आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १० (२)
06-27-2021, 07:45 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १० (२)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आईने माझा लंड मरसोक्त चोखला होता व तो एकदम कडक होऊन जणूकाही फुटतो की काय असा झाला होता. आईच्या चोखण्यामुळे आता तो आतापर्यंत सर्वांत लांब व जाड झाल्याचे मला जाणवले होते. मघाशी आईला झवताना सुद्धा बहुतेक एवढा लांब झाला होता की नाही ठाऊक नाही. कारण त्यावेळी माझे माझ्या लंडाकडे लक्ष्यच नव्हते तर फक्त आईच्या पुच्चीकडेच मी ध्यान देऊन होतो.

आईने माझा लंड बराच वेळ चोखल्यानंतर आता खूप समाधानी वाटत होती व तिच्या चेहऱ्या ते समाधान स्पष्टपणे जाणवत होते. आईचा चेहरा आता खुलला होता व थोडे थोडे तिच्या ओठांवर हसूही येत होते. उठून बसलो व आईला माझ्या मांडीवर घेतले आणि जोरात मिठी मारली व तिच्या ओठांचे जोरजोराने चुंबन घेऊ लागलो. दुसऱ्या हाताने तिच्या स्तनांना दाबू लागलो होतो. आईच्या स्तनांना दाबू लागल्यावर लगेच ती मला बिलगली व आपले स्तन माझ्या पोटाला घासू लागली.

मी तिला माझ्या अंगापासून बाजूला केले व परत मांडीवर ठेवले व आता तोंडाने तिचा एक स्तन चोखू लागलो. मी आता वरती तिचे एक एक करून दोन्ही स्तनांची बोंडे तोंडात घेऊन चोखत होतो तर खाली आई आपले ढुंगण हालवून मला साथ देत होती. आईचे स्तन चोखून झाल्यावर मी तिला परत एकदा जोरात मिठी मारली व परत म्हणालो, "आई, आय लव्ह यू"

त्यावर आईने लगेच माझ्या तोंडाचा मुका घेतला व म्हणाली, "आय लव्ह यू."

आई असे म्हणताच मला इतका आनंद झाला की शब्दांत सांगू शकत नाही व मघाशी आई एवढी का खूश झाली होती ते मला आता कळले होते. मला आयुष्यात पहिल्यांदाच कोणी तरी "आय लव्ह यू" म्हंटले होते. मघाशी आईच्या मनातील भावना मला आता कळायला लागल्या होत्या. आई असे बोलल्यावर मी पण लगेच आईला तसेच खाली टेकवले व तिच्या स्तनांवरून माझे तोंड फिरवत फिरवत खाली नेले आणि तिच्या पोटावरून सरळ तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये घातले आणि सरळ आईच्या पुच्चीवर जाऊन थांबलो.

आईच पुच्चीवर तोंड ठेवताच तिच्या पुच्चीचा मुलायम, उबदार स्पर्श  माझ्या ओठांना जाणवला व माझ्या शरीरात एकदम नशा भिनायला लागली. मी लगेच तिच्या पुच्चीवर माझे ओठ फिरवू लागलो. आईने जांघेतली सगळी केसं काढल्यामुळे तिची पुच्ची एकदम चकाचक होती व गुळगुळीत वाटायची. आईच्या पुच्चीवरून तोंड फिरवताना खूप मज्जा येत होती. तिच्या पुच्चीच्या सुगंधाने मी वेडा झालो होतो. असे वाटत होते की आईची पुच्ची दाताने तोडून घ्यावी. नंतर मी माझी तिच्या पुच्चीत घातली व आत बाहेर करू लागलो. तसे केल्यामुळे आई हळूहळू आपले ढुंगण हलवू लागली व नकळत माझ्या जिभेचा वेग वाढू लागला.

