आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ८ (२)
06-23-2021, 10:45 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ८ (२)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

माझ्या अपेक्षेप्रमाणे आता आई काचेचा कचरा टाकून आल्यावर हात पाय धुवून फ्रेश होईल व तोपर्यंत तिच्या शरीरात औषध पूर्णपणे भिनलेले असेल. फ्रेश झाल्यावर ती सरळ माझ्या बेडरूममध्येच येईल याची मला खात्री होती. मी खिडकीतून टक लावून तिच्याकडे पाहत होते. तिच्या प्रत्येक सेकंदाच्या हालचालींवर माझे लक्ष होते. आईने कचरा बाहेर टाकून दिला व अपेक्षेप्रमाणे बाथरूममध्ये गेली. माझ्या अंदाजाप्रमाणे दोन ते तीन मिनिटांत ती फ्रेश होऊन बाहेर यायला पाहिजे होती, परंतु पाच मिनिटे झाली तरी बाथरूमचा दरवाजा उघडत नव्हता. माझा इकडे एक एक सेकंदाचा हिशोब चालू होता. जवळ जवळ आठ ते दहा मिनिटांनी आई तोंडात पाण्याचा गुळणा भरून बाहेर पडली होती. तिने हात पाय स्वच्छ धुतलेले होते, तोंड पण साबणाने धुवून काढले होते व टूथपेस्टने दात पण घासलेले होते. बाहेर आल्यावर पहिले तिने माझ्या रूमकडे पाहिले. मी दरवाजा खुलाच ठेवला होता व खिडकीच्या फटीतून पाहत होतो. ती माझ्या रूमकडे वीस ते तीस सेकंद एक टक पाहत होती पाहता पाहता एका हाताने आपली मांडी खाजवत होती. आता मला कळून चुकले होते की तिच्या मनांत चलबिचल चालू झालेली आहे आणि आता ती सरळ माझ्या रूमकडे येईल. परंतु माझ्या रूमकडे न येता ती हॉलमध्ये गेली व सोफ्यावर जाऊन बसली. रात्रीचे दहा वाजून गेले होते तरी पण ती तिच्या बेडरूममध्ये गेलेली नव्हती. आणि तिच्या बेडरूममध्ये कशाला जाईल? बाबा तर तिथे नाहीत त्यामुळे तिला माझ्याकडे येण्याशिवाय काही पर्याय नव्हता. हॉलमध्ये एक दोन मिनिटे बसल्यावर ती परत किचनमध्ये गेली व पाणी पिऊन बाहेर आली. बाहेर आल्यावर मघाच्या सारखे माझ्या रूमकडे पाहत उभी राहिली व आपल्या तोंडावरून इकडून तिकडे हात फिरवू लागली. तिच्याकडे बघून वाटत होते की तिच्या मनात विचारांची खूप घालमेल चालू आहे. काय करावे तिला कळत नसावे. सकाळी तिनेच मला तिच्या अंगावरून ढकलून दिले होते आणि आता स्वत:हून माझ्याकडून झवून घेण्यास तिला अपमान वाटत असेल. मी तिच्या जीवाची घालमेल समजू शकत होतो. पण तीच स्वत:हून माझ्याकडे यायला पाहिजे हीच माझी अपेक्षा होती. ती बराच वेळ माझ्या रूमकडे बघून परत हॉलमध्ये गेली.

