स्वयंपाक करत असतांना Marathi sex stori
07-07-2020, 12:40 AM,
#1
स्वयंपाक करत असतांना Marathi sex stori
स्वयंपाक करत असतांना

एकदा घरात मी स्वयंपाक करत असतांना माझ्या बरोबर जे काही झाले त्याचा मी कधी विचार हि केला नाह्वता. एकदा स्वयंपाक घरात असतांना माझे पूर्ण लक्ष भाजी कडे होते. त्या वेळेस मी साडीत होते. गरम होत होते म्हणून मी घामाने भिजत चाले होते. अचानक मला कोणीतरी मागून पकडत आहे असे जाणवले. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम मी घाबरून मागे पहिले तर हा तर माझा दीर होता. मी घाबरले. मी त्याला म्हणाले की अहो हे की करत आहात. पण तो काही बोलला नाही. त्याचे हाथ माझ्या ओल्या पोटावर होते. तो मला मागून त्यच्या मिठीत ओढत होता आणि मी सुटण्याचा प्रयत्न करत होते. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम आता त्याला की हवे होते ते मला कळायला लागले होते. म्हणून मी त्याला ओरडायला लागले होते. पण तो काही आईकात नव्हता. तो मला मागून ओढतच होता.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम आता त्याचा एक हाथ माझ्या ओल्या पोटावरून वरती सरकायला लागला होता. मी अजूनच घाबरले. आणि हे काय त्याने त्याचा तो हाथ माझ्या स्तनावर आणला आणि दाबायला लागला. मला अजूनच घाम सुटला.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम ह्या दाबडीत माझा पदर खाली पडला. मला काय करू काय नाही काहीच सुचत नवते. मी घाबरले होते. निशानिशा.२००७ at याहू कॉमत्याचा हाथ काढायला मी माझा हाथ वरती नेला तर त्याने लगेच माझ्या साडीच्या मिर्या सोडल्या. त्यमुळे माझ्या पायात वीज च चमकली.

त्याच्या पूर्ण पंज्यात माझा उरोज घेऊन तो दाबत होता.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम आणि मी सुटण्याचा प्रयत्न करत होती. मी माझी साडी एका हथाने धरली त्यामुळे ती पूर्ण खाली कण्यापासून वाचली. पण माझा तरुण दीर माझा गोळा कुस्करत होता. मी शेवटी जोरात प्रतिकार करायला सुरुवात केली.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम त्याला ओरडायला लागले की, अहो भौजी सोडा मला, हे की करत आहात. मी तुमची वाहिनी आहे. असे राक्षस नका होऊ. तुमाला काळात आहे का की काय करत आहात तुम्ही. सोडा मला. मला असे नासवू नका हो. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम पण त्याला काही फरक पडत नवता. उलट मी काही बोलण्यात मग्न झाली की तो रक तर उरोज दाबायचा किवा साडी ओढण्याचा प्रयत्न करायचा .निशानिशा.२००७ at याहू कॉम शेवटी मी त्याला एक धक्का दिला पण त्या मुले माझाच तोल गेला आणि मी स्वयंपाक घरात फरशीवर पडले. हे होते असतांना माझी साडी त्याच्या होतात होती जी आता बरीच सुटली होती आणि मी जवळ जवळ प्रकार वर पडली होती. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम अरे बापरे मी त्याच्या समोर फक्त ब्लाउज व परकर वर जमिनीवर होते. मी माझे गबाले लपवण्याचा प्रयत्न केला पण मला कळले की त्याची नजर माझ्या पारकरच्या नाडीवर होती. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम मला लगेच कळले की हा परकर च्या नाडीखाल्च्या फटीतून माझी काळी चड्डी पाहत होता. एकतर घामाने माझे अंग चमकत होते आणि त्यात मी त्याला अजून मादक वाटली असावी. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम तो आता बोलायला लागला आणि म्हणाला की वाहिनी माध्यम शरीराच्या तुम्ही किती मादक दिसत आहात. तुचे ते विटकरी ब्लाउज आणि विटकरी पेटिकॉट किती छान दिसत आहे. वाहिनी तुज्या परकर च्या वरच्या भागातून तुजी काळी नीकर किती छान दिसत आहे म्हणून सांगू. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम हे आईकून मला काय करावे काहीच कळले नाही. तो हळूच माझ्या जवळ आला आणि माझ्या मानेवरती ओठ घासायला लागला. त्याचा हाथ माझ्या पोटावर हालचाल करत होता. आता मला ते नको से होत नवते. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम मी तशीच पडून होते. मी फक्त त्याला तोंडाने म्हणत होते की असे नको करून मी तुजी वाहिनी आहे . निशानिशा.