बराच वेळ आईची पुच्ची चाटल्यानंतर आता काही मला दम धरवत नव्हता व माझा सोटा फणफण करत स्वारी करायला तयार झाला होता. मी तसाच वर सरकलो व आईच्या स्तनांना चाटू लागलो. आई म्हणाली,
"विजय, मला खूप आनंद झालेला आहे, मला आता लवकर झवून टाक."
आईचे ते शब्‍द माझ्या कानी पडताच मी लगेच माझा लंड आईच्या पुच्चीवर दाबू लागलो.
आईने मघाशी माझा लंड बराच वेळ चोखला होता त्यामुळे तिला आता खूपच अनावर झाले होते व कधी एकदा तो तिच्या पुच्चीत घालून घेईल असे झाले होते.
मी लंड हालवतच होते तेच आई म्हणाली, "अरे विजय असा किती वेळ हालवत बसणार? आता माझा धीर सुटत चालला आहे, प्लीज घाल ना लवकर तुझा लंड माझ्या पुच्चीत."
आईच्या तोंडून असे शब्द मी पहिल्यांदाच ऐकले होते त्यामुळे पण खूप जोमात आलो व सटकन माझा लवडा आईच्या पुच्चीवर ठेवून दाबला. परंतु तो आईच्या पुच्चीवरून सटकला मी आईच्या मांड्यावर जोरात पडलो.
त्यावर आई बोलली, "अरे, असा आपला लंड बाईच्या पुच्चीत जात नसतो, त्याला हाताने धरून बिळात सोडावा लागतो."
असे बोलून आईने मघाच्या सारखे परत आपल्या हाताने माझा लंड धरला व तिच्या पुच्चीच्या बिळामध्ये हळूच सरकवला व मला म्हणाली,
"विजय, आता मला इतके जोरजोराने झवून टाक की मी कितीही ओरडले तरी माझ्याकडे लक्ष्य देऊ नकोस. मी तुझ्यावर चिडले, तुला मारले तरी तू थांबू नकोस व माझ्या पुच्चीतून रक्त आले तरी चालेल पण आज माझी पुच्ची फाडल्याशिवाय मला सोडू नकोस. कारण आज मी अतिशय आनंदी आहे आणि मला तो आनंद तुझ्याकडून झवूनच साजरा करायचा आहे."

आईची आता खरोखर माझ्याकडून झवून घेण्याची इच्छा आहे असे समजल्यावर मी तिच्या पुच्चीत माझा लंड घालायला सुरुवात केली. त्याचबरोबर आईच्या ओठांचे, मानेचे चुंबन पण चालू ठेवले. हळूहळू आई आता मला तिचे पोट व ढुंगण हालवून साथ देऊ लागली होती. मी पण माझ्या झवण्याचा वेग टप्प्याटप्प्याने वाढवत होतो. झवता झवता आईचे टणक स्तन पण आपल्या हातांनी चोळत होतो व तोंडाने पण चोखण्याचा प्रयत्न करत होतो.

यावेळेस आईला झवायला खूपच मज्जा येत होती कारण आता आम्ही दोघेही एकमेकांशी संवाद साधून झवत होतो. आईला काय पाहिजे ती मला सांगत होती व मी पण आईकडून पाहिजे तसा आनंद घेत होतो. आई आता आपली मान इकडे तिकडे फिरवून माझ्या झवण्याचा आनंद घेत होती. माझ्या छातीवर हात फिरवत होती व तोंडातून मोठमोठ्याने आवाज काढत होती. मघाच्यापेक्षा आता आई मोठ्याने ओरडत होती व तिच्याकडून पूर्णपणे सहकार्य करून माझ्याकडून झवून घेत होती.

आईने मला थोडे थांवबले व माझा एक मुका घेतला. मला म्हणाली,
"विजय, एक मिनिट थांब, मी जरा पोटावर झोपते."

असे म्हणून आई आता उलटी झाली व पोटावर झोपली. आता मी तिच पाठीवर झोपलो व तिच्या ढुंगणामध्ये माझा लंड घातला व तिच्या पुच्चीत खोलवर दाबू लागलो. ढुंगणावरून आईला झवायला वेगळीच मजा येत होती. तिच्या पाठीवर मी पूर्णपणे झोपलो होतो तिच्या मानेवर माझे तोंड ठेवून ओठ फिरवू लागलो. आता आई वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज काढू लागली जे मी आतापर्यंत तिच्या तोंडून ऐकले नव्हते.

