आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (3)
06-10-2021, 11:30 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (3)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

विषय भरकटत जातोय हे लक्ष्यात आल्यावर आईने पुन्हा मोठ्या बाईला विचारले,
"पण त्या मुलाचं आणि तिचं कसं जमलं?"
आईने असे विचारल्यावर लगेच शेजारची बाई म्हणाली,
"का गं, तुला जाणून घ्यायची एवढी इच्छा का झाली?"
त्यावर आई म्हणाली, "अगं तसं नाही गं, मला पण त्या कोमलचा खूप राग येत होता म्हणून विचारतेय."
त्यावर मोठी बाई बोलू लागली.
"अगं एक दिवस असंच ते दोघे घरात एकटेच असताना झवत होते व घराचा दरवाजा लावायचाच विसरली. इकडे घरात जोरजोरात झवाझवी चालली होती. खेळ रंगात आलेला असेल त्यामुळे त्यांचे काही दुसरीकडे लक्ष नव्हते तेवढ्यात तो तिचा मुलगा शाळेतून आला होता. घराचा दरवाजा उघडा असल्यामुळे तो सरळ आत आला आणि बघतो तर या दोघांची जोरजोराने आवाज करत झवाझवी चाललेली.
आता पोरगाच तो, नुकताच वयात येत होता, सातवीत किंवा आठवीत असेल. तो तिथेच उभा राहून सगळं बघत होता. त्या वयात नुसते आंघोळ केलेल्या बाईला बघितले तरी लंड वळवळ करतो आणि तो तर पुढे साक्षात झवाझवी चाललेली बघत होता. ते बघून त्याच्या छातीत जोरजोराने धडधड व्हायला लागली, अंगाचा थरकाप होऊ लागला व त्याचा लंड सळसळ करू लागला व नकळतच त्याचे त्याची प्यांट खोलली व लंड बाहेर काढला आणि हाताने हालवू लागला."
एका बाईने विचारले, "मग काय झालं गं?"
मोठी बाई म्हणाली,
"काय झालं, काय? झवता झवता कोमलचे लक्ष त्याच्याकडे गेले व पाहिले तर ती हादरूनच गेली. मुलाला त्याची प्यांट काढून लंड चोळताना बघून तीने लगेच आपला खेळ थांवबला व पटकन बेडरूमचा दरवाजा लावला. कपडे घालून बाहेर आली आणि मुलाला जोरजोरात मारू लागली. काहीही झालं तरी मुलगाच तो. त्यानंतर तो सारखं तिच्याकडे बघायचा, तिच्या आम्यांकडे, ढुंगणाकडे एक टक लावून बघत असायचा. एका रात्री तर चक्क तो उठला व तिच्या जवळ जाऊन झोपला आणि तिचे आमे दाबू लागला."
आता आईने विचारले, "मग पुढे काय झाले?"
ती म्हणाली,
"अगं पुढे काय होणार? तो तिला म्हणायला लागला, मला तुझे आमे दाखव ना, मला त्यांना हात लावायचाय, चोळायचेत, तुम्ही त्या दिवशी जसे करत होता तसे मला पण करायचेय तुझ्याबरोबर. हे सर्व बघून कोमल व तिचा नवरा दोघेही चक्रावून गेले होते, काय करावे त्यांना कळेना. पण ते नेहमी त्याच्यावर रागवायचे, चिडायचे व त्याला मारायचे देखील.
त्यांनतर काही दिवसांनी कोमलच्या दिराने कोमलला फोन करून सांगितले की त्याने त्या मुलाला रांडबाजारात माडीवरती जाताना पाहिले होते. हे ऐकून कोमलचे तर धाबेच दणाणले. काय करावे तिला काही कळेना. आपला मुलगा वाईट मार्गाला जाऊ लागला आहे व त्याचे कारण आपणच आहोत हे तिला माहिती होते.
