आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ९ (१)
06-25-2021, 10:42 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ९ (१)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आई स्वत:च्या हातांनी आपल्या ब्लाऊजची बटने खोलताना पाहून मी लगेच आईचे हात माझ्या हातात धरले व तोंडाने चाटू लागलो. त्यानंतर मी स्वत: तिच्या ब्लाऊजची बटने काढायला सुरूवात केली. ब्लाऊजची बटने काढताना माझ्या हातांना आईच्या मऊ व उबदार स्तनांचा स्पर्श होत होता त्यामुळे मी बेलगाम होत चाललो होतो. मी पटपट ब्लाऊजची सर्व बटने काढली व आईने ब्रा घातलेला नसल्यामुळे माझ्यासमोर साक्षात अलीबाबाची गुहा उघडली गेली होती.


आईचे ते गोल, गरगरीत, ठुमदार व मऊ, मुलायम स्तन पाहून माझ्या डोळयांचे पारणे फिटले होते. इतके दिवस मी तिच्या स्तनांचा का वेडा झालो होतो ते मला आज कळले होते. इतके मनमोहक आणि सुडौल स्तन मी फोटोमध्ये सुद्धा कधी पाहिेले नव्हते. मी माझ्या हातांनी अगदी हळूवारपणे त्यांना कुरवाळू लागलो. तिचे स्तन हातात घेतल्यावर असे वाटायचे की मोठा खजिना आपल्या हाती लागलेला आहे. आईचे स्तन प्रयक्ष हातात घेतल्यानंतर माझे भानच हरपून गेले होते.

बराच वेळ चोळून व दाबून झाल्यानंतर तिने तिचे स्तन माझ्या तोंडात दिले व हलकेच खांद्याने हलवू लागली. आईचे मधुर, गुबगुबीत व मुलायम स्तन माझ्या तोंडात आल्यावर मी हवालदिल झालो होतो. तिच्या स्तनांची बोंडे मी हळून जिभेने चाटू लागलो व ओठांनी चोखू लागलो. आईचे गोल गोल स्तन भरगच्च भरलेले व टणक होते. तिचे दोन्हीही स्तन आता मी एक एक करून वेड्यापिश्यासारखा चोखत होतो.

एखादे छोटेसे वासरू जर बऱ्याच दिवसांनतर त्याच्या आईजवळ म्हणजे गाईवजळ सोडले तर ते तिच्या कासेत तोंड घालून अधाश्यासारखे दूध पिऊ लागते, त्यावेळी त्याला कशाचेही भान नसते. आपण त्याला ओढले, मारले तरी त्याला त्याची पर्वा नसते. एवढेच काय आपण त्याला पकडून दुसरीकडे बांधून ठेवले तरी ते आपल्या आईचे दूध पिण्यासाठी भुकेले असल्यामुळे दावे तोडून पळते व गाईच्या कासेत तोंड घालते.

आज माझी अगदी त्या वासरासारखीच स्थिती झालेली होती. इतके दिवस ज्या स्तनांना डोळे भरून बघण्याची, त्यांना हात लावण्याची, नंतर हळूहळू कुरवाळण्याची व त्यानंतर तोंडात घेऊन चोखण्यची माझी इच्छा होती, ते स्तन आज माझ्या आईने स्वत:हून माझ्या ताब्यात दिले होते. आज मी त्यांना डोळे भरून पाहत होतो, दाबत होतो, कुरवाळत होतो व आता ते माझ्या तोंडात आलेले होते आणि माझ्या जिभेने त्यांना चोखत होतो. आईच्या स्तनांची बोंडे चोखताना स्वर्गसुख मिळाळ्याचा आनंद मला होत होता.

अशा प्रकारे गाईच्या वासरासारखाच मी पण माझे भान हरपून गेलो होतो व मला कशाचेही भान नव्हते व मी अधाश्यासारखा आईच्या स्तनांना माझ्या तोंडात घेऊन चोखत होतो. आता मला जरी कोणी ओढले असते, मारले असते तरी पण मी आईचे स्तन सोडले नसते. मला जरी कोणी ओढून बाजूला केले असते तरी मी परत आईकडे येऊन तिचे स्तन हाताने चोळून चोळून चोखायला लागलो असतो.

