आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (२)
07-08-2021, 12:07 AM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (२)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

लग्नावरून रात्री घरी आल्यावर सुद्धा तुझ्या मनातली तगमग मला जाणवत होती व त्याचक्षणी माझेही मन तुझ्या सारखाच विचार करू लागले होते. त्या रात्री आम्ही दोघे एकमेकांच्या मिठीत येऊन चुंबन घेत असताना माझे लक्ष हळूच खिडकीकडे गेले होते परंतु आमच्या रूममध्ये लाईट असल्यामुळे बाहेरचे काही दिसत नव्हते. थोड्या वेळाने जेव्हा खिडकीमध्ये आवाज झाला तेव्हा बाबांनी लगेच तिथे जाऊन पाहिले तर त्यांना कुणीही दिसले नाही. परंतु बाबांच्या मागोमाग मी पण आले होते. त्यावेळी बाबांनी फक्त समोर व इकडे तिकडे पाहिल्यामुळे त्यांनी काहीही दिसले नव्हते परंतु त्याचवेळी मी सुद्धा इकडे तिकडे पाहू लागले व माझी नजर खिडकीच्या खाली गेली तर मला धक्काच बसला होता. मी तुला खिडकीच्या खाली लपून बसलेले पाहिले होते पण बाबांना तसे सांगितले नाही कारण त्यांनी तुला खूप मारले असते. तुला वाचवण्यामागे माझा स्वार्थ देखील होता कारण नंतर तुला ब्लॅकमेल करून नंतर आपल्याला हवे तसे तुझ्याकडून करून घेता येईल असा मी विचार केला होता.

 
त्या रात्री बाबा मला खूप झवले होते व पण माझ्या मनांत वेगळाच विचार चालू झालेला होता. बाबा मला झवत होते परंतु माझे त्याकडे लक्ष नव्हते. रात्रभर मी खूप विचार केला व नंतर ठरविले की आता काहीही झाले तरी चालेल पण तुझ्याबरोबर शारिरीक संबंध ठेवायचे."
 
आईच्या तोंडून हे सर्व ऐकताना मला खूप हायसे वाटत होते. मी जो विचार करत होतो तोच आई पण करत होती हे कळल्यावर खूप भारावून गेलो होतो. मी हळूच आईच्या अंगावरून खाली सरकलो व एका बाजूला होऊन पडलो. माझे तोंड आईच्या एका बगलेत घातले आणि एक हात आईच्या छातीवर ठेऊन तिचे स्तन कुरवाळू लागलो.
 
आई पुढे बोलू लागली, "मी सकाळी उठले होते परंतु माझ्या मनांतून काही तुझे विचार जात नव्हते. आधीच्या दिवशी तुझा उघडा लंड पाहिल्यापासून मी बेचैन होते व कधी एकदा तुझा कडक, लंड बघायला मिळतोय याची वाट पाहत होते. माझे नशीब एवढे चांगले होते की त्या दिवशी तूझे पोट दुखत असल्यामुळे तू शाळेत गेला नाही व नंतर उशीरा उठून आंघोळीला गेला. माझ्या मनांत विचार आला होता की बाथरूममध्ये जाऊन तुझ्याशी जरा चाळे करावेत म्हणजे तुझा लंड कडक होईल व एकदा का तो ताठर झाला की काहीतरी निमित्त करून तुझी चड्डी फेडायची व तुझा सोटा पहायचा. तू तसाच काही न बोलता आंघोळीला गेला होतास परंतु तुझा टॉवेल तर हॉलमध्येच राहिला होता."
 
आई असे बोलल्यावर मी तिला म्हणालो, "अगं मी तो मुद्दामच हॉलमध्ये ठेवला होता व नंतर कपडे काढल्यावर तुला हाक मारून मागवून घेणार होतो. आणि तू टॉवेल घेऊन बाथरूममध्ये आली की मग तुला माझा सोटा दाखवणार होतो."
 
माझे बोलणे ऐकल्यावर आई हसली व बोलली, "अरे म्हणजे माझ्या मनात जे चालले होते तेच तुझ्या मनात देखील चालले होते. मला तुझा ताठर लंड पहायचे होते व तू सुद्धा तुझ्या परीने मला तो दाखविण्यासाठी प्रयत्न करत होतास. किती विलक्षण योगायोग होता तो."
 