मग त्याची रांडबाजारात जाण्याची सवय मोडावी म्हणून एक दिवशी नवरा घरी नसताना मुलगा शाळेतून येण्याची वेळ झाली होती. कोमल घराचा दरवाजा उघडाच ठेऊन चड्डी न घालता बेडवर दरवाजाकडे पाय करून पडली व झोपण्याचे नाटक केले. थोड्या वेळात अपेक्षेप्रमाणे तिचा मुलगा आला व दरवाजा उघडाच असल्यामुळे सरळ आत आला. तो येतोय हे पाहताच तिने तिची साडी वरती कामरेपर्यंत ओढली व एक पाय गुढग्यात वाकवून जरा वरती केला.
तिचा मुलगा आत येऊन बघतोय तर त्याची आई समोर बेडवर झोपलेली आहे व तिच्या मांड्या आणि ढुंगण उघडे होते व आतमध्ये चड्डी सुद्धा घातलेली नव्हती."
"आता तुम्हीच सांगा, बाईच्या उघड्या मांड्या व ढुंगण पाहून वयात आलेली पोरं दम काढतील का? अगं, पोरंच काय एखादा थेरडा जरी तिथे असता तरी त्याने तिला रेटल्याशिवाय सोडले नसते. आणि त्यातल्या त्यात तिने चड्डी पण काढून ठेवलेली होती म्हणजे तिचा पुच्चा पाहिल्यावर मुलाला काही कंट्रोल झाले नाही व त्याने सरळ कपडे काढली व कोमलच्या अंगावर जावून पडला.
कोमलला माहिती होते की तिचा मुलगा तिच्या उघड्या अंगावर पडलेला आहे परंतु तिने अजुनही झोपेतच असल्याचे नाटक केले व काहीही हालचाल न करता तशीच पडून राहिली. बघता बघता त्या मुलाने तिचा ब्लाऊज खोलला व स्तन बाहेर काढले आणि हातात घेऊन दाबायला सुरूवात केली व त्याचा कडक झालेला लंड तिच्या पुच्चीत घालायला लागला. त्यावेळी मग तिने जागे झाल्याचे नाटक केले व त्याला हळू हळू साथ देऊ लागली. थोड्या वेळाने मुलाने झवण्याचा वेग वाढवला आणि जोरजोरात लंड हालवून तिला पाणी पाजले."
एक बाई म्हणाली,
"अरे देवा, काय म्हणायचं याला? कोमलची एक चूक किती महागात पडली तिला? नाईलाजास्तव स्वत:च्या मुलाकडून झवून घ्यावे लागले तिला."
त्यावर मोठी बाई म्हणाली,
"अगं ठीक आहे गं, त्यावेळी तिचा नाईलाज होता, पण हळूहळू तिलाही मुलाच्या लंडाची चव आवडू लागली, तिला आता त्याचा लंड गोड लागायला लागला होता. मुलगा शाळेतून आला की ती तयारच असायची व लगेच त्याच्याकडून मनसोक्त झवून घ्यायची."
त्यावर एक बाई बोलली, "अगं पण, कोमलला लाज वाटायला नको का, एकदा झाले पण रोज रोज कुठे असं करतात का?"
त्यावर मोठी बाई बोलली,
"अगं, लाज कसली आली त्यात, कोवळा लंड जर तुमच्या तोंडात आला तर तुम्ही तरी सोडाल का त्याला? आणि तो तर मुलगातच होता चौदा पंधरा वर्षांचा, त्याला काय कितीही झवायला मिळाले तरी मज्जाच आणि तिला पण नवीन लंड मिळाल्यामुळे दोघांचाही फायदा. ती मुरुळी दिवसा मुलाकडून झवून घ्यायची व रात्रीचा नवरा. अजून काय पाहिजे बाईच्या जातीला?"
त्यावर सगळ्या बाया जोरजोराने हसू लागल्या.
लगेच एकीने मोठ्या बाईला विचारले, "तुला एवढं तिचं बरोबर वाटतं, मग तु का नाही गं अशी शक्कल लढवली?"
त्यावर ती म्हणाली,
"अगं मला आता जरी पंधरा वीस वर्षांचा लंड दिला तर मी काय सोडणार आहे का? पण कोण देणार? माझा एकच पोरगा, आणि त्याने पण शाळेपासूनच पिंकीला गटवलेली होती. त्यामुळे तिकडे ताजा तवाना माल खायला मिळत असल्यावर माझ्या सारखीच्या नादी कशाला लागेल तो?"