२००७ at याहू कॉम तुज्या भावाबद्दल जरा वचार कर. पण मी हे बोलत असतांना तो माझे उभारलेले उरोज हि दाबायला लागला होता. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम ओ वाहिनी किती छान भरलेले उरोज आहे हो तुमचे, तो म्हणाला. मी अहह केले करण तो स्पर्श अचानक झाला होता. मी त्याला बोलताच होते. वाहिनीला असे नको करू , मला खाली बघायला नको लाऊ.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम झाले ते झाले सगळे विसरून जाऊ आपण. तू आता इथेच थांब. पण अचानक मी थबकले. त्याने त्याचे हाथ माझ्या परकर च्या वरतून माझ्या चड्डीत घातला होता. ह्या हल्यान्ने मी स्तब्ध झाले. मला काहीच काळात नवते करण हा स्पर्श माझ्या व्चारातही नवता. मी अजून काही वचार करणर त्या अगोदर माझ्या भाऊजींनी त्यांचा हाथ माझ्या पुच्चीवर आणला आणि मी शहारले. मी काय अरु, असे मला काही सुचत नवते. एक मन म्हणत होते की अजूनही उठ आणि थांबव तुज्या भाऊजी ला तुज्या दिराला, आणि दुसरे मन म्हणत होते की आता लपवण्यासारखे काही राहिलेच नाही. आता त्याला थांबाउन काय उपयोग. पण यात त्याने माजी योनी चोळायला सोरुवत केली आणि माझ्या वचारांची तंद्री तुटली. मी काही म्हणणार त्या आत त्याने त्याचा एक बोट माझ्या छिद्रात घुसवला. आणि मी नकळत अह्ह्ह ओह्ह म्हणून गेले. तो जोरात त्याचे बोट आत बाहेर करू लागला. त्याने त्याचा हाथ परकर च्या वरून घातल्या असल्या कारणाने बाहेरून माझा परकर उडतांना दसत होता. मलाही कळले नाही पण माझे पाय मी मिटण्या आईवजी फाकावालेच होते. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम माझेच नियंत्रण आता सुटत चालले होते. आणि मी शेवटी प्रतिकार कमी करू लागली. माझा दीर मला म्हणाला 'वाहिनी तुजी पुच्ची तर पाणी सोडायला लागली आहे'. मी काहीच बोलली नाही. 'वाहिनी तुजी योनी किती भरलेली वाटत आहे ग, अगदी माझ्या पूर्ण हातात मावत आहे, आणि हो छोट्या केसात किती चहात वाटत आहे.' माझी योनी वरचे केस मी ४ द्वासंपुर्वीच काढले होते. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम माझा दीर माझ्या पेक्षा १५ वर्षांनी लहान आहे. तो मला नेहमी अहो जावो करतो पन आज तो मला एकेरी वर बोलत होता. कदाचित माझ्या ४० वर्ष्याच्या बाईचे शरीर त्याला आवडले असेल. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम तशी मी पण माध्यम बांध्याची आणि माध्यम वर्गीय गृहिणी होती.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम पण त्याला हीच गृहिणी आवडली असणार. औच अह्ह्ह ... त्याने त्यचे दुसरे बोट माझ्या योनीत घातले आणि मला अजून नशा चढली. मी आता हळूच कान्हू लागले होते. मी कोणत्याही विचारापलीकडे होते. 'निशा वाहिनी , तुज पुच्चीचा गोळा बघ कसा पाणी सोडायला लागला आहे.' मी काहीच बोलले नाही. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम त्याने आता हाथ काढला. आणि माझ्या कडे पाहू लागला. मी मिटलेले डोळे उघडले आणि पहिले तर तो माझ्या घामाने ओले झालेले कपडे पाहत होता. 'निशा वाहिनी तुज घामाने आणि पुच्ची च्या पाण्याने ओला झालेला परकर किती छान दिसत आहे ग' मी पहिले तर माझ्या पायातल्या पुचीच्या जागेवर ओले झाले होते, त्या त्रिकोणी जागेवर पाण्याचे डाग पडले होते.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम मी लाजले. तो आता पायाकडे गेला आणि मी पाहताच होते की हा आता की करतो. थांबला तर चांगलेच आहे. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम पण त्याने अगोदरच सोडलेला माझा पेटिकॉट पटकन खाली ओढला आणि माझ्या घामाने चामाकात असलेल्या आणि मांसालालेल्या मंड्या उघड्या झाल्या. त्याच्या माझ्या चड्डीत हाथ घातल्याने चाद्दीही जरा खाली सरकली होती. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम मी लगेच पायाने माजी योनी त्रिकोण दाबायला लागले. 'भौजी थांबणा आता, आता अजून पुढे नको न, तुमच्या वाहिनीला एवडे नागवे केले हेच आता पुरे झाले न'. 'नाही ग निशा, तुज्या अंगावरचा आज मला केस आणि केस बघायचे आहे. आणि तुज्या गुबगुबीत आणि भरलेल्या योनीला आणि तिच्यावरच्या केसांना मी कसे सोडणार बर.' आणि माझ्या लहान भौजींनी एका झटक्यात माझी काळी चड्डी खेचून काढली आणि मी धाबून धरलेली माझी पुच्ची दोन पायांच्या आत नांगी झाली. ओह्ह भौजी नको न. मी ओरडले.