Ammavin Nirvaana Poojai
04-13-2021, 09:52 PM,
#1
Ammavin Nirvaana Poojai
என் ெபயர்ராஜ. என் அம்மான் ெபயர். 50 வய சற் மாநிறம், ஆண் கைள கவம்ப ேசைல காடவா ் ள். அப்பா ெவளி ேவைல அகம் ேபாவதால்அம்மாைவ கவனிதக ் ெகா ் ள்ள அவக் ேநரம்இககா ் . இர வந் உறங் வார.் எப்ேபாம்அம்மா ேசைல கடம் ்ேபா ெதாப்க் ழ்ஒ இரண் இன்ச்ேல தன கடவா ் ள்.. வயல் எனக் அைத பற் அவ்வளவாக ெதரியா. அம்மாடம் எங்கள் ெதல்உள்ளஆண் கள் மறம ் ் ேவைல பாரக் ம் ்இடதல் இகம் ்ஆண் கள் நன்றாக ேபவாரகள் ். அப்ேபாெதல்லாம்அம்மாக் நம்ைம ேபாலேவ இவள நண் பரகள் ் என் ெபைம படள் ்ேளன். அப்பறம் தான் ெதரிநத் பழபவரகள் ் அைனவேம அம்மாைவ ஓகக் தான் நன்றாக பழறாரகள் ் என். எப்ேபாம் ேசைலல்ன்னழம்ன்னழம்வமாக ெதரிம். நான் 18 வய தாண் ய ன் தான் ல ஷயங்கைள உணர ஆரம்தேதன 

என்ன இநதா ் ம் பழய அைனவம்அவரகள் ் நிைனததைத ் நடததல ் ்ைல.. காரணம்அம்மா ேவைல ெசன் ம் வாள். ஆனால் எனக் ற சநேதகம ் ்வரதெதாடங ் ்ய. அம்மாடன் இரண் ஆண் கள், ஒவக் 28 வய, இெனாவர, ் என் பககத் க ் ் மாமா, வய 45. ஆல்இவரகள் ் ஒ ேவைல அம்மாைவ ஓப்பாரகேளா ் என் சநேதகம ் ்வநத் . இவ்வள ெசகயா ் க உடம்ைப காகம் ்ேபா கண் ப்பாக அவரகக ் ் அம்மா காைல ரிதப ் ்பாள் என் எண்ணம்அகக் வநத் . சரி ெதரிநெகா ் ள்ேவாம் என் தல்கடடமா ் க அவரகள் ேபான்கைள பாப்ேபாம் என் அம்மான் ேபாைன பாரத் ேதன 

அல்அகக் பககத் ் ட் மாமா அவரகள் ் ேபப்பைத பாரத் ேதன ் ். அப்றம்அநத் அண்ணாடம்அகக் ேபசல்ைல என்றாம், ஒ கால் 1 மணி ேநரம்இப்பைத கண் ேடன். எனக் அங்ேக ெசம சநேதகம ் ்வநத் . சரி இனி அவரகள் ் ேபாைன பாப்ேபாம் என் வாய்ப்க் காதந ் ேதன ் ். அேதேபால் ஞாறக ் ழைம ் நாளன் பககத் ் மாமா டக ் ் வநதார ் .் வநதம ் ் என் அம்மாடம்ஆல்உள்ள மாேனஜைர பற் ட் ேபகெகா ் ண் நதார ் கள் ். நான் அநத் சமயம்அவரின் ேபாைன ேகடக் , அவர்தர மத் அம்மாைவ பாரத் தார ் . ் ற நான் ஏம் ெசால்லாமல் உள்ேள ெசன்ேறன். ற அம்மா என்ைனப்ட் இநத் என் அவர்ேபாைன ெகாததா ் ல். அப்ெபா அவன் எதாவ ேபாடேடா ் ைவ எத் என்னிடம் ெகாகம் ்ேபா ெடட்ெசய்டடாேனா ் என் ேதான்ய. அேதேபால் நான் ேகலரி ஓபன் ெசய்தேபா ஒ ேபாடேடா ் ககம ் ் இல்ைல.. கள் ேபாடேடா ் ஸ் என்பதால் ெடட்ெசய்த ேவற பககம் ் இகம் ் என் டரா் ஷ் ஓபன் ெசய்ேதன். அங்ேக நான் பாரத் த் கம் ஷாக்ஆக இநத் . அேத சமயம் என் உப்ம்கம்ரமாய் நின்ற. ஆம் நான் நிைனதத் ேபாலேவ என் அம்மான் நிரவா ் ண ைகப்படங்கள்அகமாக இநதன் .. 