आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ९ (२)
06-25-2021, 10:47 PM,
#1
Heart  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग ९ (२)
लेखक : राजेंद्र पाटील ([email protected])

सूचना-प्रिय वाचकांस विनंती आहे की कृपया आपण या मालिकेतील भाग १ पासून वाचण्यास सुरूवात करावी. सदर मालिकेतील प्रत्येक भाग हा मागील भागाशी निगडीत असल्याने कथेचा संदर्भ लक्ष्यात येऊन समजण्यास सोपे जाईल व कथेचा आनंद घेता येईल.

आई माझ्या मांडीवर उताणी झाल्यामुळे तिचे पोट मोकळे झाले होते. मी क्षणाचाही विलंब न करता वाकलो व तिच्या पोटावर माझे ओठ फिरवायला लागलो. ओठ फिरवता फिरवता तिच्या उघड्या, मादक बेंबीचा चावा घेतला व साडीच्या वरूनच तिच्या पुच्चीचा एक मुका घेतला. बेंबीला चावा घेतल्यामुळे आई जरा थिरकली होती व हळूहळू तिने आपले ढुंगण हलवायला सुरवात केली. मी लगेच माझ्या दोन्ही हातांनी आता तिची साडी खोलण्याचा प्रयत्न करू लागलो. तिच्या पोटामधून कमरेला गुंडाळलेली साडीची एक एक घडी आपल्या हाताने बाहेर काढत होतो व थोड्यात वेळात सगळी साडी ओढून काढली व बाजूला ठेवली. आईने लगेच मी शेजारी ठेवलेली साडी एका हाताने घेतली व खाली फेकून दिली.

आता आईच्या अंगात फक्त परकर राहिला होता आणि तो परकर काढल्यानंतर आईची निकर काढली की ती पूर्णपणे माझ्यासमोर नागडी होणार होती. आता माझे हात काही शांत बसत नव्हते. मी लगेच तिचा परकर कमरेतून ओढू लागलो परंतु तो काही जागचा हालत नव्हता. आईला समजले की मी तिचा परकर ओढत आहे पण तो निघत नाही. तिने न बोलताच आपले ढुंगण पुन्हा हलवायला लागली तेंव्हा माझ्या लक्ष्यात आले की तिने परकरची नाडी बांधलेली आहे.
मी दोन्ही हातांनी तिच्या परकरची नाडी सोडत होतो तरी पण सहजासहजी ती सुटत नव्हती. आई माझ्या अंगावर आल्यापासून बऱ्याच वेळा मी पायाने तिची साडी ओढली असल्यामुळे कदाचित परकरची गाठ घट्ट झाली असावी. मी बरेच प्रयत्न करूनसुद्धा गाठ सुटत नव्हती. आम्ही दोघेही आता झवण्यासाठी इतके बेचैन झालेलो होतो की काय करावे कळत नव्हते. शेवटी मी तिचा परकर जोरात ओढला. पण तरीही काही गाठ सुटली नाही. मी जर परत जोरजोराने परकर ओढत राहिलो तर तो फाटण्याची शक्यत होती त्यामुळे आईनेच स्वत: परकरची नाडी सोडायचे ठरविले व आपला हात पुढे घ्यायला लागली.

मी तिला तसेच परत मागे हटविले व आता माझे तोंड तिच्या परकरच्या नाडीच्या गाठीजवळ नेले आणि दाताने ओढून तिची नाडी सोडली व सरासरा हाताने ओढत परकर मोकळा केला. परकर मोकळा झाल्यावर आई लगेच माझ्या अंगावर आली व मला सोफ्यावर पाडले आणि माझ्या अंगावरती पडली. मग मी माझ्या हाताने व पायाच्या मदतीने तिचा परकर हळूहळू खाली सरकवत नेला व तिचे पाय मोकळे केले.