        आता जवळ जवळ साडे दहा वाजले होते. औषध खावून एक तास होऊन गेला होता  त्यामुळे ती खूप बेचैन झालेली दिसत होती पण तिचा नाईलाज असल्याचे जाणवत होते. शेवटी मीच माझ्या रूममधून बाहेर आलो. माझ्या रूमच्या दरवाजाचा आवाज ऐकून आईपण हॉलमधून बाहेर आली होती. मी तिच्याकडे बघत बघतच किचनमध्ये गेलो व तहान नसताना देखील एक ग्लास पाणी प्यालो आणि दरवाजा लावून परत मागे फिरलो तर आई मला धडकली. मी पाणी पिल्यावर ती पण पाणी पिण्यासाठी किचमध्ये येत होती पण तीचे माझ्याकडे लक्ष नसल्यामुळे तिचे चालणे चालूच होते व मी फिरल्यामुळे तिला धडकलो. तिला धकडकल्यावर तिचे मुलायम स्तन माझ्या छातीवर आदळले माझे तोंड तिच्या मानेला घासले. ती तशीच न थांबता किचनमध्ये गेली व पाणी पिऊ लागली. मला आईच्या स्तनांचा स्पर्श झाल्यामुळे मी तापलो होतो व माझा लंड कडक झाला होता. ती आत गेल्यामुळे मी तिथे न थांबता हॉलमध्ये गेलो परंतु माझे लक्ष तिच्याकडेच होते. आई पाणी पिऊन परत हॉलमध्ये आली व मला हॉलमध्ये बघून ती सोफ्यावर एका बाजूला बसली. मी एका बाजूला उभाच होतो, मला वाटत होते की आता ती आपल्यावर चाल करेल. ती कधी सुरूवात करते याचीच मी वाट पाहत होतो. ती एक दोन मिनिटे सोफ्यावर बसली व परत उठली आणि किचनमध्ये गेली. आता तिची अवस्था एखाद्या तडफडणाऱ्या माशासारखी झाली होती. सारखी हॉलमधून किचनमध्ये व किचनमधून हॉलमध्ये चकरा मारत होती. तिला माझ्याशी काही तरी बोलायचे होते पण तिची हिम्मत होत नव्हती. तिला माझ्याशी जवळीक साधून शरीरात लागलेली आग माझ्याकडून शांत करून घ्यायची होती पण मला हात लावायची हिम्मत होत नव्हती. आता मी जाणून होतो की पुढच्या चार ते पाच मिनिटात आई मला मिठी मारणार. पण मला तिला येथे हॉलमध्ये झवायचे नव्हते तर माझ्या रूममध्ये मनसोक्त ठोकायचे होते कारण तेथे मी रेकॉर्डींगची व्यवस्था केलेली होती आणि मंद, सुगंधी अगरबत्ती लावलेली होती.

        आता ती पूर्णपणे तापलेली आहे हे लक्ष्यात आल्यावर मी हॉलमधून बाहेर आलो व माझ्या रूममध्ये गेलो व खिडकीपाशी टेबलावर जाऊन बसलो. मी दरवाजा तसाच उघडा ठेवला होता व आतील लाईटसुद्धा चालूच ठेवली होती त्यामुळे मी तीची वाट बघतोय असे नकळत तिला सांगायचे होते. मी रुममध्ये आल्यावर आई किचनमधून बाहेर आली माझ्या रूमकडे बघत उभी राहिली. आता कशाला जास्त विचार करतेस,  आणि कुणाची भीती आहे आता तुला? कोणाच्या आदेशाची वाट पाहत आहेस तु? असे मनातल्या मनात मी तिला प्रश्न विचारत होतो. तिच्या मनातली तळमळ तिच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे जाणवत होती. आज सकाळी तिनेच मला तिला हात लावला म्हणून ढकलून दिले होते व आता माझ्याकडून झवून घ्यावे लागणार आहे याबद्दल तिला आपराध्यासारखे वाटत असावे. यावेळी मात्र ती बराच वेळ माझ्या रूमकडे पाहत उभी होती. माझी रूम उघडी होती, लाईट पण चालू होती, तिच्या मनांत पण खूप इच्छा होती पण कोणास ठाऊक तिचे एक मन तयार होत नव्हते. आता ती आपल्या दोन्ही हातांची बोटे मोडू लागली व तोंडातल्या तोंडात काही तरी बोलू लागली आणि तिथेच दोन चार फुटांच्या अंतरामध्ये चकरा मारू लागली. आता मात्र मला आईचे हाल पाहवत नव्हते, आता ती लाचार आणि हतबल झालेली दिसून येत होती. आपणच पुढाकार घेऊन तिच्याकडे जावे व तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करावा. एकदा का तिच्या जवळ गेले की तिचा थोडा आत्मविश्वास वाढेल व आपोआपच ती मला मिठीत घेईल. तिच्या मनाची संपर्ण तयारी झालेली आहे असे वाटत होते परंतु सुरूवात कशी आणि केव्हा करावी हे तिला समजत नव्हते.