2020-ல் நான் பாரத் ேதன ் ் அனால் ைகப்படங்கள் 2017-ம்வடதல் ்இந் எககப் ்படள் ்ள. டட் தடட் ஒ ெசஸ் மாடல் ேபான் ைகப்படங்கைள எதள் ்ளான் மாமன். எனக் எம்அநத் இடதல் ேதாணல்ைல. உடேன என் ேபாக் ேஷர-்இட்லமாக அப்கெகா ் ண் ேடன். அல் ெமாததமா ் க ெநறய ேயாககள் ், ெமாததமா ் க 4 தாண் ய. ற அவரகளிடேம ் ேபாைன ெகாத் ட் நான் ேவபககம் ்வந் இைத பாரக் கலாம ் ் என் வநட ் ேட் ன். 2017-ல்ல ேபாடேடா ் ககள் ்அம்மாக் ெதரியாமல் எத் ேபால் இநத் . அனால் ெதரியாமல் எககப் ்படடா ் ம்அம்மா இவக் ேவெமன்ேற அவள் ெதாப்ைள ெமாைலைய கான்ம்தத் ேபால் இநத் . ற ஒ 2 மாததற் ் எநத் ேபாடேடா ் ககம ் ்இல்லாமல் 2018 ஆண் ைகப்படங்கள் என் ண்ணிைய ைரப்பாகய ் . ஆமாம், ஒ ெசகஸ் ் மாடல் ேபால நிரவா ் ணமாக எங்கள் ட் ல் மடம் ்அவன் ட் ல் ேபாடேடா ் ேயாககள் ் இநத் . க கயமா ் க நீங்கள் நிைனகம் ்ப அம்மா ஓல்வாங்ய ேபாடேடா ் ககம ் ்ேயாககம ் ்இநத் . அப்ேபா தான் ெதரிநத் நாம் நிைனதத் உண் ைம என். நான் ட் பாரப் ்ேபன்.. அனால் ெசாநத் ட் ல்லேய ஒ ெசகஸ் ் படம் பாரப் ்ேபன் என் நிைனககல ் ்ைல. 

ல ேபாடேடா ் ககள் ் நிரவா ் ணமாக எககப் ்படந ் த் ற ெபட் ல் ல ேபாடேடா ் ககள் ் இநத் . ெபட் ல்அவள்வமாக காைல நந ் த் ைகப்படங்கள் இநத் . அக் அத் பாரக் ைகல ் ், ேபான் ஒஸ் டாண் ல்ைவககப் ்பட் அம்மாைவ ஒகம் ்ேயா இநத் . அம்மா காைல ந் பதக ் றா ் ள், இவன் ன்னி 8 இஞ் இகம் ், அைத எத் அம்மா ண் ைடல்ட் டாமல்தக ் ெகா ் ண் ேட இநதா ் ன். நான் பாரப் ்பெதல்லாம்கனவா என்ப ேபால் பாரத் க ் ெகா ் ண் நேதன ் ். ற இடங்கள் எ என்ேற ெதரியாத ேபால்ல இடங்கள் இநதன் . 2018 ஆண் சம்பர்மாதம் ைகப்படங்கள்ேயாககள் ் பாரக் ம் ்ேபா ண் ம்ஒ சாக. ் ஆம், அநத் அண்ணம்வநட ் டா ் ன். இவம் ேசரந் ் என் அம்மாைவ ஓடக ் கா ் க ஓதள் ்ளனர. ் ேயால் அநத் அண்ணனின் ண்ணிைய சப்ெகாண் இகம் ்ேபாேத மாமன் இவள் ண் ைடைய த் ெகாண் நதா ் ன். எனக் அைத பாரத் தம ் ் கக ் ெகா ் ண் நின்ற. என்ன நான் நிைனேபால் நடநள் ்ள என் உள்ள ேபாடேடா ் ககள் ் ேயாககைள ் ரத் பாரத் ேதன ் ். டடத் தட் ட் பலஆண் கள் இவக் நன்றாக கம் ெகாககல் ்ஆடகள் ் இநள் ்ளாரகள் ், இன்ம் நிைறயஆண் கள் றறார ் கள் ் என் ெதரிநத் . சரி இெதல்லாம் ேபாகடம் ்ஒ தடைவயாவ இவரகக ் ் ெதரியாமல் அவரகள் ் ஓப்பைத ேநரில் பாரக் கேவண ் ் ம் என்ஆைச வநத் . அனால் நான் நிைனத் அநத் நாளில்இந் என் கண் காணிப்ேலேய எம் நடககல ் ்ைல. வாரதற் ் இரண் ைற ஓகம் ்இவரகள் ் ஏன் 2 மாதம் ஆம் எம் ெசய்யல்ைல என் சநேதகம ் ்வநத் . ற