईचा एकही मिस्ड कॉल दिसला नाही म्हणजे तिने फोन करण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला नव्हता. दिनेशचे एवढे मिस्ड कॉल पाहून मी लगेच त्याला फोन केला. त्याने पहिल्या रिंगमध्येच फोन उचलला व बोलला,
"अरे तू फोन का बंद केला होतास?"
त्यावर मी बोललो,
"अरे नाही रे, सकाळी घरातून निघताना रागाने बंद केला होता पण नंतर चालू करण्याचे लक्ष्यातच नव्हते. आता इथे हॉटेलमध्ये बसलो तेव्हा फोनची आठवण झाली व बघतो तर बंद."
त्यावर दिनेश म्हणाला,
"अरे तुला एक भन्नाट आईडिया सांगायची होती, तुझ्या मनाला पटली तर कर नाहीतर विषय सोडून दे, मला सहज आठवले म्हणून तूला सांगतो."
मी विचारले, "कोणती अशी भन्नाट आयडिया सूचली तुला?"
त्यावर तो बोलू लागला,
"अरे रात्री तू आईच्या जेवणामध्ये औषध टाकल्यानंतर काही वेळातच ती तुझ्याकडून मनसोक्त झवून घेणार यात काही शंका नाही परंतु हे फक्त आजच असे घडेल. पुन्हा तसे होईल की नाही याची खात्री नाही, त्यामुळे जर तुला तिच्या मनाविरूद्ध पुढे पर कायम झवायची इच्छा असेल तर तू तिला ब्लॅकमेल करून तुझी वासनापूर्ती करू शकतोस. हे तुला मी फक्त एक पर्याय म्हणून सांगतोय लक्ष्यात घे. मला माहिती आहे की तुला तिच्या मनाविरूद्ध झवायचे नाही तर तुला तिला प्रेमाने मिळवायचे आहे पण कदाचित तिला तुझ्याबरोबर संबंध ठेवायचेच नसतील तर तू काहीही करू शकत नाहीस, बरोबर ना?
पण जर तुला तिच्याविना जमेनासेच झाले, तिला झवल्याशिवाय तुला चैनच मिळत नाही, किंवा तिच्या पुच्चीत लंड घातल्याशिवाय तू जगूच शकत नाही असे तुला वाटल्यास तू तिला ब्लॅकमेल करून पाहिजे तेव्हा झवू शकशील, पण एवढेच की ते तिच्या मनाविरूद्ध असेल त्यामध्ये तुला थोडी मजा येईल पण तुझ्या आईला त्यातून आनंद मिळणार नाही व ती सतत तुझा द्वेष करत राहिल.
त्याचा वापर करावे की नाही तुझ्या मनावर असेल परंतु जेव्हा रात्री ती तुझ्याकडून झवून घेईल त्यावेळी मोबाईलमध्ये त्याचे संपूर्ण रेकॉर्डींग करून ठेव. भविष्यात तशी परस्थिती आलीच तर त्याचा तुला उपयोग होईल व तिच्या मनाने तर ती तुझ्याकडून झवून घेणार नाही पण तिच्या मनाविरूद्ध मात्र तू तिला नक्कीच झवू शकतोस."
दिनेशचे बोलणे ऐकल्यावर मी त्याला म्हणालो,
"दिनेश तुझी कल्पना तर एकदम भारी आहे परंतु मला तिला असे नाही रे मिळवायचे रे. खरं तर औषध टाकणे सुद्धा मला जरा वेगळेच वाटत आहे पण एकदाच करायचे आहे म्हणून ठीक आहे परंतु नेहमी नेहमी तिला ब्लॅकमेल करून झवणे मला चांगले वाटत नाही कारण त्या झवण्याला काहीच अर्थ राहणार नाही, फक्त आपली हवस मिटविल्यासारखे होईल. मला आईबरोबर असे संबंध ठेवायचे आहेत की त्यामधून तिला आणि मला दोघांनाही आनंद मिळाला पाहिजे. तरी पण मी रेकॉर्डींग करून ठेवतो त्यामुळे तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे कधी गरज पडलीच तर त्याचा उपयोग करता येईल."
हॉटेलमध्ये नाष्टा केल्यावर मनांत विचार आला की आज खूप उशीरा घरी जावे कारण सकाळी आई तर खूप चिडली होती त्यामुळे लवकर घरी गेलो नाही तर ती जरा काळजी करेल, कदाचित मी रागाने कुठे निघून जातो की काय हा पण विचार करेल व तिच्या मानातील माझ्याविषयीचा राग जरा कमी होण्यास मदत होईल. पण नंतर विचार केला की जर मी लवकर घरी गेलो नाही आणि आईला भीती वाटायला लागली तर कदाचित ती लगेच बाबांना फोन करेल व सकाळचा प्रसंग सांगेल किंवा मग काहीही करून मावशीला घरी बोलावून घेईल.