आईचे ते आवाज ऐकून माझा पण झवण्याचा वेग प्रचंड वाढला. नंतर तिने हळूहळू तिचे पाय गुढग्यांमध्ये वाकवून थोडे वर सरकवले त्यामुळे आता माझा लंड तिच्या पुच्चीत पूर्णपणे आत जाऊ लागला होता मला वेगळाच अनुभव येत होता. माझे पोट आईच्या टिंगरांना आदळत होते व त्यानंतर माझा सोटा आईच्या पुच्चीमध्ये खोलवर जाऊन तिच्या दाण्याला शिवून यायचा. आता तर ती चेकाळूच लागली होती. आपले ढुंगण गोल गोल फिरवत ती माझ्याकडून मनसोक्त आनंद घेत होती.

मी अर्ध्या तासापूर्वीच आईला भरपूर झवलेलो असल्यामुळे आता काही लगेच वीर्यपतन होत नव्हते त्यामुळे मला आईला मागून झवण्यात खूप मजा येत होती. मग थोडा वेळ जोरजोरात धक्के मारल्यानंतर मी थोडा उठण्याचा प्रयत्न करू लागलो तर आईने लगेच तिचा एक हात माझ्या मांडीवर ठेवला मला दाबून धरले. तिने असे केल्यावर मला समजले की आईला असे झवणे छान वाटत होते त्यामुळे मी तसाच जोरजोराने झवत राहिल. आईचे दोन्ही स्तन आता खाली अडकल्यामुळे मला काही त्यांना चोळता येत नव्हते. मी त्यांना हात लावण्याचा प्रयन्त केला परंतु माझ्या वजनामुळे आई छाती जमीनीला चिकटली होती त्यामुळे आईचे स्तन त्याखाली दबून गेले होते.

आईला माझी अडचण लक्ष्यात आली व झवता झवताच तिने आपली मान वरती केली आणि आपले हात वरती घेऊन हाताच्या कोपरांवर टेकली. आई तिच्या हातांच्या कोपरांवर टेकल्यामुळे आपोआप तिचे दोन्ही स्तन वरती आले एकदम मोकळे झाले. मी लगेच दोन्ही हात तिच्या स्तनांकडे नेले व वरूनच आपल्या हाताने चोळू लागलो. आता मी पूर्ण चेकाळलो होतो.

मग मी आईला म्हणालो,
"आई, प्लीज तुझे केस मोकळे सोडतेस का?"
तिने विचारले, "का, कशाला?"
मग चुकून बोललो गेलो, "मला तुझे केस मोकळे करून बाबांसारखे झवायचेय."
मी असे बोलल्यावर आई आश्चर्यचकित झाली व म्हणाली, "काय रे, तुला काय माहिती की बाबा मला असे केस सोडून झवतात म्हणून?"
मग मी जरा सारवासारव केली व म्हणालो, "नाही, नाही, मला माहिती नाही परंतु सकाळी तू उठल्यावर तूझे केस सकळे विस्कटलेले असतात ना त्यामुळे मी सहजच म्हणालो."
त्यावर ती म्हणाली, "ठिक आहे, तुला आवडते तर सोड माझा अंबाडा, तुझ्याच हातांनी. मी काही उठून सोडू शकत नाही."

आई आपल्या पोटावरच झोपलेली होती व तिच्या केसांचा अंबाडा वरतीच बांधलेला होता त्यामुळै आता आईची परवानगी मिळाल्यावर मी लगेच तिच्या अंबाड्याची गाठ सोडली व क्षणार्धात आईचे सगळे केस मोकळे केले. आईचे ते लांब लांब केस मी तिच्या पाठीवर पसरवले व त्यामध्ये माझे तोंड घालून आईला पुन्हा जोरजोरात झवू लागलो. आईची पाठ व माझ्या छातीच्या मध्ये आईचे लांब सडक केस खेळत होते त्यामुळे मी खूपच उत्तेजित होत होतो.

माझे वरती झवणे चालू होते व खाली आई कण्हत कण्हत बोलली,
"अरे, मला केस सोडून अजिबात आवडत नाही. ते सारखे इकडे तिकडे अडकतात. आणि केस बांधलेले असल्‍यामुळे त्यांचा त्रास होत नाही व आपण मनसोक्त झवण्याची मजा घेऊ शकतो."
आई असे बोलल्यावर मी जरा शांत झालो कारण आईला मोकळे केस सोडून झवणे आवडत नव्हते पण मला तर केस सोडून झवण्याची इच्छा होती.

