आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ९ (३)
06-25-2021, 10:52 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ९ (३)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

मागील एक ते दीड तास मी व आई एकमेकांशी एक शब्द सुद्धा बोललो नव्हतो. आज मी तोंडातून एक शब्दही न काढता माझ्या आईला झवलो होतो. ज्या सुखासाठी मी इतके दिवस झुरत होते ते सुख आज मी अनुभवले होते. ज्या स्त्रीसाठी मी इतके दिवस झुरत होते ती स्त्री आज माझ्याबरोबर झोपलेली होती व तिने माझा लंड तिच्या पुच्चीत घेऊन झवली होती. ज्या प्रेमासाठी मी इतके दिवस झुरत होतो त्या प्रेमामध्ये मी आज अक्षरश: न्हाऊन निघालो होतो. ज्या दिवसाची मी इतके दिवस कल्पना करत होतो तो दिवस आज परिपूर्ण झाला होता व माझ्या आयुष्याची दिशा बदलवून गेला होता. ज्या रात्रीची मी इतके दिवस आतुरतेने वाट पाहत होतो ती रात्र आज मी अनुभवली होती व त्या रात्रीने माझ्या आयुष्यातील अंध:कार नाहीसा करून आयुष्यात नवीन पहाट उगवली होती.


आज मी व आई, आम्ही दोघांनीही स्वर्गसुखाचा अनुभव घेतला होता. आईचे माहिती नाही पण मी तर नक्कीच स्वर्गसुख काय असते? झवणे काय असते? प्रणय काय असतो? मिलन काय असते, हे पहिल्यांदाच अनुभवले होते. आम्ही दोघेही गेले एक दीड तास अखंडपणे कसरत करत शेवटी एकमेकांना झवलो होतो. एकमेकांचे वीर्यपतन केले होते. आज खऱ्या अर्थाने आम्ही एकरूप झालो होतो. ज्यावेळी आईच्या पुच्चीमध्ये माझे वीर्य आणि आईचे वीर्य एकमेकांत मिसळले गेले होते त्याचवेळी आमचे खऱ्या अर्थाने मिलन झाले होते. आमचे आई व मुलगा म्हणून नव्हे तर एक स्त्री व एक पुरुष म्हणून मिलन झाले होते.

आज आमच्या दोघांच्याही मनासारखे झाल्यामुळे दोघांच्याही इच्छा पूर्ण झाल्या होत्या. माझी आईला मिळविण्याची व झवण्याची प्रामाणिक इच्छा होती व आईला औषधामुळे का होईना पण माझ्याशी झवण्याची इच्छा निर्माण झाली होती. या घडीला आमच्या दोघांचीही इच्छापूर्ती झालेली होती व आम्ही मनाने व शराराने देखील शांत झालो होतो त्यामुळे तसेच सोफ्यावर एकमेकांच्या बाजूला उघडे नागडेच पडून राहिलो होतो.

आता कुठे आईच्या शरीरात भिनलेल्या औषधाची जादू मला दिसली होती. दिनेशने सांगितल्याप्रमाणे आईने एकदा तरी माझ्याकडून मन:पूर्वक झवून घेतलेले आहे. त्यामुळे माझे पण आईला झवण्याचे स्वप्न साकार झालेले आहे. यापुढे माहिती नाही की आई असा विचार परत करेल? यावेळी औषधाचा परिणाम होता म्हणून असे घडू शकले पण पुढे असे होणे शक्य नाही.

काही वेळानंतर आईला नक्की जाणवेल की आपल्या शरीरामध्ये काहीतरी अचानक बदल घडून आला होता व आपण मनात नसताना सुद्धा आपल्या सख्ख्या मुलाकडून झवून घेतले. कदाचित तिला जर माझा संशय आला तर मला त्याबद्दल लगेच विचारू पण शकते कारण तिला संशय येण्यासारखेच आज दिवसभर घडत होते. आज घरात फक्त आम्ही दोघेच होतो आणि सकाळी मी आंघोळीनंतर आईचे स्तन दाबले होते. त्यानंतर आमच्यामध्ये झटापट देखील झाली. कदाचित मी त्या घटनेचा मनात राग धरला असेल व त्यानंतर बाहेर जाऊन बाजारातून कामोत्तेजक औषध आणले असेल व आईच्या जेवणामध्ये मिसळले असेल आणि त्यामुळेच मी तिला आज झवू शकलो असा तिच्या मनाय संशय होऊ शकते.