त्यावर मोठा हश्या झाला.
एकजण म्हणाली, "माझा बंटी आहे जरा टपोरी पण अजून लहान आहे गं, बारा वर्षाचा तर आहे, त्याला काय कळणार लगेच झवणे? जरा मोठा झाल्यावर बघू."
तिने असे म्हणताच परत मोठा हश्या झाला.
नंतर परत ती मोठी बाई बोलू लागली,
"करा गं बायांनो काहीही करा पण सतत झवत रहा, नवऱ्याकडून झवा, मित्रांकडून झवा, दिराकडून झवा, सासऱ्याकडून झवा, गरज पडली तर स्वत:च्या पोरांकडूनही झवा पण जमेल तेवढे झवा. आपला बाईचा जन्म, जवानी काही आयुष्यभर टिकत नाही, सतत दडपणाखाली जगावे लागते, कधी हौस मौज करता येत नाही, मनासारखे फिरता येत नाही.
त्यामुळे हाच एक आनंद आपण मिळवू शकतो आणि मी तर म्हणते जोपर्यंत आपली गांड वळवळ करते तोपर्यंत कोणाचाही घ्या पण झवत रहा."
त्यावर सगळ्या मैत्रिणी हळू हळू एकाच सुरात म्हणू लागल्या, "झवत रहा, झवत रहा, झवत रहा."
नंतर पुन्हा मोठ्याने हश्या.
परत एकदा एकसुरात, "झवत रहा, झवत रहा, झवत रहा."
आणि आता सगळ्या पोट धरून हसू लागल्या. माझी नजर आईकडे गेली, ती पण मनमुरादपणे पोट धरून हसत होती.
खूप हसून झाल्यावर आई त्यांना म्हणाली,
"थांबा हा, मी गरमागरम चहा करून आणते."
त्यावर एक जण म्हणाली, "ठीक आहे, ठीक आहे, मस्त मसाला टाकून चहा कर."
त्यावर दुसरी बाई म्हणाली, "नुसता चहा काय पिणार, आता चोखायला काहीतरी पाहिजे."
यावर परत जोरदार हश्या झाला व लगेच एकसुरात सगळया ओरडल्या, "झवत रहा, झवत रहा, झवत रहा."
खूप हसल्या खिदळल्यानंतर एक जण म्हणाली,
"अगं, खूप दिवसांतून आपण एवढ्या मोकळेपणाने आणि बिनधास्तपणे गप्पा मारल्या नाही का?"
त्यावर एक म्हणाली,
"अगं ही मोठी आहे ना, तिच्यामुळे तर आपण अशा घाणेरड्या गप्पा मारू शकतो."
त्यावर मोठी बाई म्हणाली, "घाणेरड्या म्हणजे, झवणे हे काय घाणेरडे आहे का?"
त्यावर हसत हसत पुन्हा सगळ्या एका सुरात बोलल्या, "झवत रहा, झवत रहा, झवत रहा."
एवढ्यात आई चहा घेऊन आली व सर्व जणी चहा पिऊ लागल्या.
मोठी बाई म्हणाली,
"अगं, आपणच आपला आनंद मिळवायचा असतो. आपल्याला थोडेच कोण घरी घेऊन येणार? असे आपण कुठे सगळ्याजणी जमलो तर तेवढ्याच मोकळ्या मनाने गप्पा मारता येतात, हसता, खिदळता येतं बाकी काय आहे आयुष्यात? आणि आज सुमनची लता कँपला गेलेली आहे, नवरा पण दिल्लीला गेला आणि मुलगा कुठे बाहेर गेला आहे म्हणून मारल्या आपण जरा वेगळ्या गप्पा, त्यात बिघडले कुठे? सुमनच्या घरात जर कोणी असते तर आपण अशा वात्रट, चावट गप्पा मारू शकलो असतो का? काय गं सुमन, खरं आहे की नाही?"
