आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ८ (१)
06-23-2021, 10:40 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ८ (१)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आईच्या मैत्रिणी गेल्यावर आता तिच्या जेवणात औषध कसे टाकायचे याचा मी विचार करू लागलो. तिकडे आई किचनमधून हॉलकडे व हॉलमधून किचनकडे चकरा मारत होती. कदाचित तिला माहित नव्हते की मी घरी आलेलो आहे कारण मी तिच्याआधीच घरी आलेलो होतो माझ्या रूममध्ये येऊन बसलो होतो आणि रूममधील लाईट पण लावली नव्हती. जर रूमची लाईट चालू असती तर तिला कळले असते की आतमध्ये आहे व तिच्या मैत्रिणींनी माझ्यासमोर झवाड्या गप्पा मारल्या नसत्या. मी पाहिले तर आई आता बाथरूममध्ये लघवी करण्यासाठी चालली होती. ती परत बाहेरच्या आत मी माझ्या रूममधील लाईट लावली फ्रेश पंखा चालू करून त्याखाली हवा खात बसलो म्हणजे तिने रुमकडे पाहिेले तर कळावे की मी आताच घरी आलो आहे गरम झाल्यामुळे, थकल्यामुळे पंख्याखाली बसलोय. तीने अजून स्वयंपाकाला सुरुवात केली नव्हते ती त्यामुळे औषध टाकायला अजून वेळ होता परंतु औषधाची पूडी मी माझ्या नाईट प्यांटच्या खिशामध्येच ठेवली होती. आई बाथरूमच्या बाहेर आली तर तिचे लक्ष लगेच माझ्या रूमकडेच गेले व आतमध्ये लाईट लागलेली पाहिल्यावर तिच्या तिने सुटकेचा निश्वास टाकला व परत किचनमध्ये गेली.


        तिने रात्री जेवणासाठी फोडणीचा भात कुककरमध्ये टाकला होता. भाताच्या वासाने माझ्या तोंडात पाणी आले कारण मला फोडणीचा भात खूप आवडतो. कुकरच्या एक दोन शिट्ट्या झाल्यावर भाताचा सुगंध दरवळायला लागला होता. भात कुकरमध्ये असल्यामुळे सगळ्या शिट्ट्या झाल्याशिवाय आई तो खाली घेणार नाही व त्याशिवाय आपल्याला औषध टाकता येणार नाही. भात तर खूप खावा वाटला होता पण काय करणार त्यामध्ये औषध टाकायचे होते त्यामुळे आज काही मी खाऊ शकणार नव्हतो. दोन शिट्ट्या झाल्यानंतर आई माझ्या रूममध्ये आली व सकाळच्या सारखेच मोठ्या आवाजात मला विचारले, कुठे गेला होता दिवसभर? मी म्हणालो, मित्राकडे गेलो होतो. मग तिने विचारले, काय केले इतका वेळ? त्यावर मी उत्तर दिले, काही नाही. आणि शांत बसून राहिलो. ती बराच वेळ माझ्याकडे एकटक नजरेने बघत राहिली व जाताना म्हणाली, फोडणीचा भात केला आहे, थोड्या वेळाने जेवायला ये. सकाळच्या प्रकरणामुळे अजून तिच्या डोक्यातील राग काही गेलेला दिसत नव्हता, परंतु मघाशी तर मैत्रिणींबरोबर चांगली हसत खिदळत होती. माझ्या खोलीतून आई हॉलमध्ये गेली व सोफ्यावर जाऊन बसली. माझे लक्ष तिच्याकडेच होते कारण तीसरी शिट्टी झाल्यानंतर भातात औषध टाकायचे होते. पाच मिनिटांनी कुकरची तीसरी शिट्टी झाली तसा मी लगेच तयार झालो व किचनकडे डोळे लावून बसलो. आई हॉलमधून किचनकडे गेली व गॅसवरून कुकर खाली घेतला आणि बेसीनमध्ये भांडी धुवायला लागली. मला आता काय करावे कळत नव्हते कारण आई तिथून बाहेर आल्याशिवाय औषध टाकणे शक्य नव्हते. भांडी धूवून झाल्यावर आई आईने किचनचा दरवाजा लावला व तिच्या बेडरूममध्ये गेली व दरवाजा लावून घेतला. मला कळून चुकले होते की आईने अजून वाढदिवसाच्या पार्टीची