एकदा का तिच्या शरीरातून औषधाची नशा संपली की तिला आपोआप जाणवेल की आपल्या मनात नसतांना सुद्धा आपण विजयकडून का झवून घेतले? सकाळी त्याने आपले स्तन दाबण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यावेळी चिडून आपण त्याला बाजूला ढकलले होते कारण आपल्या मनांत तसे काहीही नव्हते. त्यानंतर रात्री जेवण करेपर्यंत देखील आपल्या मनांत असे काही विचित्र विचार येत नव्हते मग अचानक जेवण झाल्यावरच आपले मन कसे काय बदलले व आपण खुशाल आपल्या मुलाकडून झवून घेतले? तेही पुढचा मागचा काही विचार न करता. असे कसे झाले की माझी बुद्धी भ्रष्ट झाली व मी माझ्या मुलाबरोबरच संभोग करू लागले? असे का झाले की मी विजयची आई आहे व तो माझा चौदा वर्षांचा मुलगा आहे हे देखील मी विसरले व त्याच्या गळ्यात पडले? या सर्व गोष्टींचा उलगडा लवकरच झाल्याशिवाय राहणार नाही व त्यावेळी तिच्या मनात शंभर टक्के संशयित म्हणून माझेच चित्र उभे राहणार यात काही शंका नव्हती.
पण आता जे होईल ते होईल, काही काळजी करायची नाही व काहीही झाले तरी आपण जेवणात औषध टाकले होते याची कबुली द्यायची नाही.

पुढे काहीही होवो पण आपण आज, या ठिकाणी, या घडीला जो आनंद घेतलेला आहे तो अप्रतिमच होता व त्यासाठी मी दिनेशचे लाख लाख आभार मानतो. दिनेशने शेवटचा पर्याय जर सुचविला नसता तर कदाचित पुढील काही दिवस, काही महिने किंवा काही वर्षे देखील मी आईला झवू शकलो नसतो. जर आईच्या खरोखरच मनांत नसेल तर आयुष्यात कधीही मी तिला असे करू शकलो नसतो. परंतु आज जे घडले आहे ते एक स्वप्नच होते व हे स्वप्न सत्यात उतरविण्यसाठी दिनेशने जे केले त्याबद्दल त्याचे कितीही आभार मानले तरी कमीच पडतील.

आता रात्रीचे बारा वाजून गेले होते तरी आम्ही दोघे जागेच होतो. हॉलमधील सर्व लाईट चालू होत्या व वरती पंखा देखील फुल स्पीडमध्ये फिरत होता आणि आम्ही दोघे छताकडे पाहून मागील एक दोन तासांत जे काही घडले होते त्याचा विचार करत उघडे पडलो होतो. भूतकाळ किंवा भविष्यकाळ काहीही असो पण या क्षणाला मी माझ्या आईला मनसोक्त झवलेलो आहे व तिने पण माझ्याकडून मनसोक्त आनंद घेतलेला आहे. या क्षणाला एक आई व एक मुलगा एकमेकांना स्वर्गसुख देऊन एकमेकांच्या हातात हात देऊन शांत पडलेले आहेत. या क्षणाला तरी दोघांनीही एकमेकांची गरज भागवलेली आहे, एकमेकांची इच्छापूर्ती केलेली आहे त्यामुळे मला वाटते या क्षणाला आम्ही दोघेही एकमेकांचे आभारी आहोत.

आईच्या शरीरामधील औषधाची नशा कधी उतरेल सांगता येत नाही परंतु जोपर्यंत तिच्या शरीरात नशा आहे तोपर्यंत तरी आईच्या सहवासाचा आनंद घ्यावा, तिच्या अंगांचा उपभोग घ्यावा असे माझ्या मनात यायला लागले. मला नक्की खात्री होती की एकदा का तिला सत्य परस्थिती कळली व त्याबद्दल जरी तिने कोणाला सांगितले नाही तरी यानंतर ती आपल्याला जवळ करणार नाही यात काही शंका नाही.