त्यावर मी बोललो, "हो आई, मला माझा ताठर लंड तुला दाखवायचा होता म्हणूनच तर मी टॉवेल ठेवला होता परंतु मी बोलावण्याच्या आधीच तू तो टॉवेल घेऊन आलीस. त्यावेळी तर मी माझे दातच घासत होतो. अजून एकही कपडा अंगातून काढलेला नव्हता. त्यामुळे तू टॉवेल घेऊन आली त्यावेळी मी काहीही करू शकलो नाही व मनातून खूप नाराज झालो होतो."
 
आई बोलली, "हो रे, मी पण नाराज झाले होते कारण मला जे अपेक्षित होते ते दिसले नव्हते. पण बाहेर गेल्यावर मी विचार केला की अजूनही वेळ गेलेली नाही. तू आजारी असल्यामुळे तुला परत गरम पाणी घेऊन जायचे व त्या निमित्ताने तरी तुझा ताठर लंड बघायचा असे ठरविले. नंतर दहा मिनिटांनी मी परत गरम पाणी घेऊन आल्यावर मग माझी इच्छा पूर्ण झाली."
 
मी म्हणालो, "हो आई, खरं तर तू न मागता टॉवेल आणून दिल्यामुळे मी खूप नाराज झालेलो होतो व ही संधी आपल्या हातून गेल्यामुळे बेचैन होतो. पण तू परत बाथरूममध्ये येशील असे मला वाटले नव्हते. त्यामुळे मी आरामात अंगातले सगळे कपडे काढून पूर्ण भोंगळा होऊन आंघोळ करण्याच्या तयारीत होतो. तेवढ्यात तू बाहेरून दरवाजा वाजवला व गरम पाणी घेऊन आल्याचे सांगितले. माझ्याकडे जास्त वेळ नव्हता त्यामुळे मी लगेच शेजारचा टॉवेल कमरेला गुंडाळला व बाथरूमचा दरवाजा उघडला. त्यानंतर पुढे काय झाले हे तर सर्व तुला माहितीच आहे."
 
आई म्हणाली, "हो, पण एवढे होईल हे काय मला अपेक्षित नव्हते. मला फक्त तुझा ताठर लंड पहायचा होता परंतु त्यावेळी मला दरवाज्याचा धक्का लागला व त्यामुळे मी खाली पडू लागले आणि खाली पडता पडता तुझा ताठर लंड माझ्या हातात आला. खरं सांगायचं तर जेव्हा माझ्या हातात तुझा लंड आला होता त्यावेळी असे वाटत होते तो सोडूच नये. त्याच्या गरम आणि मुलायम स्पर्शाने मी वेडी झाले होते परंतु माझा पाय घसरल्यामुळे तो माझ्या हातातून सटकू लागला पण मी तसेच ओढले व खाली पडले."
 
मी म्हणालो, "आई, खरं तर त्यावेळी तुला ताठर लंड दाखवायचे माझ्या मनांतही नव्हते परंतु तू अचानक पाणी घेऊन आली त्यामुळे मलाही काही सुचले नाही व मी टॉवेल गुंडाळला व नंतर तू खाली घसरली व त्या गडबडीत माझा टॉवेल फिटला आणि माझा सोटा उघडा झाला."
 
त्यावर आई म्हणाली, "अरे, गडबडीत टॉवेल फिटला कसला, तू माझ्या हातातून बादली घेतल्यावर मीच एका हाताने तुझा टॉवेल खाली ओढला होता पण तूला ते कळलेच नाही. पण जेव्हा मला तुझा भला मोठा सोटा दिसला त्यावेळी मला काही रहावले नाही व मी लगेच खाली पडण्याचे नाटक केले व पडता पडता तुझा सोटा हातात घेतला. पण नंतर काही मला स्वत:ला सावरता आले नाही व मी खाली पाठीवर पडले. एवढा कडक आणि गरम सोटा हाताळल्यावर मला धीर धरवत नव्हता त्यामुळे तुला अंगावर ओढले की आपोआपच पुढे सगळे घडेल असा मी विचार केला होता. परंतु तू माझ्या अंगावर नागडा पडलेला असताना व तुझा सोटा माझ्या मांड्यांमध्ये अडकलेला असताना देखील तू मला काहीच केले नाही. त्यामुळे मी खूप नाराज झाले होते."
 