साडी काढलेली नव्हती त्यामुळे आता साडी व ब्लाऊज काढून गाऊन घालून येईल म्हणजे निदान पाच ते चहा मिनिटे तरी तिला लागतील व तेवढ्या वेळेत आपण आरामशीरपणे औषध टाकू शकतो. आईने बेडरूमचा दरवाजा लावल्याबरोबर मी किचनमध्ये गेलो व कुकरचे झाकण काढू लागलो. कुकर एकदम गरम असल्यामुळे झाकण काढणे खूप कठीण जात होते, परंतु बराच प्रयत्न केल्यानंतर झाकण निघाले पण गरम वाफ लागल्यामुळे माझ्या बोटाला जरा चटका बसला. परंतु वेळ वाया घालवण्यात काही अर्थ नाही असे समजून मी लगेच खिश्यातील औषधाची पुडी बाहेर काढली आणि साधारण एक चमचाभर औषध भातामध्ये टाकले व झाकण लावायला लागलो. मनात विचार आला की जर एक चमचा औषधाने नशा आली नाही तर? नाहीतरी आजचा दिवसच आपल्या हातात आहे, परत ही संधी मिळते की नाही देव जाणे असे समजून मी परत दोन तीन चमचे औषध भातामध्ये टाकून दिले व पटकन झाकण लावून ठेवले. एवढे औषध टाकल्यामुळे आता लवकर आई आपल्याखाली झोपणार यात काही शंका नव्हती. मी खूप आनंदी झालो होतो व आता किचनचा दरवाजा लावून बाहेर जाऊ लागलो तेवढ्यात आई तेथे आली म्हणाली, काय करतोस येथे? तिला पाहून मी टरकलोच होतो. मी घाबरतच म्हणालो, पाणी प्यायचे होते. असे म्हणून हळूहळू माझ्या रूमकडे निघालो. मी जात असताना ती माझ्याकडेच पाहत होती त्यामुळे मला शंका येऊ लागली होती की तिने मला पाहिले तर नसेल ना? पण मी ज्यावेळी बाहेर येत होतो त्यावेही तीपण तिच्या बेडरूमकडून येत असल्याचे जाणवले होते आणि आल्याबरोबर तिने मला विचारले होते त्यामुळे तिने मला पाहिले नव्हते हे निश्चित.

        मी रूममध्ये येऊन घड्याळाकडे पाहिले तर रात्रीचे साडे आठ वाजले होते. दिनेशने सांगितल्याप्रमाणे शरीरात औषध गेल्यापासून अर्धा ते एक तासामध्ये नशा चढते. मी औषध तर टाकले होते परंतु आता आई केव्हा जेवण करते त्यावर सगळं अवलंबून होतं. साधारण दहा ते पंधरा मिनिटांनी आई माझ्या रूममध्ये आली परंतु अजूनही तिने साडी व ब्लाऊज बदललेला नव्हता. घरात असताना बहुदा ती गाऊनमध्येच असते. मी त्यावेळी टेबलावर बसून विचार करत होतो. आईने विचारले जेवायचे नाही का तुला? किती वेळा सांगायचं? ये लवकर थंड होऊन जाईल. मी म्हणालो, मला जास्त भूक नाही, तू खाऊन घे, मी नंतर खातो. त्यावर ती म्हणाली, का, दिवसभर तर काही खाल्ले नाही मग भूक कशी नाही लागली? मी म्हणालो, नाही ते मित्राच्या घरी जेवलो होतो दुपारी. त्यावर तीने मला आदेश दिला, ठिक आहे, लवकर ये जेवायला. तीच्या मागोमाग मी हळूहळू हॉलमध्ये गेलो व सोफ्यावर जाऊन बसलो पण तिरक्या नजरेने आईकडेच लक्ष होते. ती किचनमध्ये गेली कुकर खोलला व पळीने भात हालवला व दोन भांड्यांमध्ये काढला. तिला भात हालवताना पाहून मी खूप आनंदी झालो कारण आता औषध पूर्णपणे भातामध्ये मिसळले गेले होते व तिला काही संशय पण आलेला नव्हता. त्यानंतर तिने फ्रीज उघडला व बऱ्याच वेळानंतर त्यामधून काहीतरी काढले आणि ताटामध्ये ठेवले. मला काही कळेना परंतु ताट आल्यावर कळेल असा विचार केला. बहुदा तिने गुलाबजाम दिलेले असावेत. आज फोडणीचा भात व त्याबरोबर जर गुलाबजाम असतील तर दोन्ही पदार्थ माझ्या एकदम आवडीचे होते.