आई बोलली,
"खरं आहे गं, मला पण अशा चावट गप्पा ऐकायला खूप मजा येते पण काय करणार नेहमी अशी संधी थोडीच मिळते? आमचा विजय बाहेर गेलेला आहे म्हणून जमलं नाहीतर काय शक्य होतं का ते?"
त्यावर मोठीने विचारले,
"कुठे गेलाय गं तो?"
त्यावर­ आईचा चेहरा जरा काळवंडला व ती म्हणाली,
"नाही जरा मित्राकडे जाऊन येतो असे म्हणाला. आता येतच असेल."
त्यावर एका बाईने विचारले, "अगं, विजय पण आता सातवीत आहे ना?"
आई बोलली, "नाही, तो आता आठवीत आहे."
त्यावर ती बाई लगेच बोलली, "अगं, त्याचा पण लंड आता वळवळ करायला लागला असेल ना?"
ते ऐकून आई लगेच हिरमसून गेली. तिचा पडलेला चेहरा पाहून ती बाई म्हणाली,
"अगं सुमन तुला काय झालं? चेहरा का पडलाय तुझा?"
लगेच शेजारची बाई म्हणाली, "सुमन तू पण विजयचा लवडा घालून घेते की काय?"
त्यावर आई लगेच म्हणाली, "चल काय बोलतेस?"
लगेच शेजारची बाई म्हणाली,
"अगं विजयचा लंड पण मस्त असेल गं, कोवळा, ताजा तवाना, मज्जा येईल चोखायला."
आई बोलली, "गप्प बस गं."
त्यावर ती मोठी बाई म्हणाली,
"बघ गं, सुमन पोरावर लक्ष ठेव, बाहेर कुठं नादाला लागू देऊ नकोस. ह्या रांडा काय चांगल्या असतात काय? आणि जरी शाळेच्या पोरींच्या नादाला लागला तरी काय सोपं नाही, त्या खेळवतात, खेळवतात व पैशाला गाडतात. बाहेरचे घाणेरडे नाद लागण्यापेक्षा आपल्या पुच्चीत घुसवून घेतलेलं परवडतं. पोरगं पण ताब्यात राहतं, घरची इज्जत पण जात नाही आणि खरं सांगू का आपलं पण काम होतं. नवा लंड, नवा खेळ, कवळा लंड, बुंगाट खेळ, चोखत रहा, चोखत रहा, चोखत रहा."
त्यावर लगेच सगळ्या एकसुरात मोठ्याने म्हणू लागल्या, "झवत रहा, झवत रहा, झवत रहा" आणि पोट धरून हसू लागल्या.
आता सर्वजणी उठल्या व म्हणाल्या, "चल सुमन, बराच वेळ झालाय, अंधार पडायला लागलाय, आता जातो आम्ही, काळजी घे. काही लागलं तर फोन कर."
त्यावर मोठी बाई म्हणाली, "अगं, सुमन, मघाशी येताना तू मेडीकलमध्ये गेली होतीस, काही दुखत वगैरे नाही ना तुझं?"
त्यावर आई म्हणाली, "नाही गं, काही नाही शाम्पूच्या पुड्या आणल्या थोड्या."
त्यावर सगळयांनी आईचा निरोप घेतला व बाहेर निघून गेल्या.
त्यांच्या त्या झवाड्या गप्पा ऐकून मी तर हादरूनच गेलो होतो. मनांत विचार करत होतो की जर आईने त्यांच्या गप्पांचा विचार केला तर बरे होईल निदान माझी झवायची सोय होईल व तिलाही माझा कोवळा लंड मिळेल चोखायला.

क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply

06-11-2021, 02:47 AM,
#2
Thumbs Up  RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (3)
(06-10-2021, 11:30 PM)myownstories Wrote: लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

विषय भरकटत जातोय हे लक्ष्यात आल्यावर आईने पुन्हा मोठ्या बाईला विचारले,
"पण त्या मुलाचं आणि तिचं कसं जमलं?"
आईने असे विचारल्यावर लगेच शेजारची बाई म्हणाली,
"का गं, तुला जाणून घ्यायची एवढी इच्छा का झाली?"