        औषध देऊन इतका वेळ झाला तरी काही घडत नाही हा विचार करून आता मी तिच्याकडे जाण्याचे ठरविले कारण तिच्याप्रमाणे माझ्याही जीवाची उलघाल चालू होती. माझे सुद्धा चित्त थाऱ्यावर नव्हते. जशी‍ आईला आस लागली होती तशीच मलाही लागली होती. तिच्या अंगात आग पेटली होती तेवढीच माझ्याही अंगात पेटली होती. बघता बघता मी उठलो आणि दरवाजातून बाहेर यायला लागलो, तेवढ्यात आई तिथून निघाली व तिच्या बेडरूममध्ये गेली व दरवाजा लावून घेतला. तिने दरवाजा लावल्यावर मात्र मी कपाळावर हाथ मारून घेतला. इतका वेळ ती माझी वाट पाहत असताना मी तिच्याकडे गेलो नाही आणि शेवटी ती कंटाळून निघून गेली त्यावेळी मी तिच्याकडे गेलो. एक दोन वेळा तिचा व माझा सामना झाला होता तरी मी तिच्याशी संपर्क केला नाही कदाचित मी सकाळच्या सारखा तिला परत धरेल अशी तिची अपेक्षा असावी पण मी तसे केले नाही त्यामुळे ती वाट पाहून निघून गेली. मी आता स्वत:लाच दोष देऊ लागलो होतो. आई परत तिच्या बेडरूममध्ये जाण्यास मीच कारणीभूत होतो असे मला वाटायला लागले. कदाचित मी पाणी प्यायला  किचनमध्ये गेलेलो असताना तिने मला मिठीत घेण्याची योजना पण केलेली असेल पण मी पुढाकार न घेतल्यामुळे ती काही करता आले नाही. मला धडकल्यावर ती मागे न फिरता तशीच पुढे किचनमध्ये गेली होती. कदाचित मी तिच्यामागे किचनमध्ये जाऊन तिला धरावे अशी तिची अपेक्षा असावी.

        आता मी खूप नाराज होऊ लागलो होतो. कदाचित आई आता तिच्या बेडरूमच्या बाहेर आलीच नाही तर काय करणार? आपण एवढा प्रयत्न करून काहीही उपयोग होणार नाही. तिने ठरविेले तर हस्तमैथून करून आपली पुच्चीची आग शांत करेल पण आपली एवढी तयारी सगळी फुकट जाईल व पुन्हा कधीही ती आपला विचार करणार नाही. आई बेडरूममध्ये जाऊन आता बराच  वेळ झाला होता. मी माझ्या रूमच्या बाहेर आलो व हॉलच्या समोर म्हणजेच आईच्या बेडरूमच्या बाहेर जाऊन उभा राहिलो. माझी तळपायाची आग मस्तकात गेली होती. मी माझ्याच हाताने माझ्या गालात मारून घेत होतो. आता माझा जीव कासावीस झाला होता, काय करावे काही कळत नव्हते, माझ्या मुर्खपणामुळे आज समोर आलेली शिकार मी सोडली होती. दहा ते पंधरा मिनिटे झाली तरी आई बेडरूममधून बाहेर आलेली नव्हती. आता माझा जीव टांगणीला लागला होता. मनात विचार आला की जर आई बाहेर आलीच नाही तर? समजा तिने हस्तमैथून करून आग शांत केली आणि तशीच झोपून गेली तर काय करायचं?

        मग विचार केला की आता जास्त वेळ वाया घालविण्यात काही अर्थ नाही. आई घरात जावून जेमतेम दहा ते पंधरा मिनिटे झाली असतील. तिने जरी हस्तमैथून करण्याचे ठरविले तरी त्यासाठी तिला साडी फेडावी लागेल. अंगातली साडी फेडून ब्लाऊन काढून परत गाऊन घालण्यासाठी किमान दहा मिनिटे तरी लागतील आणि पाच मिनिटांत काही लगेच तिची गरमी उतरणार नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. तिचा दरवाजा ठोठावून तिला तिच्या बेडरूममध्ये जावून झवून टाकायचे असे मी ठरविले. तिच्या अंगात औषध असल्यामुळे तिची काम इच्छा वाढलेली आहे त्यामुळे ती आता काही मला विरोध करणार नाही. फक्त माझ्या अपेक्षेप्रमाणे तिने सुरूवात करायला पाहिजे होती, परंतु जाऊ दे, मीच सुरुवात करतो आणि तिची आग शांत करतो.