        आईने दोन्ही ताटे हॉलमध्ये आणली आणि मला म्हणाली, हे घे, जेवून घे. मी ताटाकडे पाहिले तर अपेक्षेप्रमाणे त्यामध्ये फोडणीचा भात व गुलाबजाम होते. तिने मला साधारण आठ ते दहा गुलाबजाम दिलेले होते. खरं तर आजचे दोन्ही पदार्थ मला खूप आवडत होते पण करणार? भातामध्ये तर मीच औषध टाकले होते त्यामुळे खाऊ शकणार नव्हतो मात्र गुलाबजाम पाहून माझ्या तोंडाला परत पाणी सुटले. आईने मला माझे ताट दिले व तिचे ताट घेऊन ती सोफ्यावर बसली. मला गुलाबजाम खूप खावेसे वाटले होते पण काय करणार जर फक्त गुलाबजाम खाल्ले तर आई विचारेल की भात का नाही खाल्ला? तिला उगीच काही शंका येऊ नये त्यामुळे आत्ता काहीही खायचे नाही असे मी ठरविले. आईने विचारले, काय झाले, खात का नाही? मी बोललो, मला आता भूक नाही, मी नंतर खातो. त्यावर ती माझ्याकडे रागाने बघून बोलू लागली, का भात आणि गुलाबजाम तर तुझ्या आवडीचे आहेत ना मग का खात नाहीस? मी म्हणालो, नाही, हो, खातो, नंतर खातो. माझी अशी उडवाउडवीची उत्तरे ऐकून ती म्हणाली, ठीक आहे, तू भात नंतर खा पण आता माझ्यासमोर गुलाबजाम खावूट टाक. मी विचार केला की गुलाबजाम खाल्यावर ती आपल्याला ती भात पण बळजबरीने खायला लावेल त्यामुळे मी ते ताट घेतले व निघालो. तिने विचारले, कुठे चाललास? ती म्हणालो, मी माझ्या रूममध्ये जाऊन खातो. तिने माझ्याकडे रागाने बघितले व म्हणाली, ठीक आहे, जेवण करून लवकर ताट घेऊन ये धुवायला. ती असे बोलल्यावर माझ्या जीवात जीव आला व मी लगेच माझ्या रूममध्ये आलो. मी जरी रूममध्ये आलो होतो तरी लक्ष आईकडेच होते कारण हॉलमध्ये ती मी औषध टाकलेला भात खाणार होती. मी तिच्याकडे पाहिले तर ती पण माझ्याकडे पाहत होती. मला वाटले कदाचित मी जेवण करत आहे की नाही याचा ती अंदाज घेत असावी. मग माझ्या डोक्यात एक कल्पना आली. मी खिश्यातल्या कॅटबरीज घेतल्या खायला सुरूवात केली जेवणाचे ताट बाजूला ठेवले. माझ्या तोंडाची हालचाल होत आहे हे पाहून तीची पण खात्री झाली मी जेवण करत आहे म्हणून. जेवता जेवता ती अधून मधून माझ्याकडे तिरक्या नजरेने डोकावून पाहत होती. माझे तर तिच्याकडे सारखेच लक्ष होते. ती पटपट जेवण करत होती. तिचे तोंड हालताना पाहून मी पण भलताच खूष झालेलो होतो कारण आता अर्ध्या तासानंतर तिच्या शरीरात औषधाचा परिणाम होऊ लागेल व आपोआप ती मला खेटायला येईल. आणि एकदा का तिने माझ्याशी चाळे करायला सुरूवात केली की मग मी काय तिला सोडतोय? दोन दिवसांचा राग माझ्या मनात होता, त्या सगळ्याचा बदला मला घ्यायचा होता.