यापैकी कोणतीही गोष्ट झाली तरी घोटाळा होईल व आपण जो शेवटचा प्रयत्न करणार आहे तो शक्य होणार नाही व तसेही ही पावडर आईच्या जेवणामध्ये टाकायची असल्यामुळे ती जेवायच्या आत आपण घरी पोहोचले पाहिजे. जर तिने आपण जाण्याआधीच जेवण उरकून घेतले तर काही उपयोग होणार नाही.
मी हॉटेलमध्ये थोडे खाल्ले होते त्यामुळे आता घरी जेवलो नाही तरी काही बिघडणार नाही म्हणजे हे औषध सगळ्या जेवणामध्ये टाकले तरी चालू शकेल कारण मी तर जेवणार नाही आणि तसेही त्यानंतर भरपूर झवायचे असल्यामुळे जास्त जेवण केले तर लवकर थकवा येईल व झोप पण येईल. मी मनाशी ठरविले होते की आई फक्त आजच्या दिवसच आपल्या खाली येणार आहे त्यामुळे आज भरपूर झवून घ्यायचे, मनसोक्त आनंद घ्यायचा. आईचा प्रत्येक अवयव चोळून, दाबून, चाटून काढायचा.
तिच्या ओठांचा रस तोंडाने चोखून घ्यायचा, लालबुंद, मुलायम ओठांवर आपल्या ओठांचा वर्षाव करायचा व मन भरेपर्यंत मुके घ्यायचे. आईच्या दोन्हीही बगला, बगलेतले मोठमोठे केस चाटून, चोखून घ्यायचे, तिच्या बगलांचा मंद सुगंध नाकात साठवून ठेवायचा. आईचे गोल, गुबगुबीत व टणक असे दोन्ही स्तन हातांनी कुरवाळून, चोळून चोळून बेजार करायचे, स्तनांची मऊ, लुसलुसीत बोंडे जीभेने चाटून चाटून, चोखायची व हलकेच दातांनी त्यांचा चावा घ्यायचा व त्यामुळे आई दचकली की लगेच तिच्या ओठांवर ओठ ठेऊन खोलवर मुका घ्यायचा.
आईचे नितळ पोट, मुसमुसलेल्या मांड्या तसेच टरटरीत फुगलेले, गोलाकार ढुंगण माझ्या जिभेने चाटून चाटून ओले करणार. आणि शेवटी तिच्या अंगाच्या मंद सुगंधाने मंत्रमुगध होऊन तिचे दोन्ही पाय फाकवणार व आपला जाड, टणक, तलवारीसारखा लंड आईच्या पुच्चीमध्ये सारकन घुसवणार. मग बिनधास्तपणे, नॉनस्टॉप कितीतरी वेळ आईला झवत राहणार. ज्यावेळी तिचे समाधान होईल त्यावेळी मी थांबणार व तिच्या उघड्या अंगावर माझे अंग सोडून देणार.
मी विचार केला की घरी आई वाट बघत असेल त्यामुळे अंधार होण्याच्या आतच घरी पोहोचले पाहिजे नाहीतर ती बाबांना फोन करेल व मग सगळे नियोजन बिघडून जाईल. मी आता ठरविले होते की आई जर माझ्याशी बोलू लागली तर सकाळचा राग मनांत न ठेवता तिच्याशी मनमोकळेपणाने बोलायचे व तिच्या नकळत जेवणामध्ये औषध टाकायचे. पण जर तिच्या मनातून अजूनही सकाळचा राग गेलेला नसेल तर मग सरळ जाऊन तिचे पाय धरायचे व रडून तिची माफी मागायची.
कारण जोपर्यंत मी तिच्याशी बोलत नाही तोपर्यंत तिचे लक्ष विचलित होणार नाही. जर तिचे लक्ष विचलित झाले तरच मी तिच्या जेवणामध्ये औषध टाकू शकतो कारण इतर कोणत्याही मार्गाने ती औषध खाणार नाही.  जर तीने मला माफ केले तर काही तरी गोड खावे म्हणून मी आईस्क्रीम घेण्याचे ठरविले कारण आईला आईस्क्रीम खूप आवडते. आणि जरी तीने माफ केले नाही तरी घरातील लाईट घालवून एक दोन मिनिटांत जेवणांत औषध टाकायचे नंतर आईने बोलावले की थोडं खाटखूट करून लाईट चालू करायची. मग एकदा का रात्री झवाझवी झाली की शेवटी आईची आवडती आईस्कीम तिला खायला द्यायची. जाता जाता मी शेजारील दुकानातून दोन आईस्क्रीमचे कोन घेतले व दोन तीन कॅटबरीज पण घेतल्या कारण मला कॅटबरी खूप आवडते. घरी गेल्यावर मी दबकत दबकतच आत शिरलो व बघतो तर घरात कोणीच नव्हते. सगळ्या रूमचे दरवाजे लावलेले होते व किचनची कडी ओढलेली होती.