        मी आत जाण्याचा विचार करत होतोच तेवढ्यात आईच्या बेडरूममधील लाईट बंद जाणवले. आता माझ्या छातीत धसकाच बसला. लाईट बंद झाली म्हणजे नक्की आई झोपायला गेली असे समजून मी तिथेच डोक्याला हात लावून खाली बसलो. असे कसे घडले याचा विचार करत होतो तेच आईच्या बेडरूमच्या दरवाजाच्या कडीचा आवाज आला. मी पटकन उठून समोर हॉलमध्ये जाऊन बसलो व जे डोळ्यांनी पाहिले त्याचावर माझा विश्वास बसत नव्हता.

        रात्रीचे साडे दहा वाजलेले होते. आईने दरवाजा उघडला व बाहेर येऊन उभी राहिली. तिच्याकडे बघून माझे डोळे दिपायला लागले होते. आईने मोरपिसी रंगाचा शालू घातलेला होता, त्यावर थोड्या फिकट रंगाचा, मलमली कपड्याचा एकदम फीट असा, मोठ्या गळ्याचा ब्लाऊज घातला होता. चेहऱ्यावर पूर्ण मेकअप केलेला होता, कपाळावर मस्त नक्षीची टिकली व नाकात सुंदर मोत्याची नथ चमकत होती. कानात अतिशय देखणी अशी कर्णफुले व हातात मोत्याच्या बांगड्या व बोटांमध्ये वेढ्यांच्या आंगठ्या होत्या. डोक्यावर जरीचा पदर घेतलेला होता व केसांचा अंबाडा घातलेला होता. ब्लाऊजच्या खाली नितळ बेंबीपर्यंत उघडे पोट पाहून काळजाचा ठोका चुकत होता. खाली पायात सुंदर असे पैंजण छनछन अवाज करत होते. अंगावर मंद सुगंधी सेंट मारलेला होता. अशा प्रकारे एखाद्या नववधुसारखा तिने शृंगार केला होता व तिच्या बेडरूमच्या बाहेर येऊन थांबली होती. मला माहिती होते कि तिने हे सर्व माझ्यासाठीच केलेले आहे.

        बाहेर आल्यावर तिने मला हॉलमध्ये सोफ्यावर बसलेले पाहिले व क्षणाचाही विलंब न करता ती आतमध्ये येऊ लागली. हॉलमधील सर्व लाईट चालू असल्यामुळे तिचे सौंदर्य अतिशय खुलून दिसत होते. ती एखाद्या स्वप्नसुंदरी सारखी दिसत होती व नववधु होऊनच माझ्याकडे हळू हळू पावले टाकत येत होती. माझी छाती इतकी जोरजोराने धडकत होती की फुटून जाईल असे वाटत होते. ती माझ्या नजरेत नजर मिळवून माझ्या जवळ येत होती. आई एकदम जवळ आल्यावर मी लगेच उठून उभा रहायला लागलो तसे तिने माझ्या अंगावर आपले अंग सोडून दिले व मला जोरात मिठी मारली. मी तसाच मागे सोफ्यावर अलगद आईला घेऊन स्थिरावलो. तिने मला घट्ट मिठी मारली होती व मी पण आपल्या मिठीत आवळून धरले होते. सोफ्यावर पडताच तीने रडायला सुरूवात केली, तिच्या डोळ्यांतून अश्रुंचे पाठ वाहू लागले. मी तिला माझ्या मिठीत दाबूनच ठेवले होते व हळू हळू तिच्या पाठवरून हात फिरवू लागलो परंतु जसा जसा मी हात फिरवत होतो तशी ती अजून मोठ्याने रडू लागली. आता तिचे रडणे मला सहन होत नव्हते. तिने सकाळी मला तिच्या अंगावरून ढकलून दिले होते त्याचप्रमाणे कितीतरी वेळा रागानू चिडून बोलली होती व आताच्या तिच्या रडण्याने मी तिच्याविषयीचा सगळा राग विसरून गेलो होतो. आता फक्त माझ्या मिठीत होती माझी स्वच्छ, सुंदर, पवित्र, प्रामाणिक, प्रेमळ माझी आई. ती माझ्या मिठीमध्ये रडून तिच्या प्रेमाची कबुली देत होती. ज्याप्रमाणे ती धाय मोकलून रडत होती त्यावरून तिचे माझ्याविषयी असलेले प्रेमच व्यक्त होत होते.