आईचा परकर काढल्यावर मी हळूच माझे हात तिच्या कमरेपाशी नेले आणि आता तिच्या ढुंगामधून तिची निकर काढायला लागलो. मी आपले हाथ तिच्या कमरेवर फिरवले पण माझा विश्वास बसेना त्यामुळे परत तिच्या ढुंगणावर पर फिरवले व त्यावेळी मला आश्चर्याचा दूसरा धक्का बसला होता. आईने परकरच्या आत निकर घातलेलीच नव्हती. घरी असताना ती छातीत ब्रा घालत नव्हती हे तर मला माहिती होते पण ढुंगणात निकर पण घातल नाही हे मला आज कळले. घरी असताना बहुदा ती फक्त ब्लाऊज, साडी व परकरच घालत होती. आईने आतमध्ये निकर घातेलेली नसल्यामुळे आता माझ्या अंगावरती ती पूर्णपणे नागडी झालेली होती व मी तिच्या सर्वांगावरून माझे हात फिरवू लागलो. आईची पुच्ची उघडीच आहे हे जाणवल्यावर माझा लवडा आता जोरजोराने उसळू लागला होता. ते पाहून आई पण वरून तिची पुच्ची माझ्या लंडावर आपटू लागली.

आता माझा संयम सुटू लागला होता. मी लगेच उठण्याचा प्रयत्न करू लागलो त्यामुळे आईपण उठायला लागली. मी उठल्यावर तसेच आईला मागे दाबले व तिची उघडी कोमल, लुसलुसीत पुच्ची आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहू लागलो. आईसोबतच्या स्वर्गसुखाचा दरवाजा माझ्यासमोर उघडला गेलेला होता. तो अदभूत नजारा पाहून माझे डोळे दिपले होते. याच गोष्टीसाठी मी गेले कित्येक दिवस अहोरात्र धडपडत होतो. याच पुच्चीसाठी मी किती खस्ता खाल्या होत्या, कितीतरी रात्री झोपलो नव्हतो, कित्येक वेळा जेवलो नव्हतो. याच पुच्चीच्या विचारांनी माझे भान हरपले होते, मी अभ्यास करत नव्हतो, सर्वकाही विसरून गेलो होतो. ती पुच्ची आज, या ठिकाणी माझ्यासमोर साक्षात प्रकट झाली होती व माझ्या लंडाची आसूसलेपणाने वाट पाहत होती.

आईने ज्याप्रमाणे बगलेतले केस काढून स्वच्छ केलेले होते त्याचप्रकारे आपल्या जांघेतले सुद्धा सर्व केस काढून टाकलेले होते व त्यामुळे तिची जांघ व पुच्ची एकदम स्वच्छ व सुंदर दिसत होती. हॉलमधील लाईटच्या पांढऱ्या शुभ्र प्रकाशामध्ये आईची जांघ व पुच्ची खूपच चकचकीत झालेली दिसत होती. तिच्या मलमली व मुसमुसलेल्या मांड्या मला आकर्षित करत होत्या. मी हळूच आपला हात आईच्या मुसमुसलेल्या मांडीवर ठेवला व हळूहळू पुढे सरकवत तिच्या स्वच्छ व मनमोहक पुच्चीवर नेला व त्यावर फिरवू लागलो. त्या पुच्चीच्या स्पर्शात जो आनंद होता तो कशामध्येही नव्हता.
मी बराच वेळ आईची पुच्ची चोळल्यानंतर आता मात्र आईने पुढाकार घेण्याचे ठरविले व तिचे हात माझ्या लवड्याकडे सरसावले. आईने आता माझी पँट काढायला सुरूवात केली. हळू हळू आईने माझ्या पँटची दोन्हीही बटने काढली व चैन खुली केली. माझा लंड एकदम कडक झालेला होता त्यामुळे आतमध्ये अंडरवेअरमध्येच अडकून पोपटासारखा झटापट करत होता.