आई आता माझ्याबरोबर मनमोकळेपणाने बोलू लागली होती. माझ्या एका वाक्याचा म्हणजे "आय लव्ह यू" इतका तिच्या मनावर इतका परिणाम झाला होता की तिला माझ्यावर विश्वास बसला होता व मला फक्त आईचे शरीरच नाही पाहिजे जर तिचे मनही पाहिजे होते हे तिने जाणले होते. त्याचप्रमाणे आईने सुद्धा मला "आय लव्ह यू" बोलल्यामुळे मी पण आधीचा सगळा राग, द्वेष विसरून आईवर नितांत प्रेम करू लागलो होतो.

त्यावर आई सांगू लागली,
"अरे, तुझ्या बाबांना नेहमी झवताना केस मोकळे ठेवलेले आवडतात. आणि तू पण त्यांचाच मुलगा, तूला पण तेच आवडणार यात काही शंका नाही."
आईच्या गप्पा ऐकून आता मी खूपच आनंदी झालो होतो. आता ती कोणत्याही प्रकारचा पडदा ठेवता माझ्याशी गप्पा मारत होती.

आता मी आईचे सगळे केस दोन्ही हातांमध्ये गोळा केले आणि तसेच हातात धरून तिच्या पुच्चीत जोरजोरात माझा लंड खुपसत होतो. मला आता समजले होते लवकरच माझे वीर्यपतन होणार आहे माझा चीक आईच्या पुच्चीत पडणार आहे. मी आईचे केस हळू हळू हाताने ओढू लागलो तसे तिच्या तोंडून सुद्धा आवाज येऊ लागला. मी आता शेवटच्या क्षणावर आलो होतो व आईचा पण आवाज हळू हळू वाढत चालला होता.

आता आई चेकाळून जोरजोरात ओरडू लागली. आतापर्यंत तिने एवढ्या मोठ्याने आवाज काढले नव्हते पण तिचे आताचे आवाज ऐकून मी पण बिथरलोच होतो. तेवढ्यात तिेने माझे दोन्हीही हात आपल्या हातांनी घट्ट पकडले व डोळे झाकून घेतले. तिने माझे हात घट्ट पकडताच मला तिच्या पुच्चीमध्ये गरमी जाणवली व तिचे वीर्यपतन झाल्याचे कळले. आईच्या वीर्यपतनामुळे तिच्या पुच्चीत खूप चीक जमा झाला होता व माझा लवडाही ही बेकाबू झाला होता. पुढील चार पाच झटक्यांमध्येच माझेही वीर्यपतन झाले व मी पण आईच्या पुच्चीत मोठमोठ्याने पिचकाऱ्या सोडल्या व आईच्या पुच्चीत जणूकाही पावसाचे धबधबा तयार झाल्याचे जाणवले.

यावेळी माझे आणि आईचे वीर्यपतन जवळ जवळ एकाच वेळी झाल्यामुळे आईच्या पुच्चीत अति प्रमाणात वीर्य जमा झालेले होते. आई पालथी झोपलेली असल्यामुळे तिच्या योनीतले बरेचसे वीर्य खाली जमीनीवर गळत होते. परंतु माझे झवणे चालूच असल्यामुळे आता दोन्ही वीर्यांचे मिश्रण तयार झाले होते व माझ्या सततच्या धक्क्यांमुळे योनीतील वीर्याचे फेसामध्ये रूपांतर होऊ लागले होते. यावेळी मी व आईने दोघांनीही एका अप्रतिम मिलनाचा आनंद घेतलेला होता. एक अविस्मरणीय असा संभोग आम्ही आता केला होता व इतके टायमिंग जुळले होते की दोघांचेही वीर्यपतन एकाच वेळी झाले होते.

असे बराच वेळ आईला ठोकल्यानंतर मी तसाच आईच्या पाठीवर पडून राहिलो होतो. आई पण एखाद्या शिकार झालेल्या हरीणीसारखी माझ्या अंगाखाली शांतपणे पडून राहिली होती. खरं तर आज मी आईची शिकार केली होती व तिला आतापर्यंत दोनदा पाणी पाजले होते. आता मी माझे लिंग आईच्या ढुंगणामध्ये सोडले होते व तिच्या पाठीवर पडून काळ्या भोर केसांबरोबर खेळू लागलो.