त्यावर मी म्हणालो, "अगं तुझ्या अंगावर नागडा पडल्यावर मला तुला झवण्याची खूप इच्छा झाली होती पण मला वाटले की तुझ्या पाठीला कदाचित दुखापत झाली असेल त्यामुळे मी काही न करता तसाच उठलो. खरं तर दिनेश मला बोलला होता की दोन तीन दिवसांमध्येच तू माझ्या खाली झोपलेली असेल परंतु मला ते काही आठवलेच नाही व मी त्या संधीचा फायदा घेतला नाही."
 
आई पुढे बोलू लागली, "अरे, तू असा उठल्यामुळे मला पण पुढे काही करता आले नाही व उठून बसले. बसल्यावर मी समोर पाहिले तर माझ्या लक्ष्यात आले की माझी साडी, परकर आणि चड्डी इकडे तिकडे पडलेली आहेत. सकाळी माझी आंघोळ झाल्यानंतर मी सर्व कपडे टबमध्ये गुंडाळून ठेवलेली होती. परंतु मी पाहिले की माझा ब्लाऊज पण बाहेर पडलेला होता. ते पाहून तर माझी खात्रीच पटली की त्याबरोबर तूच खेळला असणार कारण मी ब्लाऊज एकदम तळामध्ये ठेवला होता व त्यानंतर परकर व साडी ठेवलेली होती. ज्याअर्थी तू काही वेळापूर्वी माझ्या कपड्यांशी खेळला असणार त्याअर्थी आता मी जर तेथेच थांबले तर कदाचित तू मला धरशील या अपेक्षेने मी थांबले होते. तुझ्याकडून काहीतरी हालचाल होईल आणि तू मला झवण्याचा प्रयत्न करशील म्हणून मी तशीच तिथे थोडा वेळ बसून राहिले होते. पण तू माझ्याकडे काहीही लक्ष्य न देता परत आंघोळ करायला सुरुवात केली. हे पाहून मात्र मी खूप बेचैन झाले आणि बाहेर निघून गेले."
 
मग मी आईला विचारले,  "जर तुझी एवढी इच्छा होती तर मग तू मला तुझ्या अंगावरून उठूनच का दिलेस? जर तू मला तसेच ओढून धरले असते तर तेंव्हाच आपले मिलन झाले असते ना?"
 
त्यावर ती म्हणाली, "अरे कसे सांगू तुला? मला खूप वाटत होते की तू तसाच पडून राहीला पाहिजे. जर तू उठला नसता तर मी पण तूला बाजूला न सरकवता तशीच झोपून राहणार होते."
 
मी हळूच आईला उठवले व माझ्याकडे ओढले. आता ती सर्व माझ्या मनाप्रमाणे करत होती. मी थोडासा मागे सरकलो व सोफ्याला पाठ टेकवून मांडी घातली व आईला माझ्या मांडीवर झोपवले आणि तिचा भरगच्च मुका घेतला. आई आता माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बघत होती.
 
मी तिला विचारले, "आई अगं मग मी जेंव्हा सकाळी तुला धरले त्यावेळी तू का मला बाजूला फेकले? आणि त्यानंतर माझ्यावर रागावून मला भरपूर बडबड केलीस. त्यावर ती बोलू लागली, "अरे सकाळी मी आंघोळ करताना बराच वेळ विचार करत होते व तुझ्याबद्दल जे काही माझ्या मनांत चालले होते ते खूप चुकीचे आहे असे मला वाटू लागले होते. आपण आई व मुलाच्या नात्याला काळीमा फासत आहोत की काय असे वाटत होते. जर समाजात हे सर्व कळले तर लोक मला काय म्हणतील याचा विचार मी करू लागले होते. त्यामुळे आता तो सर्व विचार मनांतून काढून टाकावा असे मी ठरविेले होते. तेवढ्यात तू मागून येऊन मला अचानक धरले आणि लगेच माझे स्तन कुरवाळू लागला. त्यामुळे मला राग अनावर झाला व मी तुला ढकलून दिले आणि खूप रागावले."
 