पँटची बटने व चैन काढल्यानंतर आईने मला तिच्या अंगावर ओढले व आम्ही दोघेही परत खाली झोपलो. आता आई माझ्या खाली होती व मी तिच्या वरती असल्यामुळे आईने तिच्या पायांनी माझी पँट खाली सरकवली व त्यानंतर हळू हळू माझी अंडरवेअर देखील पायाने ओढत ओढत खाली नेली व बाजूला फेकून दिली. 

आता तो क्षण आला होता ज्यासाठी एवढा आटापिटा केला होता. आता मी माझी आई व मी, आम्ही दोघेही पूर्णपणे नागडे होतो व एकमेकांच्या मिठीत झोपलेलो होतो. आतापर्यंत मी आईच्या सर्व अंगांशी खेळलो होतो त्यांना दाबून, चोळून व चाटून काढले होते. आता मी आईच्या पुच्चीत माझा लंड घालण्यासाठी आतूर झालो होतो. काही क्षणाचाही विलंब आता मला सहन होत नव्हता. माझा लंड इतका भरून आला होता की कोणत्याही क्षणी तो फुटून जाईल असे वाटत होते. तेवढ्यात आता आईने माझ्या निबंतांवर तिचे हात ठेवले व हळूहळू दाबायला लागली.

आई माझे ढुंगण दाबायला लागल्यावर मी पण आता शांत न बसण्याचे ठरविले व माझा कडक लंड तिच्या पुच्चीवर घासू लागलो. आईच्या उघड्या पुच्चीवर माझा उघडा कडक लंड घासू लागल्यामुळे माझ्या अंगात करंट येऊ लागला व जणू काही मी हवेतच चालत आहे वाटू लागले. मग आईने हळूच तिचे पाय फाकवायला सुरूवात केली. जस जसे आई तिचे पाय फाकवत होती तसा माझा लंड तिच्या मांड्यावरून घसरत हळूहळू तिच्या पुच्चीवर दाब देत होता. आईने आपल्या दोन्ही मांड्या फाकवल्या व आपले पाय गुढग्यामध्ये वाकवून खाली टेकवले.

आता आईची पुच्ची पूर्णपणे तिच्या मांड्यांमधून मुक्त झालेली होती व तिचे स्वत:चे असे अस्तित्त जाणवत होते. आता आईच्या पुच्चीने आपले तोंड उघडले होते व तिच्या आतील खोलवर जाणारा मार्ग मला स्पष्टच दिसत होता. त्या बिळामध्येच आता आपला सोटा सरळ जाणार होता आणि आईच्या पुच्चीवर आक्रमण करणार होता. आता काही तुझे खरे नाही असे म्हणून मी माझा सोटा आईच्या पुच्चीच्या बिळाच्या टोकाजवळ आणू लागलो.

मी बराच वेळ प्रयत्न केला पण काही माझा लंड तिच्या पुच्चीत घालू शकलो नाही. माझा सोटा पुच्चीच्या जवळ जवळ जात असे परंतु आत घुसत नव्हता. तिच्या पुच्चीच्या तोंडावर आपटायचा पण त्या बिळात प्रवेश करू शकत नव्हता. माझे हे सर्व प्रयत्न व्यर्थ चाललेले पाहून आईला राहवले नाही व तिने हळूच आपला उजवा हात आपल्या मांड्यांखालून तिच्या पुच्चीजवळ नेला व हलक्या हाताने माझा लंड आपल्या हातात पकडला. आईने माझा लंड पकडलेला मला जाणवला व पुढच्याच क्षणात आईने माझा लंड थोडा फिरवत फिरवत तिच्या पुच्चीच्या बिळामध्ये सरकवला.