मी आता आईच्या स्तनांचा इतका दिवाणा झालो होतो की त्यांच्यापुढे मला काहीही दिसत नव्हते. कितीही वेळ त्यांना तोंडातून बाहेर काढूच नये असे वाटत होते. मी आळीपाळीने आईचा एक एक स्तन तोंडाने धक्के मारत मारत चोखत होतो व दुसऱ्या हाताने तिच्या दूसऱ्या स्तनाची बोंडे माझ्या हाताच्या बोटांनी चुरगळत होतो. आई पण माझ्या चोखण्याची व बोंडे चुरगळण्याची पोट भरून मजा घेत होती व मला कोणत्याही प्रकारे विरोध करत नव्हती, उलट माझ्या तोंडावर आपले स्तन दाबत दाबत मला आणखी चिडवत होती.

बराच वेळ असे चोखत व दाबत राहिल्यामुळे हळूहळू मला जाणवू लागले की आईचे स्तन पहिल्यापेक्षा टणक व कडक होऊ लागले होते. थोड्यात वेळात तिचे दोन्हीही स्तन एकदम तट्ट झाले व फुग्याप्रमाणे फुगले होते. आईच्या स्तनांचा पुर्ण आकार पाहून मी वेडा झालो व तिच्या टणक व गोल गोल फुगलेल्या स्तनांवर मी परत आक्रमण करू लागलो. आईला आता मी हळू हळू एका बाजूला सरकवू लागलो व थोड्याच वेळात तिला बाजूला सोफ्यावर झोपवले. आता मी तिच्यावरती चढलो व तिच्या अंगावर जाऊन पडलो. आईचे गोल, टपोरे स्तन माझ्या डोक्यातून जात नव्हते. मी परत हाताने त्यांना जोरजोरात कुरवाळू लागलो. हवा भरल्यासारखे ते फुगले होते व कडक झाले होते त्यामुळे हाताने कितीही दाबले व चुरगळले तरी ते परत आहे त्या स्थितीत यायचे. मी त्यांच्याशी खूप वेळ खेळत बसलो तरी माझे मन भरत नव्हते. आता मी परत आईच्या स्तनांना वासरासारखे धक्के मारत होतो व तिची बोंडे चोखत होतो. आता चोखून चोखून आईचे स्तन एकदम लालबुंद झाले होते.

आईच्या स्तनांची एवढी मजा घेतल्यानंतर मी माझे दोन्ही हात तिच्या दोन्ही स्तनांवर ठेवले व तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेऊन तिचे मुके घेऊ लागलो आणि त्याचवेळी तिचे स्तन दाबू लागलो. थोड्या वेळापूर्वी मी तिचे खूप मुके घेतले होते व तिच्या तोंडात माझी जीभ घालून चोखले होते परंतु त्यावेळी मी खाली होतो व आई माझ्या वरती होती आणि आम्ही थोडे अधांतरीच बसलेलो होतो. परंतु आता आई माझ्याखाली व्यवस्थित सोफ्यावर पडलेली होती आणि मी तिच्या अंगावर होतो त्यामुळे आता मी पाहिजे तसे तिचे मुके घेऊ शकत होतो.

मघाच्यापेक्षा आता तिचे ओठ चोखण्यात जास्त मजा येत होती. आता मी खोलवर तिचे मुके घेऊ शकत होतो व तिच्या तोंडात माझी जीभ घालून तोंडभरून चोखत होतो. आता मी माझे तोंड तसेच आईच्या अंगावरून चाटत चाटत खाली येत होतो व दोन्ही हातांनी तिचे फुगलेले स्तन दाबत होतो. हळूहळू मी तिच्या पोटावर माझे तोंड फिरवत होतो व बेंबीपर्यंत चाटत होतो. त्यावर आईने मला थोडे उठविले व ती पण उठली. मला काही कळेना की आई अचानक का उठली.

उठल्यावर तिने लगेच आपला ब्लाऊज हातांमधून काढला व झटकन बाजूला फेकून दिला आणि माझा शर्टाची बटने काढू लागली. मी पण आता काही न करण्याचे ठरविले त्यामुळे आईनेच सर्व बटने खोलून माझा शर्ट काढला आणि तिच्या ब्लाऊजवर फेकून दिला. मी आता आईप्रमाणेच कमरेच्या वरती पूर्ण उघडा झालो होतो. माझा शर्ट काढल्यावर आई परत खाली पडली व मला आपल्या अंगावर ओढून घेतले.