ती म्हणाली, "विजय, मला माफ करशील ना रे त्या घटनेविषयी?"
 
मी म्हणालो, "काय आई, आता कसली माफी मागतेस तू?" असे म्हणून मी परत आईचा खोलवर मुका घेतला आणि तिच्या तोंडात माझी जीभ घातली आणि बराच वेळ तिचे ओठ चोखले. ओठ चोखून झाल्यावर ती पुढे सांगू लागली, "अरे पण त्यानंतर तू न जेवताच बाहेर निघून गेलास व मी नंतर खूप विचार केला. तुला खरं सांगू, तुझ्यावर रागावल्यामुळे मी पण स्वस्थ राहू शकले नाही. मी दुपारी जेवण सुद्धा केले नव्हते. मनांत सारखा विचार करत होते की तू आता एखाद्या रांडेकडे तर जाणार नाहीस ना? माझे स्तन चोळता चोळता मी तूला ढकलले होते त्यामुळे तुझ्या डोक्यात माझ्याविषयी राग असणार आणि त्या रागाच्या भरात तू नक्कीच वेश्येकडे जाणार आणि गरमी शांत करणार. कारण तू माझे स्तन दाबत असताना मी तूला फटकारले होते त्यामुळे तुला कधी एकदा बाईचे स्तन दाबतोय आणि तिला झवून शांत होतोय असे झाले असणार. नंतर माझ्या मनांत दुसराही विचार येऊ लागला की आता तू एकदा माझे स्तन दाबले आहेत त्यामुळे पुन्हा तु ते दाबण्याचा प्रयत्न करणार यात काही शंका नव्हती कारण जर हातातून शिकार गेली तर त्याचा खूप पश्चाताप होतो व त्याचा बदला घेतल्याशिवाय तुझे मन शांत होणार नाही. सध्या काही दिवस घरात फक्त आपण दोघेच आहोत त्यामुळे तू आज ना उद्या मला रेटल्याशिवाय राहणार नाहीस हे मला कळून चुकले होते.
 
आज जरी तू रांडेला झवून शांत झालास तरी रात्री अपरात्री माझी साडी फेडल्याशिवाय तुला चैन पडणार नाही. आज सकाळी तू माझे स्तन चोळले होते त्यामुळे तुझ्या जिभेला आता माझे रक्त लागले होते. कधी ना कधी तू माझा फडश्या पाडल्याशिवाय राहणार नाही यात काही शंका नव्हती. या सगळ्या विचारांनी मी खूप बेचैन झाले होते व स्वत:ला दोष देऊ लागले होते. सकाळी जर मी तूला फटकारले नसते तर बरे झाले असते. निदान तू नाराज होऊन बाहेर गेला नसता व चुकून एखाद्या रांडेला झवला नसता. अशा विचारांनी परत माझे मन तुझ्याकडे आकर्षित होऊ लागले व नकळत परत तुझ्याकडून झवून घेण्यासाठी तयार होऊ लागले. मग मी विचार केला की ठीक आहे आता जरी तू बाहेर गेला असशील परंतु संध्याकाळी घरी आल्यावर जर तू परत मला काही करण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र तुला कोणत्याही प्रकारचा विरोध करायचा नाही. मी आता जरा आनंदी होऊ लागले होते व त्यामुळे संध्याकाळी तुझ्या आवडीचा स्वयंपाक करण्याचे ठरविले जेणेकरून तुझा माझ्याविषयीचा राग जरा कमी होईल."
 
आईच्या तोंडून तिचे विचार ऐकत असताना मी एका हाताने तिचे दोन्ही स्तन कुरवाळत होतो. कधी कधी तसाच हात खाली नेत तिच्या मांड्या चोळायचो व पुच्चीत बोटे फिरवायचो.
 
मी आईला विचारले, "हो का, म्हणूनच तू माझ्या आवडीचा फोडणीचा भात आणि गुलाबजाम बनविले होते का?"
 
त्यावर ती म्हणाली, "हो रे तुला फोडणीचा भात आवडतो ना, म्हणूनच बनविला होता. आणि गुलाबजामची गम्मत तर वेगळीच आहे. ती तुला नंतर सांगेल कधी तरी."
 