जेव्हा आईने तिच्या हाताने माझा सोटा तिच्या पुच्चीच्या बिळात घातला मग मला काही सहन झाले नाही व मी लगेच माझ्या लंडाला जोरात धक्का दिला. जसा मी लंडाला धक्का तिला तो सटकन आईच्या बोळात बरेच खोलवर गेला. माझा लंड आईच्या पुच्चीत गेल्यामुळे मला इतके बरे वाटले होते की काय सांगावे. माझ्या शरीरात असंख्य लहरी वाहायला लागल्या होत्या. मोठ्या विजेचा झटका बसल्यासारखे मला झाले होते. नंतर एका सेकंदाचाही विचार न करता मी परत माझा लंड जोरात आईच्या पुच्चीत दाबला.

यावेळी मी इतका जोरात झटका दिला होता की माझा संपूर्ण लंड आईच्या बिळात गेला होता. ज्यावेळी माझा आख्खा लंड आईच्या पुच्चीत होता तो अनुभव वर्णन करण्यापलिकडचा आहे. मग माझ्या अंगात सैतान संचारायला सुरूवात झाली. मी हळूमळू माझा लंड आत बाहेर करू लागलो. माझी ही झवण्याची पहिलीच वेळ असल्यामुळे मी मंत्रमुगध्‍ झालो होतो व कोणत्याही परिस्थितीचा विचार करण्याची माझ्या मनाची तयारी नव्हती. मी काय करत आहे किंवा आई काय करत आहे याचे भान मला राहिले नव्हते. हळू हळू नकळतच माझा लंड आपोआप आत बाहेर होऊ लागला होता. माझा ताठरलेला लंड व आईची गरम पुच्ची यांच्या घर्षणाने माझ्या लंडामध्ये आगीच्या ठिणग्या उठत होत्या. मग मी जोरजोराने माझा लंड हालवून आईला झवू लागलो होतो.

माझा झवण्याचा वेग वाढल्यामुळे आता मी एखादी स्पोर्टस कार भरदाव वेगाने चालवत आहे असे मला वाटायला लागले. आईने पण तिच्या तोंडातून वेगवेगळे आवाज काढायला सुरूवात केली होती. आईच्या कण्हण्याने व विचित्र आवाजांमुळे मी पुरता पेटून गेलो होतो व त्यामुळे आपोआपच माझ्या झवण्याचा वेग अजूनच वाढला होता. मी दोन ते तीन मिनिटे सतत जोरजोरात माझा लंड आईच्या पुच्चीत मारत होतो. थोड्यात वेळात अचानक माझा वेग जबरदस्त वाढला व मला हवेत वर वर गेल्यासारखे वाटू लागले. माझे डोळे उघडे होते तरी पण मला पुढे काही दिसत नव्हते. डोळयांपढे पूर्ण अंधार दाटला होता. मला काहीही ऐकू येईनासे झाले व माझ्या सर्वांगात असंख्य विजा चमकू लागल्या. स्वर्गसुख काय असते, खरा स्वर्ग कसा असतो ते मी पाहू लागलो होतो. अशातच अचानक माझ्या लंडातून एक गरम पाण्याचा प्रवाह वाहू लागला व माझ्या कडक लंडातून आईच्या पुच्चीत मोठमोठ्याने माझ्या वीर्याच्या पिचकाऱ्या पडू लागल्या.

मी आईला भरदाव वेगाने झवत होतो व माझ्या लंडातून सतत वीस ते तिस सेकंद वीर्याच्या पिचकाऱ्या आईच्या पुच्चीमध्ये पडत होत्या. आई पण त्या स्वर्गसुखाने सुखावली होती व मला आपल्या मांड्या व ढुंगण हालवून पूर्णपणे सहकार्य देत होती. बराच वेळ आईला झवून मी तिला माझे पाणी पाजले होते.

परंतु अजून आई काही मला सोडत नव्हती. तिने माझी मान पकडलेली होती व माझे कान चोळत होती आणि आपल्या मांड्या माझ्या मांड्यावर आपटत होती. मी माझे वीर्य आईच्या पुच्चीत सोडल्यामुळे हळू हळू माझा झवण्याचा वेग कमी होऊ लागला होता. पण आई काही आपली हालचाल कमी करत नव्हती. मला समजले होते की कदाचित आईचे अजून वीर्यपतन झालेले नाही, तिच्या पुच्चीतून अजून काही पाणी गळालेले नाही त्यामुळे ती बेचैन आहे. म्हणूनच तिने माझी मान आपल्या हाताने दाबलेली आहे व माझे कान चोळत आहे.