आपल्याला जवळ करणे सोडाच पण आपल्याबरोबर धड बोलणार सुद्धा नाही व आजपासून आमचे आई व मुलाचे नाते सुद्धा कदाचित संपून जाण्याची शक्यता आहे. यापुढे आईचा विचारच करू शकत नाही. त्यामुळे अजून काही वेळ आपल्या हातामध्ये आहे व तोपर्यंत मात्र आपण तिला वापरू शकतो हे निश्चित.

एवढ्यात मला आठवले की, खरे तर दिनेशने सांगितले होते की आईच्या खाण्यामध्ये फक्त एकच चमचा औषध टाक म्हणून, परंतु मी अधाश्यासारखे तीन चमच्यांपेक्षाही थोडे जास्त औषध आईच्या खाण्यात टाकले होते. दिनेश बोलला होता की एक चमचा औषधामुळे साधारण आई तीन ते चार तास आपल्याकडून झवून घेईल. आईने साधारण साडे नऊ वाजता जेवण केलेले होते त्यामुळे जेवणानंतर आता जवळ जवळ अडीच तास उलटून गेलेले होते. परंतु एका चमच्याने जर तीन ते चार तास नशा राहते तर एका चमच्या एवढ्या औषधाचा विचार केला तरी अजून किमान अर्धा तास आईच्या शरीरात नशा राहिल. परंतु मी तर भातामध्ये तिन चमच्यांपेक्षा जास्त औषध टाकलेले होते. त्यामुळे काहीही झाले तरी अजून पुढचे किमान दोन तास तरी आईची नशा उतरणार नाही एवढे निश्चितच होते.

मी मनाची तयारी केली व आपल्या हातामध्ये फक्त पुढील दोन तास शिल्लक आहेत. हे दोन तासच आपल्याला आपल्या आईच्या शरीराचा आणखी आनंद मिळवून देणार आहेत. त्यानंतर हे सुख आपल्या आयुष्यात परत कधीही येणार नाही त्यामुळे या दोन तासांचा सदुपयोग करून घ्यायचा असे मी ठरविले. विचार करता करता आता जवळ जवळ दहा ते पंधरा मिनिटे झाली होती. आम्ही दोघेही एकमेकांशेजारी पंख्याखाली उघडे पडलेलो होतो व कुणीही काहीही हालचाल करत नव्हते. मी तरी आईकडे तिरक्या नजरेने पहायचा परंतु झवून झाल्यानंतर आईने जे आपली नजर छताकडे लावली होती ती अजूनही हटवली नव्हती. आई बराच वेळ झालेल्या घटनेचा विचार करत होती.

मला कधी कधी मनांत शंका यायची की आपण एवढे औषध टाकले होते तरी आई आपल्याशी खूप शांतपणे वागत होती. तिने झवताना कोणत्याही प्रकारची घाई गडबड किंवा अचानक हल्लाबोल कधी केला नाही. औषध डुप्लीकेट तर नसेल का असे मला कधी कधी वाटायचे. परंतु जर औषध खरे नसते तर आईने काय आपल्याकडून एवढे सहजासहजी झवून घेतले असते काय? हा प्रश्नही मनांत यायचा त्यामुळे औषध तर खरे होते पण आईचा स्वभाव शांत व संयमी असल्यामुळे आईने तसे काही विचित्र प्रकार केले नसतील.