आता आई माझ्याबरोबर सगळे मनातले बोलून दाखवत होती त्यामुळे मला पण वाटले आता वेळ आलेली आहे की आईला सगळं खरं खरं सांगून टाकावे. परंतु नंतर विचार केला की जर आपण तिच्या खाण्यात काम इच्छेचे औषध टाकले होते असे सांगितले तर कदाचित तिला राग येईल व औषधाची नशा कमी संपली तर वेगळाच परिणाम होईल. त्यामुळे अजून एकदा तिला मनसोक्त झवावे व मग तिला सगळे सांगून टाकावे असे ठरविले. आता रात्रीचे दोन अडीच वाजले होते. मी हळूहळू आईला परत चोळायला सुरूवात केली परंतु आई काही प्रतिसाद देत नव्हती. मी आईचे बॉल दाबत परत एकदा तिचा मुका घेतला आणि म्हणालो, "आई अजून एकदा करायचे का?"
 
 त्यावर आई म्हणाली, "काय म्हणतोस, अजून तुझे समाधान झाले नाही का? दोन वेळा कचाकच झवला की मला. अजून किती दम आहे तुझ्यात?" मी आईला म्हणालो, "आई, प्लीज, एकदाच." त्यावर तीने माझ्या पोटाला एक चिमटा घेतला आणि माझ्या छातीवर आपला हात फिरवू लागली. मग मी तिला हळूच उठविले व माझ्या मांडीवर बसविले. तिचे स्तन माझ्या छातीवर दाबले व परत मुके घ्यायला सुरूवात केली.
 
आई मला विचारू लागली, "विजय तुझ्यात खुपच दम दिसतोय रे. लागोपाठ तीन वेळा झवायची तुझी इच्छा पाहून आश्चर्य वाटते. तुझे बाबा एक शॉट मारला की सगळं संपवतात. त्यानंतर फक्त दाबत राहतात बाकी काही नाही. तू नुकताच वयात येत आहेस त्यामुळे एवढे बळ आहे, मोठा झाल्यावर कळेल."
 
असे ऐकल्यावर मी तिला पाठीवर झोपविले व तिच्या अंगावर पुन्हा स्वार झालो. ही माझी तिसरी वेळ होती परंतु पहिल्याप्रमाणेच उत्साह होता. एका हाताने माझा कडक झालेला सोटा तिच्या पुच्चीत सरकवला व तिच्या तोंडात माझे तोंड घालून हळूहळू गिरणी चालू केली. थोड्या वेळाने आई पण गरम झाली व तिच्या तोंडातून सित्कार चालू झाले. तिच्या कण्हण्याने माझा पण आत्मविश्वास वाढत होता व झवण्याचा वेगही हळूहळू वर वर जात होता. काही वेळाने माझ्या ढगामध्ये पाणी साठू लागले आणि झवण्याचा वेग आपोआप वाढू लागला.

आता आई मोठमोठ्याने आवाज काढू लागली होती. यावेळी मी पण तिला साद देऊ लागलो तोंडाने मोठ्याने आवाज काढू लागलो. आमच्या दोघांचा आवाज खोलीमध्ये घूमू लागला होता व त्यामुळे सगळे वातावरण मंत्रमुग्ध झाले होते. थोड्याच वेळाने अत्यंत वेगाने फटके मारत मी आईला पाणी पाजले व तिच्या पुच्चीतून पण पाणी काढले. त्यावेळी मात्र मी खूप घामाघूम झालो होतो व आमचे दोघांचीही शरीरे घामाने ओली झाली होती. दोघांचेही पाणी गळाल्यावर मात्र बराच वेळ मी आईच्या अंगावर पडून राहिलो होतो. खूप थकवा जाणवल्यामुळे जवळ जवळ पाच ते दहा मिनिटे आम्ही तसेच शांत एक शब्दही न बोलता पडलो होतो.
 