मी तिची स्थिती ओळखली व परत माझा ताठर लवडा आत बाहेर करण्याचा वेग वाढवला. माझा झवण्याचा वेग वाढल्यामुळे आईचाही आनंद द्विगुणीत झाला व ती मला आता पहिल्यापेक्षा जास्त सहकार्य करू लागली. आता ती जोरजोरात आपले ढुंगण हालवू लागली व आपल्या दोन्ही मांड्या माझ्या मांड्यांना घासू लागली. माझ्या पाठीवरून आपले हात जोरजोरात फिरवू लागली व मला तिच्या ताठर स्तनांवर दाबू लागली.

आता बघता बघता मी माझ्या झवण्याचा वेग प्रचंड वाढविला व त्यामुळे आई मोठमोठ्याने विव्हळू लागली. आईचा ओरडण्याचा आवाज वाढला होता पण मला काही त्याची पर्वा नव्हती. मला आता माझ्या आईला स्वर्गसुख द्यायचे होते. हळूहळू आई आपली पाठ जोरजोराने खाली वर करू लागली व तिने अचानक माझ्या मांड्यावर मागच्या बाजूने आपल्या पायांचा वेढा घातला व माझे ढुंगण आपल्या पायांनी आपल्या पुच्चीवर दाबू लागली. आई तिच्या पायांनी माझे ढुंगण एवढ्या जोराने दाबत होती की मला माझा लंड आत बाहेर करणेही अवघड होऊ लागले होते. परंतु तिच्या दाबण्यापेक्षाही माझा झवण्याचा वेग जास्त असल्यामुळे मी थांबलो नाही.

शेवटी ती मोठ्याने ओरडू लागली व तिने एका हाताने माझे डोक्याचे केस आपल्या बोटांनी घट्ट पकडले व दुसऱ्या हाताने माझा खांदा आपल्या स्तनांवर दाबून धरला आणि पायांनी देखील माझे शरीर आपल्या शरीराशी घट्ट आवळण्याचा प्रयत्न केला. थोड्यात वेळात माझ्या लंडाला जाणवले की आईच्या पुच्चीमधून गरम पाणी येऊ लागले होते व काही क्षणांतच तिची पुच्ची गरम पाण्याचे डबडबली होती म्हणजेच आईचेही वीर्यपतन झाले होते.

आईचे वीर्यपतन झाल्यामुळे तोंडातून मोठमोठ्याने आवाज येणे बंद झाले व ती एकदम शांत झाली आणि तिने आपले शरीर मोकळे सोडून दिले व माझ्या लवडयाचे झटके शांतपणे सहन करत राहिली. आईचे वीर्यपतन झाल्यामुळे तिच्या पुच्चीमध्ये भरपूर वीर्य जमा झालेले होते. म्हणजेच काही सेकंदांपूर्वी मी बऱ्याच पिचकाऱ्या तिच्या पुच्चीत सोडलेल्या होत्या आणि आता तीचे पण वीर्य आले होते त्यामुळे आईच्या पुच्चीत एवढे वीर्य साठले होते की ती ओसंडून वाहू लागली होती.
माझे आईला झवणे चालूच होणे त्यामुळे लंड आत बाहेर होतच होता. तो आईच्या पुच्चीत जाताना आतल्या वीर्याच्या डबक्यात बुडायचा त्यामुळे "पच्च" असा आवाज यायचा व तो ज्यावेळी पुच्चीतून बाहेर निघायचा त्यावेळी वीर्याच्या डबक्यातून बाहेर पडायचा व काही वीर्य आपल्याबरोबर घेऊन बाहेर यायचा त्यामुळे "सट्ट" असा आवाज यायचा. अशा प्रकारे पच्च सट्ट, पच्च सट्ट, पचपच, सटसट असा आवाज चालू झाला.