मी किचनचा दरवाजा उघडला व आत गेलो आणि आणलेले आईस्क्रीमचे कोन फ्रीजमध्ये ठेवले. खालच्या कप्प्यात पाहिले तर तेथे एक गुलाबजामचे पाकीट होते. मला गुलाबजाम खूप आवडतात त्यामुळे आता खायची खूप इच्छा झाली होती त्यामुळे पाकीट उघडायला लागलो पण ते पॅक केलेले होते. मला वाटले की कदाचित कोणाला तरी भेट देण्यासाठी आईने आणले असतील कारण सकाळी फ्रीजमध्ये गुलाबजाम दिसले नव्हते.
मी माझा मोह आवरला गुलाबजाम न खाता तसाच माझ्या रूममध्ये गेलो. मी रूममध्ये गेल्यावर मला काही बायकांचा आवाज यायला लागला त्यामुळे खिडकीतून बघू लागलो. आमच्या घरामध्ये चार-पाच बायका व त्यांच्याबरोबर माझी आई पण येत होती. सर्वांनी मेकअप करून नखरा केलेला होता व चांगल्या नवीन साड्या घातलेल्या होत्या आणि हसत खेळत गप्पा मारत होत्या.
त्या सर्व घरात आल्या व त्याचबरोबर प्रत्येकीने परफ्युम लावला असल्यामुळे घरामध्ये सुगंधाने घमघमाट झाला होता. काय चालले आहे मला काही कळत नव्हते. त्या सगळ्या आमच्या हॉलमध्ये गेल्या. मी आल्यावर सरळ माझ्या रूममध्ये येऊन बसलो होतो व लाईट बंद होती त्यामुळे मी आतमध्ये आहे याची त्यांना कल्पना नव्हती परंतु मी खिडकीच्या फटीतून त्यांच्याकडे पाहत होतो व त्यांच्या गप्पाही ऐकत होतो.त्या सर्व आईच्या मैत्रिणी होत्या व कुठून तरी एका वाढदिवसाच्या पार्टीवरून आल्या होत्या.
माझ्या आईने परवा लग्नासाठी घातलेली हिरवी साडी नेसली होती व त्या दिवशीचाच मलमली ब्लाऊज घातलेला होता. त्या साडी व ब्लाऊजमध्ये आई खूपच सुंदर व लोभस आणि सेक्सी दिसत होती, फक्त आज तीने ओठांना लाली मात्र लावली नव्हती व नाकात नथ व कमरेला छल्ला नव्हता, बाकी त्या दिवशी सारखीच आजही ती एखाद्या अप्सरेपेक्षा कमी सुंदर दिसत नव्हती.
आता त्यांच्या खाजगी गप्पा चालू झाल्या होत्या. एक बाई म्हणाली की,
"तुझा ब्लाऊज खूप छान दिसतो गं, कुणाकडे शिवला आहेस?"
त्यावर ती बाई म्हणाली, "अगं आमच्या नेहमीच्या त्या टेलरकडेच शिवला की. दुकान छोटेसेच आहे पण तो शिवतो खूप छान अगदी पाहिजे तसे शिवून देतो."
हे ऐकल्यावर पहिल्या बाईने विचारले, "म्हणजे तू लेडीज टेलरकडे नाही शिवला?"
ती म्हणाली,
"नाही गं, तो आमचा नेहमीचा टेलर आहे. गडी माणूस आहे पण त्याला आपले सगळे कळते. माप घेताना थोडे चाळे करतो पण जाऊ दे, तो काय तोडून घेणार आहे का आपले आमे? आणि शेवटी बिल देतानाही आपण देऊ तेवढेच घेतो, काही कटकट करत नाही."
ती असे बोलल्यावर सगळ्या हसू लागल्या. मी पाहिले की माझी आई देखील खदखदा हसत होती. त्यावर दुसरी एक बाई बोलली,
"अगं आमे जेवढे दाबून घेऊ तेवढे चांगलेच की, दाबल्याने थोडेच त्यातले पाणी कमी होते? मी तर टेलरकडून माप घेता घेता दाबूनच घेतले असते."