        इतके दिवस मी कित्येक ज्या सुखाची मी स्वप्ने पाहत होतो, इतके दिवस ज्यासाठी मी झुरत होतो, त्यासाठी अनेक प्रयत्नांची पराकाष्टा केली, जोखीम पत्करली, बोलणे खाले, ते सुख, ते स्वप्न, ती वस्तू आज माझ्या मिठीत होती. अनेक वर्षांनी दोन जीव एकमेकांना भेटल्यासारखे आम्ही एकमेकांना बिलगलो होतो. रोज एकमेकांच्या समोर होतो, सोबत होतो पण अशी भेट कधीही झाली नव्हती. आज आईने तिचे सर्वस्व, तिचे सर्वांग माझ्या हवाली केले होते. तिने तिला स्वत:ला माझ्या मिठीत सोडून दिले होते. बराच वेळ ती माझ्या मिठीत बिलगून रडत होती. ती रडत असताना मी पण तिला मुक्यानेच धीर देण्याचा प्रयत्न करत होतो. इतक्या वेळ ती माझ्या मिठीत अवघल्या अवस्थेत पडलेली होती. ती रडत असल्यामुळे मी पण एकाच स्थितीत बराच वेळ राहिल्यामुळे अवघडून गेलो होतो. आता ती जरा शांत झाली होती परंतु मधून मधून नाक ओढत रडणे चालूच होते. सध्या तिच्या बरोबर काहीच बोलायचे नाही असे मी पण ठरविले होते. जरा शांत झाल्यावर मी तिची मिठी न सोडता थोडा सोफ्याच्या एका बाजूकडे सरकलो व तिला पण माझ्या मिठीतच हळूच आहे त्याच स्थितीत अंगावर दाबून धरले. भरपूर रडल्यामुळे तिचे डोळे, तोंड व नाक ओले झाले होते. आता ती एकदम शांत होऊन काहीही हालचाल न करता, कुठलाही आवाज न करता माझ्या मिठीत शांतपणे पडली होती.

        आता मीच पुढाकार घेण्याचे ठरविले व हळूच माझे ओठ तिच्या डोळ्यांच्या खाली फिरवले व तिचे अश्रू पुसू लागलो. त्यानंतर तिच्या नाकावर सुद्धा ओठ फिरवून नाकाभोवतालचे अश्रू, ओलावा माझ्या तोंडाने पिऊन घेतला. आता पर्यंत तिने अजिबात हालचाल केली नव्हती. मग मी हळूच तिच्या रसभरीत, कोलम व नरम ओठांवर माझे ओठ ठेवले व हलकेच दाबले. मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ दाबल्यावर तिने आपले डोळे उघडले व माझ्या डोळ्यांमध्ये पाहू लागली. माझ्या डोळ्यांमध्ये सुद्धा तिला तसेच प्रेम दिसले जे तिच्या डोळ्यांमध्ये होते. अजून तरी त्यामध्ये वासनेचा रंग चढलेला नव्हता. तिच्या रडण्यामुळे माझ्या मनातील वासना हरवून गेली होती व फक्त निखल प्रेम शिल्लक राहिले होते. आता तिने पण हळूच माझ्या ओठांवर तिच्या ओठांचा दाब दिला. आता मला हिरवा सिग्नल मिळाल्यामुळे मी हळूच माझे ओठ आईच्या ओठांवर फिरवू लागलो. त्यानंतर तिने पण मला साथ द्यायला सुरूवात केली व आपल्या ओठांनी माझ्या ओठांना दाबत दाबत तीचे तोंड फिरवू लागली. मी आता हळूहळू तापायला लागलो होतो व माझा लंडाची जाडी व लांबी वाढत चालली होती. आई माझ्या ओठांवर आपले तोंड फिरवायला लागल्यानंतर मी तिच्या कमरेला माझ्या पायांचा विळखा घातला व एक हात तिच्या पाठीवर ठेवून दूसरा हात तिच्या डोक्याला मागच्या बाजूने लावला आणि तिचे तोंड माझ्या तोंडावर दाबून ओठांचे मुके घ्यायला लागलो. आईच्या नाकातली नथ सारखी आमच्या चुंबनात आडथळा आणत होती त्यामुळे ती थोडी थांबली व पटकन आपली नथ काढून बाजूला फेकली आणि माझ्या ओठांवर तुटून पडली. मी पण तिचे डोके एका हाताने हालवून मला पाहिजे तसे तिच्या ओठांना चोखू लागलो. तिचे नाकाला माझ्या नाकाने रडगून रगडून लाल करून टाकले व माझ्या तोंडाने चाटू लागलो आणि नंतर तोंडात घेऊन चोखू लागलो. मी एखाद्या बाईला पहिल्यांदाच माझ्या मिठीत घेऊन तिचे चुंबन घेत होतो. मला काही अनुभव नव्हता पण जसे माझे करील तसा मी वागत होतो. आईचे ओठ चोखून चोखून लाल करून टाकले होते व आता माझी जीभ तिच्या तोंडात सरकली व तिच्या तोंडाचे रसपान करू लागलो. आईच्या तोंडात जीभ घातल्यावर मला जो आनंद होत होता तो शब्दात सांगणे अवघड आहे. आईनेही माझ्या ओठांचे मनासोक्त चुंबन घेतले. आईचा सगळा चेहरा मी तोंडाने चाटून, चोखून काढला होता. मध्ये मध्ये तिला हाताने माझ्या शरीरावर दाबून घेत होतो. मागे हाताने तिच्या पाठीवर सारखे चोळत होतो. बराच वेळ चुम्माचाटी झाल्यानंतर आई हळूच वरती झाली व शालूचा पदर खाली सोडला आणि आपली मलमली ब्लाऊजची बटने काढू लागली.