या अशा अनोळख्या व उत्तेजित आवाजाने माझा लंड अजून जोमाने आईला झवू लागला व त्या आवाजाने मंत्रमुग्ध होऊन आईपण शांतपणे पण मोठ्याने माझ्या लंडाच्या प्रत्येक झटक्यानंतर आपल्या तोंडातून अं..अं...अं....अं.... असा आवाज काढून सुरात सुर मिळवत मला प्रोत्साहन देत होती, नव्हे नव्हे माझ्या गाण्याला संगीताची साथ देत होती. अशा प्रकारे आईचे सूर व माझे ताल मिळून आम्ही आज खऱ्या अर्थाने आई व मुलगा मिळून प्रणयाचे गीत गायले होते व सुखद अशा ब्रह्मानंदाचा अनुभव घेतला होता.

आज मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा वयाच्या चौदाव्या वर्षी एका स्त्रीच्या शरीराला हात लावला होता, एका स्त्रीचे शरीर जवळून अनुभवले होते, एका स्त्रीला आपल्या हातांनी विवस्त्र केले होते व एका स्त्रीच्या उघड्या शरीराला माझे उघडे शरीर घासून तिच्या मऊ, मुलायम, उबदार स्पर्शाचा अनुभव घेतला होता. आज आयुष्यात पहिल्यांदा मी एका स्त्रीच्या ओठांचे मनापासून चुंबन घेतले होते, तिच्या तोंडात माझी जीभ घालून तीचे ओठ चोखले होते. आज मी आयुष्यात पहिल्यांदा एका स्त्रीचे गोल, गुबगुबीत, मुलायम स्तन आपल्या हातांनी मोकळे करून दाबले होते, चोळले होते, व तीचे बोंडे आपल्या तोंडाने चोखली होती. आज मी आयुष्यात पहिल्यांदा एका स्त्रीच्या मांड्या आपल्या हाताने चोळल्या होत्या. आज मी आयुष्यात पहिल्यांदा एका स्त्रीची मऊ, उबदार पुच्ची आपल्या हातात घेऊन चोळली होती. आणि आज मी आयुष्यात पहिल्यांदा एका स्त्रीबरोबर मनमुराद संभोग केला होता. आज माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा मी एका स्त्रीला जोरदार झवून स्वर्गसुख दिले होते. आणि ती स्त्री दुसरी तिसरी कोणी नसून माझी प्रेमिका, माझी "हेमा", माझा सख्खी आई "सुमन" होती.

क्रमश:
या कथेबद्दलचे आपले अभिप्राय कृपया [email protected] या ईमेलवर जरूर कळवा.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - शेवटचा भाग myownstories 1 9,605 09-03-2021, 05:10 AM
Last Post: vbhurke
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (३) myownstories 0 5,261 08-19-2021, 11:46 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (२) myownstories 0 5,288 08-18-2021, 10:44 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १६ (१) myownstories 0 5,010 08-18-2021, 10:16 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (३) myownstories 1 6,147 08-17-2021, 12:57 AM
Last Post: Big_bang
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (२) myownstories 2 6,265 08-15-2021, 05:38 AM
Last Post: raj0gen[email protected]
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १५ (१) myownstories 0 7,445 08-08-2021, 10:04 AM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (३) myownstories 0 10,384 08-01-2021, 09:41 PM
Last Post: myownstories
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (२) myownstories 3 9,343 08-01-2021, 03:12 PM
Last Post: [email protected]mail.com
Heart आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग १४ (१) myownstories 0 9,955 07-25-2021, 10:16 AM
Last Post: myownstoriesUsers browsing this thread: 1 Guest(s)