        आईने दहा मिनिटातच तिचे जेवण संपविले व भांडे धुण्यासाठी किचनमध्ये गेली. आता तिचे भांडे धुतल्यावर कदाचित ती माझे भांडे घेण्यासाठी येईल व मी काहीही खाल्ले नाही हे पाहूल परत माझ्यावर चिडेल. आईला किचनमध्ये जाताना पाहून मी लगेच ताटातील एका प्लास्टकिच्या पिशवीत गुलाबजाम बांधून कपाटात ठेवले व भांड्यातील  भात खिडकीतून बाहेर फेकून दिला आणि ताट मोकळे केले. आता जरी आई आली आणि पाहिले तरी तिला वाटेल की मी सगळे जेवण संपविले आहे. आईने जेवण झाल्यावर पाणी पिल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे माझ्याकडे आली विचारले, झाले का जेवून तुझे? मी लगेच बोललो, हा झाले, आणि तिच्याकडे ताट दिले. माझे ताट घेता घेता आईने हळूच ढेकर दिला होता व ते ऐकून माझी छाती धडधडू लागली. आईने सर्व भात खालेला आहे याची खात्री झाली होती व आता पुढे काय होते याची वाट पाहू लागलो. आई माझे ताट घेऊन बाहेर गेली व जाता जाता खिडकीतून माझ्याकडे एक नजर टाकली त्यावेळी तिच्या तोंडात हलकेसे हसू दिसले. बहुदा मी सर्व जेवण संपविलेले पाहून तिला बरे वाटले असेल. पण मी पण तिला जाताना पाहून एकदम खूष होतो व मनातल्या मनात आनंदाने हसत होतो.

        घड्याळात पाहिले तर आता रात्रीचे साडे नऊ वाजले होते. मी विचार करत होतो की अजून अर्ध्या तासाने म्हणजे साधारण दहा वाजण्याच्या सुमारास आईच्या शरीरात औषधाची जादू काम करू लागेल व सव्वा दहा ते साडे दहाच्या दरम्यान ती माझ्याकडे येणार म्हणजे येणार. त्यामुळे मी तसेच माझ्या रूममध्येच बसून रहायचे ठरविले. आईने अजून साडी बदलून गाऊन घातलेला नव्हता त्यामुळे मी विचार करत होतो की साडी बदलण्याच्या आधीच जर औषधाची जादू झाली तर बरे होईल म्हणजे मला तिला एखाद्या अप्सरेसारखे झवता येईल, म्हणजे जणूकाही माझी सुहागरातच होईल. इकडे आई माझ्या बेडरूममध्ये झवायला येणार असल्‍यामुळे मी मंद सुगंध असणारी अगरबत्ती पेटवली होती व मोबाईलचा कॅमेरा पण सेट करून ठेवला होता. आई पुढील अर्धा एक तासाने रूमकडे येताना दिसली की लगेच मोबाईलचे रेकॉर्डींग चालू करायचे ठरविले, मग त्यानंतर दोन तीन तास जरी खेळ चालला तरी सर्व रेकॉर्डींग होईल. त्यासाठी मी मोबाईलमध्ये बत्तीस जीबीचे मेमरी कार्ड फॉर्म्याट करून घातले होते.