आईने परत अंगावर ओढल्यावर आता खऱ्या अर्थाने आईच्या शरीराची जादू मला जाणवली होती. आई व मी दोघेही कमरेच्या वरती पूर्णपणे उघडे असल्‍यामुळे आमच्या दोघांचेही अंग एकमेकांना चिकटलेले होते व पहिल्यांदा माझ्या अंगाला एका स्त्रीच्या उघड्या अंगाचा स्पर्श झालेला होता. आईच्या अंगावर पडल्याबरोबर माझ्या अंगात वीज चमकल्यासारखे झाले. आता माझे तोंड तिच्या तोंडावर होते, माझी उघडी छाती तिच्या उघड्या ताठरलेल्या स्तनांवर होती व माझे पोट आईच्या उघड्या नितळ पोटावर चिकटलेले होते. आईने आपले दोन्ही हात कोपरामध्ये मुडपून दोन्ही बाजूंनी आपल्या कानाशेजारी घेतलेले होते. तिचे गोरे गोरे खांदे आणि दंड व त्यापुढील मादक हात पाहून मला राहवले नाही. मी आईच्या दोन्ही हातांची बोटे माझ्या बोटांनी घट्ट पकडली व तिच्या मुठीत मुठ देऊन तिचे गोरे गोरे दंड जिभेने चाटू लागलो.

माझ्या शरीराची हालचाल होत असतानाच आईच्या ताठरलेल्या स्तनांची बोंडे माझ्या छातीला घासत होती त्यामुळे माझ्या शरीरात वेगळ्यात प्रकारची ऊर्जा निर्माण होत असे. तिच्या बोंडांच्या मादक स्पर्शाने माझा लंड कडक होऊन तिच्या मांड्यांना टोचू लागला होता. आईने आपला ब्लाऊज काढल्यामुळे आता मी लाईटच्या पांढऱ्या शुभ्र प्रकाशामध्ये आईच्या प्रत्येक अंगाचे रसपान करत होतो. हळूहळू मी चाटत चाटतच खाली आलो व आईच्या बगलेत माझे तोंड खुपसले.

मला स्त्रीयांच्या बगलांचे खूप वेड आहे. स्त्रीयांच्या शरीरामधील जसे ओठ, स्तन, मांड्या, ढुंगण व पुच्ची ह्या प्रमुख मादक अंगांकडे सर्वजण आकर्षित होत असतात, त्याचप्रमाणे मी या अंगांव्यतिरिक्त  स्त्रीयांच्या बगलेकडे सुद्धा खूप आकर्षित होतो. मला वेगवेगळ्या बायांच्या बगला निरखून बघणे आवडते. स्त्रीयांच्या बगलेमध्ये हाताने चोळून, दाबून तिचा सुगंध नाकामध्ये साठवणे आवडते. तसेच बगला व त्यामधले केस ओठांनी कुरवाळून जीभेने चाटावेसे वाटतात.

मी माझे तोंड आईच्या एका बगलेमध्ये घातले व आश्चर्यचकित झालो. माझा एक हात लगेच मी आईच्या दुसऱ्या बगलेमध्ये घातला व मला जाणवले की आईने आपल्या बगलांमधील केस काढून टाकले होते व दोन्ही बगला एकदम स्वच्छ केलेल्या होत्या. आज सकाळी मी आंघोळ झाल्यावर ज्यावेळी आईला मागून जाऊन पकडले होते त्यावेळी आई आपल्या केसांचा अंबाडा बांधत होती. अंबाडा बांधण्यासाठी आपले दोन्ही हात वरती घेऊन केस फिरवत फिरवत डोक्यामागे घेत असताना तिच्या दोन्ही बगला एकदम खुल्या झालेल्या होत्या व त्यामधील मोठमोठे केस पाहून माझा लवडा टणाटण उडत होता.

त्यावेळी आईच्या डोक्यातील केसांमधून पाण्याचे थेंब तिच्या मानेवर, खांद्यावर पडायचे व खांद्यावरचे थेंब तसेच खाली येऊन तिच्या बगलेमध्ये यायचे आणि त्यामुळे बगलेतल्या केसांमधून देखील एक एक थेंब खाली गळत रहायचा. अशा प्रकारे तिचे ओले झालेले बगलेतील केस व त्यातून पडणारे पाण्याचे थेंब पाहून मी त्यांचा दिवाणा झालो होतो व जाऊन तिच्या बगलेत आपले तोंड घालावे व ते ओले, कुरळे केस जिभेने चाटून चाटून स्वच्छ करावेत असे वाटले होते. परंतु आता आईने आपल्या दोन्ही बगला एकदम साफ केलेल्या होत्या त्यामुळे मी तिच्या बगलेमध्ये माझे ओठ फिरवण्यास सुरूवात केली तर आई दचकली व हाताच्या मुठी घट्ट आवळू लागली.