आईनेही आज रात्रभर खूप पाणी सोडलेले होते त्यामुळे ती पण निश्चिंत होऊन मला अंगावर घेऊन पडली होती. आता रात्रीचे जवळ जवळ तीन वाजले होते तरीही आम्ही माय लेक एकमेकांना नवरा बायकोसारखे झवत होतो. नियोजनाप्रमाणे तसेच अपेक्षेप्रमाणेही मी आईला भरपूर व मनसोक्त झवलो होतो त्यामुळे तिच्या शरीरातील औषधाची नशा जरी संपली तरी काही समस्या नाही. मी पोटभरून आईच्या शरीराचा आस्वाद घेतलेला होता. बराच वेळ झाला तरी पण आई काही मला तिच्या अंगावरून बाजूला सरकवत नव्हती.
 
शेवटी मीच आता थोडी हालचाल करायला सुरूवात केली आणि तिच्या स्तनांवर माझे तोंड फिरवू लागलो. मग आई म्हणाली, "अरे काय करतो आहेस तू? वेडा झालास की काय? रात्रीचे तीन वाजले आहेत आणि आतापर्यंत तू मला तीन वेळा जनावरासारखा झवला आहेत तरी पण तुझा लवडा वळवळ करतोय आहे काय? काय म्हणावे तुला, विजय?"
 
मी म्हणालो, "नाही गं आई तसे नाही. बराच वेळ आपण काहीही हालचाल न करता तसेच पडून राहिलो होतो म्हणून विचार केला थोडी हालचाल करावी म्हणून." असे म्हणून मी आईच्या शरीरावरून खाली सरकलो. मला वाटले की कदाचित आता आईच्या शरीरातील औषधाची नशा आता उतरायला लागली की काय?
 
मी खाली उतरल्यामुळे आई थोडी उठली व मागे सोफ्याला टेकून बसली. मी पण उठलो व आईच्या समोर बसलो. आईच्या पुच्चीमधून अजूनही थोडे थोडे पाणी वाहत होते. मी तिच्या पुच्चीकडे बघत असलेले पाहून आईने हळूच आपले दोन्ही पाय वर घेतले व माझ्यासमोर पुच्ची वासून बसली. ती माझ्याकडे बघत होती पण मला काही कळत नव्हते. नंतर ती हळूच तसेच ढुंगण सरकवत थोडी खाली सरकली. आता मी कळून चुकलो व लगेच पुढे होऊन माझे तोंड तिच्या ओल्या पुच्चीवर ठेवले आणि आमच्या दोघांच्या वीर्याचे मिश्रण आपल्या जिभेने चाटू लागलो. आईची पुच्ची एकदम ओली चिंब झालेली होती. मी संपूर्ण चीक चाटून घेतला व आईच्या मांड्या एकदम चकाचक केल्या.
 
आईच्या मांड्या साफ झाल्यामुळे ती उठली व उघडीच बाथरूममध्ये गेली आणि पुन्हा पाण्याने आपले ढुंगण आणि मांड्या स्वच्छ धुतल्या आणि टॉवेलने पुसत पुसत बाहेर आली. बाहेर आल्यावर मला म्हणाली, "विजय, जा तू पण तुझा लंड थंड पाण्याने धुवून टाक व स्वच्छ कर." त्यावर मी म्हणालो, "हो करतो", आणि बाथरूममध्ये जाऊन थंड पाण्याने लंड धुतला. धुताना माझ्या लक्ष्यात आले की माझ्या मांड्याही आईच्या व माझ्या वीर्याने ओल्या झाल्या होत्या व माझ्या झाटांमध्येही वीर्य सांडले होते. मी लंड साफ करून आल्यावर सोफ्यावर येऊन बसलो. आई आपली कपडे गोळा करत होती. तिने तिची साडी, ब्लाऊज व परकर एका हातात धरले व माझी अंडरवेअर व इतर कपडे माझ्याकडे दिले व म्हणाली, "जा झोप आता, खूप रात्र झालेली आहे."
 