त्यावर आई म्हणाली, "अगं तसं नाही गं, मला पण त्या कोमलचा खूप राग येत होता म्हणून विचारतेय."
त्यावर मोठी बाई बोलू लागली.
"अगं एक दिवस असंच ते दोघे घरात एकटेच असताना झवत होते व घराचा दरवाजा लावायचाच विसरली. इकडे घरात जोरजोरात झवाझवी चालली होती. खेळ रंगात आलेला असेल त्यामुळे त्यांचे काही दुसरीकडे लक्ष नव्हते तेवढ्यात तो तिचा मुलगा शाळेतून आला होता. घराचा दरवाजा उघडा असल्यामुळे तो सरळ आत आला आणि बघतो तर या दोघांची जोरजोराने आवाज करत झवाझवी चाललेली.
आता पोरगाच तो, नुकताच वयात येत होता, सातवीत किंवा आठवीत असेल. तो तिथेच उभा राहून सगळं बघत होता. त्या वयात नुसते आंघोळ केलेल्या बाईला बघितले तरी लंड वळवळ करतो आणि तो तर पुढे साक्षात झवाझवी चाललेली बघत होता. ते बघून त्याच्या छातीत जोरजोराने धडधड व्हायला लागली, अंगाचा थरकाप होऊ लागला व त्याचा लंड सळसळ करू लागला व नकळतच त्याचे त्याची प्यांट खोलली व लंड बाहेर काढला आणि हाताने हालवू लागला."
एका बाईने विचारले, "मग काय झालं गं?"
मोठी बाई म्हणाली,
"काय झालं, काय? झवता झवता कोमलचे लक्ष त्याच्याकडे गेले व पाहिले तर ती हादरूनच गेली. मुलाला त्याची प्यांट काढून लंड चोळताना बघून तीने लगेच आपला खेळ थांवबला व पटकन बेडरूमचा दरवाजा लावला. कपडे घालून बाहेर आली आणि मुलाला जोरजोरात मारू लागली. काहीही झालं तरी मुलगाच तो. त्यानंतर तो सारखं तिच्याकडे बघायचा, तिच्या आम्यांकडे, ढुंगणाकडे एक टक लावून बघत असायचा. एका रात्री तर चक्क तो उठला व तिच्या जवळ जाऊन झोपला आणि तिचे आमे दाबू लागला."
आता आईने विचारले, "मग पुढे काय झाले?"
ती म्हणाली,
"अगं पुढे काय होणार? तो तिला म्हणायला लागला, मला तुझे आमे दाखव ना, मला त्यांना हात लावायचाय, चोळायचेत, तुम्ही त्या दिवशी जसे करत होता तसे मला पण करायचेय तुझ्याबरोबर. हे सर्व बघून कोमल व तिचा नवरा दोघेही चक्रावून गेले होते, काय करावे त्यांना कळेना. पण ते नेहमी त्याच्यावर रागवायचे, चिडायचे व त्याला मारायचे देखील.
त्यांनतर काही दिवसांनी कोमलच्या दिराने कोमलला फोन करून सांगितले की त्याने त्या मुलाला रांडबाजारात माडीवरती जाताना पाहिले होते. हे ऐकून कोमलचे तर धाबेच दणाणले. काय करावे तिला काही कळेना. आपला मुलगा वाईट मार्गाला जाऊ लागला आहे व त्याचे कारण आपणच आहोत हे तिला माहिती होते.
मग त्याची रांडबाजारात जाण्याची सवय मोडावी म्हणून एक दिवशी नवरा घरी नसताना मुलगा शाळेतून येण्याची वेळ झाली होती. कोमल घराचा दरवाजा उघडाच ठेऊन चड्डी न घालता बेडवर दरवाजाकडे पाय करून पडली व झोपण्याचे नाटक केले. थोड्या वेळात अपेक्षेप्रमाणे तिचा मुलगा आला व दरवाजा उघडाच असल्यामुळे सरळ आत आला. तो येतोय हे पाहताच तिने तिची साडी वरती कामरेपर्यंत ओढली व एक पाय गुढग्यात वाकवून जरा वरती केला.