आईच्या पुच्चीला पाणी पाजून आता साधारण अर्धा तास झालेला होता तरी अजून आई काही माझ्याशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधण्याचा विचार करत नव्हती. मघाशी आम्ही झवलो होतो परंतु त्यावेळी आम्ही एक शब्दही न बोलता पूर्ण दीड तास एकमेकांशी खेळलो व शेवटी एकमेकांना पाणी पाजले. कदाचित ती पहिलीच वेळ असल्या कारणाने आम्ही काही न बोलता झवलो व आता आपण एकमेकांशी काही तरी बोलले पाहिजे, थोड्याशा प्रेमाच्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. ही संधी परत मिळणार नाही त्यामुळे आपल्या मनातले विचार आईला सांगून टाकावेत असे मला वाटू लागले.
पुन्हा आपण आईशी प्रमाने बोलू शकणार नाही व ती पण मी काही बोललेलो ऐकून घेणार नाही. अजून काही वेळ आपल्या हातात आहे तर तिला सगळं खरं खरं सांगून टाकावं, आपल्या प्रेमाच्या भावना व्यक्त कराव्यात. मग नंतर एकदा का नशा उरतली की मग कदाचित आई त्याच्यावर विचार करेल. आपले नशीब जर चांगले असेल तर ती परत आपल्याशी बोलेल नाहीतर तिला विसरण्याशिवाय दुसरा काही पर्याय नाही.

दुसरा एक असा विचार केला की, अजून दोन तास वेळ आहे त्यामुळे अजून एकदा आईला झवून टाकावी. या दुसऱ्या व शेवटच्या झवण्याने आईला एवढा आनंद द्यायचा की तिला ते कायमचे लक्ष्यात राहिल व न जाणो त्याचा भविष्यात आपल्यालाच फायदा होईल. तसेही आता आम्ही झवलो होतो परंतु त्यावेळी मीच जास्तीत जास्त आईच्या शरीराशी खेळलो होतो. आई फक्त खाली पडूनच होती व जेव्हा शक्य होईल तेव्हा फक्त मला सहकार्य करत होती. तिने माझ्या शरीराशी काहीही चाळे केले नाहीत किंवा कोणतीही मजा घेतली नाही. मीच फक्त तीच्या शरीराला उपभोगत होतो.

खरं तर अनेक पुस्तकांत वाचल्याप्रमाणे आईने माझा सोटा काही हातात धरून त्याच्याशी खेळली नाही किंवा त्याला तोंडात घेऊन चोखले नाही, दाबले नाही. खरं तर मी तिला त्यासाठी वेळच दिला नाही. मी तिच्या अंगावर झोपून तिच्या पुच्चीत माझा लंड घालून भरपूर झवलो पण तिने काही माझ्या अंगावर बसून माझ्या लंडाशी झवली नाही. एवढेच काय मी तिची गांड सुद्धा मारली नाही. त्यामुळे अजून तिला माझ्याकडून बरेच काही करून घेण्याची इच्छा असेल पण माझी पहिलीच वेळ असल्यामुळे तिने सगळे माझ्या मनासारखेच करण्याचे ठरविले व मी पण तिच्या मनाचा विचार केला नाही.
आता आपण पुढच्या दोन तासांमध्ये तिला हवे तसे झवायचे व तिला आपल्या शरीराचा मनमुराद आनंद घेऊन द्यायचा असे मी ठरविले. त्यावर मला दिनेशचे बोलणेही आठवले. तो म्हणाला होता की आज माझी बोर्डाची परीक्षा आहे असे समजूनच मी आईला झवले पाहिजे. तिला माझ्याकडून झवण्याचा एवढा मिळाला पाहिजे की आयुष्यभर तिच्या ते लक्ष्यात राहिले पाहिजे. एकदा का तिला मी झवून परमानंद मिळवून दिला की कदाचित ती औषधाची नशा उतरल्यावर देखील तो आनंद विसरणार नाही व पुन्हा आपल्याकडून झवून घेण्याचा विचार करेल. आणि एकदा का तिने औषधाविना आपल्याकडून झवून घेतले तर मग आपल्यासाठी पुढची वीस पंचवीस वर्षे तिचा स्वर्गाचा दरवाजा उघडलेला असणार एवढे नक्कीच.

मी हळूच माझी मान वळवली व आईच्या चेहऱ्याकडे बघू लागलो. आई अजूनही छताकडेच बघत होती. वरती फिरणाऱ्या पंख्याकडे पाहत होती व तिच्या मनांत चाललेल्या विचारांमध्ये मग्न होती. तिच्या चेहऱ्यावर कोणतेही भाव दिसून येत नव्हते. आई आता खूश आहे की नाही? तिच्या मनात समाधान आहे की नाही? काही कळत नव्हते. ती आनंदीही दिसत नव्हती व तिच्या चेहऱ्यावर रागही जाणवत नव्हता. तिला आश्चर्य झाले असेही वाटत नव्हते व पश्चाताप झाला असेही जाणवत नव्हते. खरंच तिच्या मनांत काय चालले आहे काहीच कळत नव्हते.