खेळता खेळता मी हळूच आईला म्हणालो, "आई, आय लव्ह यू."
असे ऐकल्यावर आईने एका हाताने तसेच माझ्या गालावर हात फिरवला व बोलली, "विजय, आय लव्ह यू."
मी तसाच आईचा हात माझ्या हातात धरला व तोंडाने त्याचे मुके घेऊ लागलो.

आज मी आईला पहिल्यांदाच झवलो होतो व पहिल्याच वेळी सतत दोन वेळा तिच्याशी संभोग केला होता. मी आता मला खूप नशीबवान समजत होतो की आईसारखी स्त्री मला पहिल्याच वेळी झवायला मिळाली होती व तिच्यामुळेच परत दुसऱ्यांदा सुद्धा तिला झवू शकलो. आईने जे सहकार्य केले, जी साथ दिली ती मी कधीही विसरू शकणार नाही. अर्थात तिला मी पण झवून परमसुख देण्याचा प्रयत्न केलेला होता तिच्या पण बऱ्याच अंशी इच्छा पूर्ण केल्या होत्या. माझ्या हिशोबाप्रमाणे अजूनही अर्धा ते पाऊण तास बाकी होता, तोपर्यंत आईच्या शरीरात औषधाची जादू राहणार होती. परंतु आता दोन वेळा संभोग झाल्यानंतर मी जरा थकलो होतो व आई पण काही हालचाल करत नव्हती.

राहिलेल्या वेळामध्ये जर आईकडून काही चाल झालीच तर परत एकदा तिला झवण्याचा विचार करू अथवा झाले हे खूप झाले होते किंबहुना जो विचार केला होता त्यापेक्षा जास्त झाले होते त्यामुळे मी आता पूर्ण समाधानी होतो. परंतु राहिलेल्या वेळेमध्ये आईच्या उघड्या कुशीमध्ये बसून तिच्या स्तनांशी खेळत खेळत तिच्याशी काही प्रेमळ गप्पा माराव्यात असे मला वाटत होते.

रात्रीचे एक वाजून गेले होते परंतु अजूनही हॉलमधील सर्व लाईट चालू होत्या व आम्ही दोघेही नागडे एकमेकांच्या अंगावर पडलेलो होतो. मी आईचे मोकळे केस कुरवाळत कुरवाळत हळूच तिच्या अंगावरून खाली घसरलो व तिच्या समोर जाऊन थांबलो. मी माझा हात तिच्या बगलेत घातला व तिला माझ्याकडे ओढले. आई आता पोटावरून उठली व माझ्याकडे तोंड करून एका कुशीवर झाली. मी आता तिच्याकडे सरकलो व माझा एक हात तिच्या पाठीवर ठेवला आणि एक पाय तिच्या वरून तिच्या टिंगरावरून खाली सोडला आणि हाताने व पायाने ओढत तिला माझ्या जवळ घेतले आणि छातीशी चिकटवले.

आता आमच्या दोघांचीही तोंडे एकमेकांसमोर होती, आम्ही दोघेही एकमेकांच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहत होतो. आईच्या चेहऱ्यावर खूप समाधान दिसत होते व तिच्या ओठांवर पण हलकेसे हसू होते त्याचप्रमाणे मी सुद्धा खूप खूप आनंदी होतो.
मी आईला हळूच म्हणालो, "थँक यू आई, तुझे खूप खूप आभार."
त्यावर आई हसली व म्हणाली, "अरे माझे काय आभार मानतो, मीच तुझे आभार मानायला पाहिजे."

मी जरी आईचे आभार मानले होते परंतु मनातून जरा दचकूनच होतो कारण ज्यावेळी आईच्या शरीरातली औषधाची नशा कमी होईल त्यावेळी तिला कळेल की मी काय केले होते."
आता थोडा वेळ आपल्या हातात आहे त्याचा फायदा घेऊन आपल्या मनातले आईला सांगावे असे मी ठरविले कारण नंतर ती ऐकण्याच्या मनस्थितीत असेल की नाही सांगता येत नाही. त्यामुळे मी आईला सांगू लागलो,
"आई मला आज तुला खूप काही सांगायचे आहे."
त्यावर ती म्हणाली, "सांग की आता पूर्ण रात्र आपलीच आहे."
मी आईला म्हणालो, "आई खरं तर तुझ्याबरोबर असं काही करेन असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते. परंतु तु मला खूपच आवडत होती व तुझ्याशी जरी शारीरीक संबंध प्रस्तापित झाले नाही तरी पण तुझ्यावर माझे प्रेम वाढतच चालले होते.