मी आईच्या बगलेमध्ये माझे तोंड फिरवत असल्यामुळे तिला खूप आनंद मिळत होता असे मला जाणवले व मी आता जोरजोरात तिची बगल तोंडाने चोळू लागलो. जसजसा मी तोंड फिरवत होतो तसे तसे ती त्या बाजूचा हात हालवत होती. मग मी हळूच आपली जीभ बाहेर काढली व आता जिभेने तिची बगल चाटू लागलो. मी बगल चाटणे चालू केल्यावर आता आईच्या तोंडातून सुस्कारे बाहेर पडू लागले होते. ती हळू हळू गरम होत चालली होती.

मी एकामागून एक अशा आईच्या दोन्ही बगला चाटून चाटून ओल्या करून टाकल्या होत्या. अधून मधून तिचे कडक स्तन पण हाताने चुरगळत होतो व तोंडाने बोंडे चोखत होतो. आईला आता रहावले जात नव्हते. कधी एकदा माझा सोटा तिच्या पुच्चीत जाईल याची ती वाट पाहून होती. परंतु आज सगळे माझ्या मनासारखे करून द्यायचे असे कदाचित तिने ठरविलेले होते त्यामुळे ती कसल्याही प्रकारची घाई किंवा गडबड करत नव्हती.

आमच्या दोघांचे पहिल्यांदाच मिलन होत असल्यामुळे मला त्या मिलनाचा परिपूर्ण आनंद घेऊ द्यायचा असे तिने मनाशी ठाणले होते. मी सुद्धधा आज आईचे मन सांभाळून तिला पाहिजे तसा आनंद देण्याचे ठरविले होते. माझ्या प्रत्येक क्रियेमधून तिला भरभरून आनंद मिळत असल्याचे मला जाणवत होते. माझा लंडही आता एकदम कडक होऊन पुच्चीमध्ये स्वारी करण्यासाठी तयार झालेला होता. परंतु जोपर्यंत त्याला माझा आदेश मिळत नाही तोपर्यंत काहीही इलाज नव्हता, तो जागच्या जागेवरच वळवळ करत खाली वर होत होता.

आईच्या बगला मनमुराद चाटल्यानंतर मी तिच्या पोटावर आपले ओठ फिरवू लागलो. आता मला काही दम धरवत नव्हता. तसेच खाली सरकून तिच्या कमरेभोवतालची साडी फेडून टाकावी व आपला ताठर लंड तिच्या पुच्चीत घूसडून द्यावा असे वाटत होते. पण त्याआधी आईच्या सर्वांगांचा उपभोग घेतलाच पाहिजे असे ठरवून मी हळूच वर उठलो व तिचे दोन्ही खांदे धरून तिला पण उठून बसविले.

उठून बसल्यावर मी माझे पाय पुढे लांबवले व परत आईला माझ्या अंगावर ओढले आणि माझ्या मांड्यांवर बसविले. माझ्या मांडीवर बसल्यावर तिने तिचे स्तन माझ्या छातीला घासायला सुरूवात केली व तिचे ढुंगण माझ्या लवड्यावर रगडू लागली. मला आता कळले होते की आईची आग आता खूपच वाढली आहे व तिला माझा लंड लवकरात लवकर पाहिजे.

मी तसेच बसल्या बसल्या थोडा वेळ आपल्या अंगाशी तिचे अंग घासत बसलो व तिच्या तोंडात तोंड घालून मुके घेत बसलो. मी आतापर्यंत बऱ्याच वेळा आईचे मुके घेतले होते परंतु माझे मन काही शांत होत नव्हते. प्रत्येक वेळी तिचे तोंड माझ्या तोंडाजवळ आले की तिच्या रसरशीत ओठांचा मुका घेतल्याशिवाय शांतता मिळत नव्हती, तिच्या मादक ओठांना चावल्याशिवाय मन भरत नव्हते.