मी तिच्या हातातून माझे कपडे घेतले व आईला म्हणालो, "आई आपण इथेच झोपू ना?" त्यावर ती म्हणाली, "काय म्हणालास? आता काही नाही करून देणार तुला मी. मी खूप दमले आहे आता. जा जाऊन झोप." मी आईला मिठी मारली आणि तिला विनवणी करू लागलो, "आई प्लीज, आजच्याच दिवस मला तुझ्या शेजारी झोपू दे ना. मी आता काही करणार नाही. फक्त मला तुझ्या शेजारी झोपायचे आहे, बास." त्यावर आई म्हणाली, "ठीक आहे." मग मी लगेच हॉलमध्येच अंथरूण केले व आईला झोपायला सांगितले. आई म्हणाली, "अरे कपडे घाल आधी." मी म्हणालो, "आई, मी फक्त आजचाच दिवस तुझ्याशेजारी झोपणार आहे. आपण दोघेही असेच नागडे झोपूया ना? बाबा व तुम्ही जसे दररोज रात्रभर नागडे झोपता, तसे आज आपण झोपू ना, प्लीज." त्यावर आई म्हणाली, "ठीक आहे, पण फक्त आजचाच दिवस हां?" आई तयार झाल्यामुळे मी लगेच अंथरूणावर जाऊन पडलो व आईलाही ओढले.
 
उशीर खूप झालेला असल्यामुळे आईने आता काही न बोलता लगेच आपले डोळे मिटले. माझ्या शेजारी आई नागडी झोपली असल्यामुळे मला कशी झोप येणार होती? मी तसाच तिच्याकडे बघत पडलो होतो. थोड्या वेळाने आईने डोळे उघडून माझ्याकडे पाहिले तर मी जागाच होतो. तिने विचारले, "काय रे, झोप आता." मी म्हणालो, "ठीक आहे, झोपतो." आई आता एका कुशीवर झाली व माझ्याकडे पाठ करून तिचे पाय थोडे वरती घेऊन झोपली. बराच वेळ झाला पण मला काही झोप येत नव्हती. दहा ते पंधरा मिनिटांनी आई अंथरूणावरून उठली घरातील लाईट बंद केली. तिने फक्त एक मंद लाईट चालू ठेवली होती त्यामुळे ती माझ्या शेजारी नागडी झोपलेली असून सुद्धा तिचे शरीर स्पष्टपणे दिसत होते. लाईट बंद केल्यानंतर आई परत पहिल्या प्रमाणेच माझ्याकडे पाठ करून एका कुशीवर झोपली. मी सारखा या कुशीवरून त्या कुशीवर व त्या कुशीवरून या कुशीवर होत होतो परंतु झोप काही येत नव्हती. आता आईला हळूहळू झोप यायला लागली होती त्यामुळे तिला त्रास देणे योग्य नाही.
 
काय करावे कळत नव्हते. आईच्या अंगाला चिकटून झोपावे असे वाटत होते पण तसे केल्यास तिला झोप येणार नाही. तिने आज मला सर्व काही दिले होते. माझ्या डोळ्यांची पारणे फिटली होती तसेच मी तिच्यापासून स्वर्गसुख मिळविले होते त्यामुळे अजून काही तिच्याकडून बाकी नव्हते. आज मी जो काही आनंद अनुभवला होता तो माझ्या डोळ्यांसमोरून जात नव्हता. मन खूप कासाविस झाल्यामुळे मी अंथरूणावर उठून बसलो व आईकडे पाहू लागलो. ती शांत झोपली होती. बराच वेळ तसाच बसल्यावर मनांत थोडा धीर आला व आईच्या पायथ्याकडे माझे तोंड केले व डोक्याकडे पाय करून हळूच पोटावर पडलो. आई काही हालचाल करत नव्हती त्यामुळे मी पण एका कुशीवर झालो व आईकडे तोंड करून झोपलो. तिने माझ्याकडे पाठ केलेली असल्यामुळे माझ्या तोंडासमोर तिचे ढुंगण आलेले होते.
 
क्रमश:

या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart कथा जादूगार ची Chavatpratik 1 55,624 06-09-2022, 06:37 PM
Last Post: dil_jigar_4_u
  माझी कहाणी. HEARTLESS 6 51,486 11-26-2021, 03:20 PM
Last Post: Lodabetweenboob
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 57,212 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 34,185 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (२) myownstories 0 25,925 08-18-2021, 10:44 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१) myownstories 0 28,446 08-18-2021, 10:16 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३) myownstories 1 27,455 08-17-2021, 12:57 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२) myownstories 2 23,542 08-15-2021, 05:38 AM
Last Post: [email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१) myownstories 0 34,008 08-08-2021, 10:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 42,914 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)