तिचा मुलगा आत येऊन बघतोय तर त्याची आई समोर बेडवर झोपलेली आहे व तिच्या मांड्या आणि ढुंगण उघडे होते व आतमध्ये चड्डी सुद्धा घातलेली नव्हती."
"आता तुम्हीच सांगा, बाईच्या उघड्या मांड्या व ढुंगण पाहून वयात आलेली पोरं दम काढतील का? अगं, पोरंच काय एखादा थेरडा जरी तिथे असता तरी त्याने तिला रेटल्याशिवाय सोडले नसते. आणि त्यातल्या त्यात तिने चड्डी पण काढून ठेवलेली होती म्हणजे तिचा पुच्चा पाहिल्यावर मुलाला काही कंट्रोल झाले नाही व त्याने सरळ कपडे काढली व कोमलच्या अंगावर जावून पडला.
कोमलला माहिती होते की तिचा मुलगा तिच्या उघड्या अंगावर पडलेला आहे परंतु तिने अजुनही झोपेतच असल्याचे नाटक केले व काहीही हालचाल न करता तशीच पडून राहिली. बघता बघता त्या मुलाने तिचा ब्लाऊज खोलला व स्तन बाहेर काढले आणि हातात घेऊन दाबायला सुरूवात केली व त्याचा कडक झालेला लंड तिच्या पुच्चीत घालायला लागला. त्यावेळी मग तिने जागे झाल्याचे नाटक केले व त्याला हळू हळू साथ देऊ लागली. थोड्या वेळाने मुलाने झवण्याचा वेग वाढवला आणि जोरजोरात लंड हालवून तिला पाणी पाजले."
एक बाई म्हणाली,
"अरे देवा, काय म्हणायचं याला? कोमलची एक चूक किती महागात पडली तिला? नाईलाजास्तव स्वत:च्या मुलाकडून झवून घ्यावे लागले तिला."
त्यावर मोठी बाई म्हणाली,
"अगं ठीक आहे गं, त्यावेळी तिचा नाईलाज होता, पण हळूहळू तिलाही मुलाच्या लंडाची चव आवडू लागली, तिला आता त्याचा लंड गोड लागायला लागला होता. मुलगा शाळेतून आला की ती तयारच असायची व लगेच त्याच्याकडून मनसोक्त झवून घ्यायची."
त्यावर एक बाई बोलली, "अगं पण, कोमलला लाज वाटायला नको का, एकदा झाले पण रोज रोज कुठे असं करतात का?"
त्यावर मोठी बाई बोलली,
"अगं, लाज कसली आली त्यात, कोवळा लंड जर तुमच्या तोंडात आला तर तुम्ही तरी सोडाल का त्याला? आणि तो तर मुलगातच होता चौदा पंधरा वर्षांचा, त्याला काय कितीही झवायला मिळाले तरी मज्जाच आणि तिला पण नवीन लंड मिळाल्यामुळे दोघांचाही फायदा. ती मुरुळी दिवसा मुलाकडून झवून घ्यायची व रात्रीचा नवरा. अजून काय पाहिजे बाईच्या जातीला?"
त्यावर सगळ्या बाया जोरजोराने हसू लागल्या.
लगेच एकीने मोठ्या बाईला विचारले, "तुला एवढं तिचं बरोबर वाटतं, मग तु का नाही गं अशी शक्कल लढवली?"
त्यावर ती म्हणाली,
"अगं मला आता जरी पंधरा वीस वर्षांचा लंड दिला तर मी काय सोडणार आहे का? पण कोण देणार? माझा एकच पोरगा, आणि त्याने पण शाळेपासूनच पिंकीला गटवलेली होती. त्यामुळे तिकडे ताजा तवाना माल खायला मिळत असल्यावर माझ्या सारखीच्या नादी कशाला लागेल तो?"
त्यावर मोठा हश्या झाला.
एकजण म्हणाली, "माझा बंटी आहे जरा टपोरी पण अजून लहान आहे गं, बारा वर्षाचा तर आहे, त्याला काय कळणार लगेच झवणे? जरा मोठा झाल्यावर बघू."