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम आता मी खालून नांगी होते आणि वरती ब्लाउज होते. माझा दीर कधी नंगा झाला मला कळलेच नाही. जेवा तो जवळ आला आणि माझे पाय फाकून माझी योनी पाहायला लागला तेवा मला त्याचा लंड लोम्बाकालातांना दिसला. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम ओह्ह हे मी काय पाहत आहे. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम पती शिवाय दुसर्याचा लंड पाहण्याची हि माझी पहिलीच वेळ होती. माझा दीर माझी चूत चतु लागला आणि मी डोळे बंद करून कान्हू लागले. थोड्याच वेळात माझ्या पुचीत्तून येणारे पाणी तो चाटायला लागला. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम माझा घाम आणि पाणी त्याला गोड वाटायला लागले. त्याने माझी पुची सोडली आणि वेळ वाया न घालवता त्याचा सोट्या माझ्या पुचित घुसवला. मला काहीतरी नरम आत गेल्यासारखे वाटले.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम मी डोळे उघडले तर तो आता मला झवायला लागल होता. मी पण आता थांबू शकत नवते. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम मी पण जावून घ्यायला लागले. खालून फरशीचा माझ्या नंग्या धुंगनाला होणारा स्पर्श आणि वरतून दिराचे पुच्चीमाढले दणके मला सुखावह करत होती. मी अर्ध्य डोळ्यांनी उघडून कण्हत होती.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम आम्ही आता दोघेही सातव्या असमानत होतो. हे करत असताना मलाही नाही कळले पण त्याने माझे ब्लाउज उघडले आणि ब्रा नसल्याने माझे मोठे मोठे उरोज चोखायला लागला होता.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम ओह्ह काय मस्त अनुम्भाव होता. मी आता आःह्ह अह्ह्ह ओउ उफ्फक करत ओरडायला लागले होते. पण तेवड्यात दाराची घंटी वाजली. कोणी तरी आले होते. आम्ही लगेच उठण्याचा प्रयत्न करू लागलो. निशानिशा.२००७ at याहू कॉम त्याने त्याचा लुंड माझ्या योनीतूनबाहेर काढला. आह्ह मी ओरडले. मी लगेच माझे ब्लाउज लावले आणि नीकर, पेटीकोट आणि साडी नेसली. त्यानेही कपडे घातले. अजून आम्ही अर्ध्या नशेतच होतो. भूक पूर्ण न झाल्याने माझी पुच्चीला अजूनही खाज येताच होती.निशानिशा.२००७ at याहू कॉम मी योनी चोळत चीलात दरवाजा उघडायला गेले. दरवाजा उघडला तर माझे पती नोकरीवरून आले होते. ते आले होते पण मला मनात कुठेतरी ते लवकर का आले याचा राग येत होता.
नंतर मला दुसरी संधी मिळाली. ती कधी आणि कशी हे मी तुम्ह्च्या कडून response आला की सांगेल,

samapt

ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग २ Marathi Sex Story myownstories 0 3,559 08-01-2020, 11:58 AM
Last Post: myownstories
  आईला पण तेच पाहिजे होते – भाग १ myownstories 0 7,304 07-21-2020, 02:26 PM
Last Post: myownstories
  Marathi Sex Stories नंदा काकी sexstories 2 8,741 07-07-2020, 01:59 AM
Last Post: sexstories
  -Marathi sex stories किंग खानची पार्टी sexstories 1 2,082 07-07-2020, 01:55 AM
Last Post: sexstories
  MARATHI SEX बहिणी से लैंगिका MARATHI SEX STORI sexstories 4 3,585 07-07-2020, 01:54 AM
Last Post: sexstories
  Marathi sexi stories मंदाकिनी sexstories 0 3,445 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post: sexstories
  Marathi sexi stories चिकणी पुच्ची sexstories 0 3,196 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post: sexstories
  marathi chavat katha-पाहुनी मैत्रीण sexstories 0 2,447 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post: sexstories
  मनीषाची मोठी गांड-Marathi Sex Stories sexstories 0 3,363 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post: sexstories
  मोठा लंड आणि मोठं सत्य ( खरा अनुभव sexstories 0 4,004 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post: sexstoriesUsers browsing this thread: 3 Guest(s)