त्यावर त्यांचा परत हश्या झाला.
एका बाईने माझ्या आईच्या एका स्तनाला हातच लावला व विचारले,
"काय गं सुमन, तुझे आमे मात्र अजूनही कडक आहेत हां, आणि गोल गरगरीत सुद्धा."
असे बोलता बोलता तिने आईचा पदर खाली खेचला आणि दोन्ही स्तन आपल्या हातांनी हालवायला लागली. त्यावर सगळ्या हसू लागल्या.
तिने हसून विचारले, "काय गं, भाऊजी दाबत नाही की काय?"
मग आई बोलली,
"अगं काय सांगू, आला की पहिला आमेच धरतो. त्याचा माझ्या पुच्चीपेक्षा आम्यावरच खूप जीव आहे. पोरं बघत नाही का माणसं बघत नाही, माझे आमे चोळत राहतो. अगं तुला सांगते, संध्याकाळी घरी आला की हॉलमध्ये पेपर वाचत बसतो. पुढे विजय व लता अभ्यास करत असतात पण हा बाबा मला खुणेने बोलावतो व शेजारी बसायला सांगतो.
मग हळूच माझ्या पाठीमागून हात घालतो व आमे चोळायला लागतो. आता वरच्यावर कितीही चोळून काय उपयोग? मग मीच हळूच पदराआडून ब्लाऊजची बटने खोलते व मोकळे करून देते. मग बसतो दाबत चुळूचूळू."
आईच्या तोंडून असे ऐकून मी तर हैराणच  झालो. बायकांच्या खाजगी गप्पा ऐकणे म्हणजे एक पर्वणीच असते, कोण, काय आणि कसे सांगेल काही कल्पना नसते.
त्या बाईने आईचे दोन्ही स्तन हाताने हालवताना पाहून माझा लवडा ताठ झाला व मनात विचार करू लागलो की थांब आता काही वेळाने मी पण तुझे दोन्ही स्तन माझ्या हातात घेऊन हालवत बसणार आहे.
नंतर एका बाईने विषय काढला,
"अगं, तो वाढदिवस होता ना? त्या मुलीचा भाऊ पाहिलास का तू?"
बाकीच्या बाया बोलू लागल्या, "हो हो पाहिला की."
एक जण म्हणाली,
"किती चिकणा दिसतो तो?"
दूसरी म्हणाली, "चिकणा तर आहेच पण शाळेतही खूप हुशार आहे म्हणतात."
त्यावर सर्वांत जास्त वयाची बाई म्हणाली,
"अगं बायांनो, त्याचं मला नका कौतुक सांगू, तुम्हाला माहिती आहे का तो त्या कोमललाच लागतो."
एकीने विचारले, "म्हणजे?"
त्यावर ती म्हणाली, "अगं, कोमलला म्हणजे त्याच्या आईलाच."
त्यावर पहिलीने विचारले, "लागतो म्हणजे?"
त्यावर ती म्हणाली,
"अरे देवा, अगं, लागतो म्हणजे तो त्याच्या सख्ख्या आईला, म्हणजे कोमलला झवतो."
आता सगळ्या बायकांनी तोंडात बोटे घातली. माझी आई पण कावरी बावरी झालेली दिसत होती.
त्यावर ती वयाने मोठी बाई सांगू लागली,
"अगं, याच्यामध्ये त्या मुलाचा काही दोष नाही, ती कोमलच एक नंबरची झवाडी आहे. आज तुम्ही तिचा नखरा पाहिला का कसा होता? मुलीचा वाढदिवस होता ना तिच्या? मग असा अपूरा आणि अंगाला चिकटणारा ड्रेस घालायची काय गरज होती का? आज मस्तपैकी रेशमी साडी घातली असती तर काय झाले असते? पण नाही, तिला तिची जवानी दाखवायची होती ना सगळ्यांना? कशी ढुंगण हालवत चालायची?"
"आणि तो तिचा पोरगा कसा सारखा तिचा हात हातात घेऊन फोटो काढायचा, जशी ती त्याची मैत्रिणच आहे आणि ती पण चांगली स्माईल देऊन पोच द्यायची."
सकाळी मी आईला आंघोळीनंतर धरले होते त्यामुळे आता आईच्या मनांत पण चलबिचल व्हायला लागली होती.
आईने त्या बाईला विचारले,
"अगं पण, मला हे कळत नाही त्यांचं चालू कसं झालं?"