        मी लगेच आईचे हात माझ्या हातात धरले व तोंडाने चाटू लागलो. त्यानंतर मी स्वत: तिच्या ब्लाऊजची बटने काढायला सुरूवात केली. ब्लाऊजची बटने काढताना माझ्या हातांना आईच्या मऊ व उबदार स्तनांचा स्पर्श होत होता त्यामुळे मी बेलगाम होत चाललो होतो. मी पटपट ब्लाऊजचे सर्व बटन काढली व आईने ब्रा घातलेला नसल्यामुळे माझ्यासमोर साक्षात अलीबाबाची गुहा खुली झाली. आईचे ते गोल, गरगरीत, ठुमदार व मऊ मुलायम स्तन पाहून माझ्या डोळयांचे पारणे फिटले होते. इतके दिवस मी तिच्या स्तनांचा का वेडा झालो होतो ते मला आज कळले. इतके मनमोहक आणि सुडौल स्तन मी फोटोमध्ये सुद्धा पाहिेले नव्हते. मी माझ्या हातांनी अगदी हळूवारपणे त्यांना कुरवाळू लागलो. तिचे स्तन हातात घेतल्यावर असे वाटायचे मोठा खजिना आपल्या हाती लागलेला आहे. आईचे स्तन प्रयक्ष हातात घेतल्यानंतर माझे भानच हरपून गेले होते. बराच वेळ चोळून व दाबून झाल्यानंतर तिने तिचे स्तन माझ्या तोंडात दिले व खांद्याने हलवू लागली.

क्रमश:

या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply

06-25-2021, 09:20 PM,
#2
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ८ (२)
छान !!!!!!!
आता जुळू दे त्या दोघांना, अडकून राहू दे तिला त्या सोबत रात्र भर  बिछान्यात , दुसऱ्या दिवशी मात्र तिचा रागीट बाणा परत येऊ दे ..... समर्पण करण्या पेक्षा ना नुकूर करणारीला झवण्यात जास्त मस्ती असते .... Carry on.... तू internet वर एक अजरामर कलाकृती लिहीत चालयेस ..... Cheers....
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 9,605 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 5,264 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (२) myownstories 0 5,288 08-18-2021, 10:44 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१) myownstories 0 5,010 08-18-2021, 10:16 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३) myownstories 1 6,148 08-17-2021, 12:57 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२) myownstories 2 6,265 08-15-2021, 05:38 AM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१) myownstories 0 7,446 08-08-2021, 10:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 10,385 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 3 9,343 08-01-2021, 03:12 PM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 9,956 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)