        माझे ह्रदय आता जोरजोरात वाजू लागले होते. छातीत धडधड चालू होती. माझे मन अतिशय बेफाम होऊन वाहत होते. माझी नजर सारखी घड्याळावरच होती, त्यामुळे एक एक मिनिट सुद्धा मला एक एक दिवसासारखा वाटत होता. अजून अर्धा ते एक बाकी असल्याकारणाने वेळ कसा घालवावा काही समजेना. तिकडे आईने किचनमधील जवळ जवळ सर्व काम उरकत आणले होते व पाच ते दहा मिनिटात ती आता तिच्या बेडरूममध्ये जाईल. एकदा की बेडरूममध्ये गेली की लगेच साडी फेडून गाऊन घालेल अशी मला भीती वाटत होती परंतु हे होऊन द्यायचे नव्हते कारण मला तिला त्या सेक्सी हिरव्या साडीतच पहिल्यांदा झवायचे होते. थोड्या वेळाने ज्याची मला भीती वाटत होते तेच घडले. आई किचन बंद करून आपल्या बेडरूमकडे निघाली होती. तिला पाहून काय करावे मला कळेना, तिला कसे थांबवावे समजत नव्हते. माझे लक्ष शेजारी असलेल्या पाण्याच्या ग्लासकडे गेले व मी पुढचा मागचा विचार न करता तो ग्लास हातात घेतला आणि सरळ जमीनीवर मोठ्याने आपटला. ग्लास जमीनीवर आपटल्यामुळे काचेचा मोठ्याने आवाज झाला व तो आवाज ऐकून बेडरूमकडे न जाता आई माझ्या रूमकडे येऊ लागली. मलाही तेच अपेक्षित होते की आई आता ग्लास फुटल्याचा आवाज ऐकून माझ्या बेडरूममध्ये येईल व नंतर फुटलेल्या ग्लासच्या काचा गोळा करत बसेल. ग्लास जोरात फोडला असल्याने काचेचे खूप बारीक बारीक तुकडे झालेले होते त्यामुळे ते सर्व गोळा करण्यासाठी कमीत कमी दहा मिनिटे तरी लागतील. आईने भात खाऊन आता साधारण वीस मिनिटे झालीच होती त्यामुळे पुढील दहा पंधरा मिनिटे तिला ग्लासच्या काचा साफ करण्यात जातील व तोपर्यंत अर्धा तास होऊन जाणार होता. दिनेशने सांगितल्याप्रमाणे अर्ध्या तासानंतर औषधाची जादू आईच्या शरीरामध्ये होऊ लागले आणि ती माझ्या शरीराशी चाळे करू लागेल. माझ्या हिशोबानुसार पुढील पंधरा मिनिटे आई काचा साफ करेल त्यामुळे तिला बेडरूममध्ये जाऊन साडी बदलण्यासाठी वेळ मिळणार नाही व तोपर्यंत तिच्या अंगात कामदेव संचार करेल आणि ती आपल्यावर तूटून पडेल.

        आई माझ्या रूममध्ये आली व विचारले, काय रे काय झालं? तिला बोलण्यातील स्वर माझ्या लक्ष्यात आला होता. ती आता थोड्या नरम भाषेत मला विचारत होती. काही वेळापर्यंत रागाने बोलणारी आई आता माझ्याने हळू आवाजात बोलू लागली होती. हा केवळ औषधाचाच परिणाम असल्याचे माझ्या लक्ष्यात आले. मी म्हणालो, काही नाही, पाणी प्यायला लागलो तर हातातून ग्लास निसटला व जमीनीवर पडला. त्यावर तिने माझ्याकडे एक नजर मारली व बोलली, ठीक आहे, जाऊ दे. हो बाजूला, मी साफ करते. ती असे बोलल्यावर मी बाजूला झालो व बेडवर जाऊन तिच्याकडे बघत राहिलो.  आईने लगेच आपली साडी हाताने थोडी वरती खेचली व खाली वाकून ग्लासचे तुकडे वेचू लागली. आई खाली वाकून तुकडे वेचत होती त्यावेळी तिचा पदर खाली सरकला होता व दोन्ही स्तन लोमकळत होते. त्या हिरव्या साडीमधून मलमली ब्लाऊज खूपच मादक दिसत होता व त्या मलमली ब्लाऊजमधून तिने दोन्ही स्तन जमीनीकडे तोंड करून ब्लाऊजच्या बाहेर येण्याचा प्रयत्‍ करत होते. माझा श्वास अडकण्याची वेळ आली होती. आताच तिच्या अंगावर झडप घालून तिचे आमे हाताने चोळून टाकावेत असे वाटत होते. काचेचे मोठमोठ तुकडे वेचून एका कागदावर ठेवले व त्यानंतर ती किचनमध्ये गेली आणि झाडू व पोचा घेऊन आली. मग दोन पायांवर खाली बसली व छोट्या झाडून हळूहळू काचेचे छोटे छोटे तुकडे झाडून घेऊ लागली. खाली बसल्यामुळे तिची गोरी गोमटी पाठ लाईटमध्ये चमकत होती व