तिने असे म्हणताच परत मोठा हश्या झाला.
नंतर परत ती मोठी बाई बोलू लागली,
"करा गं बायांनो काहीही करा पण सतत झवत रहा, नवऱ्याकडून झवा, मित्रांकडून झवा, दिराकडून झवा, सासऱ्याकडून झवा, गरज पडली तर स्वत:च्या पोरांकडूनही झवा पण जमेल तेवढे झवा. आपला बाईचा जन्म, जवानी काही आयुष्यभर टिकत नाही, सतत दडपणाखाली जगावे लागते, कधी हौस मौज करता येत नाही, मनासारखे फिरता येत नाही.
त्यामुळे हाच एक आनंद आपण मिळवू शकतो आणि मी तर म्हणते जोपर्यंत आपली गांड वळवळ करते तोपर्यंत कोणाचाही घ्या पण झवत रहा."
त्यावर सगळ्या मैत्रिणी हळू हळू एकाच सुरात म्हणू लागल्या, "झवत रहा, झवत रहा, झवत रहा."
नंतर पुन्हा मोठ्याने हश्या.
परत एकदा एकसुरात, "झवत रहा, झवत रहा, झवत रहा."
आणि आता सगळ्या पोट धरून हसू लागल्या. माझी नजर आईकडे गेली, ती पण मनमुरादपणे पोट धरून हसत होती.
खूप हसून झाल्यावर आई त्यांना म्हणाली,
"थांबा हा, मी गरमागरम चहा करून आणते."
त्यावर एक जण म्हणाली, "ठीक आहे, ठीक आहे, मस्त मसाला टाकून चहा कर."
त्यावर दुसरी बाई म्हणाली, "नुसता चहा काय पिणार, आता चोखायला काहीतरी पाहिजे."
यावर परत जोरदार हश्या झाला व लगेच एकसुरात सगळया ओरडल्या, "झवत रहा, झवत रहा, झवत रहा."
खूप हसल्या खिदळल्यानंतर एक जण म्हणाली,
"अगं, खूप दिवसांतून आपण एवढ्या मोकळेपणाने आणि बिनधास्तपणे गप्पा मारल्या नाही का?"
त्यावर एक म्हणाली,
"अगं ही मोठी आहे ना, तिच्यामुळे तर आपण अशा घाणेरड्या गप्पा मारू शकतो."
त्यावर मोठी बाई म्हणाली, "घाणेरड्या म्हणजे, झवणे हे काय घाणेरडे आहे का?"
त्यावर हसत हसत पुन्हा सगळ्या एका सुरात बोलल्या, "झवत रहा, झवत रहा, झवत रहा."
एवढ्यात आई चहा घेऊन आली व सर्व जणी चहा पिऊ लागल्या.
मोठी बाई म्हणाली,
"अगं, आपणच आपला आनंद मिळवायचा असतो. आपल्याला थोडेच कोण घरी घेऊन येणार? असे आपण कुठे सगळ्याजणी जमलो तर तेवढ्याच मोकळ्या मनाने गप्पा मारता येतात, हसता, खिदळता येतं बाकी काय आहे आयुष्यात? आणि आज सुमनची लता कँपला गेलेली आहे, नवरा पण दिल्लीला गेला आणि मुलगा कुठे बाहेर गेला आहे म्हणून मारल्या आपण जरा वेगळ्या गप्पा, त्यात बिघडले कुठे? सुमनच्या घरात जर कोणी असते तर आपण अशा वात्रट, चावट गप्पा मारू शकलो असतो का? काय गं सुमन, खरं आहे की नाही?"
आई बोलली,
"खरं आहे गं, मला पण अशा चावट गप्पा ऐकायला खूप मजा येते पण काय करणार नेहमी अशी संधी थोडीच मिळते? आमचा विजय बाहेर गेलेला आहे म्हणून जमलं नाहीतर काय शक्य होतं का ते?"
त्यावर मोठीने विचारले,
"कुठे गेलाय गं तो?"