ஒ நாள், சபதல் ் நான் நிைனககா ் த ஒன் நடநத் . சனிகழைம ் அன் என்னிடம்மண் டபம்க் ெசன்ட் இர தான் வேவன் என்ட் ெசன்டடா ் ள். நான் தல்இைத ெபரிதாக எதக ் ெகா ் ள்ளல்ைல. ன் அநத் சநேதகம ் ்வநத் . மயம்ஒ மணி அளல் மாமன் டக ் ் ெசன் பாரத் ேதன ் ், அங்ேக எர்ட் நத் அககா ் , அவர்ெவளிேய ெசல்வதாக சா என்னிடம்தட ் ் ெசன்ள்ளார்என்னாரகள் ். அப்ெபா நான் ெசய்டேட் ன் இவரகள் ் எங்கேயா ஓகக் ெசன்ள்ளனர்என். அனால் மண் டபம்ல் ெசான்னம்ஒ நியாபகம். எங்கள்ஊரில் ஒ தயா ் சமான மண் டபம்ல் ஒன் உள்ள. அ

அவ்வளவாக யாகம் ் ெதரியா, மறம ் ் நிைறய ெபண் கக் அப்ப ஒ இடம்உள்ள என்ேற ெதரியா. அநத் மண் டபம்ல் ஒ யஆன் ைல நிரவா ் ணேகாலதல் ் இகம் ். ஒ ெபரிய மரம், அதற் ன் ற்ம் ெச என அநத் ய மண் டபம்ல் 3 ேலாடடர ் ்ரதல் ்இநத் . அநத் மண் டபம்ல் ன் ஒ ெபரிய கல்அைமப் மறம ் ்அல் ஒ ய இகம் ். அ எதற்காக என்ெறல்லாம் ெதரியா எங்கைள அங்ேக டம் மாடடார ் கள் ். எனக் சநேதகம ் ்வந் சரி அநத் மண் டபம்கேக் ெசல்ேவாம் என் ளம்ேனன். அனால்யாகம் ் ெதரியாமல் ேபாக ேவண் ம். தம ் ் வசாய கா. யார பாரத் தா ் ல் என ெசய்வ என் ேயாதக ் ெகா ் ண் ேட வயல் ஒ வைய பயன்பத் ெசன்ற வ ஞாபகம்வநத் . நன் ெசல்ம்ேபா ஒவைர ட பாரக் கல ் ்ைல. கம்அைமயாக இநத் . மண் டபம்ல்ரதல் ் ெதரிம்ேபாேத ெவளிேய 4 ெசப்கள் இநதன் .. நான் எண்ணிய நடநட ் ட் என் வநேதன ் ். அனால் 4 ெசப்கள் இன்ம் சாக.. 3 ் ேபர்தாேன எப்ப 4 என் டேட் ெசன்ேறன். மண் டபம்ல் நிைறய ட் ட் ெசங்கல் ஓடைடகள ் ் இகன் ்றன. வநத் வல் நின் பாரத் தா ் ல்யாராவ என்ைன பாரத் ் வாரகள் ் என், ன் வல் ஒ ண, ற் தர, ் என்ைன யாம் பாரக் க் வாய்ப்ல்ைல என் அங்ேக ெசன்ேறன். அங்ேக ெசன் பாரத் தா ் ல்அ ன்றம். அங்ேக உள்ேள எல்லாம் ெதரிநத் . தல்யாேம என் கண்ணக் படல்ைல. ற தான் வல றதந ் ் ஒ சததம் ்வநத் . ஆம்.. அைத பாரத் ் எனக் கம்ச் வாங்ய. அம்மாைவ நிரவா ் ணமாக மாமா, அண்ணா மறம ் ் தாக ஒவர் டட் க ் ெகா ் ண் வந் ன் நித் ஒ ைஜ ெசய்தனர.் அப்ெபான் ேபர்ன்னிம்ைறப்பாக நின்ெகாண் நத் . ற அநத் கல்ைல தண்ணரீ ்ஊற் க டட் னர.் ற ஒ சாக. ் அநத் இகம் ்இடதல் 10 இஞ்க் ஆண் ேபால்உள்ள ஒ கல்ைல ைவததார ் ்அநத் சாரி. ஒேவைள அநத் கல்ல்அம்மான் ண் ைட ேபாகேவண் ேமா என் ேயாசைன ெசய் பாரத் ேதன ் ். ஆம், நான் நிைனததம ் ் நடநத் . அம்மாைவன் ெபம்த் அநத் கல்ன் ேமல்உககார ் ைவததனர ் . ் அம்மா அப்ேபா வல் ததா ் ள். ன் அவேள ேமேல ேழ என் அநத் கல்வ ண் ைடகம் ் ேபாய் வம்ப ெசய்தால்.