आता आई माझ्या मिठीत होती व माझ्या मांडीवर बसलेली होती आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड होते. मी तसाच हळूहळू माझ्या पाठीवर खाली होऊ लागलो व तिला माझ्या अंगावरच घेऊन सोफ्यावर पडलो. खाली पडल्यावर मी माझे पाय खाली लांबवले व तिने पण माझ्या वरतीच राहून आपले पाय माझ्या पायांवरच लांबवून सोडले. आता ती पूणपणे म्हणजे पायाच्या नखापासून डोक्याच्या केसांपर्यंत माझ्यावरती पडलेली होती.

मी आता माझे दोन्ही हात तिच्या मांड्यांवर ठेवले व हळूहळू वरती घेत तिच्या नितंबांवर चोळू लागलो. आईचे गोल गरगरीत टरबुजासारखे नितंब खूपच मादक व लुसलुसीत होते. परंतु साडीच्या वरून त्यांचा स्पर्श मात्र जाणवत नव्हता. आईच्या ते लक्षात आले व ती हळूहळू आपले ढुंगण जागेवरच गोल गोल फिरवू लागली. तिचे ढुंगण माझ्या ताठरलेल्या लवड्यावर फिरू लागल्यामुळे मी बेचैन होऊ लागलो व हाताने हळूहळू तिची साडी व परकर हातानेच वरती खेचू लागलो.

जस जसा मी आईची साडी व त्या पाठोपाठ तिचा परकर हाताने वरती खेचत होतो, तसे तसे आईचे पाय उघडे होत चालले होते व माझ्या हातांना त्यांचा मुलायम व गरम स्पर्श जाणवत होता. मी तिचा परकर पूर्णपणे वरती न घेता तसेच तिच्या मांड्यांवरून मागच्या बाजूने माझे हात फिरवू लागलो. तिच्या मऊ व उबदार मांड्यांमध्ये हात फिरवताना वाटायचे की जसे एखाद्या मलमली कपड्यांमध्ये माझे हात फिरत आहेत.

बराच वेळ तिच्या मांड्या मागून चोळल्यानंतर मी आता तिची साडी व परकर पूर्णपणे वरती खेचला व तिचे ढुंगण मोकळे केले. आता तिच्या उबदार व गोल गरगरीत ढुंगणाच्या स्पर्शाने मी बेफान होऊन आपल्या हातांनी त्याला चोळू लागलो. माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे ढुंगण गोल गोल फिरवून दाबू लागलो. आईचे ते टपोरे ढुंगण फिरवताना मला खूप आनंद होत होता व आईला पण मजा येत होती. कारण मी आपले हात फिरवत असताना ती सुद्धा खालून आपले ढुंगण वरती उडवत होती.

एवढी चोळाचोळी केल्यानंतर आईला मात्र दम धरवत नव्हता कारण तिच्या अंगात भिनलेले औषध आता तिला शांत बसू देत नव्हते. तिने माझे दोन तीन वेळा जोरजोरात मुके घेतले व उठून आपली साडी कमरेमधून सोडू लागली. तिला सोडताना पाहून मी पण उठू लागलो व लगेच तिचे हात धरले व बाजूला केले. आईला समजले मला माझ्या हाताने तिची साडी फेडण्याची इच्छा आहे.

ती तशीच माझ्या मांडीवरच बसलेली होती परंतु आता तिने आपले गुढगे टेकवले व मागच्या बाजूने पाठीवर जरा वाकली आणि आपले दोन्ही हात मागे घेतले व सोफ्यावर टेकवून उताणी झाली आणि माझ्याकडे पाहू लागली. आतापर्यंत आम्ही एकमेकांशी एक शब्दही बोललेलो नव्हतो. जे काही आतापर्यंत झाले होते ते सर्व एकमेकांच्या इशाऱ्यानुसारच चालले होते, काहीही न बोलताच सर्व घडत होते.

क्रमश:


या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 0 636 Yesterday, 07:51 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 2,475 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (३) myownstories 0 4,333 07-20-2021, 12:00 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (२) myownstories 1 2,975 07-19-2021, 07:57 PM
Last Post: rockhard
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (१) myownstories 0 3,160 07-16-2021, 11:53 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (३) myownstories 2 5,226 07-11-2021, 08:55 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (२) myownstories 1 3,090 07-11-2021, 05:17 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (१) myownstories 0 3,380 07-08-2021, 09:40 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (३) myownstories 0 2,731 07-08-2021, 12:13 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (२) myownstories 0 2,899 07-08-2021, 12:07 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)