त्यावर­ आईचा चेहरा जरा काळवंडला व ती म्हणाली,
"नाही जरा मित्राकडे जाऊन येतो असे म्हणाला. आता येतच असेल."
त्यावर एका बाईने विचारले, "अगं, विजय पण आता सातवीत आहे ना?"
आई बोलली, "नाही, तो आता आठवीत आहे."
त्यावर ती बाई लगेच बोलली, "अगं, त्याचा पण लंड आता वळवळ करायला लागला असेल ना?"
ते ऐकून आई लगेच हिरमसून गेली. तिचा पडलेला चेहरा पाहून ती बाई म्हणाली,
"अगं सुमन तुला काय झालं? चेहरा का पडलाय तुझा?"
लगेच शेजारची बाई म्हणाली, "सुमन तू पण विजयचा लवडा घालून घेते की काय?"
त्यावर आई लगेच म्हणाली, "चल काय बोलतेस?"
लगेच शेजारची बाई म्हणाली,
"अगं विजयचा लंड पण मस्त असेल गं, कोवळा, ताजा तवाना, मज्जा येईल चोखायला."
आई बोलली, "गप्प बस गं."
त्यावर ती मोठी बाई म्हणाली,
"बघ गं, सुमन पोरावर लक्ष ठेव, बाहेर कुठं नादाला लागू देऊ नकोस. ह्या रांडा काय चांगल्या असतात काय? आणि जरी शाळेच्या पोरींच्या नादाला लागला तरी काय सोपं नाही, त्या खेळवतात, खेळवतात व पैशाला गाडतात. बाहेरचे घाणेरडे नाद लागण्यापेक्षा आपल्या पुच्चीत घुसवून घेतलेलं परवडतं. पोरगं पण ताब्यात राहतं, घरची इज्जत पण जात नाही आणि खरं सांगू का आपलं पण काम होतं. नवा लंड, नवा खेळ, कवळा लंड, बुंगाट खेळ, चोखत रहा, चोखत रहा, चोखत रहा."
त्यावर लगेच सगळ्या एकसुरात मोठ्याने म्हणू लागल्या, "झवत रहा, झवत रहा, झवत रहा" आणि पोट धरून हसू लागल्या.
आता सर्वजणी उठल्या व म्हणाल्या, "चल सुमन, बराच वेळ झालाय, अंधार पडायला लागलाय, आता जातो आम्ही, काळजी घे. काही लागलं तर फोन कर."
त्यावर मोठी बाई म्हणाली, "अगं, सुमन, मघाशी येताना तू मेडीकलमध्ये गेली होतीस, काही दुखत वगैरे नाही ना तुझं?"
त्यावर आई म्हणाली, "नाही गं, काही नाही शाम्पूच्या पुड्या आणल्या थोड्या."
त्यावर सगळयांनी आईचा निरोप घेतला व बाहेर निघून गेल्या.
त्यांच्या त्या झवाड्या गप्पा ऐकून मी तर हादरूनच गेलो होतो. मनांत विचार करत होतो की जर आईने त्यांच्या गप्पांचा विचार केला तर बरे होईल निदान माझी झवायची सोय होईल व तिलाही माझा कोवळा लंड मिळेल चोखायला.

क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply
06-11-2021, 04:37 AM,
#3
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (3)
मस्त ........
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (2) myownstories 0 2,066 06-10-2021, 11:26 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ७ (1) myownstories 0 1,490 06-10-2021, 11:22 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (3) myownstories 7 12,970 06-08-2021, 10:21 AM
Last Post: royaltejas25
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (2) myownstories 1 7,357 05-26-2021, 08:56 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ६ (1) myownstories 0 6,235 05-03-2021, 03:44 PM
Last Post: myownstories
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (3) myownstories 0 12,157 04-06-2021, 06:24 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (2) myownstories 0 8,479 04-06-2021, 06:23 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ५ (1) myownstories 0 8,551 04-06-2021, 06:20 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (3) myownstories 0 15,816 03-07-2021, 11:06 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ४ (2) myownstories 0 11,305 03-07-2021, 11:04 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 2 Guest(s)