10 நிடம் ெசய்ெகாண் நதா ் ள், த் இநத் ஆண் கள் ன்னி இன்ம் ெபரிதாக வநத் . ன் அம்மா ண் ைடல்இந் நீர்வநத் . வநத் உடேன அவர்அம்மாைவ த் அநத் நீர்அநத் கல்ன் ேமல் ம்ப ெசய்தான். ற அநத் கல்ைல எத் ேழ ைவதட ் ் பகக் ைவததா ் ன். அம்மாக் டயரட் ்ஆனைத உணரந் ேதன ் ். ற இவரகள் ் இப்பேய நிற்பாரகளா ் என் நிைனத் பாரத் ேதன ் ். ெரன அவர் மநரம ் ் ெசால்லன் ெபம்ைக அகக் ஆரம்ததார ் கள் ். எனக் ஒஆசசர் யம் ், இ என்ன இப்ப ெசய்றாரகள் ் என். தல் அண்ணக் ந் வநத் அைத வம் என் அம்மான் ஊனான். நான் யப்பாக பாரத் ேதன ் ். ற மாமா ற அவர்என் வேம அம்மாைவ வமாக நவா ் ள்அேஷகம் ெசய்தனர.் ற அம்மாடம்அைத உடம் வம் ேதய்த் என் ெசால்ல, அம்மா அநத் நக ் கைள ் ேதய்தக ் ெகா ் ண் டாள். றவம் தங்கள ன்னில் எேதா ஒன்ைற ெதாடனரகள் ். என்ன என் பாரக் ம் ்ேபாேத அவர்அம்மாடம் ெசன் அவள் காைல ரித் ஓகக் ெதாடங்னான். அவர்ெவல் ேவகமாக ெசய்தான். ற எனக் பாரக் க் ப்பல்லாமல் வநட ் ேட் ன். எப்பம் ஓப்பாரகள் ் என் ேயாசைனல் நாம் ெசல்லலாம் என வநட ் ேட் ன். இர 8 மணிக் அம்மா வநதா ் ல். அங்ேக எம் நடககல ் ்ைல என்ப ேபால வந் சைமத் ட் , ஒ ல் ேபாட் சாப்ட் ட் உறங்க ெசன்றால். எனக் இல் எநத் வததம ் ்இல்ைல. அப்பாவால்யல்ைல, ஆதலால்அம்மா ேவடம் ெசல்றாள். இல் என்ன இகற ் என் தான் ேதாணிய. 2 ேபர 3 ் ேபர்ஓகம் ்ேபா, அம்மாக் கம்அகம், பரவால்ைல நீத் ைவததவள ் ் என் தான் நிைனப் வநத் . அவள் என்ம் என் அம்மாதான். அவளின் கம் எனக் சநேதா ் சம்தான். tamil xxx
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  ஆசைக்கு வயதில்லை ஆண்வாடை பட்டால் தப்பில்லை sexstories 2 76,988 02-04-2023, 12:35 AM
Last Post: Adamzun
  The best escort Petergoff 0 4,481 02-03-2023, 11:51 PM
Last Post: Petergoff
  Buy undetectable Pirated 500 Indian notes that looks and feels real Moneyman 0 4,543 01-30-2023, 10:26 AM
Last Post: Moneyman
  பூக்கு எனக்கு ஒரு பாய்ச்சல் Akhil0009 0 8,836 06-03-2021, 01:14 PM
Last Post: Akhil0009
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பகுதி -3 cmycaam 0 21,572 03-07-2021, 09:55 AM
Last Post: cmycaam
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பகுதி -3 cmycaam 0 12,993 03-06-2021, 05:38 PM
Last Post: cmycaam
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பகுதி -2 cmycaam 1 11,848 03-02-2021, 05:04 PM
Last Post: blabzak
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பகுதி -2 cmycaam 0 14,729 12-08-2020, 09:42 PM
Last Post: cmycaam
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பகுதி -2 cmycaam 0 16,658 12-07-2020, 09:02 PM
Last Post: cmycaam
  அம்மாவும் மகனும் ஓழ்த்த உண்மையான சம்பவம் பாகம் 1 cmycaam 1 41,259 12-03-2020, 08:57 PM
Last Post: cmycaamUsers browsing this thread: 1 Guest(s)