त्यावर ती म्हणाली,
"अगं, सुमन ती कोमल पहिल्यापासूनच एकदम लुच्चड आहे, तिला आंड भेटला की काही शुद्ध राहत नाही, मग ती कशाचाही विचार करत नाही. तिला लंड चोखायला खूप आवडतो."
मध्येच एका बाईने विचारले, "अहो, तुम्हाला त्या कोमलबद्दल एवढी सविस्तर माहिती कशी?"
त्यावर ती म्हणाली, "अगं, तीची नणंद माझी एकदम जवळची मैत्रिण आहे आणि ती मला सगळं सांगते, काहीही लपवून ठेवत नाही माझ्यापासून. कोमलचा नवरा बाहेर रांडांना झवतो हे सुद्धा तिने मला सांगितले."
लगेच दुसरी बाई म्हणाली, "भंगारच आहे कोमलचा नवरा. घरी अशी फटाकडी बायको असताना सुद्धा रांडांकडे जातो."
त्यावर शेजारची बोलली, "अगं, म्हणूनच कोमल तिच्या मुलाकडून आपली हौस पूरी करून घेत असेल."
मध्येच आईने विचारले, "अहो पण, पुढे काय झाले? त्यांचे कसे काय जमले?"
मला कळत नव्हते आई त्या लफड्यामध्ये एवढा का इंटरेस्ट घेत आहे? तिला तर ते पटत नाही मग आता का जाणून घेतेय?
त्यावर मोठी बाई सांगू लागली,
"अगं सुमन, कोमलला लंडाची खूप आवड आहे. तिला झवण्यापेक्षा लंड चोखायलाच जास्त आवडते."
त्यावर एक बाई बोलली,
"अगं, तिलाच का मला पण लंड चोखायला खूप आवडते."
त्यावर मोठी बाई म्हणाली,
"अगं, तुला आवडतो आणि आम्हाला काय आवडत नाही व्हय? लंड चोखायला कुणाला आवडत नाही? सर्वांना आवडते पण त्याला काही शिस्त वगैरे असते की नाही? वेळ, काळ, ठिकाण याचा विचार करावा लागतो की नाही?"
"बघ सुमन, अगं ती कोमल, कधीही मनांत आलं की सरळ तिच्या नवऱ्याच्या प्यांटची चैन खोलायची व त्याचा आंड बाहेर काढून चोखायला लागायची. दिवस बघत नव्हती की रात्र बघत नव्हती, मनांत आले, इच्छा झाली की चैन खोलायची व चोखत बसायची. आता नवरा म्हणजे गडी माणूस, हिने कितीही चोखले तरी त्याला मजाच येणार, तो कशाला नको म्हणेल?"
"तिची नणंद सांगत होती एक दिवशी ती आणि कोमल किचनमध्ये स्वयंपाक करत होत्या आणि कोमलच्या नवऱ्याने बाहेरून बेल वाजवली. ही गेली, दरवाजा उघडला. तो आत आला आणि हिने लगेच त्याला थोडे बाजूला नेले व त्याचा लंड बाहेर काढून चोखू लागली. मग बराच वेळ कोमल का येत नाही हे पाहण्यासाठी तिची नणंद पहायला गेली तर ती लंड चोखत बसली होती. तिची नणंद तशीच मागे फिरली व नंतर आल्यावर तिला विचारले की अगं कोमल, जरा वेळ, काळ, ठिकाण बघून तर अशा गोष्टी करत जा. नंतर तू रात्रभरही करत बसली तरी तुला कोणी विचारणार आहे का? त्यावर ती नणंदेला उलटी बोलली व म्हणाली, अहो तुम्हाला का त्रास होतोय? तुम्हाला आवडत नाही का चोखायला? मग, मी चोखला तर काय झाले? माझ्या नवऱ्याचाच चोखते ना? का दुसरा कोणाचा चोखते? ती अशी बोलल्यावर नणंद शांत झाली व तिने तो विषय परत कधीच काढला नाही."

क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (3) myownstories 2 2,459 06-11-2021, 04:37 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (1) myownstories 0 1,487 06-10-2021, 11:22 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (3) myownstories 7 12,967 06-08-2021, 10:21 AM
Last Post: royaltejas25
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (2) myownstories 1 7,355 05-26-2021, 08:56 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (1) myownstories 0 6,233 05-03-2021, 03:44 PM
Last Post: myownstories
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (3) myownstories 0 12,155 04-06-2021, 06:24 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (2) myownstories 0 8,478 04-06-2021, 06:23 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (1) myownstories 0 8,549 04-06-2021, 06:20 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (3) myownstories 0 15,814 03-07-2021, 11:06 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (2) myownstories 0 11,305 03-07-2021, 11:04 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)