खरं सांगायचं तर गेल्या वर्षभरामध्ये माझे स्त्रीयांबद्दलचे, त्यांच्या शरीराबद्दलचे आकर्षण वाढत चालले होते व आपण ही आता स्त्रीयांबरोबर बोलले पाहिजे, तिच्या शरीराला स्पर्श केला पाहिजे असे वाटायला लागले होते. मला सगळीकडे स्त्रीया व मुलीच दिसू लागल्या होत्या. कोणत्याही मुलीकडे किंवा स्त्रीकडे पाहिले तरी तिच्या शरीरावर नजर खिळून बसायची व त्याला हात लावायची खूप इच्छा व्हायची."
तेवढ्यात आई मध्येच बोलली,
"अरे या वयात असे होतच असते, आता तू चौदा वर्षांचा झाला आहेस व नुकतेच तुझे तारुण्यात पदार्पण झालेले आहे. त्यामुळे या वयात असे होतच असते त्यात काही नवीन नाही."
त्यावर मी बोललो, "पण आई, माझ्या बाबतीत हे जास्तच होत होते परंतु मी कोणाला सांगत नव्हतो व सतत त्याच विचारात असायचो. माझे अभ्यासावर लक्ष लागत नव्हते की कोणत्याही खेळावर. मनांत फक्त स्त्रीच्या शरीराचेच विचार रहायचे."

त्यावर आई म्हणाली, "त्यामुळेच तु गेले काही दिवस ती सेक्सी पुस्तके वाचायला आणत होतास ना?"
आईचे असे विचारल्यावर मात्र मी लाजलो व तिला बोलू लागलो,
"आई प्लीज मला माफ कर, पण त्यावेळी माझ्या मनाची स्थितीच अशी होती की दुसरे काही सुचतच नव्हते."
मग आईने विचारले, "काय रे, तू ती सर्व पुस्तके वाचली होतीस काय?"
मी बोललो, "नाही, सर्व पुस्तके तर वाचली नाहीत त्यातील काही कथा वाचल्या होत्या व नागड्या स्त्रीयांचे फोटो पाहिले होते."
माझ्या तोंडून असे ऐकल्यावर आई आई खदखद हसू लागली. आई हसते असे पाहिल्यावर मी पण हसायला लागलो.
त्यावर ती बोलली, "काय रे, फोटोतील स्त्रीया खूपच भारी असतील नाही? आणि त्यांचे शरीर तुला तर खूपच आवडत असेल ना?"
त्यावर मी बोललो, "आई, खरंच तुला खोटं वाटेल, पण तुझ्यापेक्षा चांगले शरीर मी अजून पाहिलेलेच नाही."
 असे म्हणून मी आईच्या ओठांचा हलकाच एक मुका घेतला.
त्यावर आई हसली व म्हणाली, तू खोटं बोलत आहेस कारण त्या पुस्तकात कितीतरी छान छान मुलींचे नागडे फोटो होते."
मी आईला विचारले, "आई तुला एक विचारू?"
ती म्हणाली, "हो विचार."
मी तिला विचारले, "आई तू ती सगळी पुस्तके पाहिलेली आहेत ना? माझे काय चालले होते ते सर्व तुला माहिती होते ना?"


क्रमश:

या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 0 596 Yesterday, 07:51 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 2,463 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (३) myownstories 0 4,324 07-20-2021, 12:00 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (२) myownstories 1 2,969 07-19-2021, 07:57 PM
Last Post: rockhard
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १३ (१) myownstories 0 3,155 07-16-2021, 11:53 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (३) myownstories 2 5,219 07-11-2021, 08:55 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (२) myownstories 1 3,086 07-11-2021, 05:17 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १२ (१) myownstories 0 3,376 07-08-2021, 09:40 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (३) myownstories 0 2,728 07-08-2021, 12:13 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ११ (२) myownstories 0 2,891 07-08-2021, 12:07 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)