त्याखालील ढुंगण मला आमंत्रण देत होते. अजून थोडा वेळ कळ काढल्यानंतर हे सर्व आपल्या हातात येणार आहे याची मला खात्री होती. एकदा का ती आपल्या हातात आली की मग ज्या ज्या इच्छा मी मनांत आणल्या होत्या त्या सर्व पूर्ण करून घेणार होतो. जमीन साफ केल्यानंतर ती वरती उठायला लागली पण तिचा पदर पायात अडकल्यामुळे तिला काही उठता येत नव्हते. आईच्या डाव्या हातात भांड्यात साफ केलेला काचेचा कचरा होता व उजव्या हातात झाडू व पोचा होता त्यामुळे तिला पायात अडकलेला तिचा पदर काढता येत नव्हता. ती प्रयत्न करत होती पण तिला जमत नव्हते त्यामुळे तीने मानेने मला खुणावले व पायातून पदर काढायला सांगितले. सकाळी तो प्रसंग झाल्यामुळे ती माझ्यावर खूप चिडली होती मला खूप बोलली होती त्यामुळे आता परत तिच्या जवळ जाऊन तिच्या पायातून पदर काढण्याची मला भीती वाटत होती. मी पहिल्यांदा दुर्लक्ष्य केले परंतु तिने परत मला हाक मारली व बोलली, जरा पायातला पदर काढ माझ्या. तिच्या तोंडचे ते शब्द ऐकल्यावर मी उठलो व हळूच जाऊन तिच्या पायातील अडकलेला पदर काढला. त्यावेळी माझा तिच्या एका मांडीला स्पर्श झाला होता पण ती काहीही बोलली नाही. बाहेर जाता जाता ती बोलली, अगरबत्तीचा छान सुगंध येतोय.

        मला आता खात्री पटायला लागली होती की आईच्या शरीरात औषधाचा परिणाम व्हायला लागला आहे. तिच्या बोलण्यामध्ये नरमाई आली आहे व तिच्या मांडीला माझ्या हाताचा धक्का लागला तरी तिने लक्ष दिले नाही. आता माझ्या अंगात सुखद लहरी वाहायला लागल्या होत्या. काहीच मिनिटांचा विरह मला सहन करावा लागणार होता त्यानंतर ती आपोआप येऊन माझ्या मिठीत पडणार होती. तिचे मऊ, मुलायम, नरम शरीर माझ्या ताब्यात देणार होती. बघता बघता रात्रीचे दहा वाजून गेले होते. आता मात्र मला एक एक सेकंद सुद्धा दम धरवत नव्हता. कधी एकदा आई माझ्या अंगावर येते असे वाटत होते. मी माझ्या रूमचा दरवाजा खुलाच ठेवला व खिडकीपाशी टेबलावर जाऊन बसलो. दिनेशच्या म्हणण्याप्रमाणे अर्ध्या तासानंतर औषधाची जादू दिसणार होती परंतु मी आईच्या खाण्यामध्ये एक ऐवजी तीन चमचे औषध टाकले होते त्यामुळे त्याचा परिणाम लवकर होईल अशी माझी अपेक्षा होती. परंतु दहा वाजून गेले होते तरी म्हणावा असा फरक जाणवत नव्हता. कदाचित औषधाचा परिणाम व्हायला सुरूवातीला तेवढाच वेळ लागेल परंतु नंतर तीन चार तासांऐवजी सहा सात तासांपर्यंत औषधाची नशा राहील असा अंदाज केला.


क्रमश:

या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 9,601 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 5,258 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (२) myownstories 0 5,288 08-18-2021, 10:44 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१) myownstories 0 5,009 08-18-2021, 10:16 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३) myownstories 1 6,147 08-17-2021, 12:57 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२) myownstories 2 6,264 08-15-2021, 05:38 AM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१) myownstories 0 7,442 08-08-2021, 10:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 10,382 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 3 9,341 08-01-2021, 03:12 PM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 9,953 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)