शेवटी मी विचार केला की आता तिच्या मनांत काहीही चालले असेल तरी त्याचा विचार करण्यात काही अर्थ नाही कारण ती आता नशेमध्ये आहे त्यामुळे ती जशी आहे त्या स्थितीतच सोडून उरलेल्या दोन तासांमध्ये तिचा जेवढा उपभोग घेता येईल तेवढा घ्यायचा व तिलाही जमेल तेवढा आनंद द्यायचा.

मी हळूच आईचा एक हात धरला व माझ्या हातात घेतला. मी हात धरल्यावर आईने लगेच मान न हलवता तिरक्या नजरेने माझ्याकडे बघितले व बघतच राहिली. ती माझ्याकडे निरागस चेहऱ्याने एकटक बघत होती तरीपण मी हळूच तिचा हात माझ्या तोंडाकडे ओढला व तिच्या तळहाताचा हलकाच एक मुका घेतला. त्यावर तिने काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही व तशीच माझ्याकडे तिरक्या नजरेने पाहत राहिली.

मी तसाच तिचा हात माझ्या हातात ठेवला व परत तीन चार वेळा तिच्या तळहाताचा खोलवर मुका घेतला आणि तिच्याकडे प्रेमळ नजरेने पाहिले. आता मात्र तिने शरीराची थोडी हालचाल केली, आपले पसरलेले पाय एकमेकांजवळ घेतले व माझ्या हातातला तिचा हात तसाच ठेऊन तिचा दूसरा हात आपल्या पोटावर ठेवला व परत वरती छताकडे शुन्य भावाने पाहू लागली.

आता मला काय करावे काही कळेना. आईच्या मनांत परत झवायचे आहे की नाही काही कळत नाही. ती आपल्या हालचालींना विरोधपण करत नाही आणि प्रतिसाद पण देत नाही. पण आपले काम आपण चालू ठेऊ असा विचार करून मी हळूच एका कुशीवर झालो व आईचा हात माझ्या डोक्याखाली म्हणजेच गालाखाली घेतला व तिच्या मनगटाचे मुके घेऊ लागलो. ती काहीच प्रतिसाद देत नव्हती तरी पण मी हळू हळू तिच्या हातावर माझा दुसरा हात फिरवू लागलो. हळू हळू तिच्या कोपरापर्यंत हात फिरवला व तसाच पुढे घेत घेत तिच्या दंडाला पण मी चोळू लागलो. आता मात्र तिच्या मनामध्ये काहीतरी चलबिचल होत आहे असे जाणवायला लागले व हळूहळू शरीराची हालचाल न करता आई फक्त आपले डोळे म्हणजे नजर माझ्याकडे न बघता हळूहळू फिरवू लागली.

क्रमश:


या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
Reply

06-26-2021, 02:54 AM,
#2
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ९ (३)
खुपचं छान!!! 
तू एकाहून एक सुंदर updates देत चाललाऐस . नर मादीचा खेळ मस्त रंगात आलाय ....
Reply
06-26-2021, 08:40 AM,
#3
RE: आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ९ (३)
(06-26-2021, 02:54 AM)Big_bang Wrote: खुपचं छान!!! 
तू एकाहून एक सुंदर updates देत चाललाऐस . नर मादीचा खेळ मस्त रंगात आलाय ....

Please send your reply to my email [email protected] also.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 9,601 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 5,259 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (२) myownstories 0 5,288 08-18-2021, 10:44 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१) myownstories 0 5,009 08-18-2021, 10:16 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३) myownstories 1 6,147 08-17-2021, 12:57 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२) myownstories 2 6,264 08-15-2021, 05:38 AM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१) myownstories 0 7,442 08-08-2021, 10:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 10,382 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 3 9,341 08-01-2021, 03:12 PM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 9,953 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)